Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг зохицуулах журам батлах тухай

2016-03-03 00:00:00
2016 оны 03 сарын 03-ны өдөр                                                                         Дугаар А/170                                                                         Улаанбаатар хот
 
 
Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдлийг
зохицуулах журам батлах тухай
 
 
           Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”, ”е”, 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны “Журам батлах тухай” 54 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
            1.Нийслэлийн бүх шатны байгууллагуудын өгөгдөл, өгөгдлийн сан, сервер системийг нийслэлийн дата төвд байршуулж, их өгөгдөл үүсгэх, нийслэлийн дата төвтэй шууд холболт үүсгэх, зарим өгөгдлийг иргэдэд нээлттэйгээр нийтлэх, түүнийг дэмжих, эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх зорилгоор “Нийслэлийн их ба нээлттэй өгөгдөл зохицуулах журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.
 
       2.Байгууллагын үйл ажиллагаандаа батлагдсан журмыг мөрдлөг болгон ажиллахыг нийслэлийн бүх шатны байгууллагуудын удирдлагуудад, өгөгдөл, өгөгдлийн сан, түүний аюулгүй байдлыг хангаж өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлж ажиллахыг нийт албан хаагчдад үүрэг болгосугай.
 
          3.Батлагдсан журмыг хэрэгжүүлэхэд Нийслэлийн бүх шатны байгууллагуудад мэргэжил, арга зүйн туслалцаа үзүүлж, хяналт тавьж, хамтарч ажиллахыг нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газар /Б.Бат-Өлзий/-т, захирамжийн биелэлтэд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т тус тус даалгасугай.
 
 
 
 
 
                                                          НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА 
                                                          БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                                          ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                         Э.БАТ-ҮҮЛ