Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/273 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-13
А/272 Ерөнхий боловсролын сургуулийг өөрчлөн байгуулах тухай 2021-04-13
А/271 Ажилтан, албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар авах арга хэмжээний тухай 2021-04-13
А/265 Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-04-09
А/264 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-08
А/263 Газар эзэмших эрх олгох тухай 2021-04-06
А/262 Газар эзэмших эрхийн зориулалт, хаяг, талбайн хэмжээ өөрчлөх тухай 2021-04-06
А/261 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацааг сунгах тухай 2021-04-06
А/260 Газар эзэмших, ашиглах эрх олгох тухай 2021-04-06
А/258 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-04-05
А/257 Захирамжид өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-05
А/256 Өнжмөл өвсний гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2021-04-05
А/255 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээг өөрчлөх тухай 2021-04-05
А/254 Газар эзэмших эрхийн талбайн хэмжээ, зориулалт, байршил, нэр өөрчлөх тухай 2021-04-05
А/253 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2021-04-05
А/252 Цагийн хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-05
А/251 Хууль, журмын хэрэгжилтийг хангах тухай 2021-04-02
А/250 Газрын зөрчил арилгах арга хэмжээний тухай 2021-04-02
А/249 Зарим агентлагийн чиг үүрэг, зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарт өөрчлөлт оруулах тухай 2021-04-02
А/248 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-04-02