Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 719 Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм шинэчлэн батлах тухай 2019-07-17
А/ 718 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-07-17
А/ 716 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/ 715 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/ 714 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/ 713 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/ 711 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/ 710 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-10
А/ 709 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/ 708 Барилга байгууламж, нийтийн эзэмшлийн эд хөрөнгө акталж, нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс хасах тухай 2019-07-10
А/ 707 Барилга балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2019-07-10
А/ 706 Татан буулгах, нэгтгэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2019-07-10
А/ 702 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-07-09
А/ 699 Хөрөнгө гаргах тухай 2019-07-09
А/ 698 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 697 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 695 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 692 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-07-09
А/ 691 Эрх шилжүүлэх тухай 2019-07-09
А/ 690 Мэргэжлийн зэрэг олгох тухай 2019-07-09