Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/ 964 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-18
А/ 963 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2019-09-17
А/ 962 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2019-09-17
А/ 961 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 960 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр шалгарсныг батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 958 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-17
А/ 957 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2019-09-17
А/ 954 Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2019-09-17
А/ 952 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-09-17
А/ 951 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2019-09-17
А/ 950 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2019-09-17
А/ 949 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2019-09-17
А/ 946 Газар эзэмших эрх олгосон шийдвэрийг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/ 945 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2019-09-13
А/ 944 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 943 Нийслэлийн Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнд гишүүн шинээр нэмэх тухай 2019-09-13
А/ 942 Дэмжлэг үзүүлэх тухай 2019-09-13
А/ 941 Нийслэлийн 2019 оны хоёрдугаар ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2019-09-13
А/ 939 Журам батлах тухай 2019-09-12
А/ 938 “Нийслэлийн Төр захиргааны авто бааз” УТҮГ-ын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлах тухай 2019-09-12