Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
21 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-07-01
22 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
23 2016 оны Нийслэлийн төсөвт өөрчлөлт оруулсан тогтоол 2016-05-20
24 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-01-05
25 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
26 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2016 оны зорилт 2015-12-08
27 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
28 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
29 2015 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2015-12-07
30 2016 оны төсөв батлах тухай 2015-12-07
31 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
32 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
33 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
34 НЗДТГ-ын 2016-2018 оны төсвийн дунд хугацааны төлөвлөгөөний төсөл 2015-10-14
35 НЗДТГ-ын 2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан 2015-10-14
36 НЗДТГ-ын 2014 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүгнэлт 2015-10-14
37 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
38 Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2014 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2015-07-01
39 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02
40 Нийслэлийн 2015 оны төсөвт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 2015-04-02