Журам батлах тухай

2013-03-26 00:00:00
2013 оны 03 сарын 26 өдөр                                       дугаар А/328                                                 Улаанбаатар хот
  
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6-ын “а”, 29.2 дахь хэсэг, Архивын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5.1 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1.Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудад мөрдөн ажиллах “Баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам”-ыг шинэчлэн баталсугай.
 
2.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2009 оны 638 дугаар захирамжийг хүчингүй болсонд тооцсугай.
 
3.Энэ захирамжийн биелэлтэнд хяналт тавьж ажиллахыг Тамгын газар /Ё.Гэрэлчулуун/-т үүрэг болгосугай.
 
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН
                        САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
                        АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
                        ОРЛОГЧ                                                 Н.БАТАА