“Зам тээврийн ослоос сэргийлэх, хөдөлгөөний соёлын өдөр” боллоо
Автомашингүй өдөр болон Автомашингүй өдрийг угтсан 7 хоног 3 сарын 24-31-нд Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдана. Энэ жилийн Автомашингүй өдөр нь “Автомашингүйгээр цэвэр агаарт хамтдаа” уриатайгаар хэрэгжиж байна
2013 -оны 3 -р сарын 25
1581
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/
Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
 Нийслэлийн татварын газрын вэб сайт нь санхүүжилтийн улмаас түр нээгдэхгүй байсныг
           яаралтай арга хэмжээ авч, хэвийн үйл ажиллагаанд оруулсан. Тус вэб сайт нь татвар
           төлөгч иргэд , ААНБ-уудад мэдээ, мэдээлэл өгөхөд чухал ач холбогдолтой байдаг
           бөгөөд 2013 оны 4 дүгээр сард дараахь мэдээ, мэдээллүүдийг шинэчлэн гаргахаар
           төлөвлөөд байна. Үүнд:
            - Нийслэлийн хэмжээнд НШШГА-тай хамтран ажиллах төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж
              байгаа тухай       /ХЭЗХэлтэс/
            - АТБӨЯХАТ-ын татвар хураалтын үйл ажиллагааны явц болон татвар хурааж буй  
            Цэгүүдийн талаарх мэдээлэл      /ТХХэлтэс/
            - Нийслэлд үл хөдлөх эд хөрөнгийн тооллого явагдах тухай  /ЭУМХ/
                                                                                                               
            - Татвар төлөгчдөд зориулсан сургалтын тухай     /ТТҮХ/
            - НӨАТ-ын хуурамч падаан авахгүй байх, татвар төлөгчдийг эрсдлээс сэргийлэх талаар
              /ТХШХ/                            
ЕС. Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах.
 
Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг                                                                                 
Нийслэлийн газрын албаны 2010, 2011, 2012 оны газрын тєлбєр болон газрын дуудлага худалдаа, тєсєл сонгон шалгаруулалтын орлогын ногдуулалт, тєлєлтийн байдалд НТГ-ын татварын хяналт шалгалтын хэлтсийн äàðãûí  2013 îíû 1 äїãээð ñàðûí 14-ны ºäðèéí 0001 òîîò òîìèëîëòын дагуу НТГ-ын татварын улсын байцаагч Б.Цэвэлмаа, Б.Мєнхлут, Э.Цэрэнням, Г.Агиймаа, В.Баяраа нар 2013 оны 1 сарын 14-нєєс 2013 оны 02 сарын 04-ны хооронд “Газрын тухай хууль”, “Газрын тєлбєрийн тухай хууль”, “Нягтлан бодох бїртгэлийн тухай хууль” Нийслэлийн Засаг даргын газар эзэмшїїлэх, ашиглуулах тухай захирамжууд, Нийслэлийн газрын албаны газар эзэмшигч /ашиглагч/ иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагатай байгуулсан гэрээ, газрын тєлбєрийн тайлан зэрэг баримт материалуудад їндэслэн шалгалт хийлээ.
Шалгалтаар, Монгол улсын Газрын тухай хуулийн 29.1, 29.2, 29.3-т заасан хэмжээнээс илїї газар эзэмших хїсэлт гаргасан иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад газар эзэмшїїлэх асуудлыг тухайн шатны Засаг дарга дуудлага худалдаа, тєсєл сонгон шалгаруулах зарчмаар шийдвэрлэнэ гэж заасныг зєрчсєн нь тогтоогдсон.
Засаг дарга захирамж гаргаж газар олгож байсан нь Газрын тухай хуулийн 33.1.2 дахь заалтыг зєрчсєн їйл ажиллагаа байсан бєгєєд энэ тохиолдолд газрын алба дуудлага худалдаа явуулж, дуудлага худалдааны тєлбєр гэж авдаггїй, харин тєсєл сонгон шалгаруулалт гэж їзэж тєсєл шалгаруулалтын анхны їнэ гэж дуудлага худалдааны анхны їнийг нэхэмжлэн тєлїїлэх їйл ажиллагаа явуулж байжээ.
Газрын тухай хууль зєрчиж, дуудлага худалдаа зохион байгуулалгїйгээр Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар 270 газар олголт хийхдээ 78 газраас дуудлага худалдааны анхны їнээр 15.4 тэрбум тєгрєгийг байгууллага, иргэдээс нэхэмжилж, 18.2 хувийг нь барагдуулж, їлдсэн 194 газар олголтоор дуудлага худалдааны анхны їнээр тооцон тєлбєрийн барагдуулалтын тївшингээр бодоход 22.8 тэрбум тєгрєгийн тєлбєрийн орлого тєсєвт оруулахгїй байх боломжийг бїрдїїлсэн гэж їзэж байна.
Татварын ногдуулалт, тєлєлтєд хяналт тавих, татвар хураах тухай хуулийн дагуу Татварын алба газрын тєлбєрийн ногдуулалт, тєлєлтєд хяналт тавьж байсан ч тус хууль 2008 оны 07 сарын 01 єдєр хїчингїй болсон.
Татварын ерєнхий хуулийн 5,6,12,34 дїгээр зїйлд заасны дагуу Нийслэлийн газрын алба нь татвар тєлєгч биш бєгєєд дуудлага худалдааны анхны їнэ болох тєлбєр нь татвар ногдох зїйл биш тул татварын улсын байцаагчийн акт тавих їндэслэлгїй байна.
 АТӨЯХ-ийн алба татварын төлөвлөгөөний гүйцэтгэл   3 сарын гүйцэтгэл 1136044.4 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 1104073.0 мянган төгрөг төсөвт төвлөрүүлж97.2 хувьтай , 1 дугаар улиралын байдлаар /өссөнөөр /1802568,5  мянган төгрөг төмлөрүүлэхээс 1490228,3  мянган төгрөг төсөвт төвлөрүүлж 82,7 хувьтай байна.


ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.03.25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-04-03
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар-ХОЁР. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах.
2. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас дүүргүүдийн албадын ажил, байдалтай газар дээр нь очиж танилцан заавар, зөвлөгөө, чиглэл өгөхөөр төлөвлөсний дагуу тус дүүрэгт 2013 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр ажиллах тул бэлтгэлийг хангаад байна.

=

=
Ажлын уялдаа холбоог сайжруулах.
Үүрэг, даалгавар-ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
3. Нийслэлийн ИТХ-ын 2013 оны 3/32 тоот тогтоолоор  батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хориглосон цагаан бүсэд хамрагдах нийт 44 байгууллагын 146 ширхэг самбрыг буулгах албан мэдэгдлийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлсэн. Самбар эзэмшигч байгууллагаас уг арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд нэгдсэн журмаар буулгах ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс 15-ны дотор буулгах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөн холбогдох тооцоо, судалгааг гарган ажиллаж байна.=


= Цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах ажлын хүрээнд өгсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх.

Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах.
5. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба, Цэвэр агаар сантай хамтран эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй халаагуурыг агаарын бохирдлыг бууруулах зорилтод хороодын нийт 73 айл, өрхөд “Минж занд” Хоотдабль валл” “Ари интернэшнл”, “Глубой камень” ХХК-аас 50 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр суурилуулаад байна. Айл өрхүүдэд суурилуулагдсан халаалтын системийг агаарын бохирдлыг бууруулах орон тооны бус гэрээт  ажилтнуудаас шалган баталгаажуулсан.
Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын эрчим хүчний хэмнэлттэй, ердийн халаалтын зууханд хамрагдаагүй нийт 6526 өрх байгаагаас 10 дугаар хорооны 50 өрхөд хийн плитка, халаагуурын иж бүрдэлийг 95 хувийн хөнгөлөлттэй үнээр суурилуулах ажил бүрэн хийгдсэн. 
Агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор хязгаарлалтын бүст хамрагдах нийт 2000 айл, өрхийг яндангийн утаа шүүгчээр хангах зорилт тавин ажилласнаар 11 дүгээр хорооны амьжиргааны баталгаажих түвшингээс доогуур орлого бүхий 50 өрхөд утаа олгоод байна. Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны 585 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх, “усан халаалт”-ын болон уур үйлдвэрлэдэг зуухны хяналтын тогтолцоо нэвтрүүлж, стандарт хангуулах, зуух эзэмшигчдийг хамруулах ажлыг зохион байгуулснаар дүүргийн хэмжээнд 100 квт-аас дээш хүчин чадал бүхий 16 зуухны бүртгэл тооллогыг хийн дүн, мэдээг Нийслэлийн Агаарын чанарын албанд хүргүүлсэн. 

=

= Агаарын бохирдлыг бууруулах.
Үүрэг, даалгавар- НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
8. Хэлтэс, албадаас зохиосон ажлын талаарх нийт 53 мэдээ, мэдээллийг дүүргийн www.chingeltei.gov.mn сайтад байршуулан үйл ажиллагааны талаарх фото зургийн архивыг үүсгэн ажиллаж байна. Цахим хуудсыг шинэчлэх ажил хийгдэж байгаа ба  хороодын дарга, нийгмийн ажилтнуудын талаарх мэдээллийг шинэчлэн оруулсан.
Дүүргийн хэмжээнд зохиогдсон нийт 11 удаагийн арга хэмжээг телевизийн хэрэгслээр 32, радиогоор 3, сонин хэвлэлээр 2 удаа сурталчилсан.

=

= Байгууллагын вэб сайтын мэдээлэл, программын шинэчлэлийг хийх. 
Үүрэг, даалгавар- ЕС. Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах.
9. Íèéñëýëèéí òàòâàðûí ãàçðààñ ãàçðûí òºëáºð õóðààëòûí áàéäàëä õèéñýí øàëãàëòààð çºð÷èë, äóòàãäàë илрээã¿é áа 2013 оны 1 дүгээр улирлын байдлаар гàçðûí òºëáºðèéí îðëîãын төлөвлөгөөг 112,5 сая төгрөгөөр төлөвлөснөөс 106.8 ñàÿ òºãðºãèéã äàíñàíä òºâëºð¿¿ëýí 95 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.
2008-2012 îíû òºëáºðèéí тайлан тооцоо, судалгааг гарган Нийслэлийн газрын албанд хүргүүлсэн. 

=

=
Газрын төлбөр хураалтыг барагдуулах.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН НЭГ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төгрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх.
11.
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх ажлын эрэмбэлсэн санал /2,8 тэрбум төгрөгийн төсвийн задаргааны жагсаалт/-ыг дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 1/507 тоот албан бичгээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн.
=
= ОНХ-ын сангаас хэрэгжүүлэх хөрөнгийн саналыг хүргүүлэх.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ХОЁР. Нийслэлийн Боловсролын газар сургуулиудын гадна суурилагдсан хяналтын камеруудыг хэвийн ажиллагаанд оруулах.
12. Төрийн болон төрийн бус өмчийн нийт 22 сургуульд 21000 гаруй сурагчид суралцаж байгаа ба сургуулийн орчинг аюулгүй байлгах зорилгоор 5, 17, 23, 24, 49, 72, 117 дугаар сургуулиудын гадна орчин, сургуулийн коридор, спорт заалыг камержуулаад байна.
Ерөнхий боловсролын 50 дугаар сургууль эцэг эхийн зөвлөл, “Сектек сервис” ХХК-тай хамтран 6,4 сая төгрөгийн өртөг бүхий камержуулалтын системд холбогдохоор ажиллаж байна. 
Дүүргийн Боловсролын хэлтсээс сургууль, цэцэрлэгийн гадна талбайд шаардлагатай камерын судалгааг гарган Нийслэлийн боловсролын газарт хүргүүлсэн. 

=

=

Сургуулийн орчныг камержуулах.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.

13. Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс 2013 оны 03 дугаар сарын 25, 26, 28-ны өдрүүдэд “Газар хөдлөлтийн үеийн аюулгүй ажиллагааны талаарх” сургалтыг зохион байгуулан 22 байгууллагын нийт 403 ажилтан, албан хаагчдыг хамруулж гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх мэдлэг олгох дадлага, сургуулилтыг хийлээ.
=
= Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах.
Үүрэг, даалгавар- АРВАН ДӨРӨВ. Цэвэр агаар сангаас 500,0 гаруй сая төгрөгөөр санхүүжүүлж гүйцэтгэх Д-1000 орчмын айлуудын цахилгааны шугам татах үед Баянбүрдийн аюулгүйн тойрогт авто зам хаах зохицуулалтыг холбогдох газрууд хийж өгөх.
14. Цэвэр агаар сангийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх Дэнжийн 1000 орчмын айлуудын цахилгааны шугам татах ажлын гүйцэтгэгчээр  Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ХК-ний Зүүн түгээх төв шалгаран ажлыг 2013 оны 04 дүгээр сард эхлүүлэхээр бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна. Энэхүү ажлын хүрээнд УБ хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Замын цагдаагийн газар, Авто замын газар, Хүрд ХХК-тай хамтран төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.

=

= Цаг үеийн ажлын хүрээнд өгөгдсөн үүрэг, даалгаврыг хэрэгжүүлэх.


ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                    Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                     Д.МӨНХБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН
ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                              З.НАРАНТУЯА
 

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.


БИЕЛЭЛТ:       Орон нутгийн хөгжлийн сангаар дүүрэгт 2013 онд 4,4 тэр бум төгрөг батлагдсан. Төсвийн тухай  хуулийн 58 дугаар зүйлийн  58.3 дахь заалтад тусгагдсны дагуу  нэн шаардлагтай байгаа ажил үйлчилгээний  талаар дүүргийн  104  мянга гаруй иргэдээс санал авсан. Саналуудыг эрэмбэлэхэд авто замыг сайжруулах ,цэцэрлэг ,сургуулийн тоог нэмэгдүүлэх саналууд нийт саналын 70 хувийг эзлэж байна. Дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлын 2012 оны 12-р тогтоолоор орон  нутгийн хөгжлийн сангаар   2,4,7,14,17,21,24,25,26,28-р хороодод 150  хүүхдийн ортой цэцэрлэг барих ажлыг эхлүүлэх болсон. Гэвч тус хороодод цэцэрлэг барих газар асуудалтай байсан бөгөөд 2,14,17,26-р хороодын газрын асуудал шийдэгдэх боломжгүй байна.  Харин 4,7,21,24,25,28-р хороодын шинээр барих цэцэрлэгийн газрыг шийдэж Засаг даргын захирамж гарсан.   Дээрх хороодод баригдах цэцэрлэгийн зураг төслийн тендер зарлагдсан байгаа бөгөөд 2013 оны 04-р сарын 19-д тендерийг нээж энэ сарын төсвийн тодотголоор хөрөнгө нь шийдэгдэж бүтээн байгуулалтын нээлтийн ажлыг эхлэх төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж байна.   
ХОЁР: .Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
БИЕЛЭЛТ: Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргаас  холбогдох байгууллагуудад үүрэг өгч ажиллаж байна. Төлөөлөгчид  Чингис хаан,  Кемпинки зочид буудалд байрлаж Скай ресорт амралтын  газар хүлээн авалтанд оролцохтой  холбогдуулан дүүргийн худалдаа үйлчилгээний хэлтэс, дэд бүтцийн  хэлтэс тухайн байрлалуудын орчин тойрны тохижилт, цэвэрлэгээний ажлуудыг  хариуцан ажиллаж байна. Худалдаа үйлчилгээний, хэлтэс дүүргийн мэргэжлийн хяналтын хэлтэстэй  хамтран зам дагуух дэлгүүр, үйлчилгээний газруудын  хаяг, гадна талын тохижилт, цэвэрлэгээний ажлыг  зохион байгуулж шаардлагатай  байгууллагуудад албан шаардлага хүргүүлсэн. 1, 7 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр дэх ногоон байгууламжийн арчлалт, өнгө үзэмжийг сайжруулах тал дээр дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний хэлтэс хариуцан ажиллаж байна.
 
ГУРАВ:  2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь байгууллагын 2013-2015 онд хэрэгжүүлэх стратеги төлөвлөгөөний дагуу 5 зорилтын хүрээнд 135 ажлыг эхний улиралд төлөвлөн хэрэгжилтийг хангуулж ажилласан.  Баянзүрх дүүргийн эдийн засаг,  нийгмийн 2013 оны  зорилтын  1-р улиралын биелэлт 18,29%-тай   хэрэгжиж байна. Дүүргийн эдийн засаг нийгмийн зорилтод дүн шинжилгээ хийж хийгдээгүй  болон  удааширч  байгаа ажил дээрээ анхааран  ажиллаж байна. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтод тусгагдсан дүүрэгт хамааралтай ажлын 1 дүгээр улиралын биелэлтийг гарган хүргүүлсэн болно.  Нийт 52 ажил хийгдсэн байна. 2013 онд хяналтанд авч хэрэгжүүлэх тогтоол, шийдвэрийн биелэлтийн тайланг 3 дугаар сарын 25 ны дотор хүргүүлсэн ба биелэлтийг авч үзвэл 54% байна. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийх талаар  төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
ДӨРӨВ:  Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг илгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа,суурилуулах.
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн агаарын бохирдлыг  бууруулах ажлын хүрээнд 2012 оны 6-р сарын 29-ний өдрийн Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолын дагуу стандартын шаардлага хангасан дулаалгатай  гэр, амины орон сууцтай, бүх төрлийн хийн түлшээр ажилладаг халаалттай, газрын гүний дулаан, нар салхины болон бусад сэргээгдэх  эрчим хүчийг ашиглаж байгаа, стандартын шаардлага хангаж буй сайжруулсан зуух хэрэглэж буй өрхийг цахилгааны хөнгөлтөнд хамруулсан. 2013 оны 4 дүгээр сарын 03 ны байдлаар 6976 айл өрх цахилгааны хөнгөлөлтөд хамрагдсан. Үүнээс 6545 өрх нь эрчим хүчинд  хэмнэлттэй  сайжруулсан зуух, 431 өрх цахилгаан халаагуур  ашиглан хүйтний улиралд  дулаанаа шийдвэрлэсний урамшуулалд хамрагдаад байна. Цахилгаан үнийн хөнгөлөлтөд  хамрагдах хугацаа 2013 оны 5дугаар сарын 31-ны өдрөөр дуусгавар болно.
ТАВ:  Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
БИЕЛЭЛТ: Баянзүрх дүүргийн Засаг  даргын Тамгын газрын www.bzd.ubi.gov.mn сайт нь 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ныг хүртэл хэвийн үйл ажиллагаатайгаар явагдаж байгаад техникийн шинэчлэл хийхээр түр хугацаагаар үйл ажиллагааг нь зогсоогоод байгаа болно. www.bzd.ubi.gov.mn сайт нь 2013 оны 04 дүгээр сарын 10-наас хэвийн үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой.
ЗУРГАА: Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах
БИЕЛЭЛТ:Дүүргийн хэмжээнд Нийслэлийн Татварын  албанаас хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг дүүргийн хэмжээнд зохион байгуулан  ажиллаж байна. 2013 оны 1-р улирлын байдлаар 517,0 сая төгрөгийн газрын төлбөр  хураахаар төлөвлөснөөс 560,2 сая төгрөгийн төлбөр хураан 108%-ийн биелэлттэй байна.
ДОЛОО:  Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх.
БИЕЛЭЛТ:       Орон нутгийн хөгжлийн сангаар 2013 онд 4,4 тэр бум төгрөг батлагдсан. Төсвийн тухай  хуулийн 58 дугаар зүйлийн  58.3 дахь заалтад тусгагдсны дагуу  нэн шаардлагтай байгаа ажил үйлчилгээний  талаар дүүргийн  104  мянга гаруй иргэдээс санал авсан. Саналуудыг эрэмбэлэхэд авто замыг сайжруулах ,цэцэрлэг ,сургуулийн тоог нэмэгдүүлэх саналууд нийт саналын 70 хувийг эзлэж байна. Дүүргийн  Иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлын 2012 оны 12-р тогтоолоор орон  нутгийн хөгжлийн сангаар   2,4,7,14,17,21,24,25,26,28-р хороодод 150  хүүхдийн ортой цэцэрлэг барих ажлыг эхлүүлэх болсон. Гэвч тус хороодод цэцэрлэг барих газар асуудалтай байсан бөгөөд 2,14,17,26-р хороодын газрын асуудал шийдэгдэх боломжгүй байна.  Харин 4,7,21,24,25,28-р хороодын шинээр барих цэцэрлэгийн газрыг шийдэж Засаг даргын захирамж гарсан.   Дээрх хороодод баригдах цэцэрлэгийн зураг төслийн тендер зарлагдсан байгаа бөгөөд 2013 оны 04-р сарын 19-д тендерийг нээж энэ сарын төсвийн тодотголоор хөрөнгө нь шийдэгдэж бүтээн байгуулалтын ажил эхлэх  болно. Нийслэлийн санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч даргад хөрөнгө оруулалтын талаар авсан иргэдийн санал болон төлөвлөгөөний талаар санал хүргүүлэн   ажиллаж байна.
 НАЙМ: Нийслэлийн Боловсролын газар сургуулиудын гадна суурилагдсан хяналтын камеруудыг хэвийн ажиллагаанд оруулах.
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн хэмжээнд ерөнхий  боловсролын  9 сургуульд 69 камер, 17 цэцэрлэгт 104, нийт гадна орчинд 52, дотоод орчинд 121, нийт 173  хяналтын камер байршуулан гадна дотор орчны аюулгүй байдлыг хамгаалахад  ажиллаж байна. Цаашид 3 сургууль, 6 цэцэрлэг камер суурьлуулахаар төлөвлөж, 4-р сард ажиллахгүй байгаа камеруудыг засаж сайжруулах үүрэг даалгавар өглөө.
ЕС:  Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
БИЕЛЭЛТ: Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралтаар
батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын 5.1-д “Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас жил бүрийн 3 дугаар сарын дөрөв дэхь долоо хоногийн Пүрэв гаригийн 16:00 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага, сургалт хийж, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.” гэж заасны дагуу 2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт улс орон даяар дадлага, сургалт хийгдлээ.
Баянзүрх дүүргийн хувьд тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрладаг Хөдөлмөрийн яам, Батлах хамгаалах яам, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн яам, Засаг даргын тамгын газрын байруудад зохион байгуулж ажиллалаа. Засаг даргын Тамгын газрын харъяа, болон дэргэдэх хэлтэс албадуудаас Бүртгэлийн хэлтэсээс бусад нь дохиогоор ажиллаж, дадлага сургуульд амжилттай оролцсон.
 1. 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр  “Гамшгийн үед дүүргийн Онцгой
комисс, Онцгой байдлын хэлтэс, Гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн удирдах бүрэлдэхүүний ажиллагаа” сэдэвт гамшгаас хамгаалах удирдах албан тушаалтны сургалтыг явуулахаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна.
 • Онцгой комиссын гишүүдийн үндсэн чиг үүрэг, гамшгийн үед шуурхай удирдлагаар хангаж ажиллах
 • Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээг орон нутагт төлөвлөн хэрэгжүүлэх, бэлтгэл бэлэн байдлын талаар
Сургуульд оролцох бүрэлдэхүүн: Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд, Гамшгаас хамгаалах албадын удирдлага
Сургууль явуулах байр: Баянзүрх дүүргийн хурлын танхим
Зохион байгуулагч: Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Онцгой комисс, Онцгой байдлын хэлтэс 
 
 
БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАРНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар                                                                                                              Огноо: 2013.04.03
Д/д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүнийг нотлох нотолгоо/
 ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх
1 Календарчилсан төлөвлөгөөний дагуу хоцорсон ажлуудыг нөхөж хийх.
 
Нийслэлийн Эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтоос хариуцан хэрэгжүүлэх 32 ажлын төлөвлөгөөнөөс нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх 10 ажлын зураг төсвийн 10 тэрбум төгрөгийн задаргаа хийгдсэн боловч нийслэлийн Засаг даргын захирамж гараагүй хэрэгжилт хүлээгдэж байгаа болно.
НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
  Хэрэгжүүлж буй ажлынхаа талаар газрын веб сайтаар мэдээлэх -Нийслэлийн хот байгуулалт, газрын бодлогыг хэрэгжүүлэх, газар зохион байгуулалт, барилгажилт, дэд бүтцийн хангамж, орчны эрүүл ахуйн талаар техникийн нэгдсэн шийдэл, дүгнэлт гаргах Техникийн зөвлөлийн нийт 5 удаагийн хуралдаанаас гарсан шийдвэр, мөн эрх бүхий байгууллагаас зөрвөөрөл олгогдсон 206 барилга байгууламжийн мэдээллийг байгууллагын www.mpa.ub.gov.mn цахим хуудсанд байршуулаад байна.
 АРАВ. Хотын инженерийн шугам сүлжээний 26,5 хувь нь 2013 оны 3 дугаар сарын 14-ны байдлаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэлгүй газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг илрүүлэн энэ сард багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан байх.
2 Төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудын биелэлтийг гаргах   -2013 оны 2 сарын 20-нд УСУГ, УБДШС ХК, УБЦТС ХК, УББГ, МХС, УБЦДС, ЭХГ, ЗЦТТ, БЦТТ, ОСНААГ, НАЗГ зэрэг байгууллагуудад НИТХТ-ийн 2010 оны 3 дугаар сарын 31 ны өдрийн 56 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах тухай албан бичиг  хүргүүлсэн. УБДТС ХК, УБДШС ХК, НӨХГ-тай гэрээ байгуулан байр зүйн тоон зургийг шинэчилж мэдээллийн санд ороогүй шугам сүлжээг тодруулахаар судалгааны ажил хийгдэж байна.
-БХБЯ-аас Улаанбаатар хотын 38800 га талбайн байр зүйн зураг, Улаанбаатар хотын газар дээрх, доорх шугам сүлжээний  байр зүйн тоон зураглал хийж, мэдээллийн сан үүсгэх, газар хөдлөлийн бичил мужлалын зураглал боловсруулах ажил 2 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэхээр шалгарсан компаниуд 2013 оны 4 дүгээр сарын 1-нээс ажлаа эхлээд байна.
-2012 онд улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр баригдсан болон өргөтгөл шинэчлэлт хийгдэж буй  авто зам, гүүрний 104 ажлаас19 ажил, цахилгаан хангамж, гэрэлтүүлгийн 267 ажлаас 113 ажил, хорооны цогцолборын 25 ажлаас 10 ажил, цэцэрлэгээс барилгын 7 ажлаас 1 ажил, сургуулийн спорт заалны барилгын 6 ажлаас 3 ажлыг тус тус хүлээн авч  мэдээллийн санг 37.5 хувиар баяжууллаа
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
3 Сургалтанд хамруулах ажлыг зохион байгуулах 2013 оны 3-р сарын 25-ны өдөр тус газрын 23 албан хаагч гамшгаас хамгаалах урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамрагдаж мэдээлэлтэй танилцсан болно. Мөн НОБГ-аас зохион байгуулсан үзүүлэх сургалтанд газрын нийт ажилтан албан хаагчид 3-р сарын 29-ний өдөр бүрэн хамрагдав.
 
 
 
ТАНИЛЦСАН:  ГАЗРЫН ДАРГА                                                     Н.НАЦАГДОРЖ
                                               
Хянасан: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн дарга                Т.Буянжаргал
                                                            Нэгтгэсэн: Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн ахлах
                                                                                                мэргэжилтэн                                      Б.ДуламсүрэнНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№5

НЭГ. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 115 дугаар захирамжаар дүүргийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийхээр батлагдсан засварын болон бүтээн байгуулалтын 6 ажлын зураг, төсвийг хийлгэх жагсаалтыг батлуулан гүйцэтгэгчийг сонгох ажлын хэсгийг Тамгын газрын даргын тушаалаар байгуулан ажиллаж байна.

ХОЁР. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах.
 
БИЕЛЭЛТ: Худалдан авах ажиллагааны албанаас авна.

ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Налайх өндөрлөгөөс зүүн чиглэлд “Цонжин болдог” хүртэл зам дагуу үүссэн 22 цэгийн хогийг бөөгнүүлэх, тээвэрлэх зардлын тооцоог ЗДТГ-т хүргүүлсэн. Мөн өөрийн хүч бололцоогоор 04 дүгээр сарын 08-аас эхлэн энэ чиглэлийн хогийг тээвэрлэхээр задгай тэвштэй 2 автомашин, дугуйт ачигч /ковш/-ийг ажиллуулахаар бэлдээд байна.

ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн 2013 оны Эдийн засаг, нийгмийн зорилтын хэрэгжилт 1 дүгээр улиралын байдлаар 20,6 %-ийн биелэлттэй байна. Хэрэгжилт удаашралтай байгаа заалтуудыг яаралтай хэрэгжүүлэх талаар хугацаатай үүрэг өгч ажиллаж байна.

ТАВ. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулалд 2013 онд  нийт 37 өргөдөл ирснээc 34 өргөдлийг холбогдох байгууллагад өгсөн.

ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ ажлын хэсэг байгуулж эхний ээлжинд дүүргүүдийн ЗДТГ, зарим хороодын ажлыг шалган, зааварчилгаа өгөх.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн ЗДТГ-аас дүүргийн ЗДТГ-ын болон хороодын үйл ажиллагаанд үнэлэлт дүгнэлт өгөх ажлын хэсэг ирж ажлаагүй байгаа.

ДОЛОО. Захирагчийн ажлын албанаас баталсан засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг сайтар уялдуулах.        
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүрэгт хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг нийслэлийн Захирагчын ажлын албанаас баталсан графиктай уялдуулан төлөвлөгөөг гаргасан.        
 
НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн албан ёсны цахим хуудас болох www.nad.ub.gov.mn сайтын мэдээллийг тогтмол шинэчилж байгаа бөгөөд өөрийн гэсэн сайттай байгууллагуудын сайтыг тогмол ажиллуулж байх үүрэг өгч ажиллаж байна.

ЕС. Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албанаас 1 тэрбум 60 сая төгрөгийг нийслэлийн төсөвт оруулах төлөвлөгөөтэй байгаагаас 1 дүгээр улиралд 265 сая төгрөг төсөвт төвлөрүүлэх даалгавартайгаас 265,6 сая оруулж биелэлт 100,2 %-тай байна. Өмнөх онуудын үлдэгдэл 213 сая төгрөг байгаагаас 2013 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар 85 сая төвлөрүүлсэн. Үлдэгдэл төлбөр хураан авах талаар төлөвлөгөө гарган ажиллаж байгаа. Тус алба нь 2013 оны 1 дүгээр улиралын байдлаар 991 төлбөр хураах ёстойгоос төлбөрийг бүрэн хурааж авсан.

АРАВ. Хотын инженерийн шугам сүлжээний 26,5 хувь нь 2013 оны 3 дугаар сарын 14-ны байдлаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэлгүй газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг илрүүлэн энэ сард багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Мэдээллийн санд оруулахаар ажлын хэсэг гарч бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа.

АРВАН НЭГ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүрэг хөгжүүлэх сангийн 2 тэрбум 72 сая 512 мян төгрөгөөр 19 төсөл арга хэмжээг санхүүжүүлэхээр батлагдсанаас 6 ажлын зураг, төсвийг хийлгэхээр захиалга хүргүүлээд байна. Мөн 2 төрлийн бараа худалдан авах албан даалгаарыг боловсруулан Худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлэхэд бэлэн болоод байна.

АРВАН ХОЁР. Нийслэлийн Боловсролын газар сургуулиудын гадна суурилагдсан хяналтын камеруудыг хэвийн ажиллагаанд оруулах.
 
БИЕЛЭЛТ: “Эрдмийн-Оргил”, “Чандмань” цогцолбор, 119 дүгээр сургууль, 109 дүгээр бага сургууль, 23 дугаар цэцэрлэг гадга, дотно орчноо бүрэн камержуулсан. “Голомт” цогцолбор сургууль, 123, 140, 151, 152, 153 дугаар цэцэрлэгүүд 4 дүгээр сарын 15-ны дотор камержуулахаар болсон.

АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сургалтыг 3 дугаар сарын 28-ны өдөр зохион байгуулсан. Үүнд дүүргийн ЗДТГ-ын нийт ажилтнууд хамрагдан тэдний бэлэн байдлыг шалгасан.

АРВАН ДӨРӨВ. Цэвэр агаар сангаас 500,0 гаруй сая төгрөгөөр санхүүжүүлж гүйцэтгэх Д-1000 орчмын айлуудын цахилгааны шугам татах үед Баянбүрдийн аюулгүйн тойрогт авто зам хаах зохицуулалтыг холбогдох газрууд хийж өгөх.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүрэгт хамааралгүй тул хэрэгжих боломжгүй.
 
 
 
 
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн  2013 оны 03 дугаар сарын 25-ний өдрийн хуралдаанаас  Нийслэлийн худалдан авах
ажиллагааны газарт өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлт
 
2013.04.11
Өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын биелэлт
 
 
 
1
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах. 2013 онд Нийслэлийн худалдан авах ажиллагаагаар хэрэгжих төсөл хөтөлбөрөөр 105 ажлын худалдан авалтыг Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраар  гүйцэтгүүлэхээр болсоноос 93 төсөл хөтөлбөрийн захирамж гаран, 12 төсөл хөтөлбөрийн захирамж задаргаа, лавлагаа хийгдэж байгаагаас гараагүй байна.Нийт ажлын даалгавар, тоо хэмжээ бүрэн ирсэн 62 ажлаас 52 ажлын материалыг бэлтгэн зарласан бөгөөд 10 ажлын материал одоогийн байдлаар бэлтгэгдэж байна.
Үлдсэн 31 ажлаас 28 ажлын материалыг доорх шалтгаанаас үүдэн бэлтгэх боломжгүй байна.
 1. Хойшлогдсон: 4 төсөл хөтөлбөрийн  сонгон шалгаруулалтыг захиалагчийн санал, бусад хөрөнгө оруулалтын ажилтай уялдуулах үүднээс түр хугацаагаар хойшлуулсан.
 2. Зураг төсөвгүй: 18 төсөл хөтөлбөрийн  зураг төсөв боловсруулж байгаа, зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтыг явуулаагүй, экспертизээр зураг төсөв батлагдаж гараагүйгээс материал бэлтгэх боломжгүй.
 3. Газар шийдвэрлэгдээгүй: Газрын асуудал шийдвэрлэгдээгүй 6 ажил байгаа бөгөөд уг асуудлын хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.
Эдгээр төсөл хөтөлбөрийг нэгбүрчлэн  гаргаж Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогч дарга, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар, Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн удирдлагуудад асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэхээр хандаад байна. 
 
 
 
 
2
Газрын вэб сайтыг ажиллуулж эхлэх, мэдээллийн  шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулахад анхаарч ажиллах Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулж буй ажлын тендерийн урилга бусад холбогдолтой мэдээллүүдийг Өдрийн сонин, Нийслэл  таймс зэрэг сонин хэвлэлээр, www.ulaanbaatar.mn www.e-proсurement.mn  сайтуудаар тухай бүр мэдээлэгдэж байна.
 Худалдан авах ажиллагаатай холбоотой мэдээ, мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын зар, үр дүнг нийтэд түгээх зорилгоор  Худалдан авах ажиллагааны газрын  цахим хуудасны  бүтэц, зохион  байгуулалт, агуулга зэргийг шинээр боловсруулж    www.ub-procurement.mn   вэб  сайтыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 10-наас нээн ажиллуулаад байна.
 
3
 
 
Хэлтсийн дарга нар бүх  ажилтнуудаа энэ 7 хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын 5.1-д “Онцгой байдлын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас жил бүрийн 3 дугаар сарын дөрөв дэх долоо хоногийн Пүрэв гаригийн 16:00 цагт улс орон даяар гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага, сургалт хийж, бэлэн байдлыг хангаж ажиллана.” гэж заасны дагуу худалдан авах ажиллагааны газрын нийт ажилтан албан хаагчид 3-р сарын 28-ны өдөр дохиогоор ажиллаж, дадлага сургуульд амжилттай оролцсон.
      
       ТАНИЛЦСАН:
                        ГАЗРЫН ДАРГА                                 Ю.ИДЭРЦОГТ
 
 
          БИЕЛЭЛТИЙГ ГАРГАСАН:
                         ЗУХ-ИЙН ДАРГА                                        Б.ЛХАСЖАВ
 
 НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 САРЫН 25-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
№5
2013.03.25 – 2013.04.08
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
 
1
 
 
2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах.  Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.  
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
Нийт хэлтэс, албадуудаас 2013 оны 1 дүгээр улиралд хийсэн ажлын тайланг бичгээр болон файлаар хүлээн авч  байгууллагын нэгдсэн тайланг  гаргасан.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах.  
Үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
Д.Дашцэцэг
2013 онд газар, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, хүү торгуулийн орлого 30402.3 сая төгрөг, 2010 оны газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийн барагдуулалт 63.7 хувь, 2011 оны газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийн барагдуулалт 78.1 хувь, 2012 оны газрын төлбөрийн дутуу төлөлт 4699.7 сая төгргийг барагдуулж төвлөрүүлэх ёстой. Үүнээс 2013 оны 04 сарын 01-ний байдлаар 2012 оны дутуу төлөлтийн барагдуулалт нийслэл дүүргийн байдлаар 34.02 хувьтай, 2013 оны газар, ашигт малтмалын нөөц ашигласан төлбөр, хүү торгуулийн төлөлт 126.3 хувьтай байна.   
 
 
3
 
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.  
Захиргаа удирдлагын хэлтэс
Б.Амаржаргал
 • Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио, дамжуулах талаар Нийслэлийн Онцгой байдлын  газраас 2013 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр зохион байгуулсан сургалтад НӨХГ-ын нийт ажилтан албан хаагчид хамрагдсан.
 
Танилцсан:                                                                            Ш.Төмөрбаатар /Нийслэлийн Өмчийн Харилцааны газрын дарга/
 
Биелэлт гаргасан:                                                                Ц.Цолмон /Захиргаа удирдлагын хэлтсийн мэргэжилтэн/
Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдах ажилтны 2013 оны 03  дугаар сарын 25-ны өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлт
 
            Байгууллагын нэр:   Нийслэлийн Агаарын чанарын алба                                                           Огноо:   2013  оны 04-р сарын 05-ны өдөр
Д/д Үүрэг, даалгаварын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/ түүнийг нотлох нотолгоо /
 
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг даалгавар 1.  Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах
1 Нийслэлийн Агаарын чанарын албанаас  агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын нэгдүгээр  бүсэд Баянгол дүүргийн гэр хорооллын 9 (7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23) хороог хамруулан бүрэн шаталттай сайжруулсан зуух  болон боловсруулсан түлшийг хослуулан хэрэглүүлж байна. Тус бүсийн айл өрхөд үртсэн шахмал түлшний 1 тонн тутамд 60.0 мянган төгрөг, бүхэллэг хагас коксон түлшний 1 тонн тутамд 70.0 мянган төгрөг, хагас коксон шахмал түлшний 1 тонн тутамд 90.0 мянган төгрөгний татаасыг Засгийн газрын тусгай сан “Цэвэр агаарын сан”-гаас олгож, хэрэглэгчдэд 1 тонн үртсэн шахмал түлш 90.0 мянган төгрөг, 1тонн бүхэллэг хагас коксон түлш 80.0 мянган төгрөг, 1 тонн хагас коксон шахмал түлш 80.0 мянган төгрөгөөр борлуулах арга хэмжээг авч байна. 2012 оны 10 дугаар сараас эхлэн 2013 оны 3 дугаар сарын 31 -ны өдрийн байдлаар 7556 тонн боловсруулсан түлшийг  жижиглэн борлуулах 15 цэгүүдээр дамжуулан уг бүсийн 800 орчим айл өрхөд хүргээд  байна.   Энэ арга хэмжээ нь 2013 оны 9 сараас эхлэн үргэлжлэн явагдана. Ирэх онд боловсруулсан түлшний үйлдвэрлэгчдийн  нийлүүлэлт дээр үндэслэн Нийслэлийн агаарын чанарын сайжруулах бүсийг Байгаль орчин Ногоон хөгжлийн сайд, нийслэлийн Засаг дарга нар хамтран шинэчлэн тогтооно.
Г 2 Агаарын тухай хуулийн 14,1 дахь заалт, Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 2 ны өдрийн 309 дүгээр тогтоол, Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2012 оны 06 дугаар сарын 29 ны 10 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн 2011 оноос эхлэн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшууал олгох ажил хийгдэж байна. Хууль хэрэгжүүлж эхэлсэнээс хойш түлш, зуух хэрэглэж цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдах 121307 өрх, цахилгаан халаагуур хэрэглэдэг 2898 өрх, нийт 124208 өрх байгаагаас нэр, хаяг давхардсан, зөрсөн, хаяган дээрээ байхгүй нүүсэн, хажуу айл буюу цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээгүй, хэрэглэгчийн кодгүй, НМХГ-ын тодорхойлолт давхардаж ирсэн, техникийн шаардлага хангаагүй, ачаалал хэтэрсэн дэд өртөөнөөс холбогдох  гэх мэт шалтгаанаар  гэрээ хийх боломжгүй 76462 , гэрээ хийх боломжтой  47746  хэрэглэгч байгаагаас 100% хөнгөлөлтөнд хамрагдсан байна.   Цахилгааны үнийн урамшуулалын ажил Засгийн газраас батлагдсан холбогдох журмын дагуу 2013 оны 04 сарын 31 ний өдрөөр  байдлаар дуусгавар болж 2013 оны 10 сарын  01 ний өдрөөс дахин хэрэгжинэ.
3 2012 оны 4 дүгээр сарын 18-ны өдөр Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг даргын хамтарсан тушаал, захирамжаар Баянгол дүүргийн гэр хорооллын 9 хороог “Түүхий нүүрс хязгаарлах үндсэн бүс”-ээр баталсан. Тус бүсэд түлш нийлүүлэхээр  боловсруулсан түлш үйлдвэрлэгч 10 аж ахуйн нэгжтэй “Боловсруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэх тухай” гэрээг 2012 оны 6 дугаар сараас эхлэн байгуулж ажиллалаа.
 Мөн манай алба нь  үйлдвэрүүдээс нийлүүлж буй түлшийг хүлээн авах, нөөцлөх, хадгалах ажлыг гардан зохион байгуулж ажилласан болно.  
 
Гэрээт үйлдвэрүүд нь 18880 тонн боловсруулсан түлш нийлүүлэхээр үүрэг хүлээснээс 7776 тонн түлш нийлүүлснээр гэрээний биелэлт 41.2%-тай байна. Үүнээс үртсэн шахмал түлшний 8 үйлдвэр 7880 тонн түлш нийлүүлэхээс 3697 тонн (47%), хагас коксон түлшний 2 үйлдвэр 11000 тонн түлш нийлүүлэхээс 4078 тонн (37.1%) түлшийг тус тус нийлүүлсэн байна.   Боловсруулсан түлшний нөөц бүрдүүлэх, түүнийг санхүүжүүлэх тухай” гэрээ байгуулан ажиллаж буй аж ахуйн нэгжүүдийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх хурлыг 2013 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр зохион байгууллаа.      Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй аж ахуйн нэгжүүдэд гэрээнд заасан алданги тооцохоор мэдэгдэл хүргүүлээд байна.   2013 оны 05 дугаар сарын 01 ний дотор ирэх халаалтын улиралд нийлүүлэгдэх боловсруулсан түлшийг нийлүүлэх гэрээг түлш үйлдвэрлэгч ААН-үүдтэй  байгуулж,түлш нөөцлөх ажил 06 дугаар  сараас хийгдэж эхлэнэ.
4 Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах бэлтгэл ажлыг хангасан.   Танилцуулгын төслийг  нийслэлийн удирдлагуудад  танилцуулсан.  Холбогдох томоохон арга хэмжээнүүд ойрын үед зохион байгуулагдахтай холбоотойгоор  нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаануудад оруулж таниулцуулахаар  болсон.    
5 Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд автомашинаас гарах бохирдлыг бууруулах зорилгоор 2012 оноос хойш нийтийн тээврийн 400 том оврын автобусанд шингэрүүлсэн нефтийн хий, дизель түлшний холимог хэрэглээтэй нэмэлт тоног төхөөрөмж суурилуулах ажил хийгдэж  өнөөдрийн байдлаар нийт 120  автобусанд суурилуулсан Тус төхөөрөмжийг суурилуулах Монгол улсын стандарт байхгүй улмаас ажил удааширч 2012 оны 07 дугаар сард стандарт батлагдан, 09 дүгээр сард мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт гарсан байна. Ажлын гүйцэтгэл 30 хувьтай байгаа тул ажлыг эрчимжүүлэх талаар Нийслэлийн Засаг даргын орлогч   Т. Бат-Эрдэнэ даргаас  2013 оны 04 сарын 01-ны өдрийн 2е/1120  дугаартай албан  тоотыг  Нийслэлийн Тээврийн газарт хүргүүлээд байна.   Тус ажлыг эрчимжүүлэх талаар хийсэн ажил, гарсан үр дүнгийн талаар  дахин танилцуулах болно.   Халаалтын улирал эхлэхээс өмнө тус ажлыг дуусгах талаар  холбогдох байгууллагууд анхаарч ажиллах шаардлагатай байна.

ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.

Биелэлт. Нийслэлийн нийгмийн даатгалын байгууллага 2013 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөөт зорилтоо бүрэн ханган биелүүлэв. 2013 оны 1 дүгээр улиралд нийгмийн даатгалын санд 132.4 тэрбум төгрөгийг хуримтлуулж, орлогын төлөвлөгөөг 115.8 хувиар, 9 дүүргийн нийгмийн даатгалын хэлтсүүд сангийн орлогын төлөвлөгөөг 104.5-144.6 хувиар тус тус биелүүлэв.
2013 оны 1 дүгээр улиралд  тэтгэврийн даатгалын сангаас 121629  тэтгэвэр авагчид 92176.4 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын сангаас 21312 даатгуулагчид 7613.6 сая төгрөгийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсэн амаржсаны болон оршуулгын тэтгэмж, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас 3041 даатгуулагчид 3143,3 сая төгрөгийн тэтгэмж, төлбөр, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 1922 даатгуулагчид 1726.1 сая төгрөгийн ажилгүйдлийн тэтгэмж, сургалтын төлбөр, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 42087 даатгуулагчид 1021.8 сая төгрөгийн эмчилгээ, үйлчилгээ, эмийн үнийн хөнгөлөлт, нийт 189991 даатгуулагчид 105681.2 сая төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, эмчилгээ, үйлчилгээний төлбөр, эмийн үнийн хөнгөлөлт олголоо.

НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.

Биелэлт: Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын вэб сайтад тус газрын үйл ажиллагааны тайлан, цаг үеийн мэдээ мэдээллийг шинэчлэн байрлуулав.

АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.

Биелэлт: Нийслэлийн нийгмийн даатгалын газрын ажилтнуудыг гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамруулав.
 
2013.04.03.
Өгөгдсөн үүрэг Үүргийн биелэлт Хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авах арга хэмжээ
1 Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах Дүүргийн хэмжээнд 2013 онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж байна.    
4 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх. Багахангай дүүрэгт 2013 оны эхний улиралд төлөвлөсөн ажлуудынхаа дагуу ажиллаж байна.    
 
11
Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх. Шинэчлэгдэн батлагдсан төсвийн тухай хуулийн хүрээнд Багахангай дүүргийн орон нутгийн хөгжлийн санд 1932770.0 мянган төгрөг хуваарилагдсан.
2013 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх ажлын санал авах Иргэдийн нийтийн хурлыг 2012.12.16-ны өдөр дүүргийн 1,2 дугаар хороонд зохион байгуулсан. 1-р хорооны ИНХ-д нийт 156 иргэн, 2-р хорооны ИНХ-д 148 иргэн оролцож, дүүрэгт орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийх 84 ажлын санал гарган эрэмбэлсэн.
   
НИЙСЛЭЛИЙН БАГАХАНГАЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
Үүрэг даалгавар
 
2013-03-25 12:33:29
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
НЭГ. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.
БИЕЛЭЛТ: Энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын жагсаалтыг гаргаж дүүргийн Боловсролын хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.

ХОЁР. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах.

ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.
ТАВ. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах.
ЗУРГАА. Нийслэлийн ЗДТГ ажлын хэсэг байгуулж эхний ээлжинд дүүргүүдийн ЗДТГ, зарим хороодын ажлыг шалган, зааварчилгаа өгөх.
ДОЛОО. Захирагчийн ажлын албанаас баталсан засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг сайтар уялдуулах.         
НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
ЕС. Нийслэлийн Татварын газраас өнгөрсөн онуудын газрын төлбөр хураалтын байдалд хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгах, газрын төлбөрийг нөхөн хурааж барагдуулах ажлыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар өнөөдрөөс зохион байгуулж, үр дүнг нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 2013 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн хуралдаанд оруулах.
АРАВ. Хотын инженерийн шугам сүлжээний 26,5 хувь нь 2013 оны 3 дугаар сарын 14-ны байдлаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэлгүй газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг илрүүлэн энэ сард багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан байх.
АРВАН НЭГ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх.
АРВАН ХОЁР. Нийслэлийн Боловсролын газар сургуулиудын гадна суурилагдсан хяналтын камеруудын  хэвийн ажиллагаанд оруулах.
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Боловсролын газраас ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгүүдэд ашиглагдаж байгаа хяналтын камерын ажиллагааны талаар болон ашиглагдаж байгаа хяналтын камерын тоог тогтоох судалгаааг авсан. Энэхүү судалгаагаар
Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгт ашиглагдаж байгаа хяналтын камерын тоо
Сургууль, цэцэрлэгийн тоо Камерын тоо
1 ЕБС 73 546
2 Цэцэрлэг 38 129
 
 Ерөнхий боловсролын сургууль сургууль, цэцэрлэгүүдэд суурилагдсан хяналтын камерын тоог гаргасан. Эдгээр камерууд хэвийн ажиллаж байна.


АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
АРВАН ДӨРӨВ. Цэвэр агаар сангаас 500,0 гаруй сая төгрөгөөр санхүүжүүлж гүйцэтгэх Д-1000 орчмын айлуудын цахилгааны шугам татах үед Баянбүрдийн аюулгүйн тойрогт авто зам хаах зохицуулалтыг холбогдох газрууд хийж өгөх.

 
Хянасан: ТЗУХ-ийн дарга Б.Пүрэвдагва /99096208/
 
Мэдээллийг нэгтгэсэн: Б.Батдорж /99884740/
  
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
2013.04.05                                                                                                                                       Сонгинохайрхан дүүрэ
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг, даалгавар:1 Дүүрэг  харъяа  газрын  хэмжээнд  энэ онд  хийгдэх тохижилт,  хөрөнгө оруулалт, бүтээн  байгуулалтын ажлын  нээлтийг  2013 оны 4 дүгээр  сарын    01-15-ны  хооронд   зохион байгуулахаар  бэлтгэлийг  хангуулах  
1 1. Улсын Их хурлын Сонгуулийн 26 дугаар тойрог дээр дахин сонгууль явуулах шийдвэр гарсантай холбогдуулан дүүргийн хэмжээнд  нэгдсэн уулзалт, хурал цуглаан зохион байгуулахыг хориглосон.
Иймээс  2013 оны 04 дүгээр  сарын 10 нд  хөрөнгө  оруулалт, бүтээн  байгуулалтын  ажлын  нээлтийг  хийхээр  төлөвлөсөн  боловч хойшуулж 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр  болгосон.
 
2.Санхүү, төрийн сангийн тохижилт, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн н.Нямбаяртай хамтран боловсролын байгууллагуудад хийгдэх ажлын жагсаалтыг гарган ажиллаж байна.
 
  - Боловсролын байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтыг нэгдсэн дараалалд оруулж системтэй хийх
Үүрэг, даалгавар:2 Нийслэлийн Агаарын  чанарын алба агаарын  чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын  бүсэд байгаа  айл өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх,  цахилгаан  эрчим  хүчний үнийн урамшуулал  олгох талаар  холбогдох  газруудад хандах  4 дүгээр  сард багтаан тооцоог  дуусгах,  түлш  бэлтгэн нийлүүлэгч аж  ахуй нэгжүүдийн  гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг буруулах   талаар  зохион  байгуулсан  ажлын  үр  дүнг  танилцуулах
2
 1. 188, 38  дугаар цэцэрлэгүүд нь цахилгаан халалтыг ашиглаж байгаа бөгөөд түлш халаалтын зардал өндөр гарч төсөвт хүндрэл гарч байгаатай холбогдуулан агаарын чанарын албаны төсөл хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцөн нэгж байгууллагын цахилгааны төлбөрийн хөнгөлөлтөнд анхаарал хандуулах, байгууллагыг цахилгаан эрчим хүчний хөнглөлтөнд хамрагдах хүсэлтийг албан бичгээр албажуулан холбогдох байгууллагад хандахыг үүрэгжүүлсэн.
 2. Дүүргийн хэмжээнд усан халаалтын зуухны төсөлд 3158 айл өрх хамрагдсанаас одоогийн байдлаар 233  өрхөд суурилуулаад байна. Сэлэнгэ констракшн ХХК-ийн нийлүүлж буй Хас,  Royal  ocean ХХК-ын үйлдвэрлэсэн Дөл, зуухыг 04 сарын 04-ны өдрийн байдлаар 295  айл өрхөд борлуулаад байна. Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд нийт 13410 айл өрх  хамрагдаад байна.
Мэргэжилтэн н.Мөнхцэцэгт мэдэгдэн хандах газрыг тодруулан цэцэрлэгүүдэд мэдээлэл өгсөн.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Холбогдох байгууллагуудад яриа таниулга хийж ажиллана
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
Үүрэг, даалгавар:3 Захирагчийн  ажлын  албанаас  баталсан  засварын  ажлын графиктай хот   тохижилт,  хөрөнгө оруулалт, бүтээн  байгуулалт  ажлыг сайтар уялдуулах
3   Захирагчийн ажлын албанаас баталсан  засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг  уялдуулахаар төлөвлөж байна.    .
Үүрэг, даалгавар:4 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухай улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
4          2013 оны 1-р улиралын ажлыг үнэлэн ажлын гүйцэтгэлийг хянаж тайлан мэдээ гаргасан.
 
        1 улирлын тайланг НБГ-т хүргүүлсэн. - Ажлын гүйцэтгэлийг сар бүр нягтлан гүйцэлдүүлэх
Үүрэг, даалгавар:5 Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамруулах.

 
5 Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 399, 340 дүгээр тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгын хүрээнд дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа дуут дохиог шалгахаар удирдамж боловсруулан Онцгой байдлын хэлтсийн даргаар батлуулж 2013 оны 03 дугаар сарын 26-27-ний өдрүүдэд Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс, Бодь цамхаг, Төв цэвэрлэх байгууламж, Аврах гал унтраах 26, 29 дүгээр анги дээр байрлах 5 цэгийн  дуут дохиог  шалгасан. Үүнээс Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэс, Бодь цамхаг дээр байрлах Цаг уурын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн 2 дуут дохио ажиллах боломжгүй улирлын  чанартай ажилладаг дуут дохио байсан. 
Газар хөдлөлтийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх дадлага сургуулийг зохион байгуулах  талаар дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/517 дугаар албан бичиг, дадлага сургалт явуулах дарааллын хамт дүүргийн Цагдаагийн 1, 2 дугаар хэлтэс, Замын цагдаагийн тасаг, Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, Өмч газрын алба, Эрүүл мэндийн нэгдэл, Нэгдсэн эмнэлэг, Эрчим хүчний салбар, Нийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Татварын хэлтэс, дүүргийн сургууль, цэцэрлэг, Төв цэвэрлэх байгууламж, Ач анагаах ухааны дээд сургууль, Мандах дээд сургууль зэрэг газруудад хүргүүлж ажилласан.
2013 оны 03 дугаар сарын 28-ний өдрийн 16:00 цагт Цагдаагийн I хэлтсийн барилга дээр байрлах Цаг уур эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн “Дуут дохио” дуугарснаар дадлага сургуулийг эхэллээ. Сургалтанд дүүргийн ИТХ-ын дарга Х.Нямбаатар, Тамгын хэлтсийн дарга нар оролцлоо. Тус хэлтсээс 3 офицер сургалтыг зохион байгууллаа.
Сургалтанд дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, дэргэдэх хэлтэс албад, ерөнхий боловсролын 19 сургууль, 32 цэцэрлэг болон төрийн болон төрийн бус 10 байгууллага, нийт 69 байгууллагын 3121 ажилтан албан хаагчид, 24387 оюутан, сурагчид, 27508 хүн хамрагдлаа.
 1. Нийт 19-н сургууль
Оролцсон сурагчид   14984
 
Оролцсон багш ажилчид   1294
Нийт оролцсон хүний тоо   16278
 
 1. Нийт 35-н цэцэрлэг
Хүүхдүүд   9053
Багш  1119
Нийт оролцсон хүний тоо   10173
 
Эхний дохио дуугарахад албан хаагчид, сурагчид ширээн доогуур орж, даацын хананд зогслоо. Мөн цагт 2 дах дохио өгөхөд гамшгийн голомтоос нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг аврах гарц схемд заагдсаны дагуу 7 минутанд гарч гадна  талбайд  жагсан штабын орлогчид ирцийн мэдээ өглөө.
Улаан загалмайн хорооны сайн дурын ажилчид албан хаагчдыг аюулгүйн талбайд гаргах ажиллагааг зохион байгуулж өөрийн хариуцсан ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэв.
 
   
   
   
                 
ТАНИЛЦСАН:
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА                                               М.ЧИНБОЛД
 
ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                      С.МӨНХЧУЛУУН
 
БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Ш.НАСАНБУЯН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                                           2013.03.25
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
НЭГ. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.  
“АРДЧИЛСАН ОРНУУДЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГИЙН САЙД НАРЫН VII БАГА ХУРАЛ”-ын хүрээнд зохион байгуулагдах тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажил 4-р сарын 01-нээс эхлэн төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байна.
Жишээ нь: Сүхбаатарын талбайн өмнөх хонхтой цэцэрлэгийн тохижилтын ажлыг эхлүүлээд байна.
 ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
 
            Чингисийн өргөн чөлөө, Энх тайваны өргөн чөлөө, Төрийн ордны зүүн, баруун тал, Жуулчны гудамж, Зоригийн гудамж, Үндсэн хуулийн гудамжуудад нийт 791 ш гэрэлтүүлгийн эл эй ди /LED/ гэрэлтүүлгээр солихоор судалгаа гарган төсөв хийлгэж бэлэн болгоод байна. Мөн Наадамчдын гудамжны шилэн кабелиудыг сувагчлалд оруулах ажлыг Хотын сүлжээний газар, Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-тай хамтран гүйцэтгэж байна.
            2013 оны 04-р сарын 27-ноос 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдах “АРДЧИЛСАН ОРНУУДЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГИЙН САЙД НАРЫН VII БАГА ХУРАЛ”-ын хүрээнд зохион байгуулагдах тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын календарчилсан төлөвлөгөөний биелэлтийг гаргасан бөгөөд уг ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлах тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 04-р сарын 02-ны өдрийн А/343 дугаар захирамжийг гаргаж хийгдэх ажлыг хавсралтаар батлуулсан. Мөн тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын хэсгийг Нийслэлийн Засаг даргын захирамжаар байгуулаад байна. 
            Хан-Уул дүүрэг Нисэхийн Цагаан хаалгыг засварлах ажлын төлөвлөгөө, төсөв батлагдаж гарсан бөгөөд 4-р сарын 20-ны дотор засварлагдаж дуусгахаар төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.      
ДОЛОО. Захирагчийн ажлын албанаас баталсан засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг сайтар уялдуулах.       
Хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, засварын ажлыг уялдуулан нэгдсэн график боловсруулж байна.
           Тохижилт, бүтээн байгуулалтын ажлыг бусад засвар үйлчилгээний ажилтай уялдуулж төлөвлөгөө графикийг гаргаж түүний дагуу ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна.
 
 
            Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                      Захирагчийн ажлын албаны дарга                                       Б. Бадрал
 
 
 
             Нэгтгэсэн:      Гэрээ, хууль эрх зүй, шуурхайн биелэлт
                                      хариуцсан мэргэжилтэн                                                           Д. Шийтэр
 
 
 
 
 
           
 
 
 Үүрэг даалгавар-1: Дүүргийн хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулах бэлтгэл ажлыг хангуулах /ХААА/
Үүрэг даалгавар-2. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдэх ажил нэг бүрийг нь зохион байгуулж баталуулах. Орлогч дарга А.Отгонбаатар
биелэлт
 1. Нийслэлийн ИТХ-ын 02 дугаар сарын 25-ны  3/32 тоот тогтоолоор батлагдсан “Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны байгууламж байрлуулахад дагаж мөрдөх журам”  -ын тогтоолын 2 дугаар хавсралтад орсон Чингисийн өргөн чөлөө, Наадамчдын зам дагуу байрласан зар суртачилгааны гүүрэн болон тулгуурт байгууламжийг 03 дугаар сарын 23-наас 28- ний хооронд нийт 134 байгууламжийг буулгаж, тээвэрлэсэн.
 2. Энхтайвны гүүрнээс Нисэхийн цагаан хаалга хүртэлх 11.2 км урттай шилэн кабелийг буулгах судалгааг гаргаж НЗАА-нд зардлын асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр НЗАА-ны инженерийн байгууламжийн хэлтэст хүргүүлэв.
 3. Дүүргийн нутаг дэвсгэрт байрлах хөшөө дурсгал түүний бүрдэл хэсгийг угаах, будах, засварлах болон төвийн хэсгийн шилэн барилгуудын гадна цэвэрлэгээг хийлгүүлэх ажлыг 04-р сарын 18-ний дотор зохион байгуулах тухай 1, 2, 3, 10, 11, 15-р хороодын Засаг дарга нарт албан бичиг хүргүүлсэн.
        4.  Нисэхийн цагаан хаалгыг шинэчлэн өнгийг сэргээж будах ажлын хөрөнгийг  шийдэж өгвөл
              ажлыг зохион байгуулахад бэлэн байна.
Үүрэг даалгавар-3. Цахим хуудсыг сайжруулах /ХМГХХАА/
биелэлт Дүүргийн шинээр томилогдсон албан хаагчдын танилцуулгыг шинэчлэн өөрчилж шинэ мэдээ мэдээлэл хийж  байна.
Үүрэг даалгавар-4. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг иргэдээс асуулга, хэлэлцүүлэг явуулж саналуудыг эрэмблэх.
Орлогч дарга Т.Чингүнжав
биелэлт Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг иргэдээс асуулга, судалгааны ажил хийгдэж байна.
Үүрэг даалгавар-5. Дүүргийн сургуулиудын гадна суурилагдсан хяналтын камеруудыг хэвийн ажиллагаанд оруулах. /Боловсролынхэлтэс/
биелэлт
          2013.04.01
Сургууль, цэцэрлэгийн нэр Гадаа байгаа камерын тоо
/ нийт/
Ажиллагаатай камерын тоо Ажилладагүй камерын тоо шаардлагатай камерын тоо
1 БУЦСургууль 1 3 6 5
2 10-р сургууль 3 2 1 8
3 15-р сургууль 0 6 4 6
4 18-р сургууль 3 15 0 5
5 26-р сургууль 0 0 0 0
6 32-р сургууль 1 6 0 5
7 34-р сургууль 1 11 5 20
8 41-р сургууль 0 0 0 20
9 52-р сургууль 1 13 0 10
10 ЦГЦСургууль 10 9 1 15
11 63-р сургууль 0 0 0 6
12 75-р сургууль 0 0 8 6
13 110-р сургууль 4 10 0 0
14 114-р сургууль 0 9 2 5
15 115-р сургууль 0 3 2 18
16 118-р сургууль 0 8 0 8
17 Монгол тэмүүлэл 0 3 2 18
18 Орхон 0 0 0 0
19 Аварга 2 4   4
20 Бадамлянхуа 0 0 0 0
21 Сод-Авъяас 0 0 0 0
22 Америк сургууль 2 10 0 0
23 Хан-Өндөр 0 0 0 0
24 Сод-Эрдэм 0 0 0 0
Сургуулийн бүгд 28 112 31 159
Үүрэг даалгавар-6. Дүүргийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх албан хаагчид энэ долоо хоногт гамшигаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах /Онцгой байдал/
биелэлт          Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн “Гамшгаас хамгаалах удирдах бүрэлдэхүүний сургалт зохион байгуулах тухай” А/59 дүгээр захирамжаар дүүргийн Онцгой комиссын гишүүдийг томилуулан тэдгээрийг хувцас хэрэгслээр ханган 2013 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр нэгдсэн удирдах ажилтны сургалтыг дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын хурлын танхимд зохион   байгууллаа. Сургалтанд Улсын Онцгой Комиссын нарийн бичгийн дарга, хурандаа М.Энх-Амар, нийслэлийн Онцгой байдлын газрын орлогч, ГТУСХХ-ийн дарга, хурандаа Ч.Намсрайжав, дүүргийн Онцгой комиссын гишүүд, хороодын Засаг дарга нар нийт 60 гаруй албан тушаалтнууд оролцлоо.
Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ын 5.1-д заасны дагуу 2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16.00 цагт дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа төр захиргааны байрууд, томоохон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад дадлага сургалтыг зохион явууллаа. Дадлага сургалтанд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх 17 хэлтэс, албад, 36 аж ахуйн нэгж байгууллагын 4346 ажилтан албан хаагч, иргэд оролцлоо.
Үүрэг даалгавар -7. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчаас төсвийн шууд захирагчтай байгуулах үр дүнгийн гэрээг үлдсэн хэлтэс, албадтай хурдан шуурхай байгуулах /СТСХ/
биелэлт Хоцорсон бүх газруудад гэрээ хийх талаар мэдэгдэж  гэрээний загварыг өгсөн. 7 газар гэрээ бэлдэж гарын үсэг зурахад бэлэн болсон. Амин хүч өрхийн эмнэлэг болон Эрүүл мэндийн нэгдэл гэрээ бэлэн болсон дарга нараар хянуулах шатандаа яваа. 46, 72, 67-р цэцэрлэгийн эрхлэгч нарын сонгон шалгаруулалт зарлагдсан түр орлон гүйцэтгэгч ажиллаж  байгаа, 18-р сургуулийн захирал гадаадад томилолтоор явсан. БТСХороо, Замын цагдаагийн хэлтэс гэрээ хийх талаар мэдэгдэж маягт өгсөн гэрээгэ бэлдэж ирээгүй байна.
Үүрэг даалгавар -8. Хороод золбин нохой устгах ажлыг ДБТХ хамтран зохион байгуулах
биелэлт             Дүүргийн 13 хорооны нутаг дэвсгэрт золбин нохой 265, муур 25 байгааг судалгаагаар тогтоож устгах талаар Нийслэлийн нөөцийн газарт хүсэлт гаргав. 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ
ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
 
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
Огноо: 2013 оны 04 дүгээр сарын 10                                                          
                   
                                                                                             
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
0 1 2   4
Үүрэг даалгавар 3: Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
             Улаанбаатар хотын ерөнхий менежер бөгөөд Захирагчийн ажлын албаны даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан “Зочид буудал, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт зочин хүлээн авах бэлэн байдлыг хангуулж, байнгын хяналт хийх тухай” удирдамжийн дагуу НЗАА, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газар, НАЖГ-ын холбогдох  мэргэжилтнүүдийн хамтарсан 13 ажлын хэсэгт 26 улсын байцаагч ажиллаж,  урьдчилсан үзлэг шалгалт хийж, холбогдох хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын хэрэгжилтийг шалгалаа.
 Хяналт шалгалтанд “Улаанбаатар”, “Блюскай”, “Баянгол”, “Корпореит”, “Пума империал”, “Континентал”, “Рамада”, “Кемпински”, “Чингис” зэрэг зочид буудал,  түүний дэргэдэх хоолны газар, МҮХАҮТ, Маршалл таун, Хүүхдийн ордон, Скай ресорт цанын бааз зэрэг 13 ААНБ хамрагдсанаас хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний хана таазны будаг ховхорсон, агуулахад бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн хадгалдаггүй, хөргөгч, хөлдөөгчид термометргүйгээс  хэдэн хэмд бүтээгдхүүнийг хадгалж байгааг тодорхойлох боломжгүй, түүхий эд бүтээгдэхүүний баталгаажилт хангалтгүй, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, дүрэм журмуудыг ажилчдад тогтмол танилцуулдаггүй, тавилга, хэрэгсэл хуучирсан, хана, шалны плита цуурсан, ажиллагсдыг эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд бүрэн хамруулаагүй, гадна талбайн цэвэрлэгээ хангалтгүй зэрэг зөрчил нийтлэг илэрсний дагуу хугацаатай үүрэг даалгавар, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. Хоол үйлдвэрлэлийн өрөөний технологи урсгал буруу зохион байгуулагдсан, ариутгал цэвэрлэгээ хангалтгүй, хоолны дээжийн бүртгэлгүй, болсон, түүхий бүтээгдэхүүнийг ангилж хадгалаагүй зөрчил илэрсний дагуу Корпореит хотел ХХК-д, ресторанд их цэвэрлэгээ хийх, ажиллагсдын тоог нэмэх, технологийн картыг мөрдөх, хоолны дээжийг зөв авах талаар Континентал ХХК-д, зочид буудлын угаалгын газрын урсгалыг стандарт шаардлагад нийцүүлэх, цагаан хэрэглэлийн хүрэлцээг нэмэгдүүлэх талаар Рамада ХХК-д, Маршалл таун рестораны хана таазанд хөгц үүссэн, хананы плита ховхорсон, ариутгал цэвэрлэгээ хийгдээгүй, хөргөгч үнэр орсон зөрчлийн дагуу  “СН трейд” ХХК-д, нийт  4 газарт хугацаатай  албан шаардлага хүргүүлсэн.
Түүнчлэн лифтний ээлжит техникийн магадлал хийгээгүй, мэргэжлийн үнэмлэх бүхий лифтчин тушаалаар томилоогүй, хаалганы мэдрэгч ажилгүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан товчлуур, аюулгүйн санамж байхгүй зөрчил илэрсний дагуу “Корпорейт хотел”, “Хаан палас ХХК-д, лифтний ээлжит техникийн магадлал хийгээгүй, мэргэжлийн үнэмлэх бүхий лифтчин тушаалаар томилоогүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан товчлуур, аюулгүйн санамжгүй, мэргэжлийн байгууллагатай засвар техник үйлчилгээний гэрээгүй  зэрэг зөрчил илэрсний дагуу  Улаанбаатар зочид буудал” ХК-д, лифтний ээлжит техникийн магадлал хийгээгүй, мэргэжлийн үнэмлэх бүхий лифтчин тушаалаар томилоогүй, хонгил болон бүхээгийн хаалга тохиргоогүй,  хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан товчлуур, аюулгүйн санамж байхгүй зөрчил илэрсний дагуу Континентал” ХХК-д,  лифтний ээлжит техникийн магадлал хийгээгүй, мэргэжлийн үнэмлэх бүхий лифтчин тушаалаар томилоогүй, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан товчлуур, аюулгүйн санамж байхгүй, паспорт хөтлөлтгүй зэрэг зөрчил илэрсний дагуу  Блю скай ажиа” ХХК-д,  лифтний ээлжит техникийн магадлал хийгээгүй, мэргэжлийн үнэмлэх бүхий лифтчин тушаалаар томилоогүй,  хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдэд зориулсан товчлуур, аюулгүйн санамж, гэрэлтүүлэг байхгүй зэрэг зөрчил илэрсний дагуу  Пума империал” ХХК-д, нийт 6 ААН-д 2013.04.10-ны өдрийг хүртэлх хугацаатай албан шаардлага өгсөн.
Шалгалтын явцын танилцуулгыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанд 2013.04.03-ний өдрийн 02-03/659 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн.
   
Үүрэг даалгавар 8: Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/

 
    Цаг үеийн холбогдолтой хяналт шалгалтын мэдээ, мэдээллийг байгууллагын цахим хуудсанд тухай бүр шинэчлэн ажиллаж байна.    
Үүрэг даалгавар 13: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад  хамруулах.
            2013.03.28-ны өдөр гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд 120 албан хаагч оролцсон байна.    
 
                                                            Нэгтгэсэн:                                Мэргэжилтэн Д.Урнаа
 
                                                            Хянасан:                                   Дэд дарга  М.Ням-Очир
 
                                                             
 
 
 
ШУУРХАЙН БИЕЛЭЛТ
2013.04.11

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
ДААЛГАВАР 1. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.
БИЕЛЭЛТ. Энэ онд хэрэгжүүлэх зам барилгын ажлуудын нээлтийн ажиллагааг 2013 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11:40 цагт Био комбинат – Шувуун фабрик чиглэлийн авто зам дээр хийхээр төлөвлөн бэлтгэл хангаж байна.
ДААЛГАВАР 2. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
БИЕЛЭЛТ. Хангарьд ордонд ажилладаг 56 албан хаагчдаас 44 нь гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад идэвхитэй хамрагдлаа.
 
 
ХЯНАСАН: ОРЛОГЧ ДАРГА                                          Г.БАТТОГТОХ
Маягт ШБ-01
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 25-НЫ  ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ
ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн цагдаагийн газар
Огноо: 2013.04.11
д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Үүрэг даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
1 Гурав.  Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 04 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн  ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо Ардчилсан орнуудын  сайд нарын  VII бага хурал 2013 оны 04 дүгээр сарын 27-29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдахтай холбогдуулан Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын мөн оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн  173 дугаар тушаалаар 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын хэсэг томилогдон, ажлын хэсгийн ахлагчаар Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга, цагдаагийн хурандаа Ж.Ганбаатарыг томилсон.
Бага хурлын үеийн хэв журмын болон замын хамгаалалтын бэлтгэл ажлын төлөвлөгөөг гарган хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
Тус цагдаагийн газраас бага хурал зохион байгуулагдах өдрүүдэд çî÷èä òºëººëºã÷äèéí àþóëã¿é áàéäàë, ãàð÷ áîëçîøã¿é ãýìò õýðýã, çºð÷뺺ñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ, Íийслэлийн замын хөдөлгөөний ачаалал, иргэдийн хэт төвлөрлийг бууруулах зорилгоор “Нарантуул”, “Хархорин”, “Да Хүрээ”, “Өгөөмөр” техникийн зах, худалдааны төвүүдийн үйл ажиллагааг зогсоож, архи, согтууруулах ундаа худалдан борлуулахыг хориглох тухай захирамжийн төслийг боловсруулан, Хууль эрх зүйн хэлтэс, Стратеги төлөвлөлтийн хэлтэс, Нутгийн захиргааны удирдлагын хэлтэс, Захирагчийн ажлын албаны дарга Б.Бадрал, Нийслэлийн Засаг даргын Зам, тээвэр, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Н.Гантөмөр нарт танилцуулан санал авч,  2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн  Удирдлагын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
 
   
2 Дөрөв. 2013 оны эхний улирал  дуусахад цөөн хоног  үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөгдсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх. Нийслэлийн Засаг даргын  Тамгын газрын даргын 2013 оны 1 дүгээр улирлын төлөвлөгөөнд тус цагдаагийн газраас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн 7 заалтын биелэлтийг гарган,  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Хууль, эрх зүйн хэлтэст 2013 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн 14а/796, 14а/797 дугаар албан бичгээр хүргүүлсэн.    
3 Арван гурав. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамруулах.           Монгол Улсын Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 7, 11 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2011 оны 339 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах журам”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохиогоор ажиллах нэгдсэн дадлага, сургуулилтыг  2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн цагдаагийн газрын хэмжээнд зохион байгуулав.
Дадлага, сургалт явагдахтай холбогдуулан харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвийн дарга нарт  гамшгийн үед ажиллах хүн хүч, техник хэрэгслийн бэлэн байдлыг хангаж ажиллах талаар 14/718 дугаар албан бичгээр үүрэг чиглэл хүргүүлж, хэрэгжилтийг хангуулсан.
Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл, дохиог 2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн  16.00 цагт хүлээн авсан даруйдаа харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвийн байруудад үүрэг гүйцэтгэж байсан 952 алба хаагч,  цагдаагийн байгууллагаар үйлчлүүлж байсан 321 иргэн, 8 хүүхдийг барилга байгууламжаас гаргаж, урьдчилан тогтоосон аюулгүй газар, талбайд шилжүүлэн бүртгэл хийж,  байгууллагын аюулгүй байдал, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу хамгаалалтанд авч,  албаны галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл, санхүү болон архивын баримт бичиг,  мэдээллийн сантай компьютеруудыг зөөвөрлөх, зориулалтын байранд хүргэх,  аюулгүйн гарц хаагдсан, гарах боломжгүй болсон үед  өөрсдийн амь нас, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлаа хангаж,  ширээн доогуур орох, даацын хананы дагуу байрлах зэрэг дадлага, сургуулилтыг хийж гүйцэтгэсэн.
Мөн дохио өгөгдөх үед Нийслэлийн хэмжээнд үүрэг гүйцэтгэж байсан 61 автомашины дуут болон гэрлэн дохиог нэг минутын давтамжтайгаар 3 удаа дуугаргаж, Албадан саатуулах, баривчлах төвд шүүгчийн  шийтгэврээр захиргааны журмаар баривчлагдсан 289, албадан саатуулагдсан 7, нийт 296 байрлагч, дүүргүүд дэх эрүүлжүүлэх байранд эрүүлжүүлэгдсэн 18 иргэн,  Хүүхэд хамгаалал, хаяг тогтоох төвд байрлаж байсан 9  хүүхдийг барилга байгууламжаас гарган, аюулгүй газарт шилжүүлэн хамгаалалт хийж, хяналт тавьж ажилласан.
Онцгой байдлын газраас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу дадлага, сургалтын үед Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 1, 2 дугаар байранд 15 цаг 30 минутаас 17.00 цагийн хооронд  Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн 1 дүгээр хэлтсээс 14 алба хаагч  байруудын гадна болон давхруудад хяналт тавьж, хамгаалалт зохион байгуулсан.
Дадлага, сургалтын үед зарлан мэдээлэл, дохио өгөгдсөн болон түр нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх үед төр, захиргааны байгууллага, барилга, байгууламж, иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй бйдлыг хангах, эд хөрөнгийг хамгаалах, нийгмийн хэв журам сахиулах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүч нэмэгдүүлсэн хамгаалалтанд 316 алба хаагч ажиллаж, сургалтын явц, үйл ажиллагаанд Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, 030 дугаар анги, дүүргүүдийн Онцгой байдлын хэлтсээс хяналт тавьж хамтран ажилласан.
   
 
Нийслэлийн Багануур дүүргийн  ЗДТГ-аас 2013 оны
03 дугаар сарын 26-аас 04 дугаар сарын 16-ний хооронд
Нийслэл, дүүргийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг
хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын мэдээ
2013.03.26
Шуурхай зөвлөгөөнөөс өгсөн үүрэг даалгавар Үүрэг даалгаврын  дагуу хийж хэрэгжүүлсэн  үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн, нотлох нотолгоо Үүрэг даалгавар биелэгдээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
Нийслэлийн Засаг даргаас өгөгдсөн үүрэг даалгавар
1 2013 онд дүүрэгт
” нийслэл, дүүргийн” төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажлыг 4 дүгээр сарын 1-15-ны хооронд эхлүүлэх
/Засаг даргын орлогч Г.Цамбагарав, О.Мөнхтулга/
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай 640-н хүүхдийн багтаамжтай жишиг сургуулийг 04.01-нд, Нийслэлийн хөрөнгө оруулалттай Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилгыг 04.05-нд тус тус эхлүүээд байна.     Нийслэл, болон дүүргийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх бүтээн байгуулалтыг ажлыг төлөвлөгөө гарган эхлүүлж байна.
2 Нийслэлийн ЗДТГ ажлын хэсэг байгуулж эхний ээлжинд дүүргүүдийн ЗДТГ, зарим хороодын ажлыг шалган зааварчилгаа өгөх / Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/ Дүүргийн 5-н хороодын Засаг дарга болон хороод хариуцсан мэргэжилтэн нарт зааварчилгаа өгөн хороодын үйл ажиллагааны талаар сургалт явуулсан.   Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газрын ажлын хэсэг ирээгүй хойшилсон.  
3 ИТХ-г хуралдуулах ажлыг зохион байгуулж орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлыг эрэмбэлэх / Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/ Иргэдийн төлөөлөгчийн хурал хуралдахад Тамгын газрын зүгээс бэлтгэл ажил хангагдсан. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хийгдэх  ажлын эрэмбийг урьдчилсан байдлаар  гаргасан байна.      
4 03.28-ны өдөр “ Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлыг хангах” сургуулалт хийх / Онцгой байдлын хэлтсийн дарга С.Цэндсүрэн / Засгийн газрын 2011 оны 339,340 дүгээр тогтоолын хүрээнд:
2013 оны 03 дугаар сарын 28-ны өдрийн 16:00 цагт гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээлэл дамжуулах иргэдийг нүүлгэн  шилжүүлэх дадлага сургууль, сэрэмжлүүлэх дохиог өгч ажилласан.  Төв штабт 22 аж ахуйн нэгж байгууллага мэдээ мэдээллийг дамжуулан ажилласан.
Дохиог Онцгой байдлын хэлтэс, Хилийн 0252 дугаар ангийн Штабын байранд байрлах 2 серинин дохио аврах, гал унтраах 2 автомашиныг 15,30 секундын  завсарлагатайгаар 3 удаа дуугаргаж дохио өгснөөс хойш 22 байгууллагын нийт 4812  ажилтан, албан хаагч, иргэд ажлын байраа орхиж аюулгүй талбайд гаран сургуулалтанд хамрагдлаа.   Иргэний хамгаалалтын бэлэн байдлыг байнгын тогтмол өндөр түвшинд зохион байгуулна.
Дүүргийн Засаг даргаас өгсөн үүрэг даалгавар
1 Гар бөмбөгийн
“ Идэрчуудын аварга шалгаруулах” тэмцээнд оролцох хүүхдийн байрлах байрны асуудлыг зохион байгуулах/ Засаг даргын орлогч Т.Отгонболд/
Дүүрэг орон нутгаа сурталчилах, тамирчдын залуу халааг бэлтгэх, тэдний ур чадварыг нэмэгдүүлж амжилтыг ахиулах зорилгоор 2013 оны “Идэрчүүдийн улсын аварга” сонгон шалгаруулах болон УАШ волейболын тэмцээнийг дүүрэгтээ зохион байгуулж нийт 50-н багийн 800 гаруй өсвөрийн тамирчид  оролцож дүүргийн  Засаг даргын нөөц сангаас 3.900.000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Гаднаас ирж тэмцээнд оролцсон хүүхдүүдийг  ЗДТГ-н хороодуудын ажлын албаны байранд,Боловсрол цогцолбор, Гүн галуутай сургууль, ЦТҮСүлжээ ТӨХК-н зүүн өмнөд бүсийн салбар, Биеийн тамир спорт хороо, Татварын хэлтэс, Соёлын ордон зэрэг байгууллагуудын байранд байрлуулсан. Сонго шалгаруулах тэмцээн 04.01-04.08-нд явагдаж дууссан.
УАШ тэмцээн 04.09-04.15 хүртэл явагдаж байна.
  Дүүргийн хэмжээнд уламжлал болгон зохион байгуулах .
2 Худалдааны байгууллагын ажилчидын баярын тэмдэглэлт өдрийг зохион байгуулах / ТХҮХ Ж.Эрдэнэтунгалаг/ МУ-н Засгийн газрын 2010 оны 172 дугаар тогтоолоор  жил бүрийн 03.26-ны өдөр тэмдэглэдэг болгосон. Монгол улсад худалдааны байгууллага үүсч хөгжсөний 93 жилийн ой, дүүргийн худалдааны байгууллага байгуулагадсаны 35 жилийн ой, худалдааны ажилчидын баярын өдрийг тэмдэглэх ажлыг зохион байгуулахаар  төлөвлөгөө боловсруулан  бэлтгэл ажлыг хангасан.   Эдийн засгийн хөгжлийн яамнаас худалдааны баярыг хуучин тэмдэглэдэг байсан 12-р сард болгон өөрчлөхөөр Засгийн газарт санал оруулсан тул худалдааны ажилчидын баярыг түр хойшлуулахыг мэдэгдсэн.  
3 03.30-нд болох Олон улсын эмч нарын баярыг зохион байгуулах/ НХХ-н дарга О.Батмөнх/ Олон улсын эмч нарын баярыг угтсан ажлын хүрээнд дүүргийн Засаг даргын нэрэмжит “ Алтан чагнуурын эзэн” –р 3 эмчийг тодруулан шагнасан. Мөн Засаг даргын жуух, баярын бичгээр 3 эмчийг шагнаж нийт 472000 төгрөгийг зарцуулсан. “Алтан чагнуурын эзэн” –р Их эмч С.Гэрэлцэцэг
Ц.Нарантуяа
С.Байгалмаа
Жуух бичиг-р
Аваадорж
И.Од нар тус тус шагнагдсан.
   
4 Малчдад туслах аяны хүрээнд малчдад тусламжийн зүйл хүргэх , малчдаар явах
 / Онцгой байдлын хэлтэс, Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/
Дүүргийн Засаг дарга М.Гончигжав болон Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат нараар  ахлуулсан 2 ажлын хэсэг дүүргийн 23-н  малчин өрхөөр орж, хаваржилтын байдалтай танилцсан. Малчдад өвс ,тэжээлийн будаа, сургуулийн сурагчид, ААН байгууллагаас цуглуулсан лаа, шүдэнз, элгэвч, нэмнээ зэрэг эд материалын тусламж хүргүүлсэн.    
5 Хороодын Засаг даргын ажлыг эрчимжүүлэх/ эрүүл аюулгүй байдлын индекс/-н дагуу ажлыг дүгнэх , ажлын хэсэг томилох
/ Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/
Ажлын хэсэг байгуулагдаж, Нийслэлийн тамгын газраас сургагч багш нарыг урьж 100 хүнд сургалт явуулж дүүргийн 1,3 дугаар хорооны суурь үнэлгээгийн  судалгаа хийж түвшинг тогтоосон.  Ажлын хэсэг 2,4,5 дугаар хороонуудын  суурь үнэлгээг хийж түвшин тогтоох ажлыг хийж байна.      
6 Нийтийн зар самбарын үйл ажиллагааг хүртээмжтэй болгох, сайжруулах, хяналт тавих / Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/ Нийтийн зар самбарын  үйл ажиллагаатай биечлэн танилцаж хороодуудад зар самбарыг нэмж байрлуулах  талаар саналыг авч хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.      
7 Дүүргийн WEB сайтын журмыг баталж мөрдүүлж ажиллах / ЗХХэлтэс/ Дүүргийн WEB сайтын журам боловсруулагдаж батлагдсан. Журмыг мөрдөж ажиллуулах ажлыг зохион байгуулж ажилж байна.      
8 Нөөцийн махны борлуулалтын талаар мэдээлэл хийх/ ТХҮХ-н дарга Ж.Эрдэнэбаяр/ Дүүргийн хэмжээнд хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нөөцөлсөн мах борлуулах нийт 12 ААН, байгууллага байна. 03.13-04.04-ны хооронд нийт 8292 кг махыг нийлүүлсэн үүнээс 4835 кг мах борлуулаад байна.     Нөөцөлсөн махны борлуулалтыг сайжруулна.
9 Дүүргийн шүүхэд өрөө тасалгаа нэмж өгөх/ Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/ Дүүргийн шүүхийн байгууллагад өрөө тасалгаа гаргаж өгөх асуудлыг судлаж байна.  Урьдчилсан байдлаар хүүхэд хөгжлийн төвийн байранд байрлуулахаар товлоод байна.      
10 Засаг даргын ажлын 100 хоногийн тайлан иргэд, ААН байгууллагад тайлагнах ажлын бэлтгэл хангах/ Тамгын газрын дарга Б.Мөнхбат/ Дүүргийн Засаг даргын А/91 дугаартай захирамжаар  Тамгын дарга Б.Мөнхбат –р  ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулагдсан  бэлтгэл ажлын төлөвлөгөө гаргасан. 04.16-ны өдөр дүүргийн ААН, иргэдэд тайлан тавихаар зохион байгуулж  ажиллаж байна.      
 
                               
 
                                ТАЙЛАН НЭГТГЭСЭН:                                                    Ч.ОДГЭРЭЛ
                                                                                                    Эрхзүй, төрийн захиргааны асуудал
                                                                                                     хариуцсан              
                                                                                                                           мэргэжилтэн                                           
 
                                ТАЙЛАН ХЯНАСАН :                                                       Д.ЦЭРЭННАДМИД 
                                                                                                    Захиргаа хуулийн хэлтсийн даргаҮүрэг даалгавар-1
НЭГ.
Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.
Биелэлт-2
2013 оны 03-р сарын 01-нд нээлтээ хийж төлөвлөгөөний дагуу ажлууд хийгдэж байна

Үүрэг даалгавар-2
ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
Биелэлт-2
Байгууллагын газрын шуурхай зөвлөлгөөн дээр уг асуудлыг танилцуулж холбогдох алба хэлтсийн удирлагуудад үүрэг даалгавар өгөн ажиллаж байна.


Үүрэг даалгавар-3
ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.
Биелэлт-3
Календарчилсан төлөвлөгөөнийхөө 1-р улиралын биелэлтийг гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлсэн.

Үүрэг даалгавар-4
НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
/Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
Биелэлт-4
байгууллагын вэб сайт шинэлчлэгдсэн ба шинэ мэдээ мэдээллийг тогтмол оруулахын зэрэгцээ нийслэлийн шуурхайгаас өгөгдсөн үүргийн биелэлтийг оруулан ажиллаж байна.Үүрэг даалгавар-5
АРАВ. Хотын инженерийн шугам сүлжээний 26,5 хувь нь 2013 оны 3 дугаар сарын 14-ны байдлаар нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэлгүй газар доорх болон дээрх инженерийн шугам сүлжээг илрүүлэн энэ сард багтаан мэдээллийн нэгдсэн санд оруулсан байх.
Биелэлт-5
байгууллагын нийт шугам сүлжээний 93% нь тус санд бүртгэлтэй ба энэ сардаа багтаан 100% оруулахаар ажиллаж байна.

Үүрэг даалгавар-6
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
Биелэлт-6
байгууллагын гамшигаас сэргийлэх штабын бие бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн, мөн ажлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж нийт ажилчдын дунд сургалтыг зохион байгууллаа.
НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ  БАЙГУУЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР
 НИЙСЛЭЛИЙН  ЗАСАГ  ДАРГА  БӨГӨӨД  УЛААНБААТАР  ХОТЫН  ЗАХИРАГЧААС
2013 ОНЫ 03 ДҮГЭЭР САРЫН  25 -НЫ ӨДӨР ӨГСӨН  ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
Байгууллагын нэр: ОРОН СУУЦ НИЙТИЙН АЖ АХУЙН УДИРДАХ ГАЗАР
 
Огноо: 2013.04.11                                                                                                                                                                  УБ хот
 
Д/д Үүрэг даалгаврын үндсэн чиглэл Хийсэн ажлууд, хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг даалгавар, биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
   ХОЁР. Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон, ажлын даалгаваргүй, техникийн нөхцөлгүй, задаргаагүй, газар шийдвэрлэгдээгүй, төсөв өөрчлөгдсөн, зураг төсөвгүй ажлуудыг нэг бүрчлэн гаргаж танилцуулах, энэ чиглэлийн мэдээллээр холбогдох албан тушаалтнуудыг хангах.           Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажлын хүрээнд 2013 онд хийхээр төлөвлөгдсөн боловч өнөөг хүртэл тендер зарлагдахгүй хойшлогдсон ажил байхгүй, 2012 онд хийгдэж дууссаагүй он дамжин хийгдэж байгаа 9 багц ажил байна.    
2 ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.

 
Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах чиглэлээр инженерийн шугам сүлжээнд гомдол доголдолгүй ажиллах талаар дарга нарын шуурхай зөвлөлгөөн дээр үүрэг даалгавар өгч гүйцэтгэлийг хянаж ажиллахыг ерөнхий инженер М.Дашзэвэгт үүрэг болгосон.    
  ДӨРӨВ. 2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах.  Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.

 
 
ОСНААУдирдах газрын харьяа орон сууц ашиглалтын компаниудын 1-р улирлын ажлын тайланг Захиргаа хүний нөөцийн албанд нэгтгэн гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллаж байна. Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөөнд тусгагдсан ажлууд хугацаа хийгдэж байна.
   
  ДОЛОО. Захирагчийн ажлын албанаас баталсан засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг сайтар уялдуулах.         

 
Системийн хэмжээнд хаврын үзлэг болон урсгал засвар их засварын ажлыг хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудтай уялдуулж хийх үүрэг даалгаварыг байнга өгч, хяналт тавьж ажиллахыг инженерийн бодлогын хэлтэст хариуцуулсан.    
  НАЙМ. Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.

 
Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Чиглэлээр osnaaug.ub.gov.mn хаягтай меб сайтыг  шинэчлэн хийж ОСНААУГ болон харьяа салбар компаниудын мэдээллийг 7 хоног бүр баяжуулан ажиллаж байна.      
  АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.

 
Монгол Улсын ЗГ ын 2011 оны 339-р тогтоолоор 5,1 дахь заалтын дагуу 2013 оны 3-р сарын 28-ны өдрийн 16,00 цагт улс даяар аваарын бэлэн байдал шалгах зарлан мэдээлэл дамжуулахтай холбогдуулан бэлтгэл ажлыг хангуулан системийн хэмжээний 21 газрыг хамруулан дадлага сургуулилтыг зааврын дагуу хийсэн. Гамшгаас хамгаалах штаб хуралдан 17,05 д өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг цуцалсан болно.    
 
 
                        Хянасан:ОСНАА-УГ-ын дарга                                                          Ч. Бямбажав
 
                           Биелэлт гаргаж нэгтгэсэн: Мэргэжилтэн                                      Б.Цэрэннадмид
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ
БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
2013 оны  4 дүгээр  сарын 10
Д/д Үүрэг даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн /түүнийг нотлох нотолгоо/ Биелээ-гүй бол хэрэгжээ-гүй шалтгаан Цаашид авч  хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх.
1 Хэлтсүүдэд хяналтын картаар үүрэг өгөв. Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн 2013 оны зорилтын хэрэгжилтийг биелэлтийг гарган Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газарт хүргүүлсэн бөгөөд 1 дүгээр улирлын биелэлт 34,4%-тай байна. Хэлтэс, тасгийн 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг газрын даргаар батлуулан төлөвлөгөөний  улирлын  биелэлтийг гаргасан.    
Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах.
2 АТТТХ-т хяналтын картаар үүрэг өгөв. Автобус-1 НӨҮГ-ын 21, Автобус-3 НӨҮГ-ын 50, Цахилгаан тээвэр НӨҮГ-ын 50, нийт 121 автобусанд хийн төхөөрөмж суурилуулсан байна.    
 
Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
3 ЗТҮХ, Хамтын ажиллагаа маркетингийн тасагт хяналтын картаар үүрэг өгөв. www.transport.ub.gov.mn
Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой  мэдээллийг өдөр тутам  шинэчилж,  иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагад ил тод, нээлттэй  ажиллаж байна.
Нийтийн тээврийн газрын веб хуудсанд өдөрт дунджаар 200 гаруй үйлчлүүлэгч хандаж мэдээлэл авч байна.        Байгууллагын веб хуудасны үйлчилгээний буланд өөрийн байгууллагаас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлдэг үйлчилгээний мэдээллийг байрлуулсан.
       Байгууллагын веб хуудсыг олон нийтэд сурталчлах, нийтийн тээврийн үйлчилгээний мэдээллийг иргэдэд хүргэх үүднээс  олон нийтийн сүлжээ болох фэйсбоокд өөрийн байгууллагын хуудсыг үүсгэн http://www.facebook.com/NTGMON ажиллаж байна.
  Нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэл, буудал зогсоолын зурган мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой map байдлаар болон гар утсаар авах боломжтой болгох ажлын хүрээнд зохих ажлууд хийгдэж байна.
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.

 
4 ЗТҮХ-т хяналтын картаар үүрэг өгөв Бүх ажиллагсдаа 3 дугаар сарын 28-ны Пүрэв гаригт нийслэлийн хэмжээнд зохион байгуулсан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтанд хамруулсан.    
 
 
 
 
 
                                                                                         ТАНИЛЦСАН:
 
                                         Даргын  албан үүргийг
                                         түр  орлон  гүйцэтгэгч                                                            Ч.Энхбат
                                        
                                         Захиргаа удирдлагын хэлтсийн даргын
                                          албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч                                      Б.Цолмонбаяр
                                      
                                                                                БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
 
                                          Хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэргэжилтэн                        Н.Сандагмаа
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 25-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН ОРЛОГЧ Н.БАТААГИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах.
БИЕЛЭЛТ: 2013 онд Сүхбаатар дүүргийн орон сууцны болон гэр хороололд хийгдэх бичил тохижилтын ажлын жагсаалтыг дүүргийн худалдан авах ажиллагааны албанд хүргүүлээд байна.

ГУРАВ. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотноо 2013 оны 4 дүгээр сарын 27-ны өдөр зохион байгуулагдах Ардчилсан орнуудын сайд нарын 7 дугаар бага хурлын бэлтгэлийг хангах, цаг үеийн ажлыг зохион байгуулах асуудалд нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагын удирдлагууд анхаарч ажиллах.
Дүүргүүдийн Засаг дарга нар нутаг дэвсгэртээ хийгдэх ажил нэг бүрийг газар дээр зохион байгуулах.
Захирагчийн ажлын алба зочид ирэхээс өмнө Нисэхийн цагаан хаалгыг засварласан байх.
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2013 оны 3/32 тоот тогтоол гарсантай холбогдуулан дүүргийн нутаг дэвсгэрт гадна зар сурталчилгааны самбар байрлуулахыг хориглосон бүсэд орсон нийт 306 самбарыг албадан буулгах хугацаатай мэдэгдлийг хүргүүлэн өнөөдрийн байдлаар 50 гаруй самбарыг буулгаад байна. Сүхбаатар дүүргийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилга, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны явцад баригдаж байгаа болон баригдаж дууссан барилгын түр хашаа, хаалтыг шинэчлэн засварлах, өнгө үзэмжийг сайжруулах, авто болон явган зорчигчийн зорчих хэсгийг нээлттэй болгох, барилга угсралтын явцад эвдрэлд орсон гадна орчны газрыг нөхөн сэргээж тохижуулан 2013 оны 4 дүгээр сарын 15 дотор хариуг мэдэгдэх албан даалгаврыг бүтээн байгуулалт хийж буй ААНБ-уудад хүргүүлсэн болно.  
ТАВ. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба агаарын чанарыг сайжруулах хязгаарлалтын бүсэд байгаа өрхүүдэд түлшний хөнгөлөлт үзүүлэх, цахилгаан эрчим хүчний үнийн урамшуулал олгох талаар холбогдох газруудад хандаж 4 дүгээр сард багтаан тооцоог дуусгах, түлш бэлтгэн нийлүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээг дүгнэх, агаарын бохирдлыг бууруулах талаар зохион байгуулсан ажлын дүнг нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулах. Нийслэлийн Тээврийн газар нийтийн тээврийн автобусыг дизель, газ хосолсон түлш хэрэглэх бэлтгэлийг хангуулж зөөврийн станцыг хашаандаа суурилуулах.
БИЕЛЭЛТ: Сүхбаатар дүүргийн хэмжээнд Одоогийн байдлаар 453  цахилгаан, 50  хийн халаагуур, 14769 өрх сайжруулсан  зуух худалдан авч  халаалтаа шийдвэрлээд байгаа.  Эдгээр айл өрхөөс 432 айл өрх цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдаад байгаа. Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд багаар хамрагдаж байгаа шалтгаан нь УБЦТС-ийн ХҮТ-с нэг хаяганд дээрх 2,3,4 өрхийн  зөвхөн нэг өрхийг үнийн хөнгөлөлт урамшуулалд хамруулж байгаатай холбоотой байна. Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах талаарх Эрчим хүчний зохицуулах хорооны тогтоолыг 20 000 хувь хэвлэж хороодоор дамжуулан айл өрхүүдэд тараасан болно

ДОЛОО. Захирагчийн ажлын албанаас баталсан засварын ажлын графиктай хот тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлыг сайтар уялдуулах. 
БИЕЛЭЛТ: Холбогдох харьяа байгууллагуудаас гаргасан шийдвэртэй цаг тухай бүр нь танилцаж, саналаа хүргүүлэн ажиллаж байгаа болно.

АРВАН НЭГ. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас хэрэгжүүлэх 16,5 тэрбум төгрөгийн ажлын ихэнх нь дүүргүүдэд хувиарлагдах учир тэрхүү хөрөнгөөр ямар ажил хийхээ төлөвлөж иргэдээрээ хэлэлцүүлэн саналаа нийслэлийн Засаг даргын Санхүү, эдийн засгийн асуудал хариуцсан орлогчид ирүүлэх.
БИЕЛЭЛТ:  Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний саналыг зөвшилцөхөөр Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э. Бат-үүлд 2013 оны 03 дугаар сарын 27-ын өдрийн 1/2231 албан тоот хүргүүлсэн ба 2013 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 2а/1143 албан тоотоор хариу ирсэн. Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээний саналыг дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлууллаа.
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах.
БИЕЛЭЛТ: Монгол улсын Засгийн газрын 2011 оны 11 дүгээр сарын 30-ний өдрийн 339 дүгээр тогтоол “Гамшгийн аюулын тухай эрт зарлан мэдээллийн журам”-ыг хэрэгжилтийг хангах, дүүргийн Онцгой комисс, гамшгаас хамгаалах албад, мэргэжлийн ангийн удирдах болон бие бүрэлдэхүүний гамшгийн удирдлагын мэдлэгийг хөгжүүлэх, харилцан ажиллагааг сайжруулах, иргэдийн аюулгүй амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд төрийн захиргааны байгууллагуудын бэлэн байдлын чадавхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, 6 дугаар хорооны Засаг даргын ажлын байр, Уйлган СӨХ-ийн 34 дүгээр байрны 1, 2-р орцны иргэдийн дунд сургалт дадлагыг зохион явууллаа.
2013 оны 3 дугаар сарын 27-ны өдөр дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын Гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн, Тамгын газрын ажилтан албан хаагч 200-гаад хүн, 70 гаруй СӨХ-ийн удирдлагуудад 339-р тогтоол, 3 сарын 28-ний өдрийн 16.00 цагт болох эрт зарлан мэдээллийн дохиогоор хэрхэн ажиллах талаар мэдээлэл тус тус өгч ажилласан.
2013 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр 16.00 зарлан мэдээллийн дуут дохиог 30 секундын хугацаанд тасралтгүй дуугаргаж албан хаагчид 2 минут суу, нуугд хүлээ зарчмийг баримтлан аюулгүй байдлаа хангалаа.
2013 оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр 16.00 зарлан мэдээллийн дуут дохиог 30 секундын хугацаанд тасралтгүй дуугаргаж албан хаагчид 2 минут суу, нуугд хүлээ зарчмийг баримтлан аюулгүй байдлаа хангалаа.
Түлхэхгүй, гүйхгүй, ярихгүй, буцахгүй зармийг баримтлан байраа орхиж аюулгүй талбайд гарч, гамшгаас хамгаалах штабын бүрэлдэхүүн бүртгэл явууллаа.
Дадлага сургалтанд Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн бие бүрэлдэхүүн 32 албан хаагч 2 автомашинтай оролцож дүүргийн гамшгаас хамгаалах штабын галын аюулаас хамгаалах бүлгийн албан хаагчид бага хэмжээний гал унтрааж, эмнэлгийн анхны тусламжийн нөхөрлөлийн гишүүд гэмтсэн хүнд тусламж үзүүллээ.НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ
ШУУРХАЙЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
         
 2013.03.25                                                                                                                                                                 Улаанбаатар хот
 
д/д
 
 
Өгсөн үүрэг даалгавар
 
 
Биелэлт
Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан  
Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
 
1.
        Найм.  Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах.
       /Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс 2013 оны 3 дугаар 21-нд сайтуудыг шалгахад нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Бүртгэлийн газар, Татварын газар, Хөдөлмөрийн газар, Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газруудын вэб сайт холбогдохгүй буюу нээгдээгүй, нийслэлийн Нийгмийн даатгалын газар, Улаанбаатар Бизнес хөгжлийн төв сайтын материалуудаа шинэчлээгүй байсан/
     Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын цахим хуудас nobg.ub.gov.mn сайтад байгууллагынхаа үйл ажиллагааны тухай, тайлан мэдээ мэдээлэл, сэрэмжүүлэг зэргийг байршуулан байнгын нээлттэй явуулж байгаа бөгөөд Онцгой байдлын ерөнхий газраас эрх шилжсэн хөрөнгө оруулалтын талаар хийгдэж байгаа ажлын явцын мэдээллийг байршуулан ажиллаж байна.        .  
 
 
 
 
                                          БОЛОВСРУУЛСАН:
                                                              МЭРГЭЖИЛТЭН, ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН
                                                              ДЭСЛЭГЧ                                    А.ЭРДЭНЭТ
                                                                                            
 
ГЭР ХОРООЛОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГДЧЫН
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙСЭН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН
 
Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас зохион байгуулж буй бүх нийтийн их цэвэрлэгээнд Нийслэлийн засаг даргын Хот байгуулалт, хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан орлогчийн чиг үүрэгт харьяалагдах газар, агентлагууд зохион байгуулалттайгаар оролцлоо.
Гэр хорооллын хөгжлийн газрын нийт албан хаагчид 2013 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр Анкарагийн гудамж буюу “Зоос гоёлын уулзвараас СУИС-ын өмнөх замын уулзвар” хүртэл авто замын хоёр талын зам талбай, орчныг цэвэрлэлээ.
Нийт 2500м2 талбайг цэвэрлэсэн ба цэвэрлэх явцад  тамхины иш, гялгар уут, хугарсан мод, хуванцар сав, чихэр цаасны хаягдал зэрэг 5 төрлийн хог хаягдал цэвэрлэж  нийт 7 шуудай хог цэвэрлэх ажил хийсэн.


 
 
 
 
 
 
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 25-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ- ҮҮЛ БОЛОН НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДЫН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар                                                                      2013,04,04
д/д Үүрэг даалгавар Биелэлт
1 1.    Нийслэл, дүүрэг, агентлаг, харъяа газрын хэмжээнд энэ онд хийгдэх тохижилт, хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлын нээлтийг 2013 оны 4 дүгээр сарын 01-15-ны хооронд зохион байгуулахаар бэлтгэлийг хангуулах 2013 оны хөрөнгө оруулалтын ажлын бэлтгэлийг хангах хүрээнд дараах ажлуудыг зохион байгуулаад байна. Үүнд:
1.    Үнэлгээний хороодод тендэрийн ажил зохион байгуулахад анхаарах зөвлөмж, санал, тендерийн бичиг баримтад зайлшгүй тусгах шаардлагатай заалтуудыг тус тус хүргүүлсэн.
2.    Зураг төсөв шинэчлэх ажил 80%-тай.
3.    Төсөл арга хэмжээнүүдийн газар олголт, техникийн нөхцлүүдийн судалгааг гаргасан.
4.    Худалдан авах ажиллагааны газар, дүүргүүдийн засаг даргын тамгын газар болон бусад холбогдох байгууллагуудтай уулзалт зохион байгуулж санамж, зөвлөмж хүргүүлсэн.
2 3.    2013 оны эхний улирал дуусахад цөөн хоног үлдэж байгаа учир тухайн улиралд төлөвлөсөн ажлуудын гүйцэтгэлээ байгууллагын удирдлагууд хянаж, бүрэн биелүүлэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах. Календарчилсан төлөвлөгөөний эхний хоёр сард тасарсан ажлуудыг энэ сард нөхөн хийсэн байх. Газрын даргын зөвлөлийн хурлаар төлөвлөгөөний нэгдүгээр улирлын биелэлтийг хэлэлцэхэд бэлэн болсон. Газрын хэмжээнд төлөвлөгөөний биелэлт 88,6%-тай байна.
3 8.    Байгууллагууд вэб сайтынхаа мэдээлэл, программын шинэчлэлийг тухай бүр тогтмол хийж ажлаа иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах. Ялангуяа хөрөнгө оруулалтын ажлыг иргэдэд нээлттэй байлгаж иргэдээр гүйцэтгэлийн хяналт тавиулах. ·         Нийслэлийн иргэдийн хэрэгцээ, шаардлагыг хангахын тулд иргэдийн оролцоо,  санал санаачлагад тулгуурлан хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах
·         Хөрөнгө оруулалтын ажлын мэдээг түргэн шуурхай гаргах
·         Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны ил тод нээлттэй байдлыг хангах зорилгоор Слайд ХХК-тай хамтран “Хөрөнгө оруулалтын ажлын цогц программ” хийлгэж байна. Программын ажлын явц 80%-тай, 4 дүгээр сард нэвтэрч эхэлнэ.
4 13. Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагууд бүх ажиллагсдаа энэ долоо хоногт гамшгаас урьдчилан сэргийлэх сургалтад хамруулах. 2013 оны 4-р сарын 28-ний өдөр 16:00 цагт “Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийн дадлага” сургалтыг  ОБЕГ-аас зохион байгуулсны дагуу аваарын дуут дохиогоор байрыг нэгдсэн журмаар орхин, Төв талбайд цугларах сургалтанд  газрын нийт ажилчдын 80% буюу 55 ажилтан оролцсон. Сургалтанд хамрагдаагүй 13 хүний 5 хүн ээлжийн амралттай, 1 хүн өвчтэй, 7 хүн гадуур ажилтай байсан.

2013 -оны 3 -р сарын 25
2432
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
22-ын товчооны замыг зассан компанийг шалгаж байна
БНХАУ-ын “Чи Чи Ха Ар” компани, “Бэрх зараа” гэх манай улсын туслан гүйцэтгэгч компанитай өнгөрсөн 2010 оны аравдугаар сард гэрээ байгуулж, “22-ын товчоо”-ны 10.6 км автозамын ажлыг гүйцэтгэхээр болсон. Гэвч уг зам ашиглалтад оролгүй гурван ч зуныг үдэж буй билээ. Хэзээ дуусах нь ч тодорхойгүй.
2013 -оны 3 -р сарын 25
1796
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нийслэлд хэрэгжүүлэх “Орон нутгийн өмчийн концесс”-ын зүйлийн жагсаалт
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 6/26 дугаар тогтоолоор батлагдсан нийслэлд хэрэгжүүлэх “Орон нутгийн өмчийн концесс”-ын зүйлийн жагсаалтыг хүргэж байна. Энэ жагсаалтад тусгагдсан төслүүдийг Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн газраас эхлэн хэрэгжүүлж байгаа юм
2013 -оны 3 -р сарын 22
2365
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Төрийн дээд одон, медаль гардууллаа
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдөр, Казак түмний Наурыз хаврын баяр, МУ-ын Үндэсний сэтгүүл зүйн салбар үүсч хөгжсөний  100 жилийн ойн баярыг тохиолдуулан төрийн дээд, одон медалиар эрүүл мэнд, эдийн засаг, боловсрол, соёл урлаг, шинжлэх ухаан, хууль эрх зүй, батлан хамгаалах болон сэтгүүл зүйн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан хүмүүсийн энгэрийг мялаалаа
2013 -оны 3 -р сарын 22
3227
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Автомашингүй өдөр”-ийг угтаж, зорчих хөдөлгөөний 7 хоног зарлаж байна
2013 оны 3-р сарын 31-ний өдөр  уламжлалт  “Автомашингүй өдөр”-ийг  дөрөв дэх удаагаа зохион байгуулах гэж байна. Энэ удаад “Автомашингүй өдөр”-ийг угтаж “3орчих хөдөлгөөний 7 хоног” өдөрлөгийг “Автомашингүйгээр цэвэр агаарт хамтдаа” гэсэн уриатайгаар 2013-оны 3-р сарын 24-өөс 29-ны өдөр хүртэл явуулахаар болсноороо онцлог юм
2013 -оны 3 -р сарын 22
2357
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Автомашингүй өдөр”-өөр 17 цаг хүртэл автозамын хөдөлгөөнийг хязгаарлана
Энэ сарын 31-ний өдөр буюу уламжлалт “Автомашингүй” өдрөөр “Баруун 4 зам”-аас “Зүүн 4 зам”-ын уулзвар, Бага тойруугийн Хувьсгалчдын өргөн чөлөө-Залуучуудын өргөн чөлөө, Сөүлийн гудамжны автозамын хөдөлгөөнийг 10:00-17:00 цагт хязгаарлана
2013 -оны 3 -р сарын 22
1539
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Иргэдийн газар өмчлөх хүсэлтийг 30 хоногийн дотор шийдвэрлэх боломжтой боллоо
Улаанбаатар хотын хэмжээнд Монголын Мянганы сорилтын сангаас / ММСС/ “Хашааны газрын өмчлөл ба эрхийн бүртгэлийн ажил” -ыг  өнгөрсөн оны 10-р сараас эхлэн  хэрэгжүүлсэн бөгөөд одоогоор  нийт 46,600 гаруй хашааны газрын хээрийн нарийвчилсан судлагааг хийн, иргэдийн газрын эрхийг баталгаажуулах шаардлагатай байгаа юм. Энэ ажлыг ММСС-ийн Хөрөнгийн эрхийн төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын Баянзүрх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан дүүргийн сонгогдсон хэсгүүдэд богино хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор нийслэлийн Засаг даргатай хамтран ажиллах  хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа. Харилцан ойлголцлын санамж бичгийг Нийслэлийн Засаг даргын орлогч Н.Батаа, Монголын Мянганы сорилтын санг төлөөлж Монголын Мянганы сорилтын сангийн гүйцэтгэх захирлын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Батбаатар нар үзэглэсэн юм.
2013 -оны 3 -р сарын 22
2028
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ