Нийслэлд махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2010-03-02 00:00:00
     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Засгийн газрын 2006 оны "Махны тогтвортой хангамжийг бүрдүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай" 178 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 25 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ НЬ:

     Нэг. Нийслэлийн хүн амын 2010 оны махны хэрэгцээнд зориулан 2700 тн мах бэлтгэн хадгалж, борлуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /Ч.Бат/-нд үүрэг болгосугай.

     Хоёр. Мах бэлтгэн хадгалах, борлуулах аж ахуйн нэгжүүдэд батлагдсан төсөв 1,4 тэрбум төгрөгийн урамшууллыг зохих журмын дагуу санхүүжүүлэхийг Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т даалгасугай.

     Гурав. Нийслэлийн хүн амын хэрэгцээнд зориулан бэлтгэсэн махны чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хадгалалт, борлуулалтанд хяналт тавьж ажиллахыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба /Ч.Бат/, нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар /Л.Бямбасүрэн/, Мал эмнэлгийн газар /Д.Урансүрэн/ -т тус тус даалгасугай.   

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР