Нийслэлийн төсвийн мэдээлэл


Гарчиг Огноо
1 Төсвийн хуваарь батлах тухай 2020-02-17
2 Нийслэлийн 2020 оны батлагдсан төсөвт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-12-20
3 Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2019-11-18
4 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоол 2019-07-01
5 Нийслэлийн 2019 оны төсөвт зохицуулалт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2019-04-03
6 Нийслэлийн 2019 оны төсөв батлах тухай 2018-12-10
7 Нийслэлийн 2018 оны төсөвт нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-09-26
8 2018 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө 2017-12-26
9 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-11
10 2017 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2017-12-01
11 2018 оны төлөвлөлтийн маягт 2017-06-16
12 Нийслэлийн эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг батлах тухай 2017-05-29
13 2017 оны төсвийн тодотгол 2017-05-24
14 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2016 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2017-05-18
15 2015 оны төсвийн нэмэлт өөрчлөлт 2016-12-26
16 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
17 Нийслэлийн 2017 оны төсөв баталсан тогтоол 2016-12-09
18 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
19 2016 оны төсвийн тодотголын тогтоол 2016-11-15
20 Нийслэлийн төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2015 оны аудитлагдсан санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан 2016-10-12