Шуурхай зөвлөгөөний журам батлах тухай

2013-10-21 00:00:00
2013 оны 10 сарын 21 өдөр                                                дугаар А/953                                        Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын “Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтнуудын “Шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ыг хавсралт ёсоор баталж 2013 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс эхлэн мөрдсүгэй.
 
2. “Шуурхай зөвлөгөөн зохион байгуулах журам”-ын биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар/ Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.
 
3. Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 698 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 
                                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГДАРГА
                                      БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                      ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ- ҮҮЛ