Сургууль байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай

2020-10-02 09:00:33

2020 оны 10 сарын 02-ны өдөр                                       Дугаар А/1169                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Сургууль байгуулах тусгай

зөвшөөрөл олгох тухай

 

 

      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын “а”, 29.2, Боловсролын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1, 30 дугаар зүйлийн 30.1.6, Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2.4, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны  92 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/172 дугаар захирамжаар байгуулсан Ажлын хэсгийн 2020 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хурлын шийдвэр, үүсгэн байгуулагчаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хавсралтад заасан сургуульд ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгосугай.

 

      2.Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйл ажиллагааг хууль тогтоомж, стандартад нийцүүлэн явуулж, багшлах боловсон хүчний чадавхыг сайжруулах, боловсролын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд байнга анхаарч ажиллахыг үүсгэн байгуулагчид үүрэг болгосугай.

 

     3.Энэ захирамжийн хавсралтад заасан сургуулиудад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгохыг Нийслэлийн Боловсролын газар /Ж.Гантулга/-т, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /Л.Эрдэнэчулуун/-т, үр дүнгийн гэрээ байгуулж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллахыг Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга /Ж.Алдаржавхлан/-д тус тус даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

                                                    ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ

                                                    ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                                                    ОРЛОГЧ                                      Ж.БАТБАЯСГАЛАН