Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Концессын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.1.1 дэх хэсэг, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйл, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны 66 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 6/55 дугаар...
2011 -оны 7 -р сарын 22
637
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хууль өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.2 "а", 29.1.5 "а" дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай, Боловсролын тухай хуулиудад өөрчлөлт орсон болон Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 1а/3275 дугаар албан бичигт дурдсан...
2011 -оны 7 -р сарын 22
596
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны...
2011 -оны 7 -р сарын 21
550
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд зохицуулалт хийх тухай
Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн...
2011 -оны 7 -р сарын 21
537
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны "Нийслэлийн 2011 оны төсөв батлах тухай" 6/44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр...
2011 -оны 7 -р сарын 21
592
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тарваган тахал өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.6 "б", 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 8.2.1, Ан агнуурын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.9, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлд байгалийн...
2011 -оны 7 -р сарын 20
637
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тээвриин хэрэгслиин талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2005 оны 197 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Аудиторын 2011 оны 35 дугаар тушаал, дүгнэлтийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн өмчит зарим байгууллагуудын үндсэн хөрөнгөнд бүртгэлтэй, техникийн комиссын актаар ашиглалтын шаардлага хангахгүй,...
2011 -оны 7 -р сарын 20
779
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 144 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчийн 2007 оны 05-04/8881, 2009 оны 11-208/213, 2010 оны 07-208/1687 тоот дүгнэлтүүдээр ашиглалтын шаардлага хангахгүй, сургалтын үйл ажиллагаа...
2011 -оны 7 -р сарын 20
559
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 "а", "б", 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 29 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 78.2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 63 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нэг. Баянгол...
2011 -оны 7 -р сарын 20
594
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө бүртгэн авах тухай
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1, дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 115 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Бүс, орон нутгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бэлтгэгдсэн Төв аймгийн Эрдэнэ сумын нутаг дэвсгэрт байрлалтай 399 000 000 /гурван зуун ерэн есөн сая/ төгрөгийн...
2011 -оны 7 -р сарын 20
600
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэр хорооллын газар чөлөөлөх, эрчимжүүлэх тухай
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2010 оны 6/44 дүгээр тогтоол, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 26 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Сүхбаатар дүүргийн 9,10,11,12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байгаа айл өрхийг нүүлгэн шилжүүлж, газар чөлөөлсөн тухай бүрд хашаа барьж, хамгаалалтанд авах, хог хаягдлыг татан зайлуулж,...
2011 -оны 7 -р сарын 19
1277
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дэлхийн оюутны спортын зуны Универсиад XXVI их наадамд оролцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулын 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн 10.1.1 дэх хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: БНХАУ-ын Шинжин хотноо 2011 оны 08 дугаар сарын 12-23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах Дэлхийн оюутны спортын зуны...
2011 -оны 7 -р сарын 18
606
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хэвлэл мэдээлэл, ном сонин борлуулах цэгийн байршил тогтоох тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Хэвлэл мэдээлэл, реклам зар сурталчилгаа, ном соёлын төвлөрсөн цэгийн үйлчилгээг олон нийтэд хүргэх, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор хүн ам олноор төвлөрсөн автобусны зогсоол, үзвэр үйлчилгээ болон олон нийтийн үйлчилгээний байгууллагуудын орчимд...
2011 -оны 7 -р сарын 10
1034
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
"Тал нутгийн марафон - 2011" Олон улсын марафон гүйлтийн тэмцээн зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5-ын "А", 29.2, Аялал жуулчлалын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2.3, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2009 оны 4/22 дугаар тогтоол, 2005 оны 49 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улаанбаатар хотын аялал жуулчлал-2015 хөтөлбөрийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ...
2011 -оны 7 -р сарын 10
655
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Японы хүйтэн уур амьсгалд тохирсон дэд бүтцийг Улаанбаатар хотод бий болгоно
Нийслэл Улаанбаатар хот Японы Асахикава хоттой хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. Ингэснээр Японы хүйтэн бүс нутгийн дэд бүтцийг Улаанбаатар хотод бий болгох төсөл 3 жилийн хугацаатай хэрэгжинэ. Нийслэлийн Засаг дарга Г.Мөнхбаярын урилгаар Японы Хоккайда мужийн Асахикава хотын дарга ноён Нишикава Масахито болон бусад албаны хүмүүс Улаанбаатарт айлчилж байна. Айлчлалын бүрэлдэхүүнд тус хотын...
2011 -оны 7 -р сарын 9
2271
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2011 оны 92 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэл дэх гэр хорооллын газрыг чөлөөлөх, орон сууцжуулах ажлыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдож үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг хийх ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр...
2011 -оны 7 -р сарын 9
555
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн...
2011 -оны 7 -р сарын 8
625
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд "Цэвэр агаарын сан"-гаас санхүүжигдэн хийгдэх Баянзүрх дүүргийн 4 дүгээр хороо Цагаан Давааны орчмын нам даралтын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн халаалтын...
2011 -оны 7 -р сарын 8
706
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ