Хөрөнгө гаргах тухай

2012-12-03 00:00:00

            Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 , Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

            1.Нийслэлийн Усан спорт сургалтын төвийн том усан бассейныг Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий газраас 2012 оны 06 дугаар сард зогсоосноос үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах чадваргүй болсон тул тус төвийн 2012 оны 11, 12 дугаар сарын үйл ажиллагааны зардалд шаардагдах  76 823 177 /далан зургаан сая найман зуун хорин гурван мянга нэг зуун далан долоон/  төгрөгийг  Засаг даргын нөөц сангаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.

            2.Хөрөнгийн зарцуулалтад хяналт тавьж, гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т даалгасугай.

 

 

 

 

                        НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА

                        БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР 

                        ХОТЫН  ЗАХИРАГЧ                                          Э.БАТ-ҮҮЛ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      БАТЛАВ

 

                                                                                    НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН

                                                                                    ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

 

                                                                                                                Ё.ГЭРЭЛЧУЛУУН

 

 

 

 

 

УСАН СПОРТ СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН

2012 ОНЫ 11, 12 ДУГААР САРЫН

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

 

                                                                                                            /төгрөгөөр/

 

Зардлын нэр

Зарлага

1

Цалин

28 527 642

2

НДШ

3 307 881

3

Гэрэл цахилгаан

2450 853

4

Түлш халаалт

10 162 000

5

Цэвэр, бохир ус

6 687 700

6

Хогны төлбөр

161 840

7

Шуудан холбоо

620 000

8

Газрын төлбөр

1 263 600

9

Үл хөдлөх татвар

13 709 900

10

Хоол

1 651 761

11

Бичиг хэрэг

1 400 000

12

Тээвэр шатахуун

1 700 000

13

Урсгал засвар

2180 000

14

Бусад зардал

3 000 000

 

Дүн

76 823 177 0

 

 

 

 

 

                        БОЛОВСРУУЛСАН:

 

 

                        САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН

                        ХЭЛТСИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ

                        МЭРГЭЖИЛТЭН                                    Ж.ЭНХТӨР