Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/716 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-22
А/714 Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-21
А/713 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-21
А/712 Газар ашиглах эрхийг дуусгавар болгох тухай 2020-05-21
А/711 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-21
А/710 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, байршил, оноосон нэр өөрчлөх тухай 2020-05-21
А/707 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2020-05-21
А/705 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2020-05-21
А/696 Захирамжийн холбогдох заалт болон газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-21
А/689 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2020-05-20
А/688 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-20
А/687 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-20
А/686 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-20
А/685 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2020-05-20
А/684 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2020-05-20
А/683 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2020-05-20
А/676 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2020-05-19
А/675 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2020-05-19
А/674 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2020-05-19
А/673 Газар эзэмших эрхийн зориулалт өөрчлөх тухай 2020-05-19