Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-04-04 00:00:00
2013 оны 04 сарын 04 өдөр                                           дугаар А/361                                               Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2013 оны 3/31 дүгээр тогтоолыг үндэслэн     ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журмын дагуу Иргэн, төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хийх нэг бүрчилсэн гэрээ, Нийслэлийн Засаг даргыг төлөөлж Гэр хорооллын хөгжлийн газар, Иргэн, төсөл хэрэгжүүлэгчтэй хийх Гурван талт гэрээний загвар төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч:                         М.Гантулга               Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн
                                                                                      газрын орлогч дарга
 
            Гишүүд:                       С.Отгонгэрэл           Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                                      газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
 
                                                  Н.Батжаргал            Барилга, хот байгуулалтын яамны Хуулийн
                                                                                      хэлтсийн мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/
 
                                                  Б.Баянжаргал          Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                                       даргын зөвлөх
 
                                                  С.Энхжаргал            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                       Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
                                                  Ц.Хүрэлхүү               Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                                      Хууль, эрх зүйн хэлтсийн гэрээний мэргэжилтэн
 
                                                Ч.Оюунсүрэн              Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газрын Хуулийн      
                                                                                      асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн             
 
                                                 Г.Өнөрболд                Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газрын Хяналт
                                                                                       мониторингийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн                                                                                         
                                                                                           
                                                  Д.Цэрэндолгор        Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                                       Хуулийн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
                                                  Ж.Алтансүх               Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Хуулийн хэлтсийн  
                                                                                      мэргэжилтэн
  
                                                  Т.Ууганцэцэг             Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн
                                                                                       газрын Хяналт, мониторингийн хэлтсийн
                                                                                       мэргэжилтэн
 
                                                  Ш.Сарангэрэл         Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын
                                                                                      Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Нарийн бичгийн    
          дарга:                            Н.Батчулуун             Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн
                                                                                     газрын Хяналт, мониторингийн хэлтсийн
                                                                                     мэргэжилтэн
 
2. Нэг бүрчилсэн гэрээний загварыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 05, Гурван талт гэрээний загварыг 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор тус тус боловсруулж танилцуулахыг Ажлын хэсэг /М.Гантулга/-т үүрэг болгосугай.
 
3. Гурван талт гэрээний загварыг боловсруулахтай холбогдон гарах 8.446.100 /Найман сая дөрвөн зуун дөчин зургаан мянга нэг зуу/ төгрөгийг  Засаг даргын нөөц хөрөнгөөс гаргахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
 
 
                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                          БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                          ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                  Э.БАТ-ҮҮЛ