Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/1036 Хашаа албадан буулгаж, газар чөлөөлөх тухай 2018-11-07
А/1033 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2018-11-07
А/1032 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-07
А/1031 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сэргээх тухай 2018-11-07
А/1030 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2018-11-07
А/1029 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай 2018-11-07
А/1028 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох, үйл ажиллагааны чиглэл хасах тухай 2018-11-07
А/1027 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1026 Гадаад томилолтын тухай 2018-11-06
А/1025 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-11-06
А/1024 Газар эзэмших эрхийг хүчингүй болгож, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт талбай байгуулах тухай 2018-11-05
А/1021 Орон тооны бус салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01
А/1020 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-11-01
А/1018 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай 2018-11-01
А/1016 Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2018-11-01
А/998 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-24
А/997 Цэргийн бэлтгэл сургалт явуулах тухай 2018-10-19
А/996 Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2018-10-18
А/995 Эрх шилжүүлэх тухай 2018-10-18
А/994 Хөрөнгө гаргах тухай 2018-10-18