Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөх тухай

2013-12-30 00:00:00
2013 оны 12 сарын 25  өдөр                                      дугаар А/1143                                    Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, “Газрын тухай” хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.3, 21.2.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
1.Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын дэргэдэх Техникийн зөвлөлийн    2013 оны 06 дугаар сарын 21, 11 дүгээр сарын 01, 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн хурлаас гаргасан дүгнэлтийг хянан үзээд хавсралтаар 20 /хорь/ иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшил газрын талбайн хэмжээ, зориулалтыг өөрчлөн баталгаажуулсугай.
 
2.Газар эзэмших, ашиглах эрх нь баталгаажигдсан иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай холбогдох хууль тогтоомж, журмын дагуу гэрээ байгуулж, гэрчилгээ олгон, хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан талбайн хэмжээ, зориулалт өөрчлөгдсөн Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 298 дугаар захирамжийн “Хөх тэнгэр интернэшнл” ХХК-д, 2010 оны 204 дүгээр захирамжийн иргэн С.Очирхуягт, 2008 оны 461,  2007 оны  609 дүгээр захирамжийн Эрчим хүчний хөгжлийн төвд, 2007 оны 163 дугаар захирамжийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газарт, 2013 оны А/416 дугаар захирамжийн “Люксвайнс” ХХК-д, 2013 оны А/978 дугаар захирамжийн иргэн Г.Батсүхэд, 2013 оны А/1051 дүгээр захирамжийн “Нью энержи стар” ХХК-д, 2013 оны А/752 дугаар захирамжийн “Мөнххөхий” ХХК-д, 2013 оны А/424 дүгээр захирамжийн Баянзүрх дүүргийн засаг даргын Тамгын газарт, 2013 оны А/975 дугаар захирамжийн “Женералтек” ХХК-д, 2007 оны 482 дугаар захирамжийн “Гурван гол бааз” ХХК-д, 2007 оны 397 дугаар захирамжийн иргэн Ц.Гантулгад, 2010 оны 781 дүгээр захирамжийн “Еврофарм” ХХК-д,  2011 оны 124 дүгээр захирамжийн “Пума Империал” ХХК-д, 2013 оны А/686 дугаар захирамжийн БНХАУ-ын иргэн Далангуравт, 2013 оны А/1051 дүгээр захирамжийн “Алтан трейд” ХХК-д,  2005 оны 359 дүгээр захирамжийн “Цэгээн Үүдэн” ХХК-д, 2009 оны          377 дугаар захирамжийн “Одмөнх” ХХК-д, 2013 оны А/1052 дугаар захирамжийн иргэн Н.Ганцолмонд хамаарах заалтуудыг тус тус хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
 
 
 

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                                      Н.БАТАА  

                                                                                                                                       
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
12 дугаар  сарын  25-ны өдрийн
А/ 1143 дугаар захирамжийн хавсралт
 
 
 
 
 
 
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ЗОРИУЛАЛТ
ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БАЙГАА ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЖАГСААЛТ
 
д/д Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр   Хороо Зориулалт Өмнөх зориулат, талбай /м2/ Хэмжээ
 /м2/
Хугацаа Эдэлбэрийн хэлбэр Урьд гарсан Нийслэлийн Засаг даргын, НИТХ-ын, дүүргийн Засаг даргын шийдвэр
Баянгол дүүрэг
1 “Хөх тэнгэр интернэшнл” ХХК 4 Орон сууц Контор, үйлчилгээ 2647 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2008 оны 298
2 Иргэн С.Очирхуяг 15 Худалдаа үйлчилгээ 120м2 203 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 204
3 Эрчим хүчний хөгжлийн төв 20 Сургалтын төв Түлш Эрчим хүчний яам, эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төв /3473 м2/ 4433 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 609
4 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар 20 Урьдчилан хорих газар 40000м2 82000 15 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 163
Баянзүрх дүүрэг
5 "Люксвайнс" ХХК 1 Орон сууц, үйлчилгээ Эзэмшүүлэх 3950 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2013 оны А/416
6 Иргэн Г.Батсүх 6 Үйлчилгээ Амины орон сууц 200 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/978
7 “Нью Энержи Стар” ХХК 8 Шатахуун түгээх станц, үйлчилгээ Эзэмшүүлэх 2475 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2013 оны А/1051
8 “Мөнххөхий” ХХК 16 Орон сууц, үйлчилгээ 1450м2 1869 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/752
9 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 21 Зөөврийн ус түгээх байр Байршил өөрчлөгдсөн 96 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/424
10 Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар 24 Зөөврийн ус түгээх байр Байршил өөрчлөгдсөн 438 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/424
11 "Женералтек" ХХК 26 Орон сууц, үйлчилгээ 10000м2 20000 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/975
Сонгинохайрхан дүүрэг
12 "Гурван гол бааз" ХХК 18 Худалдаа, үйлчилгээ Аж ахуй 10319 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2007 оны 482
13 Иргэн Ц.Гантулга 19 Худалдаа, үйлчилгээ 2699м2 3310 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын  2007оны 397
Сүхбаатар дүүрэг
14 "Еврофарм" ХХК 4 Үйлчилгээ 155м2 88 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2010 оны 781
15 “Пума-Империал” ХХК 8 Үйлчилгээ 1000 м2 1487 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2011 оны 124
16 БНХАУ-ын иргэн Далангурав 19 Амины орон сууц Эзэмшүүлэх 1023 5 Ашиглуулах НЗД-ын 2013 оны А/686
Хан-Уул дүүрэг
17 "Алтан трейд" ХХК 2 Үйлчилгээтэй орон сууц 15-р хороо гэж андуурсан
/Ашиглуулах/
4432 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1051
18 "Цэгээн-Үүдэн" ХХК 2 Үйлчилгээтэй орон сууц Үйлчилгээ /225м2/ 239 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2005 оны 359
19 "Одмөнх" ХХК 2 Үйлчилгээтэй орон сууц Үйлчилгээ 5859 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2009 оны 377
Чингэлтэй дүүрэг
20 Иргэн Н.Ганцолмон 6 Үйлчилгээ 2-р хороо гэж андуурагдсан   /78м2/ 85 5 Эзэмшүүлэх НЗД-ын 2013 оны А/1052