11 сарын 18-ны өдрийн дүрэм зөрчсөн жолооч нарын мэдээлэл

2013-11-19 00:00:00
Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвд 11 сарын 18-ны өдөр  гэрлэн дохионы 53, хурд хэтрүүлсэн 111 зөрчил бүртгэгдсэн байна. Тиймээс жолооч та бүхэн замын хөдөлгөөнд оролцохдоо дүрмээ биелүүлэн соёлтой оролцоно уу гэж Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвөөс анхааруулж байна.

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/11/18 23:44:03 0133УНА SPEED 67km/h
2013/11/18 02:45:55 0208УНХ SPEED 71km/h
2013/11/18 21:14:25 0208УНХ SPEED 73km/h
2013/11/18 19:33:15 0277УНР SPEED 73km/h
2013/11/18 04:58:34 0284УНЭ SPEED 74km/h
2013/11/18 22:31:27 0393УНД SPEED 72km/h
2013/11/18 01:03:58 0446УББ SPEED 81km/h
2013/11/18 23:34:33 0600УНҮ SPEED 77km/h
2013/11/18 23:08:55 0632УНБ SPEED 82km/h
2013/11/18 20:33:48 0658УНҮ SPEED 75km/h
2013/11/18 06:04:19 0800УБМ SPEED 69km/h
2013/11/18 21:46:55 0802УБЕ SPEED 69km/h
2013/11/18 19:24:29 0874УНЯ SPEED 69km/h
2013/11/18 21:46:48 0956УНЭ SPEED 70km/h
2013/11/18 23:02:56 1057УНМ SPEED 68km/h
2013/11/18 22:18:57 1155УНҮ SPEED 73km/h
2013/11/18 20:54:56 1165УНО SPEED 72km/h
2013/11/18 11:05:01 1177УНК SPEED 67km/h
2013/11/18 16:16:11 1364УНВ SPEED 66km/h
2013/11/18 21:57:06 1418УНС SPEED 72km/h
2013/11/18 05:57:55 1630УНМ SPEED 80km/h
2013/11/18 23:30:04 1713УНН SPEED 76km/h
2013/11/18 16:18:10 1744УНО SPEED 66km/h
2013/11/18 03:21:15 1793УНУ SPEED 74km/h
2013/11/18 04:55:41 1798УБҮ SPEED 74km/h
2013/11/18 22:41:48 1800УНК SPEED 89km/h
2013/11/18 19:48:54 1923УНП SPEED 68km/h
2013/11/18 21:27:57 2029УНН SPEED 71km/h
2013/11/18 05:22:48 2199УНМ SPEED 80km/h
2013/11/18 08:01:00 2345УНЕ SPEED 66km/h
2013/11/18 21:11:51 2436УНО SPEED 70km/h
2013/11/18 00:12:51 2625УНП SPEED 77km/h
2013/11/18 10:38:38 2650УНУ SPEED 68km/h
2013/11/18 00:09:25 2662УБЕ SPEED 74km/h
2013/11/18 01:19:39 2678УНЯ SPEED 66km/h
2013/11/18 21:24:25 2921УНВ SPEED 66km/h
2013/11/18 21:04:05 3003УБӨ SPEED 72km/h
2013/11/18 23:23:33 3026УНҮ SPEED 72km/h
2013/11/18 05:23:40 3039УНӨ SPEED 89km/h
2013/11/18 21:37:58 3108УНА SPEED 70km/h
2013/11/18 11:33:23 3153УНГ SPEED 70km/h
2013/11/18 10:03:09 3220УНГ SPEED 67km/h
2013/11/18 00:09:20 3272УНГ SPEED 71km/h
2013/11/18 10:32:14 3284УНП SPEED 73km/h
2013/11/18 07:20:01 3600УНЯ SPEED 73km/h
2013/11/18 07:12:13 3634УНУ SPEED 68km/h
2013/11/18 22:07:25 3822ХЭҮ SPEED 70km/h
2013/11/18 21:20:18 3921УНА SPEED 67km/h
2013/11/18 09:56:26 4059УНХ SPEED 72km/h
2013/11/18 00:34:28 4095УНИ SPEED 67km/h
2013/11/18 01:09:42 4268УНЯ SPEED 72km/h
2013/11/18 05:51:17 4341УНӨ SPEED 88km/h
2013/11/18 00:29:50 4416ТӨВ SPEED 71km/h
2013/11/18 05:27:21 4436УНП SPEED 78km/h
2013/11/18 02:49:13 4448УБЕ SPEED 68km/h
2013/11/18 10:28:08 4490УНБ SPEED 74km/h
2013/11/18 02:44:50 4699УНГ SPEED 78km/h
2013/11/18 04:37:14 4701УНС SPEED 70km/h
2013/11/18 06:55:51 4779УНР SPEED 69km/h
2013/11/18 21:08:02 4789УНО SPEED 68km/h
2013/11/18 20:08:22 4878УНЧ SPEED 72km/h
2013/11/18 10:14:56 5119БРА SPEED 69km/h
2013/11/18 00:40:56 5260УНХ SPEED 67km/h
2013/11/18 23:28:02 5340УНХ SPEED 67km/h
2013/11/18 10:25:52 5374УНА SPEED 68km/h
2013/11/18 10:28:13 5432УНБ SPEED 68km/h
2013/11/18 04:57:26 5458СЭҮ SPEED 66km/h
2013/11/18 05:29:50 5495УБН SPEED 79km/h
2013/11/18 06:35:44 5511УНО SPEED 68km/h
2013/11/18 06:37:25 5532УНХ SPEED 68km/h
2013/11/18 00:24:40 5885УББ SPEED 70km/h
2013/11/18 08:00:46 5998УНМ SPEED 66km/h
2013/11/18 10:26:06 6019УНА SPEED 68km/h
2013/11/18 04:40:12 6104УНХ SPEED 75km/h
2013/11/18 19:55:00 6105УНЯ SPEED 72km/h
2013/11/18 02:22:48 6342УНӨ SPEED 74km/h
2013/11/18 01:30:16 6505УНХ SPEED 75km/h
2013/11/18 22:06:10 6632УНП SPEED 71km/h
2013/11/18 10:07:52 6649УБЕ SPEED 66km/h
2013/11/18 03:44:08 6677УБЦ SPEED 79km/h
2013/11/18 02:17:48 6679УНУ SPEED 69km/h
2013/11/18 14:00:56 6838УБЕ SPEED 69km/h
2013/11/18 06:01:05 6861УНУ SPEED 73km/h
2013/11/18 21:53:27 6913УНЛ SPEED 71km/h
2013/11/18 16:16:39 7277УНЯ SPEED 72km/h
2013/11/18 22:59:10 7774УНР SPEED 69km/h
2013/11/18 04:54:15 7953ДУА SPEED 78km/h
2013/11/18 02:01:21 8058УНТ SPEED 71km/h
2013/11/18 10:28:10 8093УБЗ SPEED 68km/h
2013/11/18 22:10:32 8110УНЦ SPEED 74km/h
2013/11/18 21:37:22 8218УНП SPEED 71km/h
2013/11/18 22:56:36 8316УНМ SPEED 77km/h
2013/11/18 23:33:58 8447УНЭ SPEED 82km/h
2013/11/18 13:58:13 8684УБЧ SPEED 69km/h
2013/11/18 02:29:48 8861УНЗ SPEED 96km/h
2013/11/18 05:30:55 8861УНЗ SPEED 88km/h
2013/11/18 20:22:03 8899УНА SPEED 68km/h
2013/11/18 01:14:00 8946УНП SPEED 74km/h
2013/11/18 23:45:57 8978УНБ SPEED 69km/h
2013/11/18 00:58:29 9198УНГ SPEED 69km/h
2013/11/18 01:01:30 9219УНӨ SPEED 70km/h
2013/11/18 21:32:50 9272УНЭ SPEED 70km/h
2013/11/18 03:52:34 9411УНР SPEED 72km/h
2013/11/18 02:40:58 9522УНА SPEED 72km/h
2013/11/18 06:51:06 9567УНР SPEED 71km/h
2013/11/18 07:28:37 9700УБӨ SPEED 75km/h
2013/11/18 19:31:26 9707УНР SPEED 72km/h
2013/11/18 22:55:46 9844УНЛ SPEED 68km/h
2013/11/18 23:06:09 9857УНМ SPEED 71km/h
2013/11/18 21:35:19 9883УНӨ SPEED 66km/h

PassDate PlateNumber ReasonCode Violation Info
2013/11/18 22:09:22 0048УНМ SIGNAL RED / 0.104
2013/11/18 11:06:15 0075УНБ SIGNAL RED / 0.199
2013/11/18 10:18:34 0114УНӨ SIGNAL RED / 0.115
2013/11/18 17:06:20 0213УНҮ SIGNAL RED / 0.049
2013/11/18 10:31:17 0367УБЧ SIGNAL RED / 0.064
2013/11/18 20:33:31 0460УНН SIGNAL RED / 2.465
2013/11/18 10:55:25 0541УНИ SIGNAL RED / 0.233
2013/11/18 11:30:04 0564УНӨ SIGNAL RED / 0.115
2013/11/18 22:45:24 0612УНУ SIGNAL RED / 4.233
2013/11/18 01:53:56 0696УНТ SIGNAL RED / 0.243
2013/11/18 09:58:03 0900УБУ SIGNAL RED / 0.064
2013/11/18 07:39:23 0955УБЧ SIGNAL RED / 0.077
2013/11/18 22:40:19 1041УНХ SIGNAL RED / 5.541
2013/11/18 07:41:32 1080УНВ SIGNAL RED / 0.044
2013/11/18 20:12:39 1184УНП SIGNAL RED / 0.131
2013/11/18 10:57:33 1343УНР SIGNAL RED / 0.146
2013/11/18 00:27:21 1660УНЭ SIGNAL RED / 0.1
2013/11/18 09:45:05 1860ХЭҮ SIGNAL RED / 0.273
2013/11/18 01:31:10 1868ГАҮ SIGNAL RED / 0.087
2013/11/18 04:47:25 2329УБҮ SIGNAL RED / 2.305
2013/11/18 01:02:41 2383УНО SIGNAL RED / 0.084
2013/11/18 21:15:29 2587УНЦ SIGNAL RED / 0.085
2013/11/18 04:22:21 2637УНЧ SIGNAL RED / 0.178
2013/11/18 23:22:23 2767УНЦ SIGNAL RED / 3.594
2013/11/18 10:22:54 3007УНК SIGNAL RED / 0.153
2013/11/18 03:55:48 3234УНН SIGNAL RED / 0.057
2013/11/18 21:58:54 3236УНЯ SIGNAL RED / 0.073
2013/11/18 12:55:17 3763УБТ SIGNAL RED / 0.112
2013/11/18 04:21:40 3824УНР SIGNAL RED / 0.269
2013/11/18 23:25:39 4273УНЯ SIGNAL RED / 0.088
2013/11/18 11:10:34 4533УНБ SIGNAL RED / 0.226
2013/11/18 16:59:03 4540УНТ SIGNAL RED / 0.142
2013/11/18 19:40:22 4840УНХ SIGNAL RED / 0.049
2013/11/18 10:14:14 5357УНХ SIGNAL RED / 0.056
2013/11/18 01:36:16 5726УНП SIGNAL RED / 0.324
2013/11/18 16:55:29 6327УНЛ SIGNAL RED / 0.13
2013/11/18 10:51:03 6345УНӨ SIGNAL RED / 0.079
2013/11/18 18:14:35 6420УНТ SIGNAL RED / 0.268
2013/11/18 10:00:19 6752УНЭ SIGNAL RED / 0.599
2013/11/18 15:15:17 6775УНТ SIGNAL RED / 0.101
2013/11/18 14:10:24 6963СЭА SIGNAL RED / 0.194
2013/11/18 09:14:43 6992УНГ SIGNAL RED / 0.045
2013/11/18 03:22:25 7051УНЧ SIGNAL RED / 1.159
2013/11/18 03:12:24 7205УНЗ SIGNAL RED / 4.63
2013/11/18 21:41:29 7653УНВ SIGNAL RED / 0.151
2013/11/18 23:57:09 7772УНЯ SIGNAL RED / 0.131
2013/11/18 07:32:53 8362УНЧ SIGNAL RED / 0.122
2013/11/18 10:22:57 8607УНЧ SIGNAL RED / 0.398
2013/11/18 22:36:10 8804УНР SIGNAL RED / 0.144
2013/11/18 10:25:05 8837УНГ SIGNAL RED / 0.083
2013/11/18 21:19:49 8962УНЧ SIGNAL RED / 0.041
2013/11/18 09:06:03 9063УНЧ SIGNAL RED / 0.265