Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/185 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-22
А/184 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-03-22
А/183 Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах тухай 2021-03-22
А/182 “Болзолт уралдаан зарлах тухай” 2021-03-22
А/181 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2021-03-22
А/180 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-19
А/179 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-19
А/178 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-19
А/177 Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2021-03-19
А/176 “Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв” НӨҮГ-ын дүрэм, зохион байгуулалтын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай 2021-03-19
А/175 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-18
А/174 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах тухай 2021-03-18
А/170 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-15
А/169 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-15
А/164 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-15
А/163 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-15
А/161 Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-03-14
А/160 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-12
А/159 Газар эзэмших, ашиглах эрх баталгаажуулах тухай 2021-03-12
А/158 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2021-03-12