Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай

2010-01-18 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2010 оны төсвийн тухай хуулийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Бүс орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгөөр 2010 онд санхүүжих нийслэлийн Засаг даргаас Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргад худалдан авах ажиллагааны эрх шилжүүлэн хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Эрх шилжин хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга, хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн 2010 оны 2 дугаар сарын 1-ний дотор зарлаж, 4 дүгээр сарын 1-ний дотор тендер шалгаруулалтыг дүгнэж дуусган гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлэхээр зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг дарга Ч.Сайханбаярт даалгасугай.

     Гурав. Улсын төсвийн хөрөнгөөр шинээр баригдах барилга байгууламж, зам талбайн ажлуудын газар олголт, техникийн нөхцлийг бүрдүүлж, ажлын гүйцэтгэлд захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг Барилга, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн газар /Н.Нацагдорж/, Газрын алба /Ц.Сандуй/ нарт тус тус даалгасугай.

     Дөрөв. Хөрөнгийн зарцуулалтад нь хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Ж.Эрдэнэбилэг/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон өмчийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т тус тус даалгасугай.

     Тав. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажлыг зохион байгуулах үнэлгээний хороодын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагаар хангаж, хууль тогтоомжийн дагуу холбогдох арга хэмжээг цаг тухайд нь авч ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын нэгдүгээр орлогч Б.Баатарзоригт үүрэг болгосугай.
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2010 оны
01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн
27 тоот захирамжийн хавсралтууд

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛЭЭР УЛСЫН ТӨСВИЙ11 ХӨРӨНГӨӨР 2010ОНД САНХҮҮЖҮҮЛЭХ НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГДАРГА СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГАД ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ЖАГСААЛТ
/сая/

д/д

Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2010 онд санхүүжих

1

Төрийн анхан шатны үйлчилгээг сайжруулах, дүүрэг хороодын барилгын их засвар, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан /

2010

200.0

200.0

2

Иргэдийн эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

150.0

150.0

3

Боловсролын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

200.0

200.0

4

Худаг, цэвэр ус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан /

2010

70.0

70.0

5

Эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэгийн материаллаг баазыг бэхжүүлэх /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан/

2010

160.0

160.0

6

Орчны эрүүл ахуйг сайжруулах /Улаанбаатар, Сонгино-Хайрхан /

2010

150.0

150.0

 

Дүн

 

930.0

930.0