Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/250 Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээний тухай 2021-04-02
А/249 Зарим агентлагийн чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-02
А/248 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-02
А/247 Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн байгуулах, ажиллах журам батлах тухай 2021-04-02
А/246 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын тархалтыг бууруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-02
А/245 Төсөл хэрэгжүүлэгчийн эрхийг цуцлах тухай 2021-04-02
А/244 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/243 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/242 Тээврийн хэрэгсэл балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/241 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/240 Нийслэлийн өмчөөс төрийн өмчид эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2021-04-01
А/239 Мал амьтны сэг зэм устгах, халдваргүйтгэл хийх, шилжилт хөдөлгөөнийг зохицуулах арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2021-03-31
А/238 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/237 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/236 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-31
А/235 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-03-30
А/234 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-03-30
А/233 Хөрөнгө балансаас балансад шилжүүлэх тухай 2021-03-30
А/232 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-30
А/231 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-03-30