Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/557 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-07-09
А/553 Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, эдийн засагт нөлөөлөх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай 2021-07-09
А/551 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-07-09
А/550 Төсөл хэрэгжүүлэгчээр батламжилж, гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2021-07-09
А/546 Мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2021-07-08
А/542 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-07
А/532 Нийслэлийн өмчид 4 барилга байгууламж бүртгэн авах тухай 2021-07-05
А/531 Тээврийн хэрэгсэл бүртгэн авах тухай 2021-07-05
А/529 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-07-02
А/528 Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021-07-02
А/509 Төслийн удирдах хороо байгуулах тухай 2021-06-25
А/508 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн байгуулах тухай 2021-06-25
А/505 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-25
А/504 Сургуулийн бүтэц өөрчлөх тухай 2021-06-25
А/502 Боловсрол сургалтын байгууллага байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2021-06-24
А/494 Мал, амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцинжуулалтын арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2021-06-22
А/492 Журам шинэчлэн батлах тухай 2021-06-22
А/491 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-22
А/487 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-21
А/483 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-06-18