Үүрэг даалгавар
Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн газрын үйл ажиллагаанд тулгамдаж буй асуудлын талаарх санал
 
 1. Дүүргийн бүртгэлийн хэлтсийн ажил үйлчилгээний ачааллыг бууруулах, улсын бүртгэгч нарын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх, төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах зорилгоор хорооны улсын бүртгэгч нарын үйл ажиллагааг улсын бүртгэлийн онлайн систем, сүлжээнд холбож хороон дээр иргэний гэр бүлийн байдлын зарим төрлийн бүртгэлийг хийдэг болох юм. Иймд шилэн кабельд холбогдоогүй байгаа хороодыг шилэн кабельд холбох арга хэмжээ авах.
 
 1. Дүүргүүдийн бүртгэлийн хэлтсээс иргэд байгууллагад үзүүлэх бүртгэлийн ажил үйлчилгээний төрөл, цар хүрээ нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан үйлчилгээний танхим, ажлын өрөө тасалгааг нэмэгдүүлэх, ажиллах нөхцөл болон иргэд хүлээн авах үйлчилгээний орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг дарга нарын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх.
 
 
 1. Нийслэлийн Улсын Бүртгэлийн байгууллагын ажилтан албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд орон сууцжуулахад анхаарч дэмжлэг үзүүлэх.
 
 
 
 
 
 
 
ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:                              С.СОДНОМДОРЖ
   
Нийслэлийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний газар                                                                                      2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдөр
 

Д/Д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид  авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 Үүрэг даалгавар-1: Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.
  Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газар нь Нийгмийн халамжийн багц хуулийн хүрээнд иргэдэд нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, хөнгөлөлт тусламж, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг үзүүлж байна.
Төсвийн тухай шинэ хуулийн дагуу нийгмийн халамжийн санхүүжилтийг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх болсонтой холбогдон дүүрэг бүрийн халамжийн мөнгө олголтын хугацаа харилцан адилгүй байгаа.
Хүндрэлтэй байгаа асуудал.
Нийслэлийн Нийгмийн халамж үйлчилгээний газрын бүтэц зохион байгуулалтанд өөрчлөгдөж орон тоо нэмэгдсэнтэй холбогдуулан техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээ хангамж муу, сэргээн засварлалт шинэчлэл хийх шаардлагатай байгаа. Тус газрын  2013 оны төсөвт нийгмийн халамж, хамгааллын чиглэлээр  төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, судалгаа мэдээлэл бэлтгэх, тодорхой арга хэмжээ зохион байгуулах зардал огт тусгагдаагүй байгаа нь үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байна. 
2013.05.29 нд 1/211  албан тоотоор ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст албан бичиг хүргүүлсэн.
 
2013 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар дүүргүүдийн нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсүүдээр дамжуулан 153,614 иргэнд 25,279,920.30 төгрөгийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлээд байна.
 
 
 
 
 
 
 
    
 • Нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомжийг иргэдэд таниулах, хамрагдах шаардлагатай иргэдийг хамруулах сургалт, өдөрлөг зохион байгуулах.
 • Эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн амьжиргааг дэмжих төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 
 
 
 
 
 
 
2 Үүрэг даалгавар: 17: Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
   
 
 
Нийслэлийн Аудитын газрын 2013 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн А\12 тоот тушаалаар өгсөн зөвлөмж болон Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын даргаас ирүүлсэн албан тоотын дагуу дүүргүүдийн Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн “ 2011 оны зарим үйл ажиллагааны үр дүнд “ гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилган, зөвлөмжийг биелүүлэн ажиллалаа.
 
 
 
Дүүргүүдийн НХҮХэлтсүүд зөвлөмжийн хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж,  биелэлтийг тооцон тайлангаа хугацаанд нь ирүүлсэн.
 
  Нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний хамрах хүрээг оновчтой байдлаар тогтоон, нийгмийн халамжийн
 тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт үйлчилгээг зорилтод бүлэгт чиглүүлэх, халамжийн арга хэмжээнд зарцуулж байгаа хөрөнгийг зориулалтаар нь зарцуулах, сангуудын мэдээ, тайланг үнэн зөв гаргаж, санхүүгийн сахилга хариуцлагыг чанд мөрдөн ажиллах, дотоод хяналтын үйл ажиллагаа, үр дүнг сайжруулан ажиллана.
 
                                     
 
 
 

   
 
 
Хууль, дүрмийг хэрэгжүүлэх явцад манай байгууллагад тулгамдсан бэрхшээлтэй асуудлуудын талаарх саналаа газрын даргын 2013 оны 05 сарын 29-ний өдрийн 246 дугаар албан бичгээр НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлэв.Өгсөн үүрэг даалгавар :  Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.

Биелэлт
Хүүхэд-залуучуудын сургалт хүмүүжлийн
тусгай цогцолбор
 
Цогцолборын  үйл ажиллагааны явцад болон халамжийн төвөөс насанд хүрээд гарч байгаа залууст тулгамдаж  буй бэрхшээлтэй асуудлууд
 
2013.05.29
 
Тус цогцолбор нь 2013 оны 03-р сараас Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж нийгмийн эмзэг бүлгийн 4-21 насны хараа хяналтгүй хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
         Нэг: Нийслэлийн хэмжээн дэх хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэн төлөвшүүлэх тэдний зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээхэд бид холбогдох хууль дүрмүүдийг мөрдөн ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, гэр бүлийн тухай хуулийн зарим заалтууд бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа тохиолдлууд байсаар байна. Үүнд:
1999 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн гэр бүлийн тухай хуулийн дараах заалтууд хэрэгжихгүй зөрчигдөж байна.
/Энэ хуулинд 2002 оны 7 дугар сарын 4-ны өдрийн хуулиар оруулсан өөрчлөлтийг тусгав./
26 дугаар зүйл. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх, үүрэг
26.2.Эцэг, эх дараахь үүрэг хүлээнэ:
26.2.1.хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн бойжуулах, сэтгэхүйн хувьд төлөвшүүлэх;
26.2.2.хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх;
26.2.3. хүүхдээ үндэсний ёс заншил, уламжлалаа дээдлэх үзлээр хүмүүжүүлэх, түүнд суурь боловсрол эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн анхны дадлага олгох;
26.2.4.хүүхдийн эрхийг хамгаалж, үүргээ биелүүлэхэд нь туслах.
26.3.Эцэг, эх нь хүүхдийн эрүүл мэнд, сэтгэхүй, ёс суртахууны хүмүүжилд хохирол учруулах, хүүхэддээ хэрцгий хандах, эцэг, эх байх эрхээ зүй бусаар ашиглахыг хориглоно.

              Манай байгууллагад НЦГ-ын харьяа хүүхдийн хаяг тогтоох төвөөс шилжин ирж байгаа хүүхдүүд нь ихэвчлэн гэр оронтой тодорхой хаягтай, эцэг эх нь тодорхой хэмжээгээр албан ба албан бус ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, өрхийн орлоготой, биеийн эрүүл мэндийн хувьд хүүхдээ асран хамгаалах чадвартай хүмүүсийн хүүхдүүд байна. Эдгээр хүүхдүүдийг эцэг эхэд нь хүлээлгэн өгч эцэг эхийн хуульд заагдсан үүрэг хариуцлагыг  ухамсарлуулан хариуцлага тооцох арга хэмжээг хууль хяналтын байгууллагууд авахгүй байгаагаас болж хүүхдээ асран хамгаалах үүрэгт  ажлаа төрийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, үүргээ ухамсарлахгүй байх, хүүхдийг нь төр хариуцах мэтээр буруу ойлголт төрөх, өөрсдийн эрх ашгийн төлөө хүүхдээ хараа хяналтгүй байдалд оруулах, гэмт хэрэгт өртүүлэх зэрэг үзэгдэл улам даамжирч байна.
              Иймээс эцэг эхэд хариуцлага тооцох  механизмыг боловсронгуй болгож хууль зөрчсөн эцэг эхэд тодорхой арга хэмжээ авах үүнийг ямар байгууллага хариуцах хэрхэн ажиллах зэрэг асуудлыг тодорхой болгох шаардлагатай байна.
 
           Хоёр:  Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон ТББ-н  нийт 40 орчим  хүүхдийн  асрамж халамжийн төвд амьдарч, сурч, хүмүүжиж байгаа, өнчин, насанд хүрээд очих газар, орон гэр байхгүйн  төрөөс зайлшгүй халамж анхаарал шаардсан 18-21 насны залуучуудыг тодорхой хугацаанд орон байраар хангах, бие даан хөгжих, мэргэжил олгох сургалтанд хамруулах, цаашид амьдралд хөл алдахгүй амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг нийслэлийн засаг дарга бодлогын хүрээнд авч үзэн тус төвийн хашаанд залуучуудын мэргэжил сургалтын төвийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулснаар тус төв нь нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 03 сарын 01 ны өдрийн 150 дугаар захирамж гарч Хүүхэд- залууучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай Цогцолбор болж үйл ажиллагаа нь нь хүүхдийн төв, залуучуудын төв гэсэн зохион байгуулалтанд орсон.
           04 сараас  эхлэн залуучуудын төв нь нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа асрамжийн төвүүдээс залуучуудыг хүлээн авч бие даан амьдрах орчин нөхцөл, орон байраар хангаж улмаар 5-н чиглэлийн  мэргэжлийн сургалтанд хамруулж мэргэжилтэй болгох, ажлын байранд зуучлах, бие даасан амьдралд бэлтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.
         Ийнхүү материаллаг нөхцөл боломжийг хангасан хэдий ч нийслэлийн дүүрэг бүрт үйл ажиллагаа явуулдаг төвүүдээс шилжин ирсэн учраас  ихэнх залуучууд нь бичиг баримтын зөрчилтэйн /төрсний гэрчилгээгүй, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй цахим үнэмлэхгүй/ улмаас холбогдох үйлчилгээнүүдийг авахад маш их хүндрэл гарч байна.
 Үүнд
1. Залуус бүрийг иргэний үнэмлэхтэй болгох асуудлыг холбогдох байгуулагад тавихад төрсний гэрчилгээг нь шаардах,  төрсний бүртгэлийг нь шүүлгэхээр анх төрсөн газарт нь  /орон нутагт/ очиж бүртгэлд хамруулах шаардлага тавигдаж эхлэсэн. Энэхүү асуудлаас болж сурч боловсрох эрхийн асуудалд хүндрэл учирч байгаа тул халамжийн төвд амьдардаг залуусын шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг тухайн төвийнх нь харьяаллаар шийдвэрлэхэд анхаарах
2. Залуус нь эрүүл мэндийн даатгалд  хамрагдаагүй улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй болж суурь өвчлөл нь даамжрах, яаралтай эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах гэтэл даатгалын дэвтэр төлбөрийн асуудал гарч ирж байна.  0-16 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төрөөс төлдөг, ЕБС-д суралцдаг 17-18 насны хүүхдүүдийг тухайн сургуулийнх нь тодорхойлолтыг үндэслэн төр хариуцдаг. Гэтэл манай төвийн залуус сургууль завсардсаны улмаас 19, 20 настай мөртлөө   ЕБС-д суралцдаг залуус байдаг. Иймд халамжийн төвийн залуусын эрүүл мэндийн даатгалд анхаарч цогцолборын жил бүрийн төсөвт тусгах.
3. Олон жил хүүхдийн төвд амьдарч сурч ажил мэргэжилтэй болсон залуус төвөөс гарч бие даах болоход өөрийн гэсэн орон гэргүй, эзэмшил газаргүй байдаг нь тэднийг бие даан амьдрахад нь тулгарч буй хамгийн том бэрхшээл болдог.
         Иймээс тус цогцолборын шинээр байгуулагдсан залуучуудын төвийн залуусын гэр оронтой болгох нийгмийн үйлчилгээг авах асуудалд анхаарч тодорхой арга хэмжээ үзүүлэх шаардлагатай байгааг харгалзан үзэж холбогдох шийдвэрийг гаргахад дэмжлэг үзүүлнэ үү.
 
 НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
ХҮҮХЭД-ЗАЛУУЧУУДЫН СУРГАЛТ ХҮМҮҮЖЛИЙН ТУСГАЙ ЦОГЦОЛБОР
2013.05.29                                                                                                                                                                                     Улаанбаатар хот                                                                                                                                                                              
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Үүрэг, даалгавар-НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.
01   Тус цогцолбор нь 2013 оны 03-р сараас Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолбор болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж нийгмийн эмзэг бүлгийн 4-21 насны хараа хяналтгүй хүүхэд залуучууд руу чиглэсэн олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.
Нэг: Нийслэлийн хэмжээн дэх хараа хяналтгүй хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэн төлөвшүүлэх тэдний зөрчигдсөн эрхийг нөхөн сэргээхэд бид холбогдох хууль дүрмүүдийг мөрдөн ажиллаж байгаа бөгөөд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль, гэр бүлийн тухай хуулийн зарим заалтууд бодит амьдрал дээр хэрэгжихгүй байгаа тохиолдлууд байсаар байна. Үүнд:
1999 оны 8 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөж эхэлсэн гэр бүлийн тухай хуулийн дараах заалтууд хэрэгжихгүй зөрчигдөж байна.
/Энэ хуулинд 2002 оны 7 дугар сарын 4-ны өдрийн хуулиар оруулсан өөрчлөлтийг тусгав./
26 дугаар зүйл. Хүүхдээ хүмүүжүүлэх эрх, үүрэг
26.2.Эцэг, эх дараахь үүрэг хүлээнэ:
26.2.1.хүүхдээ эрүүл чийрэг өсгөн бойжуулах, сэтгэхүйн хувьд төлөвшүүлэх;
26.2.2.хүүхдээ асран хамгаалах, тэжээн тэтгэх;
26.2.3. хүүхдээ үндэсний ёс заншил, уламжлалаа дээдлэх үзлээр хүмүүжүүлэх, түүнд суурь боловсрол эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн анхны дадлага олгох;
26.2.4.хүүхдийн эрхийг хамгаалж, үүргээ биелүүлэхэд нь туслах.
26.3.Эцэг, эх нь хүүхдийн эрүүл мэнд, сэтгэхүй, ёс суртахууны хүмүүжилд хохирол учруулах, хүүхэддээ хэрцгий хандах, эцэг, эх байх эрхээ зүй бусаар ашиглахыг хориглоно.

      Манай байгууллагад НЦГ-ын харьяа хүүхдийн хаяг тогтоох төвөөс шилжин ирж байгаа хүүхдүүд нь ихэвчлэн гэр оронтой тодорхой хаягтай, эцэг эх нь тодорхой хэмжээгээр албан ба албан бус ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, өрхийн орлоготой, биеийн эрүүл мэндийн хувьд хүүхдээ асран хамгаалах чадвартай хүмүүсийн хүүхдүүд байна. Эдгээр хүүхдүүдийг эцэг эхэд нь хүлээлгэн өгч эцэг эхийн хуульд заагдсан үүрэг хариуцлагыг  ухамсарлуулан хариуцлага тооцох арга хэмжээг хууль хяналтын байгууллагууд авахгүй байгаагаас болж хүүхдээ асран хамгаалах үүрэгт  ажлаа төрийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, үүргээ ухамсарлахгүй байх, хүүхдийг нь төр хариуцах мэтээр буруу ойлголт төрөх, өөрсдийн эрх ашгийн төлөө хүүхдээ хараа хяналтгүй байдалд оруулах, гэмт хэрэгт өртүүлэх зэрэг үзэгдэл улам даамжирч байна.
            Иймээс эцэг эхэд хариуцлага тооцох  механизмыг боловсронгуй болгож хууль зөрчсөн эцэг эхэд тодорхой арга хэмжээ авах үүнийг ямар байгууллага хариуцах хэрхэн ажиллах зэрэг асуудлыг тодорхой болгох шаардлагатай байна.
 
Хоёр:  Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон ТББ-н  нийт 40 орчим  хүүхдийн  асрамж халамжийн төвд амьдарч, сурч, хүмүүжиж байгаа, өнчин, насанд хүрээд очих газар, орон гэр байхгүйн  төрөөс зайлшгүй халамж анхаарал шаардсан 18-21 насны залуучуудыг тодорхой хугацаанд орон байраар хангах, бие даан хөгжих, мэргэжил олгох сургалтанд хамруулах, цаашид амьдралд хөл алдахгүй амьдрахад нь дэмжлэг үзүүлэх асуудлыг нийслэлийн засаг дарга бодлогын хүрээнд авч үзэн тус төвийн хашаанд залуучуудын мэргэжил сургалтын төвийн барилгыг барьж ашиглалтанд оруулснаар тус төв нь нийслэлийн засаг даргын 2013 оны 03 сарын 01 ны өдрийн 150 дугаар захирамж гарч Хүүхэд- залууучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай Цогцолбор болж үйл ажиллагаа нь нь хүүхдийн төв, залуучуудын төв гэсэн зохион байгуулалтанд орсон.
 04 сараас  эхлэн залуучуудын төв нь нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа асрамжийн төвүүдээс залуучуудыг хүлээн авч бие даан амьдрах орчин нөхцөл, орон байраар хангаж улмаар 5-н чиглэлийн  мэргэжлийн сургалтанд хамруулж мэргэжилтэй болгох, ажлын байранд зуучлах, бие даасан амьдралд бэлтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.
Ийнхүү материаллаг нөхцөл боломжийг хангасан хэдий ч нийслэлийн дүүрэг бүрт үйл ажиллагаа явуулдаг төвүүдээс шилжин ирсэн учраас  ихэнх залуучууд нь бичиг баримтын зөрчилтэйн /төрсний гэрчилгээгүй, иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй цахим үнэмлэхгүй/ улмаас холбогдох үйлчилгээнүүдийг авахад маш их хүндрэл гарч байна.
 Үүнд:
 1. Залуус бүрийг иргэний үнэмлэхтэй болгох асуудлыг холбогдох байгуулагад тавихад төрсний гэрчилгээг нь шаардах,  төрсний бүртгэлийг нь шүүлгэхээр анх төрсөн газарт нь  /орон нутагт/ очиж бүртгэлд хамруулах шаардлага тавигдаж эхлэсэн. Энэхүү асуудлаас болж сурч боловсрох эрхийн асуудалд хүндрэл учирч байгаа тул халамжийн төвд амьдардаг залуусын шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг тухайн төвийнх нь харьяаллаар шийдвэрлэхэд анхаарах
2. Залуус нь эрүүл мэндийн даатгалд  хамрагдаагүй улмаас эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй болж суурь өвчлөл нь даамжрах, яаралтай эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах гэтэл даатгалын дэвтэр төлбөрийн асуудал гарч ирж байна.  0-16 насны хүүхдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төрөөс төлдөг, ЕБС-д суралцдаг 17-18 насны хүүхдүүдийг тухайн сургуулийнх нь тодорхойлолтыг үндэслэн төр хариуцдаг. Гэтэл манай төвийн залуус сургууль завсардсаны улмаас 19, 20 настай мөртлөө   ЕБС-д суралцдаг залуус байдаг. Иймд халамжийн төвийн залуусын эрүүл мэндийн даатгалд анхаарч цогцолборын жил бүрийн төсөвт тусгах.
3. Олон жил хүүхдийн төвд амьдарч сурч ажил мэргэжилтэй болсон залуус төвөөс гарч бие даах болоход өөрийн гэсэн орон гэргүй, эзэмшил газаргүй байдаг нь тэднийг бие даан амьдрахад нь тулгарч буй хамгийн том бэрхшээл болдог.
Иймээс тус цогцолборын шинээр байгуулагдсан залуучуудын төвийн залуусын гэр оронтой болгох нийгмийн үйлчилгээг авах асуудалд анхаарч тодорхой арга хэмжээ үзүүлэх шаардлагатай байгааг харгалзан үзэж холбогдох шийдвэрийг гаргахад дэмжлэг үзүүлнэ үү.
   
Үүрэг даалгавар-ХОЁР. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах. /Нийслэлийн Засаг даргын Нийгмийн хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Ц.Энхцэнгэл, Нутгийн захиргааны нийт байгууллагууд/.
02   Тус цогцолбор нь “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийн үйл ажиллагааг “Хэрэгтэй шүүдээ” сэтгүүлийн газартай хамтран “Хүүхдэд зорилго өгье” уриатайгаар зохион явуулана.
Өдөрлөгийн хөтөлбөр:
 • 09:00 - Баярын үйл ажиллагааны нээлтийн арга хэмжээ. УИХ-ын гишүүн Одхүү, ХЗСХТЦ-ын дарга Б.Лхамсүрэн, “Хэрэгтэй шүүдээ” сэтгүүлийн захирал Ц.Юмчмаа нар ирж үг хэлнэ. Хүүхдүүдэд ном гардуулж өгнө. Төвийн хүүхдүүдийн урлагийн тоглолт болно.
 • 09:30 - Байранд автобус чопорчдын холбооны залуучуудтай хүүхдүүдийг авч явахаар ирсэн байна. Хүүхдүүдийг автобусанд суулган чопорчид мотоциклтойгоо вүүпэрлэж явна. /Автобус машинуудыг чимэглэсэн байх болно./
 • 10:50 -  “Өргөө-2” кино театрт “Etic” 3D кино үзүүлнэ.
 • 12:30 - Шутис дээр геологийн музей үзүүлнэ. /Музейг үзсэнээр хүүхдүүд геологийн мэргэжил нь ямар сонирхолтой, ач холбогдолтой болохыг ойлгож авах болно./
 • 14:00 - Миат Компани дээр очиж онгоц үзүүлж сонирхуулна. /Миат компаний ажилтан агаарын хөлөгтэй холбоотой онгоцны засвар үйлчилгээ зэрэг бүх үйл ажиллагааг тайлбарлаж явна./
 • 16:00 - Салхинд гарч хоолоо идэж, хөгжөөнт тоглоом тоглож, бэлэг гардуулна.
 • 20:00 - Хүүхдүүдийг буцаан байранд авч ирж өгөх.
Тухайн өдрийн үйл ажиллагааны талаар Монголын үндэсний телевиз болон Монгол-TV нар сурвалжлах болно.
/Бүх хүүхдүүдийг бүлэг тус бүрийн  БУНА нар хариуцаж авч явна/
   
                        
 
 
ТАНИЛЦСАН:   ДАРГА                                                                                                                      Б.ЛХАМСҮРЭН
 
ХЯНАСАН: ЗАХИРГААНЫ АЛБАНЫ ДАРГА                                                                                     Д.БУЯНТОГТОХ
 
ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН:ДОТООД АЖИЛ, АРХИВ, БИЧИГ
                                            ХЭРЭГ ХАРИУЦСАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ                                       М.ЧУЛУУНХҮҮ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1. Байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа  нийслэлийн ЗДТГ-ын Мониторингийн  хэлтэст 5 сарын 29-ний өдөр хүргүүлэв.
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
Биелэлт: Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮГ-ын даргын 108 тоот албан бичгээр байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй хууль эрхзүй, байгууллагын тогтолцоо, төсөв санхүүгийн талаарх саналаа НЗДТГ-ын нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст явуулав.
ЗУРГАА. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
Биелэлт: 2013 оны 06 дугаар сарын 01-ний хүүхдийн баяраар усан оргилуурыг ажиллуулж, мөн шинээр тавьж буй услалтын систем Өндөр Бар ХХК гүйцэтгэж байгаа ба систем угсралтын ажил амжилттай явагдаж байгаа бөгөөд одоогоор 2013 оны 06 сарын 03-ны өдрөөс хойш  туршилтын ажиллагаа 72 явагдаж байна.  Туршилтын хугацаанд алдаа гаргахгүй бол 2013 оны 06 сарын 06-нд хүлээн авах болно.


Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн НӨҮг
                                       Биелэлт гаргасан                                  Х.Гантиг
                                       Хянасан                                                  Ж.Наранцэцэг
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.05.27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-06-05
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар- НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
1. 2013 оны эхний 5 сарын байдлаар улс, нийслэл, орон нутгийн татварын орлогын төлөвлөгөөг 42.780.944.7 мянган  төгрөгөөр төлөвлөн ажилласнаар 2013 оны 5 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар 40.369.099.6 мянган төгрөгийг төвлөрүүлснээр ажлын гүйцэтгэл 94.4 хувьтай байна. Үүнээс улсын төвлөрсөн төсөв 18.128.475.5 төгрөг буюу 97.5 хувь, Нийслэлийн төсөв 16.296.361.9 төгрөг буюу 97 хувь, Орон нутгийн төсөв 5.944.262.2 төгрөг буюу 80,5 хувьтай байна.  
Төсвийн орлогын төлөвлөгөөг хангах зорилгоор дүүргийн Татварын хэлтсээс доорх ажлуудыг хийж байна. Үүнд:
• Төсвийн орлогын төлөвлөгөөний тасалдлыг нөхөн төлөвлөгөөг биелүүлэх, татварт хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх, татаврын өрийг барагдуулах ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор байцаагч нарыг баг болгон ажиллуулах зохион байгуулалтад оруулан ажлын гүйцэтгэлтэй өдөр бүр танилцан ажилласнаар иргэдээс 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 31-ны хооронд нийт 59450.1 мянган төгрөгийг оруулсан.
Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөө 2013 оны эхний 4 сарын байдлаар 1.522.174.1 мянган төгрөгөөр тасарсан шалтгаан нь 2013 оны орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөгөөний 68.7 хувийг улсын тэмдэгтийн хураамжийн төлөвлөгөөг 3.600.000.0 мянган төгрөгөөр төлөвлөн өгснөөс шалтгаалсан. Иймд ан агнуур, байгалийн нөөц ашигласны төлбөр болох 3,1 тэрбум төгрөгийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх боломжгүй талаар судлан дүүргийн Татварын хэлтсээс Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүсэлт гаргасны дагуу Сангийн яамнаас зохицуулалт хийх шийдвэрийг Нийслэлийн Татварын газраар дамжуулан  авсан.                 

=

=

Үүрэг, даалгавар-ДӨРӨВ. Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
4.
Зуслангийн үйлчилгээний бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 7 байгууллагатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:
Усан хангамжийн чиглэлээр: Зөөврийн ус хангамжийн ангиас зуслангийн чиглэлд 2013 оны 06 дугаар сарын 15-аас 08 дугаар сарын 30 хүртэл 2,5 болон 5 тоннын 2 автомашин, Шарга морьт, Гүнт, Яргайтын зуслангуудад 4 усан сангаар ус түгээж борлуулна. Өнөөдрийн байдлаар усан сангийн байрны ариутгал, угаалга, засвар үйлчилгээ хийгдэж байна.
Нийтийн тээврийн чиглэлээр: Зуслангийн чиглэлийн 8 аманд том болон бага оврын автобусаар иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг гэрээнд заагдсан хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.
Цахилгаан, эрчим хүчний талаар: Зуслангийн амуудад зуны улиралд 6000, өвлийн улиралд 2000 айл, өрх байршин тогны гэрээ хийн цахилгаан эрчим хүчээр үйлчлүүлдэг.
Зуслангийн цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр нийт 7 газар/Гоодой-2, Шаргаморьт-2, Хандгайтын богино-1 Майхан толгой-1, Санзай-1/-т  өндөр хүчдэлийн станцийг барьсан ба одоогоор ашиглалтанд оруулж хүлээлгэн өгөөгүй байна.
2012 онд Нийслэлийн 106,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 19 дүгээр хорооны Майхан толгойн айл, өрхүүдийг эрчим хүчээр хангаад байна.
Хог тээврийн чиглэлээр: Зуслангийн бүсэд дүүргийн “Тохижилт үйлчилгээ” ХХК-аас 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ээс 06 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд нийт 11 удаагийн хог ачилтын ажлыг зохион байгуулан нийт 55 машин ажиллуулж 561,40 тонн хог, хаягдлыг төвлөрсөн хогийн цэгт хүргүүлээд байна.
2013 оны 06 дугаар сарын 01-ны өдрөөс “Найши трейд” ХХК  хог тээвэрлэлтийн ажлыг хийж гүйцэтгэж байна.

=

=


Зуслангийн үйлчилгээний бэлтгэлийг хангах.
Үүрэг, даалгавар- ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
5. Боловсрол, Шинжлэх ухааны яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу дүүргийн ерөнхий боловсролын болон их, дээд сургуулийн удирдлагуудад төгсөлтийн баярыг зөв зохион байгуулах үүрэг өгсний дагуу “Эрдмийн баяр” арга хэмжээг Цирк, Хүүхдийн ордон, Үйлдвэрчний Соёлын төв ордон, СУИС-ын урлагийн тэнхимүүдэд зохион байгуулан “Авъяас” “Ном” хөтөлбөрүүдийн хүрээнд зохиосон ажлаа эцэг, эхчүүдэд сурталчилсан.       
Онцгой байдлын хэлтсээс ерөнхий боловсролын сургуулийн захирлуудад “Төгсөлтийн баяр”-ын үеэр хотын ногоон бүсэд аялал, зугаалга зохион байгуулахгүй байр үүргийг өгч хяналт тавин ажилласан.

=

=

Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
6. Хүүхдийн баярыг угтан дүүргийн нутаг дэвсгэрийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайд байрлах Б.Явуухулангийн цэцэрлэгт хүрээлэн, Тусгаар тогтнолын талбай, Ард кино театрын өмнөх усан оргилууруудын үйл ажиллагаанд үзлэг, шалгалт, засвар, үйлчилгээг хийн тогтмол ажиллагаанд оруулсан.
=
=
Үүрэг, даалгавар-ДОЛОО. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчдэд хариуцлага ногдуулах, замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг нийслэлийн Замын цагдаагийн газар ойрын өдрүүдэд авч хэрэгжүүлэх.
7. Дүүргийн Замын Цагдаагийн Тасгийн ажилтнуудаас авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчдэд хариуцлага ногдуулах зорилгоор 2013 оны 5 сард авто замд хийсэн үзлэг, шалгалтаар нийт 115 зөрчлийг илрүүлэн зөрчил бүхий 51 жолоочид 7.160.400 төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг авч ажиллалаа.
Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын 2013 оны эхний 5 сарын төлөвлөгөөг 1.498.570,0 мянган  төгрөгөөр төлөвлөн ажилласнаар 2013 оны 05 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар 1.436.536.6 мянган тєгрєгийг төвлөрүүлэн ажлын гүйцэтгэл 95.9 хувьтай байна.

=

=


Үүрэг, даалгавар- НАЙМ. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны хэд хэдэн удаагийн захирамжаар эзэмших эрхийг нь цуцалсан иргэн, байгууллагуудын газар чөлөөлөлтийн байдлыг нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Өмчийн харилцааны газар энэ долоо хоногт хамтран шалгаж танилцуулах.
8. Ãàçàð ýçýìøèõ ýðõ íü öóöëàãäñàí èðãýд, аж ахуйн нэгж байгууллагын газруудад áàðèëãа барих хàøàà õàòãàõ зэрэг зөрчил илрээгүй тул àëáàäàí газар ÷ºëººëºõ àæèë õèéãäýýã¿é áолно.
=
=
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Нийслэлийн өмчийн эзэмшил газруудад нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар тэмдэглэгээ байршуулах.
9. Íèéñëýëèéí Çàñàã äàðãûí 2013 îíû À/107, À/108, À144, À/151 òîîò çàõèðàìæóóäààð ãàçàð ýçýìøèõ ýðõ íü õ¿÷èíã¿é áîëñîí нийт 25 èðãýд, аж ахуйн нэгж байгууллагын эçýìøèæ áàéñàí ãàçðóóäàä òºðèéí ºì÷èéí òýìäýãëýãýý õèéãäýæ áàéíà.  
Үүрэг, даалгавар- АРВАН НЭГ. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох.
11. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/457 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн 625.0 сая төгрөгийн нийт 3 ажлыг эхлүүлснээр ажлын явц 10 хувьтай байна. Үүнд: 15, 17 дугаар хороодод баригдах нийтийн бие засах газрын холболтын зургийн зөвлөх үйлчилгээний тендерийг Нийслэлийн Хөдөө аж ахуйн Газраас зарласан. Мөн 25.0 сая төгрөгийн өртөг бүхий ус түгээх цэгийн газрын байршлын тодорхойлолтыг мэргэжлийн байгууллагаар гаргуулахаар Ус сувгийн Удирдах Газарт дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаны 2013 оны 26 тоот албан бичгийг хүргүүлсэн болно.== Ажлын гүйцэтгэлийг хангах.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
13. Мал, амьтныг суурьшлын бүсээс гаргах зорилгоор ногоон бүсэд суурьшиж буй 6 өрхөд “Албан мэдэгдэл” хүргүүлэн хөдөө орон нутгаас орж ирсэн 2 өрхийг суурьшлын бүсээс гаргасан. Мөн мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор   дүүргийн мал бүхий иргэдийн нийт 784 бод, 331 бог малд боом өвчнөөс урьдчилсан сэргийлэх вакциныг хийсэн.

=

= Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ДӨРӨВ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах.
14. “Камерьжуулалт” нэгдсэн арга хэмжээг дүүргийн Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс 2013 оны 04 дүгээр сарын 09-өөс 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулан нийт 780 газарт хэлтсийн даргын 2013 оны 556 тоот албан мэдэгдлийг хүргүүлснээр 482 газар өөрсдийн хүчээр орчноо камерьжуулсан хариуг ирүүлсэн. 

=

=
Камержуулах ажлыг зохион байгуулах.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ТАВ. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
15. Бүх нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах марафон гүйлтэд дүүргийн Биеийн тамир спорт хорооны нийт 16 ажилтан, “Өсвөрийн шигшээ баг”-ийн 100 гаруй тамирчдыг оролцуулахаар бэлтгэлийг хангаж байна.

=

= Бүх нийтийн биеийн тамирыг дэмжих.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ЗУРГАА. Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дэх ажлын албад “Азийн сан”-тай хамтран бичил төслүүд хэрэгжүүлэхэд дүүргүүдийн ЗДТГ, хороод идэвх, санаачилагатай оролцох.
16. Дүүргийн 16, 17 дугаар хороодын нутаг дэвсгэрт Азийн сантай хамтран “Гэр хороолол дахь хатуу хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх”, “Гар утас ашиглан санал, гомдол хүргүүлэх, зураглал хийх” тухай туршилтын төслийг хэрэгжүүлэхээр тооцоо, судалгаа хийж байна.

=

= Төсөл хэрэгжүүлэх.
Үүрэг,даалгавар-АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
17. Нийслэлийн Аудитын газраас Засаг даргын Тамгын газрын 2012 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт шалгалтыг хийн зөрчил бүхий 12 албан тушаалтанд нийт 3.826.000 төгрөгийн акт тавьсныг барагдуулан ажилласан.  

=

= Санхүүгий зөрчил, дутагдлыг арилгах.


ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                    Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Д.МӨНХБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              З.НАРАНТУЯА

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар                                                                                                              Огноо: 2013.06.06
Д/д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүнийг нотлох нотолгоо/
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.
1 Саналыг  хугацаанд нь хүргүүлэх  
Газрын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахад учирч буй хүндрэл бэрхшээлүүдийн талаархи саналыг НЕТГ-ын Хуулийн хэлтэс нэгтгэн  НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 2013.05.27 ны 11/1295 дугаартай албан бичгээр хүргүүлэв.
 
 
АРВАН ТАВ. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
2 Нийт албан хаагчдыг арга хэмжээнд хамруулах Нийслэлийн хэмжээнд зохиогдох арга хэмжээнд тус газрын хамт олон идэвхитэй хамрагдан оролцоно.
 
 
 
                                                                                                                                                                  
                                                ТАНИЛЦСАН:            ОРЛОГЧ ДАРГА                               Ш.УРТНАСАН
 
 
 
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                                                               Т.Буянжаргал
                                                            Нэгтгэсэн: Биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн                                                                   Н.ДүнжиймааНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ДӨРӨВ. Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
            БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн 1-20 дугаар хороодыг 5 бүсэд хуваан сонгон шалгаруулалт зарлан шалгаруулж 06 сарын 04-ний өдөр гэрээ байгуулан хог тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. 1-р бүс 1,2,15,17-р хороодод “Сүхбаатар тохижилт” ХХК, 2-р бүс 3,4,5,19-р хороодод “Алтан дорны хүч” ХХК, 3-р бүс 7,9,14,16-р хороодод “Найши трейд” ХХК, 4-р бүс 10,11,12,13-р хороод, 5-р бүс 6,8,18,20-р хороодод “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨААТҮГ хог тээвэрлэхээр гэрээ байгуулсан. Шинээр хог тээвэрлэх байгууллагуудтай хог тээврийн гэрээ хийх, хамтран ажиллах талаар хороодын Засаг дарга нар, ААНБ-уудад Засаг даргын Албан даалгавар хүргүүлэн ажиллаж байна.

ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
            БИЕЛЭЛТ. Их дээд сургуулиудын төгсөлтийн баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй холбогдуулан гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр албан мэдэгдэл боловсруулж МУИС, МУБИС, ШУТИС, ҮБТДС, Чингис хаан, ЭМШУИС, Хүмүүнлэг, Билэг, Евро Ази, Соёл Эрдэм, Түшээ, ОУСДС, Шихихутаг, Хөгжим бүжгийн коллеж, Багшийн коллеж, ХҮДС, ҮУДС, Хэл иргэншил, Этүгэн, Соёмбо дээд сургуулиуд, ерөнхий боловсролын 1, 4, 6, 11, 45, орос-3, 31-р сургуулиудад тараалаа.
Оюутнуудаас төгсөлтийн баярыг зөв зохистой тэмдэглэж өнгөрүүлэх гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдохгүй байх талаар ЕТV телевизээр сэрэмжлүүлэг хийж МУИС-ын Оюутны холбоотой хамтарч оюутны 9 дотуур байрны 300 гаруй оюутанд, МУИС-ын 500 гаруй оюутанд тус тус хууль эрх зүйн яриа лекцүүдийг зохион байгуулсан.
Их дээд сургуулиудын төгсөлтийн баярын өдрүүдэд тус цагдаагийн хэлтсээс харъяа, хороо хариуцсан хэсгийн байцаагч, машинт эргүүлийн алба хаагчид хяналт тавьж, хэв журам сахиулж ажиллаж байгаа болохыг танилцуулъя.

ЗУРГАА. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
            БИЕЛЭЛТ: Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрших усан ориглууруудыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газартай гэрээ байгуулан ашиглалт, хамгаалалт, хэвийн үйл ажиллагааг ханган ажиллах үүрэг хүлээсэн ААНБ-аар засвар үйлчилгээг хийлгэж ашиглалтанд орууллаа.

АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
            БИЕЛЭЛТ. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 218 дугаар Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох, нүүлгэн шилжүүлэх тухай захирамж гарч биелэлтийг хангуулан ажиллаж байна.

АРВАН ДӨРӨВ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах.  
            БИЕЛЭЛТ: Тус ажлын хүрээнд дүүргийн нийт нутаг дэвсгэрт камержуулах байршлыг цагдаагийн байгууллагатай хамтран судалгаа гарган тендерийн бэлтгэл ажлыг хангаж ажиллаж байна.


НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
-Бүтэц, орон тоо  батлагдахгүй  байгаа  болон  төсвийн тодотгол тусгуулах хөрөнгийн  асуудлын талаар  албан  бичгээр  Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын  газрын  Нутгийн  захиргааны  удирдлагын хэлтэст  хүргүүлсэн  болно.
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
-Суурьшлын  бүсээс  мал, тэжэээвэр  амьтан   гаргах  асуудлыг  Үйлдвэр  хөдөө  аж  ахуйн  газар,   Нийслэлийн  мэргэжлийн  хяналтын  газар хамтран  хэрэгжүүлдэг  болно.
АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
-Нийслэлийн  аудитын  газраас  2010-2012  оны  үйл  ажиллагаанд   гүйцэтгэлийн  аудитын  шалгалт  хийж байна,  2012  оны  санхүүгийн тайлангийн  аудитыг  Акпар-Аудит  ХХК-наас  хийлгүүлсэн  болно.
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                    Э.БАТ-ҮҮЛИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Огноо: 2013 оны 06 дугаар сарын 06                                                          
                   
 
                                                                                              
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2   4
Үүрэг даалгавар 1: Нийслэлийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс хүүхдийн зуслангуудын бэлтгэлийг Мэргэжлийн хяналтын газар, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар зэрэг холбогдох байгууллагуудыг оролцуулан газар дээр нь шалгаж, зөвшөөрөл олгох.
    НМХГ-ын төлөвлөгөөний дагуу 6 дугаар  сард ЭМБСХХ, ДБХХ, ХХААҮҮХХ-үүд хамтарсан шалгалт хийнэ..    
Үүрэг даалгавар 2: Ерөнхий боловсрол, их дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ой болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн  газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
     
“Ногоон дэлхий Манай гэр бүлээс эхтэй” сэдэвт өдөрлөг болон хүүхдийн баяраар худалдаа, нийтийн хоол, тоглоомын үйлчилгээ явуулсан аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд  5 дугаар сарын 31- ээс 6 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд архи, тамхи худалдаалж буй эсэх, худалдаа, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хөдөлгөөнт тоглоомын аюулгүй байдал, үйлчилгээний стандарт, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэх, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын шаардлагыг хангаж буй эсэх асуудлуудыг хамруулан шалгалаа. Шалгалтын танилцуулгыг Нийслэлийн Захирагчийн ажлын албанд 2013 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 02-03/1332 тоот албан бичгээр, Хүүхэд,  гэр бүл,  хөгжлийн төлөө газарт 6 дугаар сарын 5-ны өдрийн 02-03/1331 тоот албан бичгээр тус тус  хүргүүлсэн болно.
   
 
 
 
 
                                                     Нэгтгэсэн:                                Мэргэжилтэн Ц.Цолмонтуяа
 
                                                     Хянасан:                                   Даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч М.Ням-Очир
 НЭГ. 2013 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн ”Лхагва” гарагийн 07.00-22.00 цагт явагдах Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нийслэлийн сонгогчдыг болон төрийн албан хаагчдыг бүрэн оролцуулах зохион байгуулалтын арга хэмжээг  дүүргүүдийн Засаг дарга, нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын дарга нар авах. Нийслэлийн Замын цагдаагийн газар явуулын санал хураалтад маргааш явах авто машиныг улсын дугаарын хязгаарлалтгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцуулах. Дүүргүүдийн Засаг дарга нар хэсгийн хороодын байраар явж ажиллах. /2 дэлгэц байрлуулалт, цахилгааны найдвартай байдал, харуул хамгаалалт зэргийг танилцах/
 
2013 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн  Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд  нийслэлийн татварын газрын албан хаагчид болон хамт олон идэвхитэй оролцлоо.
 
 
ГУРАВ. Баяр наадмын өдрүүдэд байгууллагууд эргүүл, жижүүр томилох, цалгардал, сааталгүй ажиллах, нийгмийн дэг журам сахиулах, сонор сэрэмжийг дээшлүүлэх.
 
Баяр наадмын үеэр Нийслэлийн татварын газарт ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь гаргаж  танилцсан гарын үсэг зуруулсан.Дүүргийн  татварын албадад дэг журам аюулгүй байдлыг хангах талаар албан тоот хүргүүлсэн.
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
БИЕЛЭЛТ:
 
ДӨРӨВ. Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
 
Зуслангийн иргэдийн ая тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газар, Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ   ХКомпанийн “Зуслан хэсэг”, Ус сувгийн удирдах газрын Зөөврийн ус хангамжийн албатай тус тус хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
2013 онд Сонгинохайрхан дүүргийн 24, 25-р хороо Баруун салаа, Зүүн салаа, Чингэлтэй дүүргийн 19-р хороо Гүнт, Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо Шаргаморьт зусланд, 20-р хороо Бэлх, Сэлхийн зусланд нийт 7 газарт усан сан байгуулан бусад амуудад нийт 40 зогсоолоос Даваагаас бусад гарагуудад батлагдсан цагийн хуваарийн дагуу ус түгээх үйлчилгээг 06 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлүүлэн ажиллуулж эхлээд байна.
 
Зуслангийн чиглэлд 06 дугаар сарын 10-ны өдрөөс нийтийн тээврийн үйлчилгээ эхлэх бөгөөд явах чиглэлүүд, тээврийн хэрэгслийн төрөл, тоо, эргэлтийн урт, хугацаа, үнэ тариф зэргийг дараах байдлаар төлөвлөж байна.  Үүнд:
Чиглэлийн нэр Эргэлтийн урт /км/ Эргэлтийн хугацаа /минут/ Тээврийн хэрэгслийн төрөл Ажиллах автобусны тоо Үйлчилгээнд мөрдөх үнэ
/төг/
Насанд хүрсэн хүн Хүү-хэд
1 Жигжид- Тэнгис кино театр 32.0 90 Их багтаамжийн автобус 2-4 500 200
2 Гоодой- Тэнгис кино театр 34.6 98 Их багтаамжийн автобус 1-2 500 200
3 Баянбулаг - Тэнгис кино театр 44.0 124 Их багтаамжийн автобус 1-2 500 200
4 Өвөр гүнт – 7 буудал 43.5 94 Бага багтаамжийн автобус 2-3 - -
5 Майхан толгой – 7 буудал 44.5 94 Бага багтаамжийн автобус 2-3 - -
6 Яргайтын богино – 7 буудал 24.0 46 Бага багтаамжийн автобус 1-2 500 200
7 Яргайт- 7 буудал 20.0 36 Бага багтаамжийн автобус 1-2 500 200
8 Хуурай мухар – 7 буудал 32.1 86 Бага багтаамжийн автобус 1-2 600 300
9 Зүүнсалаа- Соппора 31.5 84 Бага багтаамжийн автобус 1-2 - -
10 Өлзийт - БММЗ 62.5 125 Бага багтаамжийн автобус 1-2 - -
Цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажлын хүрээнд ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгжүүд болон оршин суугч иргэдийг цахилгаан түгээх үйлчилгээнд холбохдоо байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн зөвшөөрөл олгодог байхаар тусган хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна.
 
Нийслэлийн ногоон бүсийн зуслан бүхий амуудад нийт 4 дүүргийн нутаг дэвсгэрт  11 байршилд шинээр хогийн цэг барих, 22 байршилд шинээр нийтийн бие засах газруудыг бариулах саналыг Захирагчийн Ажлын албаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэст  хүргүүлсэн.
 
Зуслангийн товчооны ажлын байранд 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс хуваарь гарган жижүүрлэн ажиллаж, 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар нийт 15 өргөдөл, санал хүсэлт ирснийг шийдвэрлэж зуслангийн иргэдэд 2013 онд зохион байгуулах ажлууд болон зуслангийн товчооны үйл ажиллагааг  танилцуулан ажиллаж байна.
 
Нийслэлийн ногоон бүсийн зусланд барилга барьж байгаа болон байшин орон сууцандаа засвар хийж буй 12 аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдэд   “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай” хуулийн 10.4 “Иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага нь өөрийн эзэмшил өмчлөлийн барилга барих, буулгах, засварлах тохиолдолд гарах хог хаягдлын хаях талаар урьдчилан гэрээ байгуулан зохих төлбөрийг төлсний үндсэн дээр хог хаягдлыг хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх, булах эрх бүхий иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагад шилжүүлнэ” гэсэн заалтыг хэрэгжүүлэх талаар улсын байцаагчийн гарын үсэг тэмдэг бүхий мэдэгдэх хуудсыг хүргүүлэн ажиллаж байна.
 
Зуслангийн ногоон бүсийн хог хаягдлын тээвэрлэлтийг Чингэлтэй дүүргийн харьяа амуудыг Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээний компани, Сүхбаатар дүүргийн харьяа амуудыг “Сүхбаатар дэвшил” ОНӨУҮГазар, Сонгинохайрхан дүүргийн 24 хорооны Зүүн салаан зусланд “Тохижилт цэвэрлэгээ үйлчилгээ” ОНӨУҮГазар, 25-р хорооны Баруун салааны зуслангийн чиглэлд “Тээвэрлэлт үйлчилгээний төв” ОНӨУҮГазар тус тус хариуцан ажиллаж байна.
 
Мөн зуслангийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын газрын Цэргийн штаб, ЗААлбаны Тохижилт, хог хаягдлын удирдлагын хэлтэс, Чингэлтэй, Сүхбаатар дүүргийн Засаг Даргын тамгын газар, Монголын оюутны холбоо, Хоёрдогч түүхий эдээр хөдөлмөр эрхлэгчдийн холбоо, “Залуусын хөгжлийн гүүр” ТББайгууллагуудтай хамтран “Эх дэлхий цэвэрлэгээ“ уриан дор ногоон бүсийн зуслан бүхий амууд, Сэлбэ гол дагуу их цэвэрлэгээний ажлыг 5 сарын 18-ны өдөр их цэвэрлэгээний ажил зохион байгуулж, цэвэрлэгээний ажилд хамтран оролцогч байгууллагуудын албан хаагчид, 2000 орчим оюутнууд, Улаанбаатар хот орчмын цэргийн анги нэгтгэлийн 250 албан хаагч оролцон ногоон бүсээс нийт 296,5 тн хог хаягдлыг цэвэрлэн тээвэрлэсэн.
 Чингэлтэй дүүргийн тохижилт үйлчилгээний компани харьяа зуслангуудаас 15 рейс хийж 111,5 тн хог хаягдал  Сүхбаатар дүүргийн 44 рейсээр 170 тн хог хаягдал, Хоёрдогч түүхий эдээр хөдөлмөр эрхлэгчдийн холбоо 15 тн хог хаягдал тээвэрлэн ажиллаа.
 
ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
Хаврын хуурайшилтын үед ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Үүнд:
1.    2013 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх Нийслэлийн Засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах тухай А/359 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. Дээрх албан даалгавар, захирамжийг холбогдох байгууллагууд, дүүргүүдийн Онцгой комисс, ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүргүүлсэн.
2.    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/359 дугаар захирамжийн хэрэгжүүлэн хавар, намрын хуурайшилтын үед ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор хяналт шалгалтын ажлыг хийж гүйцэтгэхэд шаардагдах шатахуун талоныг НМХГ, НОБГ, НЦГ, НЗЦГ зэрэг газруудад хуваарилан олгож захирамжаар батлагдсан хуваарьт хугацаанд байгууллагууд чиг үүргийн хүрээнд чиглэл чиглэлийн хяналт шалгалтыг ажлыг хийж гүйцэтгэж эхлээд байна.
3.    Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын даргын тушаалаар нийслэлийн ногоон бүсэд оршин суугч иргэдээс 36 иргэнийг морин эргүүлээр томилон, өдөр тутмын удирдлагаар ханган ажиллуулж байна. Байгууллага дээр түймрийн жижүүрийг хуваарийн дагуу ажиллуулан 3 цаг тутам цаг агаар болон цаг үеийн мэдээг авч, байгаль хамгаалагчдыг мэдээллээр ханган, тухайн нөхцөл байдлыг Нийслэлийн шуурхай мэдээллийн алба, БОНХЯ-нд мэдээлэн ажиллаж байна.
4.    Ойн тухай хуулийн хэрэгжилт, түймрээс урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, хор уршгийн талаарх  телевизийн сэрэмжлүүлэг 2 төрлийн шторкийг  нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах хэлтэстэй хамтран мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж, 2013 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн UBS, ТВ-8, ТВ-5, 25-р суваг, ЕТV, МNС, ЕАGLЕ телевизүүдээр дамжуулан хүргүүлж байна.
 
АРАВ. Туулын усан сангийн асуудлыг газар дээр нь очиж судлан шийдвэрлэх ажлын хэсэгт танилцуулах материалыг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, Ус сувгийн удирдах газрын дарга С.Үнэн нар бэлтгэсэн байх.
 
Туул усан цогцолбор төсөл
 
Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл: Монгол улсын хүн амын 50-иад хувь буюу 1.3 сая хүн ам суурьшиж, цаашид 1.8 саяд хүрэх төсөөлөлтэй Улаанбаатар хотын тогтвортой хөгжлийн үндсэн асуудал нь ус хангамжийн аюулгүй, найдвартай байдал бөгөөд хотын алс хэтийн тогтвортой хөгжлийг хангах,  ирээдүй хойчдоо усны найдвартай эх үүсвэрийг үлдээх асуудал чухал юм.
Улаанбаатар хотын одоогийн  ус хэрэглээ дунджаар 225 мян.м3/хон байгаа гэр хорооллыг барилгажуулах, дахин төлөвлөж хөгжүүлэх, орон сууцжуулах  хэтийн төлөв байдлаас харахад 2030 онд 534-565 мян.м3/хон, 2040 онд 791,1 мян.м3/хон болохоор байна. Энэ хэрэглээг газрын доорхи усны эх үүсвэрийн тогтоогдсон нөөцтэй харьцуулан үзэхэд одоогийн ус хэрэглээнээс 1.5-3 дахин их нөөц дутах төлөвтэй байгаа ба усны найдвартай эх үүсвэрийг илрүүлж, шийдвэрлэх шаардлага хугацаа хоцорч байна.
Туул гол Нийслэл хотын хэсэгтээ урсац нь шургаж тасалддаг болсноос гадна дутуу цэвэрлэгдсэн бохир усны нөлөөгөөр байгалийн горимоор нөхөн сэргээгдэх чадваргүй болоод байна.
Усан хангамжийн чиглэлээр хийгдэж буй тооцоо судалгаанаас үзэхэд 2018 оноос Улаанбаатар хотын усны хэрэглээг газар доорхи усны эх үүсвэрүүд хангаж чадахгүй юм.
 Усан цогцолборыг эхэлж барьж байгуулахад ихээхэн хэмжээний хөрөнгө зарцуулдаг ч дунджаар 8-12 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтаа нөхдөг тул зээл тусламж, концессын хөрөнгө оруулалтаар Туул гол дээр усан цогцолбор байгуулж, Улаанбаатар хотыг найдвартай эх үүсвэртэй болгох, Туул голыг экологийг хамгаалах, цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх зэргээр гадаргын урсацыг зөв зохистой ашиглах нь зүйтэй юм.
 
Усны шинэ эх үүсвэр, гадаргын ус ашиглах талаар хийгдсэн судалгаа:
-       1980 онд ЗХУ-ын (хуучин нэрээр) ПНИИИС байгууллага судалгаа хийж нөөцийг баталж, тус улсын  Гидропроект, Ленгипровод-хоз институт хамтран Туул гол дээр боомт барих ТЭЗҮ боловсруулсан.
-       Японы JICA  байгууллага Улаанбаатар хот орчмын газрын доорхи усны нөөцийн судалгааг 1993-1996 онд
-       2001 онд ШУА-ийн Геоэкологийн хүрээлэн “Улаанбаатар хот орчмын унд ахуйн болон үйлдвэрийн ус хангамжийн одоогийн байдал, нөөц, хэтийн төлөвийн үндсэн чиглэл судалгаа
-       2006 онд Францын Veolo Water компаний Ceурика компани “Улаанбаатар хотын цэвэр, бохир усны мастер төлөвлөгөө”
-       БОАЖЯ, Усны хэрэг эрхлэх газрын захиалгаар “Монхайдроконстракшн” ХХК Гачууртаас дээш 6 км зайд усан сан байгуулах судалгаа
-       2011 онд Престиж групп ХХК “Туул усан цогцолцорын ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан судалгаа”
-       2012 онд БНСУ-ын KOICA байгууллага Улаанбаатар хотын усны нөөцийн мастер төлөвлөгөөг тус тус боловсруулсан байна.
Гадаргын ус ашиглах боломж, Туул, Тэрэлж гол дээрхи боомтын хөндлүүрийн хувилбарууд:
 
            Судалгаа хийсэн байгууллагуудын тайлангаас үзэхэд Туул, Тэрэлж гол дээр  урсац тохируулгын далан байгуулж, гадаргын ус ашиглах боломжтойг харуулж байгаа бөгөөд урьдчилсан байдлаар боомтын  хөндлүүрийн 4 хувилбарыг сонгож авч үзсэн.
Дээрхи 4 хувилбараас 1, 2 дугаар хөндлүүрийн хувилбарыг усан цогцолцор барих боломжтой хувилбар гэж Престиж групп ХХК, БНСУ-ын KOICA байгууллага зэрэг газрын судалгааны тайлангаас харж болно. Сонгосон хөндлүүрүүдийг авч үзвэл:
            1-р усан сангийн хөндлүүр
Туул голын дагуу Улаанбаатар хотоос 80 км, Босгын гүүрээс доош 4,3 км зайтай байрлана. Ус хуримтлуулах сангийн хэвийн тогтсон түвшинд харгалзах голын хөндийн өргөн нь 1367 м, ус хурах талбай 2253 км2, сав газрын дундаж өндөр 2037 м байна.
2-р усан сангийн хөндлүүр
Туул голын дагуу Улаанбаатар хотоос 63 км-т байрлана. Ус хуримтлуулах сангийн хэвийн тогтсон түвшинд харгалзах голын хөндийн өргөн 1667м. Ус хурах талбай 4164 км2, сав газрын дундаж өндөр 1778 м байна.
            Иймээс дээрхи байршлуудад нарийвчилсан зураг төсөл, ТЭЗҮ-г боловсруулан оновчтой байршлыг сонгож, усан цогцолборыг цаг алдалгүй барих нь зүйтэй юм.
 
Хөрөнгө оруулалт
Улаанбаатар хотын усан хангамжийн нөөцийн мастер төлөвлөгөө, ТЭЗҮ-ийн урьдчилсан судалгаанаас харахад  1 ба 2-р хөндлүүр дээр барьж байгуулах усан цогцолборын хувьд усны барилга байгууламж, дэд бүтэц, ус цэнгэгжүүлэх байгууламж, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг оролцуулан нийт хөрөнгө оруулалтын зардлыг урьдчилан тооцоолоход 1-р хөндлүүрийг сонгох хувилбараар 240-290          сая америк доллар, 2-р хөндлүүрийг сонгох хувилбараар 280 сая америк доллар байна.
 
Төсөл хэрэгжүүлснээр гарах үр дүн
Туул гол дээр олон зориулалттай усан цогцолбор байгуулснаар:
1. Туул голын экологийн урсацыг бүрдүүлснаар  гол тасрах үзэгдэл дахин давтагдахгүй болно.
2. Улаанбаатар хотын ус хангамжийн найдвартай эх үүсвэр бий болох бөгөөд үүний дотор гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, ДЦС-5, шинээр баригдах Хөшигтийн хөндийн нисэх буудлын усан хангамжийг шийдвэрлэнэ.
 3. Нийслэл хотыг болзошгүй үерийн усны аюулаас хамгаалах;
4. Усан санд хуримтлагдсан усны хүчийг ашиглаж цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх;
5. Унд ахуйн усан хангамжаас үйлдвэрийн усан хангамжийг тусад нь шийдвэрлэнэ.
6. Аялал жуулчлал, усан спортыг хөгжүүлнэ.
7. Хүн амын төвлөрөл утаа тоосжилт ихтэй Улаанбаатар хотын дээд талд томоохон усан толио, нуур үүсгэснээр усны ууршилт явагдаж утаа, тоосжилтыг эрс багасгаж хотын агаарын чанарыг сайжруулах онцгой ач холбогдолтой.
 
АРВАН НЭГ. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох.
 
            Нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Болормаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн очиж  Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад тусгагдсан, 2013 он хүртгэл хийхээр  сонгогдсон 5 цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд зураг төсвийг боловсруулж  шаардлагатай зардлын тооцоог хүргүүлэн ажиллав.
 
Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол 2030 он хүртлэх хөгжлийн чиг хандлагад  тусгагдсан, 2016 он хүртэл хийхээр сонгогдсон цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд зураг төсвийг боловсруулах ажилд шаардагдах зардлын тооцоо  
   
Төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн  нэр, хүчин чадал, байршил талбай, га Төсөвт өртөг  /сая төг/ Тайлбар, үндэслэл Санал ирүүлсэн байгууллага  
 
1 Ботаникийн цэцэрлэгт хүрээлэн (БЗД)       45.7 61.6 Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан (Төлөвлөсөн талбайн хэмжээндээ хүрнэ) БОНХГ  
2 "Усан парк" амралт зугааллагын цогцолбор (СХД)       50.0 128.9 Ерөнхий төлөвлөгөөнд 315.0 га-гаар тусгагдсан (Төлөвлөсөн талбайн хэмжээндээ хүрнэ) БОНХГ  
3 "Амьд ертөнц цогцолбор" цэцэрлэгт хүрээлэн (ХУД)       50.0 128.9 Ерөнхий төлөвлөгөөнд 630.4 га-гаар тусгагдсан, (Төлөвлөсөн талбайн хэмжээндээ хүрнэ) БОНХГ  
4 Баатархайрхан цэцэрлэгт хүрээлэн  (БЗД)       57.2 61.6 Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан (Төлөвлөсөн талбайн хэмжээндээ хүрэхгүй, Бусдын эзэмшилд орсон  (гэр хороолол дунд)) БОНХГ  
5 Багануурын Уурхайчдын цэцэрлэгт хүрээлэн       16.2 48.3 Газар эзэмшлийг тодруулсан, 16.2 га талбай нийтийн эзэмшилд байгаа БОНХГ  
  Дүн     219.1 429.3      
 
   ХЯНАСАН:
  ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГТҮР ОРЛОН                     
  ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                Г.БОЛОРМАА
                                                                   
  НЭГТГЭСЭН:
  ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН
  ХЭЛТСИЙН ДАРГА                   С.СОРОНЗОНБОЛД
                                   
   
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ХОЁР. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан ажлуудад үр өгөөжтэй зарцуулж, үр дүнг тооцох ажлыг  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран эхлүүлж гүйцэтгэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Баянзүрх дүүргийн нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбай болох Зүүн 4 замаас /Туул жин пан – Хөшөөтэй тойрог 50.0 сая /Баянзүрх дүүрэг/, Намьяанжүгийн гудамж 10.0 сая/Цэцэрлэгжилт/, Зүүн дөрвөн зам, офицер 40.0 сая  /Сэрүүн  думбрай /,  Цагдаагийн академи 50.0 сая /Ургамал орчин/ , Дандарын гудамж 40.0 сая /Дөл судар/, Тунелын 2 тал 30.0 сая /Талын хүч/, Кино үйлдвэрээс Эскадрилийн хөшөө хүртэл /Зуун Хас/ ХХК-иуд, Жуковын хөшөө орчим 20.0 сая /Мод хамгаалал төв/  ТББ тус тус хариуцан ногоон байгууламжийн арчлалт, хамгаалалт, усалгааны ажлыг  гүйцэтгэж байна.

ХОЁР. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ : Ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсөлтийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай Засаг даргын 01 тоот албан даалгаврыг дүүргийн Ерөнхий боловсролын 28 сургуульд хүргүүлж тайланг хүлээн авав. Эрүүл мэндийн төвийн сургагч багш н.Болортуяа “Архи болон согтууруулах ундааг хэрэглэхэд хүний биеийн эрүүл мэнд хэрхэн хорддог болон архины хор уршгийн тухай” сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд 28 сургуулийн төгсөх ангийн сурагчдын төлөөлөл 166 хүүхэд, ангийн багш, нийгмийн ажилтнууд хамрагдав. Цагдаагийн II хэлтэстэй хамтран дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийв. Шалгалтаар Нил Ягаан болор ХХК-ны  Золбоо хүнсний дэлгүүр цаг хэтрүүлэн ажиллаж, Бишрэлт Гүн ХХК-ний Отто баар нь согтууруулах ундаагаар  үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлгүйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан учир холбогдох арга хэмжээг авч ажиллав.
.
ГУРАВ.  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.

БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн хэмжээнд байгаа 4 усан оргилууруудыг бүрэн ашиглалтанд ороход завсар үйлчилгээ хийх шаардлагатай. Уг ажилд  шаардагдах хөрөнгө төсөв нь шийдэгдээгүй. Тохижилтын ажил хийх төсөл хөтөлбөрийг боловсруулан эрх бүхий албан тушаалтанд танилцуулсан.
ДӨРӨВ. Туулын усан сангийн асуудлыг газар дээр нь очиж судлан шийдвэрлэх ажлын хэсэгт танилцуулах материалыг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, Ус сувгийн удирдах газрын дарга С.Үнэн нар бэлтгэсэн байх.
 
ТАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн хэмжээнд 2012 оны малын тооллогоор 39081 тоо толгой мал тоолуулсан байна. Эдгээрээс  зөвшөөрөлтөй бүс нутаг буюу 11, 20 дугаар хороо нь нийт 32229 малтай. Засаг даргын А/228 тоот хориглосон бүсээс мал гаргах тухай захирамж гарган хяналт тавин  ажиллаж байна. Мал амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэн вакцинжуулалт 3 мал эмнэлгийн нэгдсэн дүнгээр 70%-тай явагдаж байна

ЗУРГАА. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах.
 
БИЕЛЭЛТ: Камержуулах ажлын хүрээнд согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудыг аттестатчилах удирдамжийн дагуу шалгалтаар явж камергүй байгаа аж ахуйн, нэгж байгууллагуудад камертай болох үүрэг даалгавар өгсөн.
ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
 
БИЕЛЭЛТ: Тус дүүргийн 2012 оны орон нутгийн санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд  хийгдсэн аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө гарган , дүүргийн засаг даргын 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 4/296 тоотоор орон нутгийн бүх байгууллагуудад төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, гаргасан зөрчил  дутагдлыг дахин давтан гаргахгүй байх талаар үүрэг чиглэл өгөн ажиллаж байна.  Зөрчил гаргасан Нийтлэг үйлчилгээний газар, Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвийн нягтлан бодогч нарыг үүрэгт ажлаас нь чөлөөлөх арга хэмжээ авсан болно.
                               БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ТАМГЫН ГАЗАР Нийслэлийн Үйлдвэр, Хөдөө аж ахуйн газар
 
Огноо: 2013 оны 06-р сарын 06-ны өдөр
 
Д/д
Үүрэг, даалгавар  
Хүрсэн бодит үр дүн
1 НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/ Манай газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад тулгарч буй  асуудлууд, хэрэгжүүлэх боломжгүй байгаа ажлуудын жагсаалтыг гарган 5 дугаар сарын 24-ны 4/231 тоот албан бичгээр НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн.
2 АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтны халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтныг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т. Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон Нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх Нийслэлийн Засаг даргын 2002 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 411 дүгээр захирамжийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд Газрын даргын 6/206 дугаар албан бичгийг дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлж, мэдээ тайланг хүлээн авч нэгтгэл хийж байна. Уг захирамжийн 2 дугаар заалтанд “Энэхүү журмыг Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хүргэн сурталчилах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, тогтмол хяналт тавьж ажиллахыг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосугай” гэж заасан байдаг.
3 АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.

 
Нийслэлийн Аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Манай байгууллага нь санхүүгийн зөрчилгүй гарсан болно.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
2013.06.06

 
Өгсөн үүрэг даалгавар Өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт Хэрэгжээгүй бол шалтгаан Цаашид авах арга хэмжээ
1 Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.       Нийт 15  байгууллагын мэдээллийг нэгтгэн гаргаæ, æàãñààëòààð õ¿ðã¿¿ëýâ. Íýãòãýñýí ä¿íãýýñ õàðàõàä íèéò áàéãóóëëàãóóäàä  төсөв санхүүгийн бэрхшээл голлож байгаа ба байгууллагууд тодорхой саналуудаа ирүүлсэн байна. Мөн 2 õýëòñèéã áèå äààí áàéãóóëàõ øààðäëàãàòàé  áàéíà.
Нийслэлийн Багахангай дүүргийн харьяа байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд учирч буй бэрхшээлүүдийн талаарх танилцуулгыг хавсралтаар дор үзүүлэв.
 
 
   
2 Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан ажлуудад үр өгөөжтэй зарцуулж, үр дүнг тооцох ажлыг  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран эхлүүлж гүйцэтгэх. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан аж ахуй нэгж байгууллага байхгүй болно.    
5 Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх. “Хангай" цогцолбор сургуулийн мөнгөн хонхны баярын үйл ажиллагааг  2013 оны 05-р сарын 10-ны өдөр хичээлийн 1.2-р байранд зохион байгуулан энэ хичээлийн жилд сурлага, урлаг спортоороо бусдыгаа манлайлан шалгарсан  төгсөх ангийн 13 сурагчийг  монголын хүүхдийн ордон,  сурагчийн холбооны авъяас,  эрдэм алт, мөнгөн, медалиар шагнав. 
      Баярын үеэр архи согтууруулах ундаа хэрэглэн хэрэг зөрчил гаргасан сурагч гараагүй ба төгсөх ангийн сурагчдыг согтууруулах ундаа хэрэглүүлэхгүй байхад анхааран  амлалт аван гарын үсэг зуруулж хяналт тавин ажилласан.
   
 
6
Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг”-т гарын үсэг зурсан аж ахуй нэгж байгууллага байхгүй болно. Эх үрсийн баярыг угтан дүүргийн төв талбайг иж бүрэн тохижуулан эргэн тойрон эко хавтан, хайс хашаа суулган, 14ш ногоон сандал, 8ш модон сандал,  10ш хогийн сав байршуулан, өрөмдөж суурилуулсан. 30-50м тутамд хогийн сав байршуулах журмын дагуу дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг  албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд 20ш, дүүргийн 1, 2 дугаар хороонд 40ш хогийн сав олгосон. /15ш шинэ, 5ш хуучин/. “Хангай парк”-1, “Хангай парк” -2т засвар үйлчилгээ хийж, ногоон байгууламжийн арчилгаа усалгааг тогтмол хийн 5-р сарын 30 гэхэд усан оргилууруудыг хэвийн ажиллагаанд оруулаа.  Эдгээрт нийт 1,700,000 төгрөг зарцуулсан байна.    
14
 
гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нь нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах Нийслэлийн Боловсролын Газрын 2013 оны 1/129 тоот албан даалгаврын хүрээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хичээлийн 1-р байрны гадна талд 3, дотор талд 3 камер, хичээлийн 2-р байранд гадна талд 4, дотор талд 3, нийт 13 камерыг 2012 оны 12 дугаар сарын 15-нд суурилуулсан ба одоогоор хэвийн ажиллаж байна. тус ажилд нийт 1,9 сая төгрөг зарцуулсан.
 
 


 
15 Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох  2013.06.08-ны өдрийн Марафон нь БОНХЯамны нээлттэй хаалганы өдөрлөгийн хүрээнд нийслэлийн иргэдийн дунд марафон зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан манай дүүрэг нь  БСТХ-ны жилийн төлөвлөгөөний дагуу 2013 оны 09 дүгээр сард зохион байгуулахаар болсон.    
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
    ХАВСРАЛТ
Нийслэлийн Багахангай дүүргийн харьяа байгууллага, нэгжийн үйл ажиллагаанд учирч буй бэрхшээлүүдийн талаарх танилцуулга жагсаалт
2013.05.28
¹ Áàéãóóëëàãà, íýãæèéí íýð Áàéãóóëëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ó÷èð÷ áóé áýðõøýýë Ñàíàë
Òºñºâ ñàíõ¿¿ Òîãòîëöîî
1 “Хангай” цогцолбор сургууль
 • Биеийн тамир уралдаан тэмцээн – 709.7 мян. Төг
 • Түлш халаалтын зардал -12000.0 мян төг
 • Дотоод албан томилолт-2662.8 мян төг
 • Бага үнэтэй түргэн элэгдэх зүйл-12000.0 мян төг
 • Урсгал засвар-13563.7 мян төг
 • Нормын хувцас- 596.6 мян төг
 • Тэтгэвэрт гархад нь олгох нэг удаагийн тэтгэмж-5000.0 мян төгрөгийн зардлууд тус тус дутагдаж байна.
- 2012 оны 12 сард хуралдсан  дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлагдсан төсөв 2013 оны   3-р сард Сангийн яамны батлагдсан төсвийг мөрдөх болсонтой холбогдуулан манай эдгээр зардлууд дутагдаж байгаа болно. Цаашид нэгжээс гарсан саналыг үндэслэж сөр улирлын хуваарийг хийж байвал төсөв дутагдах шалтгаан гарахгүй.
2  
 
 
Иргэдийн Төлөөлөгчпийн Хурал
 115.320.000 òºãðºã áóþó
 • Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë-12.000.000
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-1.320.000
 • Èðãýäèéí Һ뺺ëºã÷äèéí Õóðëûí òºëººëºã÷äºä  ºãºõ óðàìøóóëàëûí çàðäàë äýýð 102.000.000 òºãðºã äóòàãäàæ áàéíà
- 2013 оны 03 дугаар сард “Иргэний танхим”-ыг хүлээн авч байнгын ажиллагаатай болгож  иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай  холбогдуулан  ИТХТ-ийн ажлын албаны бүтэц орон тоо нэмэгдэн ажиллаж байгаа бөгөөд 2013 оны төсөвт  шинээр  томилогдсон   ажилтнуудын цалин  тусгагдаагүй, мөн НИТХ-аас ИТХ-ын төлөөлөгчдөд урамшуулал олгох журам батлагдан хэрэгжүүлэх болсон тул дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгчдөд олгох урамшууллын зардлыг олгоход хүндрэл гарч болзошгүй байна. Иймд дээрх зардлуудыг төсвийн тодотголоор шийдвэрлүүлэх  шаардлагатай байна.
3  
 
 
 
 
 
 
Засаг Даргын Тамгын газар
 • Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë, óðàìøèë-10.285.000 òºãðºã
 • Áè÷èã õýðýã-3.344.000
 • Íîì, õýâëýë àâàõ-3.538.000
 • Øóóäàí, õîëáîî-1.152.000
 • Òýýâýð øàòàõóóí-5.812.200
 • Ãýðýë öàõèëãààí-2.207.400
 • Ò¿ëø õàëààëò-13.248.700
 • Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò-6.335.000
 • Òàâèëãà-24.440.000
 • Óðñãàë çàñâàð-10.000.000
 • Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë-240.000
 • Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë-1.000.000
 • Òºðèéí ºìíººñ ã¿éöýòãýõ àæèë ¿éë÷èëãýý-724.800 òºãðºгийн зардлууд тус тус дутагдаж байна.
-  
10.285.000 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
4  
 
Илч Орд НӨҮГазар
78.481.600 òºã  áóþó
 • Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë-7.580.000
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-909.600
 • Ãýðýë öàõèëãààí-39.400.000
 • Ò¿ëø õàëààëò-20.592.000
 • Öýâýð áîõèð óñ-10.000.000
òºãðºгийн зардлууд тус тус дутагдаж байна.
- 78.481.600 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
5  
Хот тохижилтын алба
 
 • Õîã õàÿãäàë óñòãàõ öýâýðëýõ çàðäàëä-8.734.500 òºãðºгийн зардал  дутагдаж байна.
- 8.734.500 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
6  
 
 
Худалдан авах ажиллагааны алба
20.658.800 òºãðºã 
 • Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë, óðàìøèë-6.384.500
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-702.300
 • Òýýâýð øàòàõóóí-480.000
 • Áàéðíû ò¿ðýýñèéí çàðäàë-2.592.000
 • Òàâèëãà-10.000.000
 • Õè÷ýýë ¿éëäâýðëýëèéí äàäëàãà, ñóðãóóëèëò-500.000
-  20.658.800 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
7  
 
 
 
 
Ахмадын хороо
3.747.900 òºãðºã äàðààõ çàðäëóóäàä äóòàãäàæ öààøèä àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áàéíà.
 • Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë-1.934.300
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-212.800
 • Òýýâýð øàòàõóóí-676.000
 • Ãýðýë öàõèëãààí-127.700
 • Áàãà ¿íýòýé ò¿ðãýí ýëýãäýõ ç¿éë-797.100
 
 
 
-
 3.747.900  òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
8  
 
 
 
 
 
Татварын хэлтэс
Äàðààõ çàðääëóóä äóòàãäàæ öààøèä àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áàéíà.
 • Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë-1.500.000
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-132.000
 • Áè÷èã õýðýã-208.000
 • Øóóäàí, õîëáîî-100.000
 • Òýýâýð øàòàõóóí-300.000
 • Áàãàæ õýðýãñýë-560.000
 • Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë-200.000
-   3.000.000 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
9  
 
 
 
 
 
Соёлын Ордон
14.959.200 òºãðºã äàðààõ çàðäëóóäàä äóòàãäàæ öààøèä àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áàéíà.
 • Öàëèí, õºëñ áîëîí íýìýãäýë óðàìøèë-10.667.700
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-775.500
 • Ò¿ëø õàëààëò-3.516.000
- 14.959.200 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
10  
 
 
Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
- Статистик нь ЗÄÒÃ-ûí санхүү төрийн сангийн хэлтэст харъяалагддаг. Статистикийн хэлтэс болгох саналтай байна.
11  
 
 
 
Биеийн тамир спорт хороо
70.342.800 òºãðºã äàðààõ çàðäëóóäàä äóòàãäàæ öààøèä àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áàéíà.
 • Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë, óðàìøèë-11.035.600
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-1.214.000
 • Áè÷èã õýðýã-1.029.700
 • Øóóäàí õîëáîî-939.800
 • Òýýâýð øàòàõóóí-1.254.300
 • Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí, òýìöýýí-3.300.000
 • Ò¿ëø õàëààëò-44.750.500
 • Äîòîîä àëáàí òîìèëîëò-336.000
 • Äàâòàí ñóðãàëòûí çàðäàë-2.900.000
 • Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë-145.100
 • Ìýäýýëýë òåõíîëîãèéí ¿éë÷èëãýýíèé õºëñ-100.000
 • Ãàçðûí òºëáºð-2.967.800
 • Õîã õàÿãäàë óñòãàõ öýâýðëýõ-170.000
 • Íýã óäààãèéí òýòãýìæ óðàìøóóëàë-200.000
- 70.342.800 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
12 Áîëîâñðîëûí õýëòýñ
 • Öàëèíãààñ áóñàä çàðäàë õ¿ðýëöäýãã¿é
 •  ººðèéí áàéð, àæëûí òàâèëãà, õýðýãëýãäýõ¿¿í áàéäàãã¿é
 
 
 
 
 
ЗÄÒÃ-ûí Íèéãìèéí õºãæëèéí  хэлтэст харъяалагддаг. Çàñàã äàðãûí äýðãýäýõ áèå   äààñàí õýëòýñ áîëîí çîõèîí áàéãóóëàãäàõ øàðäëàãàòàé.
13  
 
 
 
44-р Цэцэрлэг
55.483.700 òºãðºã äàðààõ çàðäëóóäàä äóòàãäàæ öààøèä àæèë ¿éë÷èëãýý ÿâàõàä õ¿íäðýëòýé áàéíà.
 • Öàëèí õºëñ áîëîí íýìýãäýë, óðàìøèë-31.642.000
 • Àæèë îëãîã÷îîñ íèéãìèéí äààòãàëä òºëºõ øèìòãýë-3.480.600
 • Áè÷èã õýðýã-398.200
 • Áèåèéí òàìèðûí óðàëäààí, òýìöýýí-2.760.700
 • Ò¿ëø õàëààëò-3.316.500
 • Òàâèëãà-3.030.000
 • Áàãà ¿íýòýé ò¿ðãýí ýëýãäýõ ç¿éë-403.100
 • Óðñãàë çàñâàð-266.600
 • Òºëáºð õóðààìæ áîëîí áóñàä çàðäàë-86.700
 • Íîðìûí õóâöàñ, 纺ëºí ýäëýë-6.287.000
 • Îðîí íóòàãò ÿâæ àìðàõ-3.000.000
- 55.483.700 òºãðөгний саналыг төсвийн тодотголд оруулахаар саналаа Нийслэлийн  Засаг даргын тамгын газрын санхүү төрийн сангийн хэлтэст хүргээд байна
14  
 
 
 
2-р хороо
 • Сургалт сурталчилгаа зохион байгуулахад төсөв байдаггүй. Мөн олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахад төсөв санхүү байдаггүй.
 • Залуучууд болон иргэдийн чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх \ арга хэмжээ зохион байгулахад төсөв байдаггүй.
 • 2-р хорооны хурлын заалыг тохижуулах төсөв
 •  
-
 
 
 
15 Нийгмийн даатгалын хэлтэс
 • Үндсэн цалин, хөлс                  Хэлтсийн нягтлан бодогч байцаагчийн ажлыг давхар хийхээр батлагдсан бөгөөд нягтлан бодогч нь байцаагч хийхэд өөрөө өөрийгөө хянах боломжгүй юм
  . Иймд нягтлан бодогчийн орон тоог тусад нь батлах
 • ¯йлчлэгчийн орон тоо байдаггүй гэрээгээр ажилтан авч ажиллуулах шаардлагатай болдог боловч ãэрээт ажилтны цалин хөлс õ¿ðýëöäýãã¿é
 • Дээрх 2 ажилтныг цалинжуулахад унаа хоолны мөнгө шаардлагатай
 • Àлбан байгууллагын хаягийг уйгаржин монгол бичгээр би÷èæ, хаягийг шинэчлэхэд мөнгөн хөрөнгө төсөвт тусгагдаагүй учир дээрх ажлыг хэрэгжүүлэхýä бэрхшээлтэй байна.
 • Мөн ажилласан жил тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд лавлагаа гаргах, бичиг баримтыг хувилахад принтер, хувилагч машины хор, бичгийн цаас хүрэлцэхгүй  байдаг
 •  Алслагдсан цэгийн айл өрхүүдээр явж үйлчилгээ үзүүлэхэд шатахууны хүрэлцээ муу
 • Дотоод албан томилолт        Албан хаагчид сургалтанд хамрагдах, тайлан мэдээ хүргэхээр Улаанбаатар хот руу явах зэрэгт албан томиолотын зардал хүрэлцэхгүй өөрсдөө унааны зардлаа гаргаж явдаг
  .Òºñºâ ñàíõ¿¿æèëòèé ã íýìýõ
 • Байрны түрээсийн төлбөр
  ªºðèéí áàéðòàé áîëîõ øààðäëàãàòàé
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 1. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналыг боловсруулан бэлтгэж, нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст хүргүүллээ.
 1. “Хүүхдийн зусланд авах арга хэмжээний тухай” нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн төслийг боловсруулан холбогдох агентлаг, хэлтсүүдээс  саналын хуудсаар санал авч эцэслэх шатандаа явж байна.  
Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас нийслэлийн хүүхдийн зуслангийн стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, захирал, бүлгийн багш, арга зүйчдийг арга зүйн удирдлагаар ханган ажилладаг чиг үүргийн хүрээнд үйл ажиллагааг хүүхэд өсвөр үеийнхний эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулах, зуслан эрсдэлгүй, аюулгүй орчин байхад анхаарч ажиллаж байна. 
 
 Манай байгууллагад төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, халамж асрамжийн төвийн нийт 32 зуслан бүртгэгдэн арга зүйгээр хангагдан ажилладгаас энэ жил үйл ажиллагаа явуулах тухайгаа 21 зуслан мэдэгдээд байна.  
           
Дээрх зуслангууд нь:
 • Хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн хувийн зуслан- 11 /эрхийн бичиг борлуулна/
/Нарлаг, Нарс, Янзага, Ундраа, Жавхлант, Цагааннуга, Мөрөөдөл, Галакси, Сэлбэ, Өгөөмөр, Нэг дэлхий/
 • Төрийн байгууллагын харьяа зуслан-5 /эрхийн бичиг борлуулна/
/”Хандгайт”- ТЗУГ-ын харьяа, “Хилчин”- ХЦУГ-ын харьяа, “Шонхор”- БХЯ-ны харьяа, “Тэмүүлэл”- БНД-ийн харьяа, “Найрамдал”- ЗГХА-ХТГ-ын зуслан/
 • Халамж асрамжийн төвийн харьяа зуслан 3 /эрхийн бичиг борлуулахгүй/
/”Хараацай”- ХАХТ-ийн зуслан, “Од” - ХСХТТ-ийн зуслан, “Нарны хотхон”/
 • Төрийн бус байгууллагын дэргэдэх –2 /эрхийн бичиг борлуулахгүй/
/”Цоглог”- Хүүхдийн хөдөлмөрийн сүлжээ, “Маргаашийн хөгжил”/ байна.
           
Үйл ажиллагаа явуулахгүй байгаа 12 зуслангаас 3 нь шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар гэрчилгээ авсан.
Үйл ажиллагаа нь зогссон зуслангууд:- 5 /Өлзийт, Соёл, Сансар, Баянбулаг, Дэлгэртур/
 
            06-р сарын 14-өөс эхний зуслан үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхээр боллоо. Зусланд амрах хүүхдийн эрхийн бичгийн үнийг бага ангийн хүүхэд /1-5-р анги/ -125,000, дунд ангийн хүүхэд /6-9-р анги/ 130,000, ахлах ангийн хүүхэд /10,11-р анги/ 140,000 мянган төгрөг байх тооцоог хийж, зуслангуудын захирал, газрын удирдлагууд хэлэлцэн шийдвэрлээд байна.  
 
 
 Хүүхдийн зуслан эхлэхтэй холбогдуулан зохион байгуулж буй ажлууд: 
- Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа эхлэхтэй холбогдуулан 15 телевиз, 4 сонин, 4 радио, телевизийн 3  нэвтрүүлэгт  хүүхдийн зуслан хариуцсан мэргэжилтэн оролцож, иргэд олон нийт хүүхэд багачуудад мэдээ, мэдээлэл өгч, зуслантай холбоотой 6 төрлийн мэдээлэл бэлтгэн байгууллагын сайтад байрлуулаад байна.
 • Хүүхдийн зуслангийн  захирлуудын уулзалтыг 3 удаа зохион байгуулж, зуслан эхлэх тухай албан мэдэгдэл, эрхийн бичгийн үнэ, ээлжийн хуваарь зэргийг хэлэлцэн эцэслэлээ.
 • НЗДТГ-аас ТҮК-ны ажилчдын 250 хүүхдийг сонгосон 5 зусланд амраахаар Засаг даргын шийдвэр гарч, Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан 5 сарын 31-нд эрхийг бичгийг хүүхдүүдэд гардууллаа.
 • “Ногоон дэлхий-Хүүхдийн зуслангаас эхтэй” сэдэвт 3 өдрийн сургалтыг бүлгийн удирдагч 30 багш нарыг хамруулан зохион байгууллаа. Сургалт нь батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу онолын 8 цаг, дадлагын 22 цаг, нийт 30 цагийн хичээл багтсан болно. 
 • Зуслангийн эмчийн сургалтыг НЭМГ-аас бүлгийн багшийн сургалттай хамтатган зохион байгуулж байгаа бөгөөд үйл ажиллагаа явуулахаар мэдэгдсэн 21 зуслангийн эмч нар хамрагдаж байна.
                                                                                                                  Хүснэгт-1
 

 
Анхааруулга: Цаг агаарын болон хүндэтгэн үзэх бусад шалтгаанаас болон зуслангийн ээлжийн хуваарь 1-2 өдрөөр өөрчлөгдөх магадлалтай тул 70118835, 98648204 дугаараас тодруулан асууна уу.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛИЙН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР
 
 
 
 
Үүрэг даалгавар-1: Өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа дүүргийн Захиргаа, Хуулийн   хэлтэст  энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.
        Хан-Уул дүүргийн хэлтэс, алба, тасгууд өөрийн байгууллагад тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналуудыг нэгтгэж Тамгын даргаар хянуулж дүүргийн Засаг дарга болон Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар хүргүүлэв.      
Үүрэг даалгавар-2: Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг   Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс  хэрэгжүүлэх.
         Эрдмийн баярыг тэмдэглэх тухай Нийслэлийн боловсролын газраас гаргасан зөвлөмж, чиглэлийн дагуу Боловсролын хэлтсээс сургуулийн удирдлагуудад 2 удаа  хурал хийж зөвлөсөн ба албан тоотоор зохион байгуулалтын чиглэл, санамжийг хүргүүлэн ажиллалаа. Сургуулиудын “Эрдмийн баяр”-ын үйл ажиллагаа зохих төлөвлөгөө, журмын дагуу хэвийн явагдаж өнгөрсөн ба  ямар нэгэн зөрчил дутагдал илэрсэнгүй. Энэхүү арга хэмжээг Нийгмийн хэлтэс,  Цагдаагийн хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Боловсролын хэлтэс, Онцгой байдлын хэлтэс өөрсдийн чиг үүргийн дагуу хариуцсан ажлуудаа зохион байгуулан хамтран ажилласан.  
Үүрэг, даалгавар-3: Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайг засаж сайжруулах.
  Биелэлт  ирээгүй байна  
Үүрэг даалгавар-4: Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир Эдийн засаг төлөвлөлтийн хэлтэс Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн очиж ажлаа тохирох.
        Нийслэлийн Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс-д  Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 6 дугаар сар 6-ны 3/191 тоот албан бичгээр дүүрэгт хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв зайлшгүй хийх шаардлагатай байгаа 35 ажлыг бүлэглэн, ач холбогдлоор нь эрэмбэлж хүргүүлэв. Үүнд Цэцэрлэг, сургуулийн 16, авто замын 8, цахилгаан шугам сүлжээний 5, төлөвлөлтийн зураг төслийн 4, авто зогсоолын 2 санал тусгагдсан байна. Зураг, төсөв хийх    зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг нийслэлийн төсвийн тодотголд хэлэлцэх бөгөөд тодотголын хугацаа хараахан болоогүй тул хүргүүлсэн саналуудыг хамтран нягталж байна.   
Үүрэг даалгавар-5: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах.
        Өнөөгийн байдал мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсийн 9 хороонд  136 өрхийн , 2833 толгой мал байна. Энэ нь дүүргийн  нийт малын 0,7%  эзэлж байна.
               Авсан арга хэмжээ: Энэ онд 4-11,16 дугаар хороодын Засаг дарга нарт хандан дараахь арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна: Үүнд:
 1.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 133 дугаар тогтоолоор батлагдсан “ Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэхэд баримтлах бодлого” хөтөлбөр ,   Нийслэлийн Засаг  Даргын  2002 оны 411 захирамжаар батлагдсан “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас мал аж ахуй эрхлэх “ журам болон  Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн хил  хязгаарыг  тус дүүргийн 12,13,14 дүгээр хороо, Айдасын даваа, Бурхантын даваа /1403,0/, Морин уул/1518,0/, Морин даваа /1346,0/ -аар тус тус тогтоосон талаар танилцуулсан болно.
 2. Дүүргийн Байгаль орчин, хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, нийтийн аж ахуй хариуцсан орлогч даргын  2013 оны 04 сарын 15 өдрийн 6/97 тоот албан мэдэгдлээр  Нийслэлийн хүн амын суурьшлын бүсэд мал байх нь хүн, малын халдварт өвчин гарах өндөр эрсдлийг дагуулж  тул энэхүү журмыг иргэдэд сурталчлах, улмаар  мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүсэд мал аж ахуй үйл ажиллагааг зогсоох  зохион байгуулалтын  арга хэмжээг яаралтай авч хариу мэдэгдэхийг үүрэг болголоо.
Хороодын шуурхайд олон удаа орж ярьсан байгаа. Мөн дүүргийн МХХ-ийн албан мэдэгдэл мөн хороодод очсон байгаа болно.
Үүний үр дүнд зарим хороодын мал тодорхой хэмжээгээр бүсээс гарч байна гэсэн мэдээллийг 4,6 хороодын Засаг дарга нар өгөөд байгаа болно.
 
Үүрэг даалгавар-6: Хог цэврэлгээг сайжруулах, авто замын арчлалтыг хариуцах эзэнтэй болгох.
        Хог цэвэрлэгээг эрчимжүүлэх зорилгоор орон сууцны доторх хур хогийг өглөө, өдөр, орой тогтмол 3 ээлжээр ачиж тээвэрлэж байна. Замын арчлалтыг хариуцсан эзэнтэй болгохын тулд СӨХ, оршин суугчдын холбоо, ногоон байгууламж, зам талбайн
бригадын  ажилчид хамтарч судалгаа явуулж байна.
 
Үүрэг даалгавар-7: Дотоод Аудитын алба дүүргийн  нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
        53 дугаар цэцэрлэгт 9 заалттай зөвлөмж өгсөний дагуу хэрэгжүүлэх ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж биелэлтийг гаргаж ирүүлсэн хугацаа нь болоогүй ажилд аудиторууд хяналт тавьж ажиллаж байна.Дотоод аудитын хорооны хурлаар 53 дугаар цэцэрлэг, БТСХ-ны аудитын дүнг 7-д хурлаар оруулж хэлэлцүүлж тогтоол гарч шийдвэр гарна, хурал 7-нд хуралдана.  
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН
ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2013 оны  6 дугаар  сарын 06
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Биелээгүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
1 Хэлтсүүдэд хяналтын картаар үүрэг өгөв. Тус газрын үйл ажиллагаанд учирч буй бэрхшээл, хууль эрх зүй, төсөв санхүү, байгууллагын тогтолцооны талаарх хэлтсүүдийн саналыг НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 1/822 дугаарын албан бичгээр  шинэчлэн хүргүүлсэн.    
Захирагчийн ажлын алба  2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
2 ТБТХ-т хяналтын картаар үүрэг өгөв. Зусланд нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх маршрутын  чиглэл, ажиллах тээврийн хэрэгслийн төрөл, тоо, эргэлтийн урт, хугацааг төлөвлөн  бэлэн болгосон
Жигжид- 7 буудал, Гоодой- 7 буудал, Баянбулаг- 7 буудал чиглэлд их багтаамжийн 10 тээврийн хэрэгсэл, Өвөр гүнт- 7 буудал, Майхан толгой -7 буудал, Яргайтын богино -7 буудал, Яргайт- 7 буудал, Хуурай мухар -7 буудал, Зүүнсалааны зуслан- Саппоро, Өлзийтийн зуслан-БММЗ чиглэлүүдэд бага багтаамжийн 11 тээврийн хэрэгсэл үйлчлэхээр урьдчилсан төлөвлөлт гарсан.
  Зуслангийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний үнийн талаарх саналыг ажлын хэсэгт танилцуулсан бөгөөд эцсийн шийдвэр гараагүй байна. Үйлчилгээг  6 дугаар сарын 10-наас эхлүүлэхээр  төлөвлөж байна.
Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
3 Спортын хамтлагт картаар үүрэг болгов. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафоны /гүйлт/  арга хэмжээ тодорхойгүй хугацаагаар хойшилсон болно.   Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтэстэй холбогдсон.
 
 
 
 
                                                                                         ТАНИЛЦСАН:
 
                                         Даргын  албан үүргийг
                                         түр  орлон  гүйцэтгэгч                                                            Ч.Энхбат
                                        
                                         Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын
                                          албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                                      Б.Цолмонбаяр
                                      
                                                                                БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
 
                                          Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн                        Н.Сандагмаа
Нийслэлийн Багануур дүүргийн  ЗДТГ-аас 2013 оны
05 дугаар сарын 28-аас 06 дугаар сарын 07-ний хооронд
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын мэдээ
2013.06.06
Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын  дагуу хийж хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн, нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар
1 Дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтанд оруулах 2013.05.27-нд дүүргийн 3-н усан оргилуурыг арчлалт засвар үйлчилгээг хийж Засаг даргын тамгын газрын урд байрлах усан оргилуур, Нацагдоржийн төв талбайд байрлах усан оргилуур, ЭМН-н өмнөх усан оргилуурыг ажилд оруулсан. Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр усан оргилуурууд бүрэн ажилласан.     Засвар үйлчилгээг дахин сайжруулан  хийж зуны турш тогтмол байнгын ажиллагаатай байлгана.
2 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчдэд хариуцлага ногдуулах , замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээ авах 2013.06.01-12-н хүртэлх хугацаанд “Татвар,даатгал” хэсэгчилсэн арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.
06.03-аас хойш 28 тээврийн хэрэгслийг даатгалд хамруулж 46 тээврийн хэрэгслийг татварт хамруулж 1,916,000 төгрөгийг төрийн санд төвлөрүүлсэн байна. 06.07-ны өдрийн байдлаар үзлэг оношлогоо татвар төлөөгүй машин замын хөдөлгөөнд орсон зөрчил илрээгүй байна.
    Арга хэмжээ үргэлжилэн явагдаж байна.
3 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх , илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ААН, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг хийж дуусгах 2013.05.29-ны өдөр  дүүргийн 5-н хорооны СӨХ-н дарга нарыг хүлээн авч  хариуцсан байр, хороолол, орцыг  камерийн хяналтанд авах талаар уулзалт зохион байгуулсан. СӨХ-дийн байрнуудын дунд тавигдах камерийн ерөнхий стандартыг  ЦЕГ-ын Мэдээлэл судалгааны хэлтсээс гаргуулан авч шаардлагын талаар хүргүүлээд байна. Камерын хяналтыг СӨХ-н өөрийн байранд байрлуулах, мөн холболт нь Цагдаагийн хэлтсийн камерийн нэгдсэн системд ойрхон бол шууд цагдаагийн хэлтсийн сүлжээнд  холбох ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Алслагдсан гэр хорооллыг камерын хяналтанд авах, гэрэлтүүлэг тавих судалгаа хийгдэж байна.     Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулдаг ААН, албан байгууллагуудад Цагдаагийн хэлтсээс албан тоот хүргүүлсэн.
Камер байрлуулах байршилын судалгааг хийж байна.
4 Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх Дүүрэгт хэрэгжиж байгаа хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх  15-н газрын  зураг төсөвд зайлшгүй  тусгуулах саналаа Нийслэлийн Засаг даргын хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан орлогч С.Очирбатад 1/400 дугаартай албан тоот мөн Нийслэлийн өмч газрын албанд 1/401 дугаартай албан тоот тус тус хүргүүлээд байна.      
Дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
1 Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах баярыг тохиолдуулан дүүргийн 1000 хүүхдэд бэлэг гардуулах, тодорхой хэмжээний зарим өрхүүдэд гэр авахад дэмжлэг үзүүлэх Хүүхэд багачуудын хүссэн хүлээдэг 06.01-ний өдөр буюу Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан  дүүргийн Засаг даргаас хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүнд нөхцөлд амьдардаг, хагас бүтэн өнчин, малчдын хүүхдүүд, 0-1 насны нярай нийт 1000 хүүхдэд гарын бэлэг гардууллаа. Мөн 16 өрхөд нийгмийн халамжийн тухай хуулийн дагуу гэр авахад дэмжлэг үзүүлсэн.      
2 2013 оны 06.14-06.16-ны хооронд ЕБС-н элсэлтийн шалгалт явагдах тул бэлтгэл ажил хангах ЕБС-н элсэлтийн шалгалтанд 513 хүүхэд бүртгэгдсэн. Элсэлтийн шалгалт авах бэлтгэл ажил бүрэн хангагдаж байна. Нийт 19 анги, заал, танхимд шалгалт явуулна. Спорт зааланд 100 , урлаг зааланд 50, ангид 20 хүүхэд суулгахаар зохион байгуулж байна. 32 багшид сургалт явуулж шалгалтын  өмнөх  өдөр хянагч багшаар ажиллах 6 багшийг сонгоно.
Сургуульд 8 камер ажиллаж байна. Ангиудад камер тавих саналаа яаманд   гаргасан боловч тендерийн шатанд зөрчил гарсантай холбогдуулан хойшлоод байна.
     
3 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын тендерүүдийг хугацаанд зарлах
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх дүүргийн хэмжээнд ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх , зам талбай, хороодын дундах тохижилтын ажлыг хийж гүйцэтгэх  ажлын үнэлгээний хороо Засаг даргын захирамжийн дагуу байгуулагдан тендерийн жишиг баримтыг бэлтгэх, зураг төсвийг гаргах ажиллагаа явагдаж байна.
Тендерийн төлөвлөгөөний ажил:
 1. 8,9,31,39,46,36,37-р байрнуудын дэнд ногоон байгууламж, тохижилтын ажил хийх
 2. 1,3,4-р хорооны ногоон байгууламж, тохижилтын ажил хийх
 3. Жишиг тоглоомын талбай 2 хэсэгт
 4. Автобусны буудал барих
 5. Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинэ автобус авах
 6. Дэд бүтцэд холбох зэрэг тендерийн ажил хийгдэхээр төлөвлөгдөөд байна.
А/367 тоот Эрх шилжүүлэх захирамжийн дагуу дүүргийн авто замын засварын ажлын тендерийг 04.26-нд зарласан.5-н компани оролцсоноос  “Пауэр Ложистикс ХХК шалгарч гэрээ байгуулаад байна.
 
     
4 Дүүргийн Хэрлэн голын дагуу их цэвэрлэгээг зохион байгуулах 2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр ЗДТГазрын Тохижилт худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, хөдөлмөрийн хэлтэс, Авто-жим НӨҮГ, тээвэр зохицуулалтын албатай хамтран их цэвэрлэгээг зохион байгуулсан.
Хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй 9-н ажилгүй иргэнийг хамруулж Хэрлэн голын ой сав дагуу усны 7 дугаар худгаас “Хэрлэн туул” амралтын газар хүртэл 8км талбайг цэвэрлүүлж 5м3 хур хог бөөгнүүлэн Авто-жим НӨҮГ ачиж тээвэрлэсэн.
    Тогтмол цэвэрлэгээний хуваарийн дагуу цэвэрлэж байх.
5 Хүүхдийн баяраар худалдаа үйлчилгээ явуулах ААН, иргэд ТХХ-т мэдэгдэж зөвшөөрөл авах 2013.05.25-30-ны өдрүүдэд телевизийн зараар худалдаа үйлчилгээ явуулах хүсэлтэй аж  ахуй нэгж, иргэдийг бүртгэх зар явуулж ажилласан. Худалдаа үйлчилгээ явуулах ААН,иргэдийг бүртгэж Мэргэжлийн хяналтын хэлтсээс зөвлөгөө өгсөн. Нийт 33 ААН, иргэн худалдаа үйлчилгээ гаргасан.
Үйлчилгээний байршилын хураамж болох 604700 төгрөгийг Багануур дүүргийн хөгжүүлэх санд төвлөрүүлсэн.
Баярын өдөр Цагдаагийн хэлтэстэй хамтарч хяналт шалгалт явуулсан. Шалгалтаар карт суглуулах хонжворт тоглоом тоглуулж байсан насанд хүрээгүй хүүхэд, зөвшөөрөлгүй тоглоом тоглуулж байсан 2 иргэний зөрчил илэрсэн. Зөрчлийн газар дээр нь арилгасан.    
6 Орон сууцны дээврийн засварын ажлын судалгаа гаргаж засварын ажил хийх Дүүргийн хэмжээнд СӨХ-д харьяалалтай  64 орон сууц байгаагаас 39-н байрны дээврээс  борооны ус  гоожиж байна. Үүнээс ашиглалтанд орсноос хойш засварын ажил хийгдээгүй 19 байр, үлдсэн 20 нь урсгал болон их засвар хийгдсэн байна.     Дээврийн засварын ажлыг чанаргүй гүйцэтгэсэн зарим компаниар дахин засварын ажлыг гүйцэтгүүлэхээр тохирсон.
7 Улсын баяр наадам болохтой холбогдуулан байгууллагууд төрийн одон медалиар шагнуулах ажилтан, албан хаагчдын тодорхойлолт, материалыг 06.10-ны дотор ирүүлэх 2013.06.06-ны байдлаар төрийн одон медалиар шагнуулах ажилтан, албан хаагчдын 9-н тодорхойлолт материал захиргаа хуулийн хэлтэст ирээд байна.      
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                                    Ч.ОДГЭРЭЛ
                                                                                                    Эрхзүй, төрийн захиргааны асуудал хариуцсан  мэргэжилтэн                                           
 
                                ТАЙЛАН ХЯНАСАН :                                                       Д.ЦЭРЭННАДМИД 
                                                                                                    Захиргаа хуулийн хэлтсийн дарга
 
Үүрэг даалгавар-1. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
Нийслэлийн Боловсролын газрын даргын 2013 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн 1/465 дугаар албан тоотоор Газрын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлын талаарх саналаа НЗДТГ-ын НЗУХ-т хугацаанд нь хүргүүлсэн.
Биелсэн-100%
Үүрэг даалгавар-2. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
Төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох, хүүхдүүдийг аюулд осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх талаар ЕБС-дад дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдээс албан бичиг хүргүүлж хяналт тавьж ажилласан. НБГ-ын ЗСХ-ээс анги хамт олноороо амралт зугаалгаар явахыг хориглох талаар сургуулийн захирал нарт үүрэг чиглэл өгсөн.
Биелсэн-100%
Үүрэг даалгавар-3. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
Нийслэлийн Аудитын газраас аудитын  дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд   салбарын санхүүгийн ажилтнуудын дунд “Төсөв, санхүүгийн тайлангийн үр дүн, аудитын зөвлөмж, дүгнэлт” сэдвээр нэгдсэн  сургалтыг Сангийн яам, БШУЯам,Нийслэлийн Аудитын газартай хамтран зохион байгуулж, 211 байгууллагын санхүүчид оролцож, төсвийн төлөвлөлт, тайлан балансад анхаарах асуудлууд, аудитын зөрчил, дүгнэлт, тулгамдаж байгаа төсвийн талаар мэдээлэл өгсөн. Дүүргүүдийн Боловсролын хэлтэст 2012 оны аудитын дүгнэлт, илэрсэн зөрчлийн талаар  ажил зохион байгуулах чиглэл өгч биелэлтийг тооцож ажилласан. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад сахилгын сануулах арга хэмжээг авсан талаар албан тоот ирүүлсэн байна.
Биелсэн-100%


 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН
ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 


Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар
Огноо: 2013.06.06.
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1
ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
 
Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн төгсөлтийн  хонхны баяр  зохион байгуулагдах өдөр, тэмдэглэх газруудын судалгааг гарган,  баяр тэмдэглэх үеүдэд хэв журмын эргүүлийг  нэмэгдлээр гарган ажиллуулсан.
 
Согтууруулах ундаа худалдан борлуулдаг, түүгээр үйлчилдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад “21 насанд хүрээгүй хүнд архи, согтууруулах ундаа худалдахгүй байх”, “Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн төгсөлтийн  хонхны баярын үйлчилгээний үед архигүй цэсээр үйлчлэх” талаар 297 аж ахуйн нэгж, байгууллагад, төгсөлтийн баярын арга хэмжээнд  эцэг эхийн төлөөллийг  заавал  оролцуулах, сургууль дээрээ хариуцлагатай жижүүр, багш, эцэг эхийн эргүүлийг нэмэгдлээр ажиллуулах талаар ерөнхий боловсролын 61 сургуульд албан мэдэгдэл өгч,  гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх  чиглэлээр 3660 оюутан сурагчид яриа, таниулга хийж,  сэрэмжлүүлэг, анхааруулга, зөвлөмж тараасан.
 
Оюутан сурагчдыг гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх,  анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахгүй байх талаар  ETV, C-1, NBS, SBN, TV-5, TV-8, TV-9 телевизэд сэрэмжлүүлэг, мэдээ мэдээлэл, ярилцлага өгсөн.
 
Харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүд Боловсролын хэлтэс,  Онцгой байдлын хэлтэс, хэвлэл мэдээллийн байгууллагатай хамтран 232 зочид буудал, амралтын газрын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,  Монгол Улсын Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хуулийг зөрчин үйл ажиллагаа явуулсан “Ай лопт”, “Брикс”, “Кристалл”, “Хандгайт хамгийн хямд”, “Бага баян” зэрэг 28 аж ахуйн нэгжийг  5840.0 мянган төгрөгөөр,  гар дээрээс худалдаа наймаа хийсэн 2 иргэнийг 100.0 мянган  төгрөгөөр торгон арга хэмжээ авч шийдвэрлэсэн.
   
2 АРВАН ХОЁР. Нийслэлийн Цагдаагийн газар өнөөдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр тавьсан саналуудаа нэгтгэн боловсруулж, шийдвэрийн төсөлтэйгээр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлэх.
 
Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулсан саналууд,  шийдвэрийн төслийг  боловсруулан, Хууль зүйн хэлтэст хянагдаж байна.    
3 АРВАН ДӨРӨВ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах. Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2013 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр өгсөн үүргийг хэрэгжүүлэх зорилгоор  мөн өдрийн 10.00 цагт Цагдаагийн ерөнхий газрын хурлын танхимд харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвийн дарга, удирдах алба хаагчидтай уулзалт зохион байгуулж,  гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр дүүргийнхээ нутаг дэвсгэрийн орон сууцны орц, давхруудыг  камержуулах, нэгдсэн хяналтыг Сууц өмчлөгчдийн холбоон дээр байрлуулах талаар үүрэг чиглэл өгсөн.
Харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд камерын хяналтанд авагдсан гудамж талбай,  байгууллага, аж ахуйн нэгжийн болон цаашид гэрэлтүүлэг, камер тавих шаардлагатай газруудын судалгааг ирүүлэх талаар 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн  14в-2/759 дүгээр албан бичгийг хүргүүлэн, судалгааг нэгтгэж байна.
Ýíõòàéâàíû ºðãºí ÷ºëººíä “Îôèöåðóóäûí îðäíîîñ Таван øàð”-ûí  àâòîáóñíû çîãñîîë õ¿ðòýë õýâ æóðìûí áîëîí çàìûí õºäºë㺺íèéã õÿíàõ õÿíàëòûí êàìåðûã ñóóðèëóóëæ, óãñðàõ ажлын хүрээнд бүх чиглэлийн автомашины дугаар бүртгэх камеруудыг Баянзүрх, Яармаг, 22-ын товчоо,  Нисэхийн уулзвар,  32-ын тойрог, Дамбадаржаагийн хуучин  эцэс зэрэг 6 цэгт  32 ширхэг хяналтын камерыг төсөвт  өртөгт багтаан нэмж хийлгэх талаар гүйцэтгэгч компанид хүсэлт гарган шийдвэрлүүлсэн.
 
   
4 АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
 
2012 оны  санхүүгийн жилийн тайланд хийсэн аудитын шалгалтаар  “Стандарт зөрчилгүй”  гэж дүгнэгдсэн.
Нийслэлийн Аудитын газраас өгсөн зөвлөмжийн дагуу  Монгол Улсын Сангийн сайдын 2006 оны 388 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсөвт байгууллагад мөрдөх нягтлан бодох бүртгэлийн дансны заавар”-ыг бүрэн хэрэгжүүлээгүйгээс үүссэн 131 сая 562.8 мянган төгрөгийн зөрчлийг дахин гаргахгүй байх талаар санхүүгийн ажилтнуудад үүрэг чиглэл өгсөн.
Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн тайланд тусгагдсан 2002 оны 2 сая  111.7 мянган төгрөг, Баянзүрх дүүрэг цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн тайланд тусгагдсан 2005 оны 1 сая 124.8 мянган төгрөгийн төлбөрийг  2012 оны 2 дугаар улиралд багтаан барагдуулахыг Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Г.Эрхэмбаяр, Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн  нэгдүгээр хэлтсийн дарга, цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэном нарт үүрэг болгосон.
 
   
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА                                                                                    Д.БАТЖАРГАЛ
 
 
БИЕЛЭЛТ ГАРГАСАН:
АХЛАХ БАЙЦААГЧ, ЦАГДААГИЙН АХЛАХ ДЭСЛЭГЧ                                       С.ЛХАГВАСҮРЭН
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 05 дугаар сарын 29-ны 124 тоот албан бичгээр нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст хүргүүлсэн.
 
ХОЁР. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан ажлуудад үр өгөөжтэй зарцуулж, үр дүнг тооцох ажлыг  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран эхлүүлж гүйцэтгэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг дарга Х.Болдбаатар дэргэдэх байгууллагуудын удирдлагууд буюу 36 төсвийн шууд захирагч нартай 2013 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үр дүнгийн гэрээ байгуулан байгууллагын орчин тойрны болон нийтийн эзэмшлийн зам талбайн зарим хэсгийг тохижуулах үүрэг өгөн хамтран ажилласан.
 
ГУРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс хүүхдийн зуслангуудын бэлтгэлийг Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар зэрэг холбогдох байгууллагуудыг оролцуулан газар дээр нь шалгаж зөвшөөрөл олгох.
 
БИЕЛЭЛТ: Хүүхдийн зуслангуудын бэлтгэл ажилд хяналт тавих ажлын хэсэг ажиллаж байгаа бөгөөд нэгдсэн дүнг 2013 оны 6 дугаар сарын 11-ний өдөр танилцуулна.
 
ДӨРӨВ. Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
 
БИЕЛЭЛТ: “Тохижилт үйлчилгээ” НӨҮГазраар хог тээвэрлэлтийг гүйцэтгүүлж байна. “Хөл-Налайх” хоршоо, “Морь барьдаг” ХХК-иудын Налайх–Тэрэлж, Тэрэлж-Улаанбаатар, Налайх –Городок, Городок-Улаанбаатар  чиглэлд  нийтийн тээврийн үйлчилгээнд их болон бага багтаамжийн автобус үйлчилгээ үзүүлж байна.
ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ:    Ойн  тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр эхний ээлжинд дайчлагдан ажиллах иргэдийн судалгаа, троссон шүүр 10, усны сав 5, цохиур 10 ширхэгийг бэлтгэх , тээврийн хэрэгслийн жагсаалтыг ирүүлэх        Засаг даргын орлогч,Ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх , хамгаалах ажлын хэсгийн ахлагчийн 2/223 тоот албан бичиг, ногоон бүсэд эргүүл хийх байгууллагуудын хуваарийг дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх 49 байгууллага, аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 10 ААН-д хүргүүлсэн. Байгууллага бүр хуваарийн дагуу ногоон бүсэд эргүүл хийж гарсан зөрчлийг дор бүрэн арилган ажиллаж байна.
ЗУРГАА. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
 
БИЕЛЭЛТ: “Хүүхдэд ээлттэй дүүрэг”  хөтөлбөрийн хүрээнд стандартын бие засах газрыг бий болгох талаар УЗХорооны  нарийн бичгийн дарга Отгонтой уулзаж, 3,4-р хороодын 3500 гаруй өрхийг сонгохоор төлөвлөж байна.
Мөн 15 цэцгийн мандал 12 усан оргилуурыг ажилд оруулан, цэцгийн мандлыг усалгааны системтэй ,тогтмол ажиллуулж байна. Дүүргийн хэмжээнд  хүүхдийн 25 тоглоомын талбайнууд байгаа боловч засаж сэлбэх шаардлагыг хороод, хариуцсан газруудад өглөө.
ДОЛОО. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчдэд хариуцлага ногдуулах, замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг нийслэлийн Замын цагдаагийн газар ойрын өдрүүдэд авч хэрэгжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 5-ны байдлаар нийт 4283 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэн байгаагаас АТБӨЯХАТ-ийг 2852 авто хэрэгсэлээс хураасан бөгөөд татварт хамрагдалт 66,6 % байна. Эдгээр авто хэрэгсэлээс нийт 132.880,3 мян төгрөгний татвар хурааж, агаарын бохирдлын төлбөрт 10.626,3 мян төгрөг төвлөрүүлээд байна.
 
НАЙМ. Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны хэд хэдэн удаагийн захирамжаар эзэмших эрхийг нь цуцалсан иргэн, байгууллагуудын газар чөлөөлөлтийн байдлыг нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Өмчийн харилцааны газар энэ долоо хоногт хамтран шалгаж танилцуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Хамааралгүй заалт
 
ЕС. Нийслэлийн өмчийн эзэмшил газруудад нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар тэмдэглэгээ байршуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Хамааралгүй заалт
 
АРАВ. Туулын усан сангийн асуудлыг газар дээр нь очиж судлан шийдвэрлэх ажлын хэсэгт танилцуулах материалыг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, Ус сувгийн удирдах газрын дарга С.Үнэн нар бэлтгэсэн байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн аж ахуй нэгж, иргэдийн хэрэглээний цэвэр усыг гүний худгаас нийлүүлж байгаа бөгөөд энэ худагт Чандмань-Налайх НӨҮГ ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж байгаа. Гэр хорооллын ус түгээх байрны хүрэлцээ хангалтгүй байгаа тул Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөнөөс 2 ус түгээх худаг барихаар болж тендер зарлаад байна.
 
АРВАН НЭГ. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох.
 
БИЕЛЭЛТ: Хамааралгүй заалт
 
АРВАН ХОЁР. Нийслэлийн Цагдаагийн газар өнөөдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр тавьсан саналуудаа нэгтгэн боловсруулж, шийдвэрийн төсөлтэйгээр нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд хэлэлцүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Хамааралгүй заалт
 
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг нийслэлийн Засаг даргын Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ, дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 155 дугаар захирамжаар “Сор сүрэг”, “Ариун хүнс”, “Бөх-Мо” мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдэд малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилгын ажилд зарцуулагдах 3 сая төгрөгийг Засаг даргын нөөц сангаас гаргаж, 6-р сарын байдлаар боом  1379, ДХХ 5916, дуут 1281, шөвөг яр 2944, гахайн мялзан 200, галзуу 496, цусан халдвар 1073, нийт 13289 малд урьдчилан сэргийлэх тарилга хийгээд байна.   
 
АРВАН ДӨРӨВ. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах.
 
БИЕЛЭЛТ: ЗДТГ, дэргэдэх 6 байгууллага гадна болон доторх орчноо бүрэн камержуулж, мөн дүүргийн 4-н хороог бүрэн камержуулсан. Гэмт хэрэг гарч болзошгүй газруудад камержуулах тендер зарлахаар бэлдээд байна. Энэ ажилд шаардагдах 58 сая төгрөгийг дүүрэг хөгжүүлэх сангаас санхүүжүүлэхээр болсон.
 
АРВАН ТАВ. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
 
БИЕЛЭЛТ: Бүх нийтийн Марафон гүйлтэд дүүргээ төлөөлөн оролцох хүмүүсийн нэрсийг гаргасан.
 
АРВАН ЗУРГАА. Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дэх ажлын албад “Азийн сан”-тай хамтран бичил төслүүд хэрэгжүүлэхэд дүүргүүдийн ЗДТГ, хороод идэвх, санаачилагатай оролцох.
 
БИЕЛЭЛТ: Хороод, дэргэдэх байгууллагуудаас саналыг авч нэгдсэн байдлаар боловсруулж байна. Азийн сантай холбогдож нэмэлт мэдээлэл авсан.
 
АРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.
 
БИЕЛЭЛТ: Хамааралгүй заалт
 
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
АРВАН НЭГ. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох.
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газарт нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажил байхгүй.

АРВАН ТАВ. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
БИЕЛЭЛТ: Бүх нийтийн марафон болсон өдөр Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газар албан контороо өөрчилж нүүсэн тул бүх нийтийн марафонд оролцоогүй:.
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
 
Тус газартай холбогдолтой заалт
 
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх. /Үүнээс хойш хүлээн авахгүй/
Биелэлт
НЗДТГын Нутгийн захиргааны хэлтсийн даргад хаяглан 2013 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн 308 тоот албан бичгээр санлаа хүргүүлсэнНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2012.06.10
 
 
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх
 
Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар нь хууль эрх зүйн хувьд болон бүтэц,зохион байгуулалтын талаар тулгамдаж буй асуудлаа А/ 568 тоотоор НЗДТГ-т хүргүүлсэн.
 
ГУРАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтэс хүүхдийн зуслангуудын бэлтгэлийг Мэргэжлийн хяналтын газар, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар зэрэг холбогдох байгууллагуудыг оролцуулан газар дээр нь шалгаж зөвшөөрөл олгох.
 
“Үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай” НЭМГ-ын даргын 2013 оны 05 сарын 31-ний өдрийн А/75 тоот тушаал гарч, харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудад хүргүүллээ.
 Нийслэлийн ногоон бүсийн хүүхдийн зусланд амрах хүүхдийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, шинжилгээг хэрхэн зохион байгуулах талаар харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын поликлиникийн эрхлэгч, хүүхдийн ерөнхий зохицуулагч нарын уулзалтыг 2013оны 06 сарын 03-ны өдөр хийж, мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өглөө.
Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газартай хамтран ногоон бүсийн хүүхдийн зуслангуудын 30 эмч, бүлгийн багш нарт “Хүүхдийн зуслангийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа –эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх, халдвар хамгаалалын талаар мэргэжлийн хүүхдийн мэргэжилтэн, халдвар судлаач нараар мэргэжил арга зүйн зөвөлгөө өглөө.

ДОЛОО. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчдэд хариуцлага ногдуулах, замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг нийслэлийн Замын цагдаагийн газар ойрын өдрүүдэд авч хэрэгжүүлэх
 
НЭМГ-ын УНН10-49 тугсон маркийн машиныг оношилгоонд оруулж,  авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн татварыг төлж, Чингэлтэй дүүрэгт үзлэгт хамрууллаа.АРВАН НЭГ. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох

АРВАН ТАВ. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцохАРВАН ДОЛОО. Нийслэлийн Аудитын газраас нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагад аудитын дүгнэлтээр өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх ажлыг  төлөвлөгөө гарган зохион байгуулж, гүйцэтгэлийг тайлагнах. Санхүүгийн зөрчил гаргасан албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцох.


Нийслэлийн аудитын газраас 155 эрүүл мэндийн байгууллагуудын 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд аудит хийж , зөрчилтэй гарсан 11 байгууллагуудад дүгнэлт албан шаардлага ирүүлсэн бөгөөд дээрхи байгууллагуудад зөрчлөө арилгах ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, биелэлтийг 2013 оны 05 сарын 15-ны дотор ирүүлэх  үүрэг даалгавар өгсөн. 2012 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланд зөрчил гаргасан 2 байгууллагын удирдлагад  цалингийн 20 хувь, 2 байгууллагын удирдлагад  сануулах сахилгын арга хэмжээ  авлаа.
 
БУСАД АЖЛУУД:
 
НЭГ. УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР
 
1. “Иргэдийн нээлттэй индэр” хэлэлцүүлэг 2013 оны 05 сарын 04-нд Засгийн газрын ордонд болсон бөгөөд хэлтсийн дарга Н.Цогбадрах, Б.Баатарсүх, Г.Ариунсайхан нар оролцлоо.
2.Нийслэлийн цэрэг татлагын товчооны өргөтгөсөн хуралдаан  2013 оны 05 сарын 01-нд НЗДТГ-ын хурлын танхимд болсон бөгөөд харьяа дүүргийн ЭМН-үүд 2013 оны эхний ээлжийн цэрэг татлагыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг  бүрэн ханган ажиллаа.
3. ”Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга зүй “ сэдэвт сургалтыг Удирдлагын академийн төрийн удирдлагын тэнхмийн эрхлэгч доктор Н.Болд заасан бөгөөд НЭМГ-ын харьяа эрүүл мэндийн байгууллагуудын чанарын албаны дарга, чанарын менежер, хүний нөөцийн менежер, халдвар судлаач нийт 46 хүн хамрагдлаа.
4.Хэлтэс, албадын дарга нарын шуурхай зөвөлгөөн  3 удаа хийлээ.
5.Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны захирамжийн биелэлтийг 2013 оны 05 сарын 01-ны байдлаар гарган НЗДТГ-ын ХШҮ-ний хэлтэст хүргүүллээ.
6.НЭМГ- ын удирдлага, хэлтэс, албадын дарга нар дүүрэгчилсэн уулзалтыг Баянзүрх дүүргийн ЭМН, ӨЭМТ-ийн эмч нартай  хийлээ.
7.”Олон улсын сувилагч нарын өдөр”-өөр Сувилахуйн амьдрал төв төрийн бус байгууллагатай хамтран “Алтан дэнлүү” ёслолын ажиллагаанд оролцож шилдэг эмнэлгийн дунд мэргэжилтнүүдээ шалгарууллаа.
8.ХДХВ/ДОХ/БЗДХ- аас сэргийлэх стратегийн дунд хугацааны 2010-2013 онуудад хийгдсэн ажлуудаа ДЭМБ-ын үнэлгээ хийх  багийн гишүүдэд   танилцууллаа.
9.Эрүүл байхын үндэс -Таны оролцоо чухал” сэдэвт сарын аяны хүрээнд “НЭМГ-ын харьяа ЭМБ-уудын спортын аварга шалгаруулах 2013” таван төрөлт тэмцээнийг 2013 оны 5 дугаар сарын 13-наас 19-ний өдрийн хооронд зохион байгуулж, харьяа эрүүл мэндийн 22 байгууллагуудын 600 гаруй ажилчид оролцож, аваргуудаа  шалгарууллаа. Уг тэмцээнээс 1-р байр –ЯТТөв , 2-р байр –БЗЭМН, 3-р байр- СБЭМН, Багануур дүүргүүд шалгарлаа.
10. Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 297 дугаар тушаалаар баталсан ” Олон улсын хөл хориот халдварт өвчин хими, цацраг идэвхит бодис, хоол хүнсний гаралтай хордлогот халдвар, нийгмийн эрүүл мэндэд аюул учруулах, эрсдлийг эрт сэрэмжлэх хариу арга хэмжээ авах салбар дундын зөвлөлийн  уулзалт зөвөлгөөнийг 2013оны 05 сарын 20-нд зохион явууллаа.
11.”Монгол цэргийн жавхаа” иргэн- цэргийн бахархалын өдрийн арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын хэсэгт орж ,Сүхбаатарын талбайд 2013 оны 05 сарын 26-нд  эмнэлгийн анхны тусламжийн бэлэн байдлыг ханган  2 эмч, сувилагчийн хамт  ажиллаа.
12.НЭМГ-ын даргын А/53 дугаар тушаалын дагуу нийт уламжлалт анагаах ухааны болон хүүхдийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй Хан –Уул, Баянгол ,Сонгинохайрхан,Чингэлтэй,Баянзүрх ,Сүхбаатар дүүргийн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн  100 гаруй байгууллагуудын үйл ажиллагаанд  үнэлгээ хийлээ
ХОЁР. ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТАЛААР
 • .”Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх “өдөрлөг 2013 оны 05 сарын 28,29-ны өдрүүдэд Тусгаар тогтнолын талбайд зохион байгуулагдаж, НЭМГ-ын эмнэлэг алба 14 хүний бүрэлдхүүнтэй ажиллан, иргэн болон гэр бүлийн хэрэгцээнд нэн шаардлагатай эмийн санг бүрдүүлж,иргэдэд сурталчиллаа.. Тус өдрүүдэд Яаралтай тусламжийн төвийн 12 эмч нар амилуулах суурь тусламжийг  иргэд хэрхэн үзүүлж болох талаар сургалтыг биет байдлаар үзүүллээ. ЧЭМН,БГЭМН-ийн  эмнэлгийн алба чанд авиан шинжилгээ хийх, артерийн даралт үзэж нийт 97  иргэдэд үйлчилсэн. Мөн газар хөдлөлтийн үед өөртөө болон нөхөртөө үзүүлэх тусламжийн талаар видео бичлэгийг үзүүллээ.
 • .Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр  төрсөн хүүхдийн тоог нэгтгэн гаргаж,мэдээлэл хийж, 06 сарын 01-нд төрсөн хүүхдүүдэд нийслэлийн удирдлагуудын бэлэг гардуулах үйл ажиллагааг  амаржих газруудад зохион байгуулсан.
 • Сүхбаатарын талбайн баярын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүүхдүүд болон эцэг , эхчүүдэд. эмнэлгийн нэн яаралтай тусламж үзүүлэх  бэлэн байдлыг ханган 4 эмч, 4 сувилагч, 2 түргэний машин багаар ажиллаа.
 • Туул тосгоны ЭМТ, Наркологийн эмнэлгийн барилгын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулагдан батлагдсан.
 • .Өрхийн эмнэлгийн тендерийн хурлыг зохион байгуулж, тендерийн урилгыг хэвлэлд нийтлүүлэн тендерийн материалыг хүлээн авч , ХУД-ийн 15-р хороонд зарлагдсан Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн эмч нарын  баг шалгаруулах тендерийн   нээлтийн хурлыг зохион  байгуулав.
 • Хүүхдийн сувилахуйн тусламж үйлчилгээний чанар аюулгүй байдлыг сайжруулъя” сэдэвт сургалт зөвлөгөөнд нийслэлийн эрүүл мэндийн харьяа байгууллага болон хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын нийт 50 гаруй хүүхдийн сувилагч нар оролцлоо.
 • Хүүхдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, ХӨЦМ-ийн хэрэгжилтийг сайжруулах зорилгоор ижил мэргэжилтний ажлын байрны уулзалтыг СБНЭ, СХНЭ-ийн хүүхдийн тасгуудад зохион байгуулсан.
 • ЭМС-ын 2013 оны 4 сарын 19-ны “Хяналт үнэлгээ хийх тухай” 130 дугаар тушаалаар баталсан “Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагад хяналт үнэлгээ хийх ажлын удирдамж”-ийн дагуу Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй тусгай зөвшөөрөлтэй, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх 10 байгууллагуудад хяналт, шалгалтыг  хийсэн. 
 • Чингэлтэй дүүргийн команд штабын иж бүрэн сургуулийн бэлтгэл ажлыг хангахаар ЭМН-ийн штабын бие бүрэлдхүүнд 2 цагийн хичээл заалаа.
 
ГУРАВ.НИЙГМИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТАЛААР:
Халдварт өвчний талаар:  Ýíý 7 õîíîãò õàëäâàðò ºâ÷íèé õàìøèíæ, ñýæèãòýé íèéò 290 òîõèîëäîë ìýäýýëýãäñýíийг ºìíºõ оны мөн үетэй õàðüöóóëàõàä 160 тохиолдлоор нэмэгдсэн áàéíà. Цочмог халууралт, тууралттай хамшинж 26, цî÷ìîã õàëóóðàëò, öýâð¿¿ò òóóðàëòòàé õàìøèíæ 196, öî÷ìîã øàðëàëòòàé õàìøèíæ 38, цочмог усархаг суулгалтын хамшинж 3, öî÷ìîã öóñàðõàã ñóóëãàëòын хамшинж 34, мэдрэлийн цочмог хамшинж  2, хоолны хордлогот õàëäâàðын сэжигтэй 3 тохиолдолыг онош баталгаажуулах болон голомтын арга хэмжээ авч ажиллав.
 
Томуу ,томуу төст өвчний мэдээлэл.
 • Óëààíáààòàð õîòîä 61.370 õ¿í àìáóëàòîðèîð ¿éë÷ë¿¿ëñíèé 3.274(5.3%) нь ТТӨ-тэй гэж оношлогдон, ºìíºõ 7 õîíîãоос 0.6%, өнгөðñºí îíû ìºí ¿åэс  2.3%-иар тус тус  их, өвчлөл 10,000 õ¿í àìä 27.3  òîõèîëäîë бүртгэгдэж, ºìíºõ 7 õîíîãîîñ 1.4 тохиолдол, ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ  7.7  òîõèîëäëîîð  их  байна. 
Óëààíáààòàð õîòûí 9 ä¿¿ðãèéí õ¿¿õäèéí ò¿ðãýí òóñëàìæèéí íèéò äóóäëàãûí 34.2%-èéã ÒÒª-èé äóóäëàãà ýçýëæ, ºмнөх äîëîî õîíоãîîñ 1.8%-иар бага, ºмнөх оны мөн үеэс 5.0%-иар нэмэгдсэн  үзүүлэлттэй байна.  ЯТТ-ийн насанд хүрэгчдийн нийт дуудлага 4.332 үүнээс ТТӨ-ний шалтгаантай дуудлага 72(1.7%) ба өмнөх долоо хоногтой харьцуулахад 0.1%-иар их  байна.
 
ГАДААД МЭДЭЭ:
Томуугийн A(H7N9) вирүст халдвар:
 • БНХАУ-д томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын хүний өвчлөл 2013 оны 5 дугаар сарын 7-оос хойших 2 долоо хоногийн турш шинээр нэмж бүртгэгдээгүй байна.
 • Сүүлийн 3 долоо хоногийн турш томуугийн A(H7N9) вирүсээр сэдээгдсэн хүний өвчлөл шинээр бүртгэгдээгүй тул Шанхай хотод 5 дугаар сарын 10-нд, Зежянг мужид 5 дугаар сарын 16-нд, Жянгсу болон Шандунг мужуудад 5 дугаар сарын 18-нд тус тус онц байдлыг цуцалжээ [1-3]. Ийнхүү томуугийн A(H7N9) вирүст халдварын хүний өвчлөлийн энэ удаагийн дэгдэлтээр нийт 131 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 36 (27.5%) нь нас барж, 60 (45.8%) нь бүрэн эдгэрч гарсан бөгөөд одоо 35 (26.7%) өвчтөн эмчилгээнд байгаа нь (Зураг 1, Хүснэгт 1 ) энэ дэгдэлт төгсгөлийн шатандаа оржээ хэмээн дүгнэх бололцоо олгож байна.
 
Хүний шинэ коронавирүст халдвар:
2013 оны 5 дугаар сарын 15-нд Саудын Арабын Эрүүл мэндийн яам NCoV-т халдварын 2 шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн тухай ДЭМБ-д мэдээллээ. Энэ хоёр тохиолдол нь Саудын Арабын Аль Аса хотын эмнэлгийн ажилтнууд бөгөөд энэ тохиолдлууд нь NCoV эмнэлгийн орчинд дамжин халдварласан анхны тохиолдол болсон байна. 2012 оны 9 дүгээр сараас хойш уг халдвар 6 (Саудын Араб, Йордан, Катар, Их Британи, ХБНГУ, Франц) улсад гарч, нийт 40 тохиолдол бүртгэгдсэнээс 20 (50%) нь нас барсан байна.
 
 • Томуугийн цар тахалтай тэмцэх сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхээр НОБГазар, НМХГазрын хамтарсан шалгалтыг МИАТ, Төмөр замын  вокзалын бэлэн байдлыг шалган холбогдох зааврыг өглөө.
 • Томуугийн цар тахлын үеийн бэлэн байдлыг хангуулахаар харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад хийсэн шалгалтын дүнг нэгтгэн  нөөцийн бэлэн байдлыг хангахад шаардлагатай төсөв тооцоог хийж ЭМЯам, НОБГазарт хүргүүлэв.
 • Дархлаажуулалтын 10 хоногийн үйл ажиллагааг зохион байгуулсан бөгөөд Нийслэлд 3200 гаруй хүүхдүүдийг нөхөн дархлаажуулалтанд хамруулсан
 • Халдварт өвчинтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын үнэлгээг  БНД, СХДүүрэгт шалган дүгнэлт хийж байна.
 • Баянзүрх, Баянгол дүүргийн ЭМН, ЗДТГазрын ажилтан нарт БЗДХ/ХДХВ/ДОХ- өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх тухай сургалтанд нийт 60 хүнийг хамруулсан.
 • Гэдэсний халдварт өвчинтэй тэмцэх сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэхээр НЭМГазрын даргын тушаал гарч харьяа эрүүл мэндийн байгууллагад хүргүүлэв.
 • ДЭМБ-аас зохион байгуулж буй  “Дархлаажуулалтын урвал хүндрэлийн шалтгааныг судлах тухай “  5 хоногийн сургалтанд эрүүл мэндийн байгууллагын 230 эмч нарыг хамруулсан.
 • Клиникийн 1-р амаржих газарт эмнэлгээс шалтгаалсан халдварын  идэвхитэй тандалтыг ХӨСҮТөвөөс хийж өгсөн зөвлөмжийн дагуу ажлын хэсэг  төлөвлөгөө гарган ажиллаж  цэвэрлэгээ халдваргүйжүүлэлт хийж, дотоодын хяналтыг сайжруулах зохион байгуулалттын арга хэмжээ авч ажиллаж байна.
 • Пневмококкт халдвараас сэргийлэх шинэ вакцин нэвтрүүлэх  бэлтгэл хангуулах ажлын хэсэгт ажиллаж зохион байгуулах ажлын тооцоо, төслийн ажлын талаар хэлэлцэв
ДӨРӨВ.ЭДИЙН ЗАСАГ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТАЛААР:
 1. “Эрүүл мэндийн тухай”  хуулийн 29,2 дахь заалтын дагуу 27 хүнд  262,596,216.0 төгрөгийн тэтгэмж, 29,5 дахь заалтын дагуу 57 хүнд 145,517,400.0 төгрөгийн тэтгэмжийг тус тус олголоо.
 2. Наркологийн эмнэлгийн барилгын зураг төсөв боловсруулах 2 дахь удаагийн нээлттэй тендерийг зарлаж, 2013 оны 05 дугаар сарын 27-нд нээн, 1 оролцогч үнийн санал ирүүлэн, техникийн саналын үнэлгээ хийгдэж байна.
 3. Их засварын ажлын 3 дугаар багцад /ЧЭМН-ийн поликлиник 1, 2, больниц,  амбулатори 2-т хийгдэх засвар/ Осиб-ЗТ ХХК шалгарч, 22,5 сая төгрөгөөр зураг төсвийг гүйцэтгүүлэхээр зөвлөмж гарч, гэрээ байгуулагдсан.
 4. Их засварын ажлын 2 дахин нээлттэй зарлаад гүйцэтгэгч шалгараагүй 3 багцын ажилд шууд гэрээ байгуулах, 2 төсөв боловсруулах ажлын урилгыг нийт 9 компани, 6 зөвлөхөд хүргүүлсэн. 2013 оны 06 дугаар сарын 06-нд нээнэ.
 5. Харьяа байгууллагуудын давсан орлого, хэмнэсэн зардлыг зарцуулах саналыг нэгтгэж, ЭМЯаманд хүргүүлсэн.
 6. Туул тосгоны ЭМТ, Наркологийн эмнэлгийн барилын архитектур төлөвлөлтийн даалгавар боловсруулагдан батлагдсан. ХУДүүрэг дэх ЯТТ-ийн салбарын барилга ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлэг газрын захирамжгүй тул газар олгох боломжгүй.  ЧДүүрэг дэх ЯТТ-ийн салбарын барилга автобаазын хашаанд багтах боломжгүй гэсэн хариу өгсөн тул дахин төлөвлөлт хийгдэж байгаа газруудад шинэ газар олох шаардлагатай байна.
 7. 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан болон 6 сарын төсвийн зарцуулалтын эрхийн тайлан бэлтгэсэн.
 8. Өрхийн Эрүүл мэндийн төвүүдийн 2011 оны жилийн эцсийн хүн амыг ХА-3 маягтаар тулгаж, санхүүжилтыг шинэчлэн гаргаж байна.
 
ТАВ. ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ,ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЛААР:
 1. Нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлтийг 2013 оны эхний 04 сарын байдлаар гаргаж, эргэн мэдээллийн номын эх бэлтгэн хэвлэж шаардлагатай албан тушаалтнуудад хүргүүллээ. Мөн НЭМГ-ын вэб сайтанд байршууллаа.
 2. “Эрүүл аюулгүй байдлын индекс” төслийн хүрээнд НЭМГ болон ЭМЯ-тай хамтран зөвлөлдөх уулзалтыг нийт 3 удаа зохион байгууллаа.
 3. Харьяа байгууллагуудаас орны хүлээгдлийн мэдээг 14 хоногоор авч, нэгтгэн Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв рүү илгээлээ.
 4. НЭМГ-ын даргын 2013 оны 1-5 сарын хооронд гарсан А тушаалыг Е-оффис программд оруулж хэлтэс албадыг биелэлтээ 05.31-ны дотор ирүүлэхийг мэдэгдлээ.
 5. 2012 оны ХБӨ-ний мэдээнээс “Амьсгалын замын өвчлөлийн мэдээг түүж, дүгнэлт хийн албан тоотын хариуг хүргүүллээ.
 6. НЭМГ-ын даргын тушаалын дагуу Халдварт өвчний үндэсний хөтөлбөрт үнэлгээ хийхээр БГД, СХД-ийн халдвар хяналтын албаны үйл ажиллагаатай танилцаж үнэлгээ хийлээ.
 7. Вэб сайтанд 17 мэдээлэл нэмж байршуулан,16 удаа шинэчлэлт сайжруулалтыг хийлээ.
 8. НЭМГ болон харьяа байгууллагуудын вэб сайтуудыг үндэсний дата төвд шилжүүлэн байрлуулах ажил хийгдэж байна. Уг ажлын дагуу Үндэсний дата төвтэй хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа.
 9. Эрүүл хот хөтөлбөрт үнэлгээ хийх ЭМЯ-ны ажлын хэсэгт 1 мэргэжилтэн оролцож,Чингэлтэй, Хан-Уул дүүргийн 10 гаруй сургууль, цэцэрлэг, үйлчилгээний байгууллагуудад  ажилласан.
 10. “Нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийн үзүүлэлт 2012 он” номын мэдээллийг түүвэрлэн бэлтгэж байна.
 
 
 
                        НИЙСЛЭЛИЙН  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                          2013.06.07
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
  ХОЁР. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан ажлуудад үр өгөөжтэй зарцуулж, үр дүнг тооцох ажлыг  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран эхлүүлж гүйцэтгэх.
  Нийслэлийн Засаг даргатай байгуулсан хот тохижилтын ажлын санамж бичгийн ажлын хүрээнд тухайн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах, Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын баталсан байршлуудад тохижилтын ажлыг гүйцэтгүүлэх санал солилцох ажлыг зохион байгуулж байна. Нийт 68 байршилд төлөвлөснөөс 11 байршлын тохижилтыг хийхээр байгууллагуудтай тохиролцсон, бусад байршил дээр байгууллагуудтай санал солилцож  байна.
  ДӨРӨВ. Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаар сарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
  Өдөрт 80-90 цахилгааны холболт хийлгэхээр иргэдээс дуудлага ирж байна. Зуслангийн цахилгааны үйлчилгээний 24 ажилтантай. УБЦТТөвөөс 10 хүн нэмж ажиллаж байна. Шинээр 380В шинэ холболт хийх боломжгүй. Хог хаягдлын шинэ менежментийг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Зуслан ногоон бүсэд хогны уут тараах, ногоон карт олгох ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөсөнтэй уялдуулан Нийслэлийн Засаг даргаас өгсөн чиглэлийн дагуу 6-р сарын 15-нд зуслан ногоон бүсийн хог цэвэрлэгээг цэргийн ангиуд, зуслангийн товчоо, дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.
  ТАВ. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
  УБ хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын баталсан удирдамжийн дагуу согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг тусгай зөвшөөрөлтэй газруудад  Нийслэлийн цагдаагийн газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын тамгын газартай хамтран аттестаттчиллын шалгалт явуулж, нийт 965 ААН-ийг хамруулан, холбогдох хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг хангуулах чиглэлээр 579 ААН-ид хугацаатай мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавин ажиллаж байна. Шалгалт үргэлжилж байна.  
  ЗУРГАА. Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
  Дүүргүүдийн нийтийн эзэмшлийн талбайд байгаа усан оргилуур, услалтын систетийг засварлаж ажлуулах, хүүхдийн тоглоомын талбайг засаж сайжруулах тухай дүүргүүдэд чиглэл өгөн холбогдох ажлыг хийлгэж байна.
  АРВАН ЗУРГАА. Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дэх ажлын албад “Азийн сан”-тай хамтран бичил төслүүд хэрэгжүүлэхэд дүүргүүдийн ЗДТГ, хороод идэвх, санаачилагатай оролцох.
  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Азийн сантай хамтран “Гэр хорооллын иргэдийн санал санаачлагыг дэмжих сан”-гийн ажил болон төсөл хөтөлбөр боловсруулах аргачилалын талаарх сургалт семинарыг Захирагчийн гэр хороолол дахь ажлын албаны дарга, ажилтан нарт 2013.05.08-ны өдөр зохион байгуулсан. Энэ үеэр Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргатай Захирачгийн гэр хороолол дахь ажлын албадын дарга нар хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Гэр хороололын Захирагчийн ажлын албадаас хэрэгжүүлэх төслийн саналаа ирүүлж байна. Мөн Азийн сантай 2014 онд  хамтран ажиллах төлөвлөгөөний төсөлд Захирачгийн гэр хороолол дахь ажлын албаны дарга нараас санал авч нэгтгэн 2013.06.11-ний өдөр уулзалт, ярилцлага хийхээр төлөвлөсөн болно.
 
 
 
Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                         Захирагчийн ажлын албаны дарга                                    Б. Бадрал
 
                                 Хянасан:        Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн
                                                        дарга                                                                         Э.Энхцэцэг
 
                                  Нэгтгэсэн:      Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн                                            Э.Эрдэнэбат
Нийслэл, дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн дээр
нийслэлийн  Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2013.06.06                                                                                                                                                   Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг,даалгавар:1.Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх
1 Нутгийн захиргааны байгууллагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нэмж ирүүлсэн байгууллага байхгүй.      
Үүрэг, даалгавар 2. Нийслэлийн тохижилтын нэгдсэн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд хамтран оролцохоор “Санамж бичиг” байгуулсан томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн хөрөнгийг Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр батлагдсан ажлуудад үр өгөөжтэй зарцуулж, үрдүнг тооцох ажлыг  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хамтран эхлүүлж гүйцэтгэх.
2 Дүүргийн   Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 2/11 дугаар тогтоолын дагуу  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2,4,6,8,9,12-20,22,24,26,27,31-р хороодын нутаг дэвсгэрт хүүхдийн тоглоомын талбай,  чийрэгжүүлэлтийн талбай байгуулахаар    төлөвлөн ажиллаж байна.      
Үүрэг, даалгавар 3.Захирагчийн ажлын алба, нийслэлийн Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар 2013 оны 6 дугаарсарын 01-ний дотор айл өрхүүдийн зуслангийн цахилгаан, ундны ус, хог тээвэрлэлт, нийтийн тээврийн үйлчилгээг хариуцсан байгууллагуудаар гүйцэтгүүлсэн байх.
3 Найрамдал,  Зүүн  салаа, Баруун  салааны  зуслангийн  чиглэлд   5  дугаар   сарын  10-25-ны  хооронд  цэвэрлэгээ  хийж дууссан.  Зуслангийн  айлууд  жигдэрсэн  үед нийтийн  тээвэр,  цахилгаан  асуудлыг   шийдэхээр  холбогдох  байгуулагуудад  хүргүүлсэн. Ус  сувгийн  газраас  зөөврийн ундны  усаар  үйлчилнэ.       
Үүрэг, даалгавар 4. Ерөнхий боловсрол, их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэх, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох арга хэмжээг Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Боловсролын газар, Онцгой байдлын газар, Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн газар хэрэгжүүлэх.
4 Дүүргийн засаг даргын 2013 оны 180 тоот захирамж гарган нийт сургуулиуд төгсөлтийн үеэр нийгмийн дэг журам сахиулах, анги хамт олноороо ойн болон голын ай сав газруудаар зугаалахыг хориглох, хүүхдүүдийг аюулд осолд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэг өгч 5 дугаар сарын 24-нөөс 6 дугаар сарын 5-ны өдрүүдэд Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран ажилласан.Ерөнхий боловсролын их, дээд сургууль, коллежийн сурагч, оюутнуудын хонхны баяр, төгсөлтийн үеэр согтууруулах ундаа худалддаг, түүгээр үйлчилдэг газруудад батлагдсан цагийн хуваарийг мөрдүүлэн, хяналт тавьж ажиллахыг хороодын Засаг дарга нарт 2013 оны 06 сарын 03-ны 3/900 албан тоотоор үүрэг болгов. Хонхны баярын үеэр гэмт хэрэг зөрчилд холбогдсон хүүхдүүд байхгүй байна.   Урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.
Үүрэг, даалгавар 5.  Захирагчийн ажлын алба, дүүргүүдийн ЗДТГ Олон улсынх үүхдийн эрхийг хамгаалах өдрөөс өмнө нутаг дэвсгэрийнхээ усан оргилуур, усалгааны системүүдийг бүрэн ашиглалтад оруулсан байх. Хүүхдийн тоглоомын талбайнуудыг засаж сайжруулах.
5 Саппора, Цамбагаравын гадна талбайд 2 ш усан оргилуурыг засварлаж, ажиллагаанд оруулав. Дүүргийн 12, 14, 16, 27 дугаар хороодод 4 ш хүүхдийн тоглоомын талбайг ашиглалтанд орууллаа.
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг Дэлхийн байгаль орчны өдөртэй хамтатган Хүүхэд нийгмийн амьдралд оролцох эрхийг хангах, хүүхэд өөрсдийн хийж чадах үүргийг нь таниулан сурталчилах байгаль орчныг хайрлан хамгаалж, эрүүл аюулгүй орчин бүтээхэд гэр бүлийн гишүүн нэг бүрийн оролцоо, үүрэг хариуцлагыг ухамсарлуулах, нөлөөлөх  баяр ёслолыг эрүүл орчинд тэмдэглэн өнгөрүүлэх зорилгын хүрээнд “Ногоон дэлхий манай гэр бүлээс эхтэй” уриан дор Хүүхдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр, Эх үрсийн баярын арга хэмжээг дүүргийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 1-ний өдөр 32  хороодын хамт тэмдэглэн  өнгөрүүллээ.
Эмзэг бүлгийн, нэн ядуу амьдралтай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, өрхийн гишүүд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй айл өрхийн 32 хүүхдийг 2013 оны 05 дугаар сарын 29-ны өдөр “Нийслэл хотоо танин мэдье” тойрон аялалд  хамруулсан.
Эмзэг бүлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг үнэ төлбөргүйгээр “НАРС” зусланд 2013 оны 06 сарын 27-ны өдрөөс 2013 оны  07дугаар  сарын 02-ны  өдөр хүртэл 7 хоног амраахаар эрхийн бичгийг гардууллаа.
Баярын арга хэмжээнд олон хүүхэд төрүүлж өсгөсөн 16 алдарт эхийг алдаршуулан  алдар эхийн одонгоор шагнав.
Усан оргилуурыг байнгын ажиллагаанд оруулан хэвийн жигд ажиллаж байна.   Цаашид СӨХ-үүд ашиглалтыг хариуцан ажиллах болно.
Үүрэг, даалгавар 6. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг эзэмшигчдэд  хариуцлага ногдуулах, замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах зэрэг арга хэмжээг нийслэлийн Замын цагдаагийн газар ойрын өдрүүдэд авч хэрэгжүүлэх.
6 Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн үзлэг, тооллогод хамрагдаагүй тээврийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцохыг хязгаарлах арга хэмжээ авч ажиллах талаар нийслэлийн Замын цагдаагийн газраас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу ажиллаж байна.     Цаашид үүрэг чиглэлийн дагуу  хяналт тавьж ажиллах болно.
Үүрэг, даалгавар 7. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт мал, амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах шийдвэрийг дүүргүүдийн Засаг дарга нар болон нийслэлийн Мал эмнэлэг, Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрууд хэрэгжүүлэх.
7 Нийслэлийн нутаг  дэвсгэрт мал амьтдын халдварт өвчин тархахаас сэргийлэх ажлын хүрээнд СХД дэх хориглосон бүсэд гэрийн тэжээвэр мал, амьтдыг суурьшлын бүсээс гаргах дүүргийн Засаг даргын албан шаардлагыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн хяналт тавин ажиллаж байна. Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн 234 тоот захирамжаар амьд малын худалдаа гаргах тухай захирамжийн хэрэгжилтийг хангуулахаар холбогдох байгууллагад үүрэг даалгавар өгөөд ажиллаж байна.     Цаашид өгсөн үүргийн дагуу  хяналт тавьж ажиллах болно. 
Үүрэг,  даалгавар 8. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргүүдийн ЗДТГ нутаг дэвсгэрийнхээ аж  ахуйн нэгж, байгууллагуудыг камержуулах ажлыг цагдаагийн байгууллагын оролцоотойгоор хийж дуусгах.
8 “Жемлайф Аутсорсинг” ХХК нь камержуулах ажлын хүрээнд СХД-ийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад өөрийн үндсэн үнийн тарифаас 20-30%-ийн хөнгөлөлттэй үнээр үйлчилж 2012 оноос хамтран ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд 2012-2013 онуудад үнийн саналыг 360 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагад хүргүүлсний дагуу  нийт санал хүлээж авсан байгууллагын 65 хувь нь буюу 234 аж ахуйн нэгж байгууллагыг камержуулсан байна.      Цаашид камержуулах үйл ажиллагаа үргэлжлүүлэн хийх болно.
Үүрэг,  даалгавар 9. Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох.
  Дэлхийн  байгаль хамгаалах өдрийг угтсан марафон гүйлтийн тэмцээн  2013 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдөр болж, дүүргийн  биеийн тамир спортын хорооноос дугуйн багийн хүүхдүүд, ЕБС-ийн 50 гаруй сурагчдыг амжилттай оролцууллаа.      
Үүрэг,  даалгавар 10. Улаанбаатар хотын Захирагчийн гэр хороолол дэх ажлын албад “Азийнсан”-тай хамтран бичил төслүүд хэрэгжүүлэхэд дүүргүүдийн ЗДТГ, хороод идэвх, санаачилагатай оролцох.
  Тус дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт “Хүүхэд гэр бүлийг дэмжих сан” Тайваны ОУБ-ын хөрөнгө оруулалттай усан сан барих, Мөн НААСТ-2 төслийн хүрээнд мөн хорооны далан засварлах ажлын бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Мөн Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Баруун салааны 4,1км авто зам, Тахилтын 7,1 кам авто зам шинээр тавих ажил он дамжин хийгдэж байна.      
           
 
 
  
ТАНИЛЦСАН:
СОНГИНОХАЙРХАНДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА                                        М.ЧИНБОЛД
 
ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                                            С.МӨНХЧУЛУУН
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН               Ш.НАСАНБУЯН
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 05 САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
8
2013.05.27– 2013.06.07
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
Нийслэлийн дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн ажлын алба, захирагчийн харъяа газруудын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй  бэрхшээлүүдийн  /хууль эрх зүй, төсөв санхүү, байгууллагын тогтолцоо/ талаар саналаа НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 7 хоногийн дотор багтаан ирүүлэх.    
Нийт хэлтэс, албадууд
Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс, Газар чөлөөлөх хэлтэс, Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Хан-Уул, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүдийн Өмч, газрын харилцааны албадын ирүүлсэн саналыг нэгтгэн НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст хүргүүлсэн.  
 
 
2
 
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны хэд хэдэн удаагийн захирамжаар эзэмших эрхийг нь цуцалсан иргэн, байгууллагуудын газар чөлөөлөлтийн байдлыг нийслэлийн ЗДТГ-ын Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс, Мэргэжлийн хяналтын газар, Өмчийн харилцааны газар энэ долоо хоногт хамтран шалгаж танилцуулах. Кадастрын хэлтэс
Б.Батчимэг
 
Газар чөлөөлөх хэлтэс
 Н.Баяр
     Нийслэлийн Цагдаагийн газартай хамтарч НЗД-ын 2012 оны А/765 тоот захирамжаар газар эзэмших эрх нь хүчингүй болсон “СН трейд” ХХК-ий хашааг 05 дугаар сарын 30-ны өдөр буулган газрыг чөлөөлсөн. 
      НЗД-ын А/374 тоот захирамжаар Монгол Улсын Засгийн газрын хөрөнгө болон Япон Улсын буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр баригдах “Улаанбаатар хотын ундны усыг нэмэгдүүлэх Гачууртын эх үүсвэрийн төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхэд Монголын талын хүлээх үүргийн дагуу цэвэр усны гол дамжуулах шугам сүлжээний трассын дагуух хамгаалалтын бүсийн газрыг чөлөөлөх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгдсөн газар чөлөөлөх ажлуудаа  шат дараалалтайгаар хийж гүйцэтгэж байна.
 
 
 
 3
 
Нийслэлийн өмчийн эзэмшил газруудад нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар тэмдэглэгээ байршуулах. Газар өмчлөл, өмчийн менежментийн хэлтэс
 Б.Загдсамбар
 
“Төрийн өмчийн газрыг зохих зөвшөөрөлгүйгээр эзэмших, үйл ажиллагаа явуулахыг ХОРИГЛОНО” (Төрийн өмчид зөвшөөрөлгүйгээр халдвал эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэнэ) утга агуулга бүхий самбаруудыг захиалан хийлгэж 280 ширхэгийг зохих газруудад нь байршуулаад байна.   
 
 4
 
 
Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5,0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмбэлэх учир Нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс дээр биечлэн ирж ажлаа тохирох.  
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
Ц.Оюунчимэг
Төсвийн тодотголд тусгуулах ажлуудын талаар холбогдох хүмүүстэй уулзан  тохиролцож байгаа.  
 5
 
Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 6 дугаар сарын 08-ны өдөр зохион байгуулагдах бүх нийтийн марафонд /гүйлт/ нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд хамт олноо манлайлан оролцох. Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
 
--------
 
 
 
Танилцсан:                                       Ш.Төмөрбаатар /НӨХГ-ийн дарга/
Биелэлт гаргасан:                          Ц.Цолмон
 
 
Хянасан:                               Б.Амаржаргал /ЗУХийн дарга/AdministrationНИЙСЛЭЛИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН
2013 ОНЫ 5 САРЫН 27-НЫ ӨДРИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨНД ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
 
 
 
2013 оны 6 дугаар сарын 07-ны өдөр                                                           Улаанбаатар хот.     
 
 
 
Өгөгдсөн даалгавар
 
Хэрэгжилт
Биелэлт
/хувь/
 
1 Нэг. Нийслэлийн дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ЗАА, захирагчийн харъяа газруудын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлын талаарх НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэст 29-ний дотор өгсөн байх
 
Тус газрын үйл ажиллагаанд учирч буй бэрхшээл, түүнийг шийдвэрлэх арга замын талаар саналаа 2013 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн албан тоотоор НЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн дарга Ү.Ганболдод хүргүүллээ. 100%
11 Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын зураг, төсөв хийх зориулалтаар төсвийн тодотголоор шийдвэрлэх 5.0 тэрбум төгрөгийг тухайн гүйцэтгэх ажлын ач холбогдлоор эрэмблэх учир нийслэлийн Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлагуудын дарга нар нийслэлийн ЗДТГ-ын стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст биечлэн ирж ажлаа тохирох. Хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажлын саналаа хүргүүлсэн. Мөн газрын дарга биечлэн очиж уулзсан. 100%
 
Тайлбар: Бусад заалтууд хамааралгүй болно.
 
 
Хянасан: НАЖГ-ын дарга                                    Э.Баттулга
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ
НИЙСЛЭЛИЙН ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАЗАР
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 27-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН  ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
НЭГ. Нийслэлийн хэмжээнд хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дүүргүүд болон Засаг даргын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Захирагчийн харъяа газрын удирдлагууд өөрийн байгууллагын үйл ажиллагаанд учирч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа нийслэлийн ЗДТГ-ын Нутгийн захиргааны хэлтэст энэ сарын 29-ны дотор өгсөн байх.  
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар нь эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явуулахад гарч буй тулгамдсан асуудлуудын талаарх саналаа 2013 оны 05 дугаар сарын 29-нд хүргүүлсэн болно.
 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ:   Иргэдийг түр ажлын байраар хангаж байна
 
Нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас нийтийг хамарсан ажлын хүрээнд нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайг тохижуулах, ногоон байгууламжийг бий болгох, мод тарих зүлэгжүүлэх,  арчлах услах,   гудамж талбайд үүссэн хур хогийг зайлуулах цэвэрлэх хотын өнгө үзэмжийг сайжруулахад чиглэгдсэн ажлуудыг зохион байгуулж эхэллээ. Нийтийг хамарсан ажилд нийгмийн эмзэг бүлгийн, орлого багатай, ажилгүй болон оюутан залуучуудыг хамруулж түр ажлын байраар ханган, ажлын хөлсийг Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас тухай бүр олгох юм.
 
Эхний удаад 10 ажлын хүрээнд 150 орчим иргэдийг  хамруулан нийгэмд тустай хөдөлмөр эрхлүүлж байгаа юм.
 
Тус арга хэмжээний зорилго нь Нийтийн эрх ашгийг хамгаалах, бүтээн байгуулалтын болон ногоон хөгжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах, эх орныхоо газар нутгийг хайрлан хамгаалах, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах, хог хаягдлыг цэвэрлэх, эрсдлээс сэргийлэх зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэх иргэдийн бүлгийг дэмжих замаар иргэний хариуцлагыг өндөржүүлэх, нийгмийн амьдралд оролцох оролцоог хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулахад оршиж байгаа юм.
 
“АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ-УЛААНБААТАРЧУУД”
Хөдөлмөрийн бага чуулган
 
“АЖИЛТАЙ ОРЛОГОТОЙ-УЛААНБААТАРЧУУД”  хөдөлмөрийн бага чуулганыг  НЗДТГ, Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар 2013 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд Чуулганд Хөдөлмөрийн яам, НЗДТГ, Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, Нийслэл Улаанбаатар хотын Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, ААНБ-уудын төлөөлөл, ШШГЕГ, Хөгжлийн Бэрхшээлтэй Иргэдийн төрийн бус байгууллага, ТББ, Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг төлөөлж 150 гаруй төлөөлөгч оролцлоо.
 
“Ажилтай орлоготой Монгол хүн" хөтөлбөрийн хүрээнд нийслэлд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний төслийг 11 зорилт, 25 хэрэгжүүлэх  ажлыг тусган  Нийслэлийн хөдөлмөрийн газраас танилцуулсан бөгөөд чуулганаас гарсан санал дүгнэлтийг нэгтгэн Хөдөлмөрийн яаманд хүргүүллээ .
 
Цаашид “Ажилтай орлоготой -Улаанбаатар” хөтөлбөрийг боловсруулж, төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж ажиллахаар боллоо.  
 

 
ХЯНАСАН:
 
ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН
АЛБАНЫ ДАРГА                                            Д.ОЮУНГЭРЭЛ
 
 
 
БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН:
 
МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Н.ОДОНТУЯА
 


 
 
2013 -оны 5 -р сарын 27
2110
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг нэгдсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ
Нийслэлийн Удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн 05 сарын 27-ны өдөр боллоо. Зөвлөгөөнөөр нийслэл хотын өнгөрсөн 14 хоногийн нөхцөл байдлын талаар НЦГ, НОБГ, НЗЦГ-ын удирдлагууд мэдээлэл өглөө. Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга Д.Батжаргал  “Нийслэл хотод 2013 оны 05 дугаар сарын 10-23-ны өдрүүдэд  2710 офицер, 2313 цагдаа, 448 автомашинтайгаар 1328 чиглэлд эргүүлийн үүрэг гүйцэтгэж ажилласан. 
2013 -оны 5 -р сарын 27
1312
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Олон Улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдрийг угтан нийслэл хотод болох үйл ажиллагааны хөтөлбөр
Жил бүрийн 6 дугаар сарын 1-ны өдрийг “Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр” болгон тэмдэглэдэг. Энэ жилийн хувьд “Олон улсын Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр”-ийг “Дэлхийн байгаль орчны өдөртэй”-тэй хамтатган “НОГООН ДЭЛХИЙ МАНАЙ ГЭР БҮЛЭЭС ЭХТЭЙ” уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Нийслэлийн Засаг даргын захирамж гарлаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулагдах үйл ажиллагааны хуваарийг та бүхэнд дэлгэрэнгүйгээр танилцуулж байна. 
2013 -оны 5 -р сарын 27
42339
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Монгол цэргийн жавхаа” анхдугаар уралдааны шилдгүүд тодорлоо
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Монгол цэргийн жавхаа” уралдаан зарлаж, шалгаруулах тухай  А/70 тоот захирамжийг 2013 оны 01 сарын 30-ны өдөр гаргасан. Захирамжийн дагуу НЗДТГ, Батлан хамгаалахын яам, Цэргийн хүчний Жанжин штабаас уралдааныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан, ажлын хэсгийн ахлагчаар НЗДТГ-ын дарга Ё.Гэрэлчулуун ажиллалаа
2013 -оны 5 -р сарын 26
2368
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Монгол цэргийн жавхаа” анхдугаар уралдаан
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Монгол цэргийн жавхаа” уралдаан зарлаж, шалгаруулах тухай  А/70 тоот захирамжийг 2013 оны 01 сарын 30-ны өдөр гаргасан. Захирамжийн дагуу НЗДТГ, Батлан хамгаалахын яам, Цэргийн хүчний Жанжин штабаас уралдааныг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдан, ажлын хэсгийн ахлагчаар НЗДТГ-ын дарга Ё.Гэрэлчулуун ажиллалаа.  “Тэргүүний жагсаалч анги” шалгаруулах уралдааныг  2 үе шаттай явуулсан бөгөөд эхний шалгаруулалт 04 сарын 01-ээс 05 сарын 01-ний өдөр хүртэл Улаанбаатар цэргийн хүрээнд байрлах нийт анги, байгууллагуудын дунд болж, 7200 гаруй цэргийн албан хаагч оролцсон эхний шалгаруулалтаас шилдэг 9 анги буюу Зэвсэгт хүчний  013, 029,  032, 084, 120, 150, 326 дугаар,  дотоодын цэргийн 805, хилийн цэргийн 151 дүгээр ангиуд шалгарсан юм. 
2013 -оны 5 -р сарын 26
3573
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Монгол цэргийн жавхаа” ёслолын ажиллагаа ням гарагт болно
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч Э.Бат-Үүл “Монгол цэргийн жавхаа” уралдаан зарлаж, шалгаруулах тухай  А/70 тоот захирамжийг 2013 оны 01 сарын 30-ны өдөр гаргасан. Захирамжийн дагуу “Тэргүүний жагсаалч анги” шалгаруулах уралдааныг  2 үе шаттай явуулахаар төлөвлөсөн бөгөөд эхний шалгаруулалт 04 сарын 01-ээс 05 сарын 01-ний өдөр хүртэл Улаанбаатар цэргийн хүрээнд байрлах нийт анги, байгууллагуудын дунд болжээ.
2013 -оны 5 -р сарын 25
730
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Сүхбаатар дүүргийн 16-р хороо "Иргэний танхим"-тай боллоо
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч зарлигаар 2013 оныг “Шууд Ардчилал Иргэний Оролцооны Жил” болгон зарласан. Зарлигийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоолоор 10 хороонд “ИРГЭНИЙ ТАНХИМ” байгуулахаар шийдвэрлэн зохих бэлтгэл ажлуудыг хийгээд байна. Энэ удаад дүүргийн 16 дугаар хорооны иргэний танхим нээлтээ хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ
2013 -оны 5 -р сарын 25
1275
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлийн 21 зуслан үйл ажиллагаа явуулахаар боллоо
Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газарт төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж, халамж асрамжийн төвийн нийт 32 зуслан бүртгэлтэй байдгаас энэ жил 21 зуслан үйл ажиллагаа явуулахаар боллоо. Үүнээс Хувь хүн болон аж ахуйн нэгжийн хувийн 11 зуслан байна. 
2013 -оны 5 -р сарын 24
1503
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хорихоос суллагдсан иргэдийг ажлын байраар ханган ажиллана
Нийслэлийн хөдөлмөрийн газар, ШШГЕГ-тай хамтран байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу  ШШГЕГ-ын харъяа нийт 14 хорих ангийн суллагдах хугацаа нь болж байгаа 1400 иргэнд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгч, хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээ мэдээллийг хүргэлээ
2013 -оны 5 -р сарын 24
1175
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Төрийн үйлчилгээний төв байгуулах төслийг хэлэлцлээ
Нийслэлийн Удирдлагын Зөвлөлийн ээлжит хуралдаан  5 дугаар сарын 23- ны өдөр болж, нийслэлийн “Нутгийн Захиргааны байгууллагуудын төрийн үйлчилгээний нийтлэг журам”-ын төсөл, Цахим архивын төслийн тухай, Засгийн газрын 2011 оны “Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих зарим арга хэмжээний тухай” 103-р тогтоолын хэрэгжилтийн тухай зэрэг хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцлээ
2013 -оны 5 -р сарын 24
1335
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эх нялхасын баруун талын 460 метр автозамын хөдөлгөөнийг нээлээ
Нийслэл хотод зам засвар, шинэчлэлтийн ажил ид өрнөж байна. Өнөөдрийн байдлаар 19-р хорооллын арын 4 км авто замыг засаж байгаа тул тус замын зүүн хэсэг буюу Гандийн гудамжнаас Энхтайваны гүүр доогуур "Петровис" шатахуун түгээх станц хүрэх 500 метр зам, мөн Чулуун овооны тойргоос Амгалангийн тролейбусны эцэс хүртэлх 1,8 км авто зам, Хасбаатарын гудамжны зүүн хэсэг буюу хорооллын ахуйн үйлчилгээний уулзвараас хойш хуучнаар Эх нялхасын төвийн баруун хойд уулзвар хүртэлх 460 метр автозам,  Сэлбийн хос гүүрийн хойд талын гүүрийн зам тус тус хаалттай байна
2013 -оны 5 -р сарын 24
2155
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шагнах тухай
2013 -оны 5 -р сарын 24
2174
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зургаан компани гурван тэрбум төгрөгийн тохижилтын ажил хийнэ
Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас “Хөгжлийн төлөө түншлэл” нийгмийн хариуцлагатай хөрөнгө оруулалт уулзалтыг зохион байгуулсан. Уулзалтын үр дүнд нийслэлд нэн шаардлагатай байгаа орчин үеийн тохижилтын өнгө төрхөд нийцсэн ногоон байгууламж байгуулахад хувийн хэвшил, гадны төсөл хөтөлбөрүүдийг татан оролцуулж, хэд хэдэн гудамж талбайг тохижуулахаар болсон
2013 -оны 5 -р сарын 23
2422
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Улаанбаатар” чуулга хүүхэд, багачууддаа багц бэлэг барьж байна
Олон улсын хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөрт зориулан нийслэлийн “Улаанбаатар”  чуулгын уран бүтээлчид  бяцхан хүүхдүүддээ бэлэг барих гэж байна. Тэд 5-10 насны багадууддаа “Янзган хүрээ” мюзикл, “Алтан түлхүүр”, “Миний чин зоригт бяцхан найз” адал явдалт жүжгүүд, 11-16 насынханд “Мөрөөдлийн үзэг”, “Хайрт Долгор багш”, “Галт тэрэгний тасалбар” хүүхдийн жүжгүүдээ 05 сарын 26-аас 05 сарын 31-ний өдрүүдэд өөрийн байрандаа тоглоно
2013 -оны 5 -р сарын 23
1426
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ