Тогтоол, захирамж


Гарчиг Огноо
А/131 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/130 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/129 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/128 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/127 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-03
А/126 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-03
А/125 Захиалагчийн хяналт тавих тухай 2021-03-03
А/124 Газар ашиглуулах эрх олгох тухай 2021-03-02
А/123 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-01
А/122 Эрх шилжүүлэх тухай 2021-03-01
А/121 Ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулах тухай 2021-03-01
А/120 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-03-01
А/95 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-18
А/94 Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, хуралдааны журмыг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-18
А/92 Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, тусгай зөвшөөрлийн үйл ажиллагааны чиглэл нэмэх тухай 2021-02-16
А/91 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2021-02-10
А/90 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2021-02-10
А/89 Мэргэжлийн зөвлөл /комисс/-ийн дүрэм, бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2021-02-10
А/88 Хөрөнгө гаргах тухай 2021-02-10
А/87 Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчилсэн байдлаар шилжүүлсэнтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2021-02-10