Гарчиг Огноо
21001 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-10-23
21002 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-10-23
21003 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-23
21004 Гэр олгох тухай 2012-10-23
21005 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2012-10-23
21006 Үүрэг даалгавар 2012-10-22
21007 Г.Батсайханыг ажлаас чөлөөлөх тухай 2012-10-19
21008 О.Эрдэнэбатыг ажилд томилох тухай 2012-10-19
21009 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-19
21010 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны “Газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, барилгажилтад гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай” 3/10 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2012-10-18
21011 Шатахуун түгээх станцуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-18
21012 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
21013 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
21014 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-17
21015 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2012-10-17
21016 Боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-15
21017 Тээврийн хэрэгсэлийн талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 2012-10-15
21018 Цэцэрлэг байгуулах тухай 2012-10-12
21019 Нэрэмжит тэтгэмж олгох тухай 2012-10-12
21020 Нөхөх олговрын хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-11