Төсөл, хөтөлбөр


Гарчиг Огноо
41 Нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүрэмт хувцасны эх загвар шалгаруулах уралдааны удирдамж 2013-03-18
42 МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ 2012-01-01
43 ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО-ӨРХИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2012-01-01
44 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын хэрэгжилт 2012-01-01
45 Буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн мэдээ 2012-01-01
46 Засгийн Газрын 2 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
47 Засгийн Газрын 11 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
48 Засгийн Газрын 56 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
49 Засгийн Газрын 61 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
50 Засгийн Газрын 106 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
51 Засгийн Газрын 122 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
52 Засгийн Газрын 203 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
53 Засгийн Газрын 252 дугаар тогтоол Хөтөлбөр батлах тухай 2012-01-01
54 Үр дүнд суурилсан 10 алхам 2012-01-01
55 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн тайлан 2012-01-01
56 Үндэсний хөтөлбөрийн 2012 оны эхний хагас жилийн хэрэгжилт 2012-01-01
57 Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогцолбор хөтөлбөр 2011-01-01
58 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөр 2011-01-01
59 "Олон нийт-цагдаагийн хамтын ажиллагаа" хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2011-01-01
60 Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2011-01-01