Үүрэг даалгавар

2018-07-30
Эмээлтийн Хөнгөн үйлдвэр, үйлдвэрлэл технологийн парк 2018 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрийн шуурхай зөвөлгөөн дээр өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт.
Товч агуулга Хугацаа Хяналт тавих албан тушаалтан, байгууллага

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР