Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
22 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
23 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
24 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
25 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
26 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
27 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
28 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
29 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17
30 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
31 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
32 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06
33 НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ДОТООД ХЯНАЛТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ, БИЕЛЭЛТ 2014-06-06
34 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
35 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
36 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
37 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12
38 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27
39 Нийслэлийн 2014 оны төсвийн төлөвлөгөө 2014-03-27