Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай

2021-03-23 09:05:21

2021 оны 03 сарын 23-ны өдөр                                           Дугаар А/199                                        Улаанбаатар хот

 

 

 

 

Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг

шинэчлэн батлах тухай

 

           

      Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1, 28.2, Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2017 оны “Аймаг, нийслэл, дүүргийн зөвлөлийн дүрэм батлах тухай” 02 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Хөдөлмөр эрхлэлтийн Нийслэлийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралтаар шинэчлэн баталсугай.

 

     2.Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах төрийн бодлого, хууль тогтоомж, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нийгмийн түншлэгч талуудыг оролцоог ханган, үйл ажиллагаагаа Нийслэлийн Засаг даргад тухай бүр танилцуулж ажиллахыг Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийслэлийн зөвлөл (Ж.Сандагсүрэн)-д үүрэг болгосугай.

 

     3.Энэхүү захирамж гарсантай холбогдуулан “Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай” нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/259 дүгээр захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.

 

 

 

 

                                           НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                           БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                           ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                    Д.СУМЪЯАБАЗАР