Нөхөх олговор олгох тухай

2013-12-12 00:00:00
2013 оны 12 сарын 12 өдөр                                     дугаар А/1088                                     Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4, Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2012 оны “Нийслэлийн 2013 оны төсөв батлах тухай” 6/27 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
       1. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/374, 2012 оны А/316, 2013 оны А/161 дүгээр захирамжаар Япон улсын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгө болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр Баянзүрх дүүргийн 2, 4, 5, 10, 17, 19, 22, 23, 24 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт хэрэгжих “Улаанбаатар хотын ундны усыг нэмэгдүүлэх Гачууртын эх үүсвэр төсөл”-ийн цэвэр ус дамжуулах шугам, Хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 4 дүгээр хэсэг/Дарь-Эхийн авто замаас Ганц худаг-Цайз Цагаан даваа чиглэлд/, улсын  төсвийн   хөрөнгөөр 39 дүгээр сургуулийн зүүн урд уулзвараас “Хүчит шонхор” захын эцсийн буудал хүртэлх авто замын өргөтгөл шинэчлэлт, зурваст орсон  иргэн, аж ахуйн нэгжийн өмчлөл, эзэмшлийн  газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг 1, 2, 3 дугаар хавсралтаар баталсугай.
 
            2. Хавсралтад дурьдсан иргэн, аж ахуйн нэгжид олгох 94462043/ерэн дөрвөн сая дөрвөн зуун жаран хоёр мянга дөчин гурав/ төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2013 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
 
       3. Иргэн, аж ахуйн нэгжийн  өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу  тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
 
            4. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч /Н.Гантөмөр/-д үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ                                           Н.БАТАА
 
 
 
 

Нийслэлийн Засаг даргын  2013 оны
                                                                                                                                                         12 дугаар сарын 12-ны өдрийн
                                                                                                                                                    А/1088 дугаар захирамжийн  1 дүгээр
                                                                                                                                                                                   хавсралт
 
 
 
 
“УБ ХОТЫН УНДНЫ УСЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ГАЧУУРТЫН ЭХ ҮҮСВЭР ТӨСӨЛ”-ИЙН ЦЭВЭР УС ДАМЖУУЛАХ
ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ЗУРВАС ГАЗАРТ ОРСОН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 10, 24 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ 
ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ ЭД ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                  
 
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын зурвас газарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
Цэрэндорж овогтой Маам /УВ49041202/ БЗД-ийн 24-р хороо Эрдэнэтолгойн 3-13 тоот -   951 680 - - өмчлөх - 951 680
 
2
Зина овогтой Тогтуун
/ПЭ56080614/
БЗД-ийн 10-р хороо Улаанхуаран гудамжны 1198 - 2530720 700 30800000 өмчлөх - 33330720
 
                      Нийт-2
  3482400 700 30800000     34282400
 
 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
                                                                                                                                                            12 дугаар сарын 12 -ны өдрийн
                                                                                                                                                А/1088 дугаар  захирамжийн  2 дугаар
                                                                                                                                                                          хавсралт
 
 
 
 
ДАРЬ ЭХИЙН АВТО ЗАМААС ГАНЦ ХУДАГ ХҮРТЭЛХ 1,1 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАСТ
ОРСОН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 21 ДҮГЭЭР ХОРООНЫ ИРГЭНИЙ ЭД
ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын зурвасгазарт орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
Дамдин овогтой Сүхдорж
/СФ53062033/
БЗД-ийн 21 дүгээр хороо Бага дарь эхийн 1-1464 тоот - 1014948 28 369600 өмчлөх 50000 1434548
 
                      Нийт-1
  1014948 28 369600   50000 1434548
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны
                                                                                                                                                            12 дугаар сарын 12 -ны өдрийн
                                                                                                                                                А/1088 дугаар  захирамжийн 3 дугаар
                                                                                                                                                                          хавсралт
 
 
39 ДҮГЭЭР СУРГУУЛИЙН ЗҮҮН  УРД УУЛЗВАРААС “ХҮЧИТ ШОНХОР” ЗАХЫН 
ЭЦСИЙН БУУДАЛ ХҮРТЭЛХ АВТО ЗАМЫН ӨРГӨТГӨЛ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ЗУРВАСТ
 ОРСОН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН 11,12  ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН ҮЛ ХӨДЛӨХ
ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
 
 
д/д
Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ Эдэлбэрийн
хэлбэр
 
Кадастрын
зураглалын үнэ
    Нийт /төг/
Үл хөдлөх хөрөнгө Эд хөрөнгө Хэмжээ /м2/ Үнэ /төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Каусылгазын  Султанбек         / ШБ58071215/ ЧД, 12-р хороо, Булаг-1 гудамж, 22а тоот   270000 24 633600 өмчилсөн 50000 953600
2 Зундуйн Алтанцэцэг
/ХМ50121686/
ЧД, 11-р хороо, Нуур 20-426 тоот   29472000 20 528000 өмчилсөн 50000 30050000
3 “Гор газ” ХХК
/2763575/
ЧД,10-р хороо, Жалга   27741495     эзэмших   27741495
                            Нийт-3   57483495   1161600   100000 58745095