Гарчиг Огноо
19341 Үзлэг явуулах тухай 2010-04-18
19342 Ашиглагч томилох тухай 2010-04-18
19343 Нийтийн тээвриин хэрэгслэлүүдэд зориулалтын зогсоол байгуулах тухай 2010-04-15
19344 Үндэсний спортын 1Ү их наадмыг зохион байгуулах тухай 2010-04-15
19345 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2010-04-15
19346 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
19347 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
19348 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
19349 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-15
19350 Нийслэлийн өмчит үйлдвэрийн газрын захирлуудын 2009 оны гэрээ /контракт/-г дүгнэх тухай 2010-04-14
19351 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-14
19352 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2010-04-14
19353 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-04-14
19354 Хөрөнгө бүртгэх тухай 2010-04-14
19355 Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 2010-04-13
19356 Дэд комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах 2010-04-13
19357 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-04-13
19358 Эрүүлжүүлэх байрны тухай 2010-04-09
19359 Ой тэмдэглэн өнгөрүүлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-04-09
19360 Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай 2010-04-08