Замын хөдөлгөөнд саад учруулсан 2660 автомашиныг ачиж журамлажээ

2013-12-10 00:00:00
Улаанбаатар хотод зам тээврийн ослын 25,4% буюу 2097 тээврийн хэрэгслийн жолооч хажуу хоорондын зай тохируулаагүйгээс болж осол аваар гаргадаг байна. Тусгай зориулалтын автомашин ашиглан автомашиныг зөөж шилжүүлснээр замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж иргэдэд замын хөдөлгөөний ухамсар соёлыг дээшлүүлэх чухал ач холбогдолтой. Тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг баталгаажуулан дүрс бичлэг, фото зургаар баримтжуулж лацдан автомашиныг зөөж шилжүүлдэг. Ингэснээр зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслээс болж үүсдэг зохиомол түгжрэл багасах юм. Улаанбаатар хотын Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн Ачиж журамлах алба замын хөдөлгөөнд саад учруулж, зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээнд зогссон тээврийн хэрэгслийг тусгай зориулалтын автомашин ашиглан зөөж шилжүүлэх үйл ажиллагааг 2013 оны 9-р сарын 2-ноос эхлүүсэн. 2013 оны 9-р сарын 02-ноос 2013 оны 12-р сарын 05-ны байдлаар нийт 2660 автомашин зөөж шилжүүлсэн байна. 12-р сарын 06-ны өдөр 49 автомашин зөөж шилжүүлсэн байна гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс мэдээллээ.
 
 
Д/Д
 
 
Цаг минут
 
Тээврийн хэрэгсэл
Улсын
дугаар
1 9.50 61-16 УНД
2 9.55 11-56 УНЦ
3 9.56 37-90 УНО
4 9.58 66-89 УНХ
5 10.00 71-22 УНУ
6 10.05 02-49 УНТ
7 10.07 63-02 УНВ
8 10.09 10-64 УНГ
9 10.25 03-09 УНК
10 10.30 85-55 УНГ
11 10.35 16-80 УНЧ
12 10.37 16-51 УНӨ
13 10.45 26-28 УНХ
14 10.50 92-39 УБЕ
15 10.52 92-24 УНЧ
16 10.54 59-22 УНС
17 11.10 20-36 УНН
18 11.20 30-24 УНТ
19 11.21 60-87 УНУ
20 11.31 22-51 УНД
21 11.40 43-41 УНО
22 11.55 12-16 ДАХ
23 12.00 07-63 УБЛ
24 12.10 62-22 УНЯ
25 12.10 28-23 УНУ
26 12.20 76-21 УБГ
27 12.25 20-20 УНХ
28 12.30 55-52 УБЦ
29 12.40 70-07 УНЕ
30 12.50 98-88 УБЦ
31 13.30 34-63 УБЗ
32 13.30 66-96 УБЗ
33 13.40 30-44 УБГ
34 13.45 78-28 УБТ
35 13.50 93-27 УНЗ
36 13.55 81-19 УНГ
37 14.00 81-96 УНЦ
38 14.25 88-08 УНГ
39 14.45 83-79 УНС
40 14.50 42-48 УНЭ
41 15.20 39-33 УНЦ
42 15.25 26-12 УНЗ
43 15.30 87-11 УНО
44 15.55 43-17 УНВ
45 16.30 73-27 УНӨ
46 16.50 42-26 УНО
47 16.59 34-67 УНД
48 17.20 41-22 УНГ
49 17.20 42-27 УНЧ