Эд хөрөнгө бүртгэн авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2-ын “а” заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр Албан даалгавар, Төрийн өмчийн хорооны 2012 оны 46 дугаар тогтоол, Нийспэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн...
2012 -оны 8 -р сарын 6
793
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Хөрөнгө акталж, бүртгэлээс хасах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.2 дахь заалт, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйл, 78 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дэх заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны 87 дугаар тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Хан-Уул дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлийн...
2012 -оны 8 -р сарын 6
291
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Сангийн...
2012 -оны 8 -р сарын 6
279
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны “Нийслэлийн...
2012 -оны 8 -р сарын 6
243
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрх шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Сангийн...
2012 -оны 8 -р сарын 6
274
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Нидерландын УЗН-ийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзав
НИТХ-ын дарга Д.Баттулга Улаанбаатар хотноо айлчилж буй Нидерландын Улаан загалмайн нийгэмлэг/УЗН/-ийн төлөөлөгчдийг хүлээн авч уулзлаа. Монголын УЗН Нидерландын УЗН-ийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2011-2013 онд гэр хорооллын усны хангамж, орчны ариун цэврийг сайжруулах, иргэдийн эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд иргэд, сайн дурынхны оролцоог хангах хэлбэрээр гэр хорооллын өрхийн хөгжлийг...
2012 -оны 7 -р сарын 27
1382
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 01 дүгээр сарын 01 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Баянгол дүүргийн иргэдийн өрхийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэн нийлүүлэгдэх, оёдлын машин тоног төхөөрөмжийг хүлээн...
2012 -оны 7 -р сарын 23
286
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Санхүүгийн, хяналт шалгалтын мөрөөр авах зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.1 дэх заалт, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.7 дахь заалт, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 2011 оны...
2012 -оны 7 -р сарын 23
297
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Багаж хэрэгсэл хүлээн авах тухай
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 282, 2011 оны 95 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Шадар сайдын 2012 оны 43 дугаар тушаалыгтус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Улаанбаатар хот орчмын газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах, аврах үйл ажиллагааны бэлэн байдлыг дээшлүүлэхэд шаардлагатай багаж хэрэгслийг хүлээн авах Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй...
2012 -оны 7 -р сарын 21
286
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Музейн сан хөмрөгт тооллого явуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дувсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.8 дахь хэсэг, Засгийн газрын 1994 оны 233 дугаар тогтоолоор баталсан “Түүх, соёлын дурсгалт зүйлийн тооллого явуулах журам”, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2012 оны 74 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ...
2012 -оны 7 -р сарын 21
851
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 45 дугаар зүйлийн 45.3.1, 46 дугаар зүйлийн 46.1, 47 дугаар зүйлийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Японы Нийгмийн хөгжпийн сангийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжиж...
2012 -оны 7 -р сарын 21
337
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гамшгаас хамгаалах арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 /б/, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8, 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт 2012 оны 07 дугаар...
2012 -оны 7 -р сарын 18
743
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Таравган тахал өвчний халдвараас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.3 “а”, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, Ан агнуурын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.4.2, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Нийслэлд Байгалийн голомтот болон мал амьтнаас хүнд халдварладаг...
2012 -оны 7 -р сарын 18
1139
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 7 -р сарын 16
1214
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Үүрэг даалгавар
2012 -оны 7 -р сарын 3
1251
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Малын гоц халпварт "Боом" өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.6 /б/, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1.1, 26.1.4, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.9, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2006 оны 44 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Налайх...
2012 -оны 6 -р сарын 27
316
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Ажил зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 “а”, 29.1.5”в”, 29.2 дахь хэсэг, Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хуулийн 4.5 дахь заалтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь : 1. Нийслэлийн хүн амын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, мал амьтны халдварт өвчин гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор...
2012 -оны 6 -р сарын 27
789
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Шалгалт хийх тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Усны тухай хуулийн 14 дүгээр зүйл, Ариун цэврийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйл, “Ус үндэсний хөтөлбөр”-ийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1. Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэрт байрлах гүний худгуудын усанд Америкийн нэгдсэн улсын Мичиганы их сургуулийн лабораториар хийлгэсэн...
2012 -оны 6 -р сарын 27
671
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Зарим арга хэмжээний тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, тууний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 39 дүгээр зүйлийн 39.1, 39.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2, 8.4 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Сонгуулийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дахь хэсэг, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 6, 12...
2012 -оны 6 -р сарын 26
785
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тендерийн хэмнэлт зарцуулах тухай
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2011 оны...
2012 -оны 6 -р сарын 25
353
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ