Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
22 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
23 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
24 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
25 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
26 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
27 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
28 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
29 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
30 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
31 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
32 Нийслэлийн 2014 оны тодотгосон төсөв 2015-01-13
33 Нийслэлийн 2015 оны төсөв батлах тогтоол 2014-12-17
34 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
35 Нийслэлийн 2015 оны төсөв 2014-12-15
36 Нийслэлийн дүүргүүдийн санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн 2013 оны үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлсэн дотоод хяналтаар өгсөн зөвлөмж, биелэлт 2014-06-06
37 НИЙСЛЭЛИЙН ДҮҮРГҮҮДИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2013 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ДОТООД ХЯНАЛТААР ӨГСӨН ЗӨВЛӨМЖ, БИЕЛЭЛТ 2014-06-06
38 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
39 Улаанбаатар хотын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2013 оны жилийн эцсийн аудитлагдсан санхүүгийн тайлан 2014-05-21
40 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2015 оны зорилт, 2015 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд санал авах маягт 2014-05-12