Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/881 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, төсөл хэрэгжүүлэх эрх олгох тухай 2017-11-16
А/880 Захирамжийн хавсралтад өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-16
А/879 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2017-11-16
А/878 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2017-11-16
А/877 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-16
А/876 Газар ашиглах эрх олгох тухай 2017-11-16
А/874 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2017-11-16
А/872 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-16
А/871 Гадаад томилолтын тухай 2017-11-16
А/870 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-16
А/869 Хөрөнгө гаргах тухай 2017-11-16
А/868 Хараа хяналтгүй хүүхдийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/867 Иргэдэд газар өмчлүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/863 Барилга байгууламж балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2017-11-15
А/862 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах зарим арга хэмжээний тухай 2017-11-15
А/860 Журам батлах тухай 2017-11-15
А/858 Нийслэлийн өмчид тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2017-11-14
А/857 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/856 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14
А/855 Эрх шилжүүлэх тухай 2017-11-14