Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай

2012-03-05 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 04 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Нийслэлийн Багануур дүүргийн “Багануур-Ус” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын хөрөнгөнд бүртгэлтэй 70150200 /далан сая нэг зуун тавин мянга хоёр зуун/ төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий 1 дүгээр хавсралтанд заасан нийтийн эзэмшлийн хөрөнгө, 11738400 /арван нэгэн сая долоон зуун гучин найман мянга дөрвөн зуун/ төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий 2 дугаар хавсралтанд заасан Хэрлэн станцын уурын зуухны хуучин барилгыг Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын балансад шилжүүлэхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ц.Баасанжав/-т зөвшөөрсүгэй.
  2. Дээрх хөрөнгийг үндсэн хөрөнгийн бүртгэлээс хасахыг “Багануур-Ус” нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газар /М.Буддорж/-т, үндсэн хөрөнгөндөө бүртгэн авахыг Багануур дүүргийн Засаг дарга /Ц.Сандаг-Очир/-д тус тус үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 05-ны өдрийн
146 дугаар захирамжийн
нэгдүгээр хавсралт

БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ
НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ХӨРӨНГИЙН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                           /төгрөг/

 

дд

Зам талбайн нэр

Ашиглал- танд орсон он

Бүртгэлийн
үнэ

Элэг-
дэл

Үлдэгдэл үнэ

1

Явган зам 6-9 байрны тойрог

1982,1,1

207400

0

207400

2

Явган зам 49,50,51,52,54 байр

1987,1,1

86400

0

86400

3

Явган зам 40-46 байрны тойрог

1987,1,1

253400

0

253400

4

Явган зам 32-39 байрны тойрог

1986,1,1

253400

0

253400

5

Явган зам 24-31 байрны тойрог

1985,1,1

243200

0

243200

6

Явган зам 19-23 байрны тойрог

1982,1,1

301400

0

301400

7

Явган зам 13,14,17,18 байрны тойрог

1982,1,1

207400

0

207400

8

Явган зам 10-12,15,16 байрны тойрог

1982,1,1

207400

0

207400

9

Явган зам 1-5 байрны тойрог

1982,1,1

241900

0

241900

10

Хайс

2001,1,1

1173000

0

1173000

11

Тоглоомын тойрог 6-9 байр

1982,1,1

1498500

0

1498500

12

Тоглоомын тойрог 24-31 байр

1985,1,1

1498500

0

1498500

13

Тоглоомын тойрог 13,14,17,18 байр

1982,1,1

1498500

0

1498500

14

Тоглоомын тойрог 11,12,15,16 байр

1982,1,1

1498500

0

1498500

15

Тоглоомын тойрог 1-5 байр

1982,1,1

1498500

0

1498500

16

Тоглоомын тойрог

1982,1,1

1498500

0

1498500

17

Тоглоомын тойрог 40-46 байр

1987,1,1

1498500

0

1498500

18

Тоглоомын тойрог 32-39 байр

1986,1,1

1498500

0

1498500

19

Тоглоомын тойрог 24-31 байр

1985,1,1

1498500

0

1498500

20

Авто зам 6-9 байр

1982,1,1

5540400

0

5540400

21

Авто зам 40,50,51,52,54 байр

1987,1,1

2308500

0

2308500

22

Авто зам 40-46 байр

1987,1,1

6771600

0

6771600

23

Авто зам 32-39 байр

1986,1,1

6771600

0

6771600

24

Авто зам 24-31 байр

1985,1,1

6498000

0

6498000

25

Авто зам 19-23 байрны тойрог

1982,1,1

8054100

0

8054100

26

Авто зам 13,14,17,18 байр

1982,1,1

5540400

0

5540400

27

Авто зам 11,12,15,16 байр

1982,1,1

5540400

0

5540400

28

Авто зам 1-5 байр

1982,1,1

6463800

0

6463800

 

ДҮН

 

70150200

 

70150200

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 05-ны өдрийн
146 дугаар захирамжийн
хоёрдугаар хавсралт

БАЛАНСААС БАЛАНСАД ШИЛЖҮҮЛЭХ БАРИЛГА

                                                                                                                                               /төгрөг/

 

дд

Барилгын нэр

Ашиглалтанд орсон он

Талбай
м2

Бүртгэлийн үнэ

Элэгдэл

Үлдэгдэл
үнэ

1

Хэрлэн станцын уурын зуухны барилга

1982 он

180

11738400

2452579.92

9285820.08

 

ДҮН

 

 

11738400

2452579.92

9285820.08