Гарчиг Огноо
21321 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-04-04
21322 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2010-04-02
21323 Шинжээчийн хэсэг томилох тухай 2010-04-02
21324 Архи, согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэхийг түр хугацаагаар хориглох тухай 2010-04-02
21325 Налайх бол Монгол улсад гадаадын жуулчдын орж гарах гол төв 2010-04-01
21326 Боловсон хүчин бэлтгэх, сургах тухай 2010-03-30
21327 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-30
21328 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-30
21329 Хэсэгчилсэн ерөнхий төлевлөгөө хэрэгжүүлэх тухай 2010-03-29
21330 Гишүүнчлэлийн татвар төлех тухай 2010-03-29
21331 Хөрөнгө гаргах тухай 2010-03-29
21332 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэх тухай 2010-03-25
21333 Хөрөнгө гaргах тухай 2010-03-25
21334 Хөрөнгө данснаас хасах, шинээр өмч бүртгэн авах тухай 2010-03-25
21335 2010.03.24 Лхагва 2010-03-24
21336 2010.03.22 Даваа 2010-03-22
21337 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-03-22
21338 Хөрөнгө бүртгэн авах тухай 2010-03-22
21339 Уулзалтын бэлтгэл хангах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-18
21340 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2010-03-12