Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/298 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-20
А/297 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-04-20
А/296 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-20
А/295 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-19
А/293 Газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болсонд тооцох тухай 2021-04-19
А/292 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-19
А/291 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн аян зохион байгуулах тухай 2021-04-15
А/290 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-15
А/289 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/288 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/287 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/286 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/285 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-15
А/284 Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацаа сунгах тухай 2021-04-15
А/283 Төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодоор зарим ажил, үйлчилгээг гүйцэтгүүлэх тухай 2021-04-15
А/282 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-15
А/281 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-04-14
А/280 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-04-14
А/279 Хугацаат цэргийн албаны татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-04-14
А/278 Нийслэлийн өмчийн бүртгэлээс барилга, байгууламж хасах тухай 2021-04-14