Нөхөх олговор олгох тухай

2013-12-12 00:00:00
2013 оны 12 сарын 12 өдөр                                   дугаар А/1087                                         Улаанбаатар хот
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн  29.2, Газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4, 43 дугаар зүйлийн 43.2, 43.4,  Монгол Улсын Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 32 дугаар зүйлийн 32.1.3, 32.3, 32.5.1, 32.5.2, 32.6, Төсвийн тухай хуулийн 41 дүгээр зүйлийн 41.2.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн  Хурлын 2012 оны “Нийслэлийн 2013 оны төсөв батлах тухай” 6/27 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
   
       1.Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/160 дугаар захирамжаар       нийслэлийн төсвийн   хөрөнгөөр Баянзүрх дүүрэг, 25 дугаар хороо, “Зүүн сэлбэ” орон сууцны хороолол дотор шинээр барих 0,6 км авто зам,  Сонгинохайрхан дүүргийн  3, 26  дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хийгдэж буй Буяны замын 5 км авто замын зурваст орсон иргэдийн  өмчлөл, эзэмшлийн газар дээрх үл хөдлөх эд хөрөнгийн нөхөх олговрын төсвийг 1,2 дугаар хавсралтаар баталсугай.
               
             2. Хавсралтад дурьдсан 4 иргэнд олгох 123248817  /нэг зуун хорин гурван  сая хоёр зуун дөчин найман мянга найман зуун арван долоо/ төгрөгийн нөхөх олговрыг нийслэлийн газар чөлөөлөх 2013 оны зардлаас санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т зөвшөөрсүгэй.
     
       3. Иргэдийн эзэмшил, өмчлөлийн газар дээр байгаа үл хөдлөх хөрөнгийн нөхөх олговрын гэрээг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу тохиролцон байгуулж гэрээнд заасан хугацаанд газар чөлөөлөхийг  Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т даалгасугай.
           
            4. Захирамжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Нийслэлийн Засаг даргын Зам тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч /Н.Гантөмөр/-д үүрэг болгосугай.                                                                                      
 
 
 
 
                      НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                      САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                      АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                      ОРЛОГЧ                                                     Н.БАТАА
 
 
                                                                                                                                                                      Нийслэлийн Засаг даргын  2013 оны
                                                                                                                                                                        12 дугаар сарын 12 -ны өдрийн
А/1087 дугаар захирамжийн  1 дүгээр
                                                                                                                                                                                       хавсралт
 
 
 
 
 
 “ЗҮҮН СЭЛБЭ” 0,6 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАСТ ОРСОН  БАЯНЗҮРХ  ДҮҮРГИЙН
25 ДУГААР ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН  ЭД ХӨРӨНГИЙН
НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
                                                   
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ
/м2/
Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Эрдэнээ
Батзориг
/ФА81111212/
БЗД-н 25 дугаар хороо Ойн гудамж 88 тоот хаалга 7 460 279 Бетон хашаа
 
 
99 м2
 
  Эзэмших 50 000 7 510 279
 
2
 
Баянжав
Цэдэв
/ОР62010711/
БЗД-н 25 дугаар хороо Ойн 41, 41а тоот 3 451 538 Бетон хашаа
 
59 м2   Эзэмших 50 000 3 501 538
 
                      Нийт-2
10911817    
158 м2
    100000 11011817
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        Нийслэлийн Засаг даргын  2013 оны
                                                                                                                                                                    12 дугаар сарын 12-ны өдрийн
                                                                                                                                                                 А/1087 дугаар захирамжийн  2 дугаар
                                                                                                                                                                                       хавсралт
 
 
 
 
 
 “БУЯН”-Ы 5 КМ АВТО ЗАМЫН ЗУРВАСТ ОРСОН СОНГИНОХАЙРХАН  ДҮҮРГИЙН 3,26 ДУГААР
ХОРООНЫ ИРГЭДИЙН  ЭД  ХӨРӨНГИЙН НӨХӨХ ОЛГОВРЫН ТӨСӨВ
 
                                                  
д/д Газар өмчлөгч, эзэмшигчийн нэр
/Регистрийн дугаар/
Хаяг,
хашааны дугаар
Хөрөнгийн нөхөх олговрын хэмжээ үнэ /төгрөг/ Замын трасст орсон газрын үнэлгээ  
Эдэлбэрийн
хэлбэр
Кадастрын
зураг
лалын үнэ
Нийт /төг
үл хөдлөх хөрөнгө эд хөрөнгө Хэмжээ
 /м2/
Үнэ
/төгрөг/
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 
1
 
Дэмбэрэлсүрэн Доржготов
/ЧГ81010973/
 
СХД 26-р хороо Алтан овоо 29-01
 
 
60 951 000
 
 
 
 
 
357 м2
 
   
 
өмчилсөн
   
 
60 951 000
 
2
 
Пагам
Оюунтуяа
/ЖЮ70020260/
 
СХД 26-р хороо Алтан овоо 29-02
 
51 286 000
   
343 м2
   
өмчилсөн
   
51 286 000
 
                      Нийт-2
 
112 237 000
   
700 м2
       
112 237 000