Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
22 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
23 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
24 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
25 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
26 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
27 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
28 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
29 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
30 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
31 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
32 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
33 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
34 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
35 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
36 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
37 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17
38 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
39 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
40 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06