Үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх тухай

2012-04-12 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны “Нийслэлийн 2012 оны төсөв батлах тухай” 8/69 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжих үндэсний болон нийслэлийн дэд хөтөлбөрийн жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
  2. Хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ажлыг холбогдох хууль, журмын дагуу зохион байгуулахыг нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар, Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер, хэлтэс, алба, хэрэгжүүлэгч агентлаг, харьяа газрын дарга нарт даалгасугай.
  3. Хөтөлбөрийг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс /Г.Нандинжаргал/-т тус тус даалгасугай.
  4. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газрын Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс/Ш.Наран/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
251 дүгээр захирамжийн хавсралт 

НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2012 ОНД САНХҮҮЖИХ
ҮНДЭСНИЙ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨРИЙН

ЖАГСААЛТ

 

 

Хөтөлбөрийн нэр

2012 онд санхүүжих /сая төг/

Хэрэгжүүлэх хэлтэс, агентлаг, харьяа газар

1

Архидан согтуурахтай тэмцэх, хяналт тавих үндэсний хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

2

Архив албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагаанд мэдээллийн технологи нэвтрүүлэх үндэсний хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Архивын газар

3

Цахим монгол үндэсний хөтөлбөр

227.0

12.0

Нийслэлийн Бүртгэлийн газар

НЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс, нийслэлийн Татварын газар

4

Монгол улсад Хүний эрхийг хангах үндэсний хөтөлбөр

20.0

НЗДТГ-ын Хууль зүйн хэлтэс

5

Хороо хөтөлбөр

10.0

НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

 

Төрийн албан хаагчдын сургалт, ажиллах нөхцөл бололцоо,

10.0

НЗДТГ-ын Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс

6

нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр

5.0

Захирагчийн ажлын алба

7

Хүн худалдах, ялангуяа хүүхэд эмэгтэйчүүдийг бэлгийн мөлжлөгийн зорилгоор ашиглахаас хамгаалах үндэсний хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Цагдаагийн газар

8

Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого /Нийслэлийн хөгжлийн дунд хугацааны хөтөлбөр/

50.0

НЗДТГ-ын Хотын хөгжлийн бодлогын хэлтэс

 

 

 

9

Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих

10.0

НЗД11 -ын Үилдвэрлэлиин хэлтэс

үндэсний хөтөлбөр

10.0

Жижиг дунд үйдвэрлэлийг дэмжих төв

10

Газар хөдлөлтийн гамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр

20.0

Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

11

Ногоон хэрэм үндэсний хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Байгаль хамгаалах газар

12

Улаанбаатар хотын аялал жуулчлал-2015 хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Аялал жуулчлалын газар

13

Эрүүл хот, дүүрэг, сум, баг ажлын байр, сургууль бий болгох үндэсний хөтөлбөр

10.0

НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

14

Халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хөтөлбөр

5.0

НЗДТГ-ын Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

15

Үндэсний спортыг хөгжүүлэх хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Биеийн тамир спортын газар

16

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Халамж, үйлчилгээний газар

17

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн оролцоог дэмжих дэд хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Хүүхдийн төлөө газар

18

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

15.0

Хүүхэд хамгаалах, хаяг тогтоох төв

19

Өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

20

Морин хуур, уртын дуу үндэсний хөтөлбөр

3.0

21

“Монгол хөөмий” үндэсний хөтөлбөр

3.0

Нийслэлийн Соёл урлагийн газар

22

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нийслэлийн дэд хөтөлбөр

10.0

Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар

23

Нэг суурин - нэг бүтээгдэхүүн үндэсний хөтөлбөр

10.0

Улаанбаатар бүсийн зөвлөл

24

Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газар

25

Ногоон хувьсгал хөтөлбөр

5.0

Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн газар

 

Бусад

44.5

 

 

ДҮН

554.5