Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/664 Нийслэлийн Засаг захиргааны байруудын нэрийг өөрчлөх, хөрөнгө шилжүүлэх тухай 2012-10-31
А/663 Дүрэм, бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2012-10-31
А/662 Филиппин Улсын нийслэл Манила хотод чуулганд оролцуулах тухай 2012-10-31
А/661 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-31
А/660 Хөрөнгө гаргах тухай 2012-10-25
А/659 Шагнах тухай 2012-10-25
А/658 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2012-10-23
А/656 Гэр олгох тухай 2012-10-23
А/654 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-23
А/653 Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай 2012-10-23
А/652 Газрыг албадан чөлөөлөх арга хэмжээ авах тухай 2012-10-23
А/651 Журам батлах тухай 2012-10-23
А/647 Шатахуун түгээх станцуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-18
А/645 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2012-10-19
А/644 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны “Газрын харилцаа, хот төлөвлөлт, барилгажилтад гарч буй зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид авах арга хэмжээний тухай” 3/10 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх тухай 2012-10-18
А/643 Тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох тухай 2012-10-17
А/642 Захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2012-10-17
А/641 Сургууль байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
А/640 Цэцэрлэг байгуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2012-10-17
А/630 Боловсролын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012-10-15