Үүрэг даалгавар
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
 
НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан салбартаа дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж дүүргийн Засаг дарга нартай зөвшилцөж танилцуулах.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан салбартаа дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх саналыг  боловсруулж дүүргийн Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч  нарт танилцуулаагүй байна.

ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.
 
БИЕЛЭЛТ: Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал талаар  тус Дүүргийн Засаг дарга болон Засаг даргын орлогч нараас  санал аваагүй байна.
 
ЗУРГАА. Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг  оролцуулах тухай албан ёсоор мэдэгдээгүй байна.
 
ДОЛОО. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг  дүүргүүдэд хүргүүлээгүй байна.
 
ЕС. Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын алба холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх.
 
БИЕЛЭЛТ: Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын албанаас хийж гүйцэтгээгүй байна. 2013 оны 10 дугаар сарын  24–нөөс Дандарбаатрын гудамжинд харзны усыг хөрсний устай нийлүүлэх ажил хийгдэж эхлэх гэж байна.

АРАВ. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажлыг эрчимжүүлэн ашиглалтад хүлээн авах.
 
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажлыг  хүлээж аваагүй,  ажлыг эрчимжүүлэх талаар ямар нэг ажил хийгээгүй байна.

АРВАН НЭГ. Нийслэлийн ЗДТГ, Захирагчийн ажлын алба, агентлаг, харъяа газрууд дүүргийн ЗДТГ-аас мэдээ мэдээлэл, бүртгэл судалгаа гаргуулахдаа хугацааг  нь тулган шаарддагийг таслан зогсоох.
БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн ЗДТГ, Захирагчийн ажлын алба, агентлаг, харъяа газрууд дүүргийн ЗДТГ-аас мэдээ мэдээлэл, бүртгэл судалгаа гаргуулах судалгаа ирүүлээгүй байна.
 
АРВАН ХОЁР. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох.
 
БИЕЛЭЛТ: Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох талаар шийдвэр санал ирээгүй байна.БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
 ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013.10.14-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДЛАГУУДААС ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН ХЭРЭГЖИЛТ
2013-10-24
Д\Д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж, хэрэгжүүлсэн
үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн Үүрэг, даалгавар биелүүлээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга зам
Үүрэг, даалгавар- НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан салбартаа дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж дүүргийн Засаг дарга нартай зөвшилцөж танилцуулах. 
1 Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 190 тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/03 тоот захирамжийг үндэслэн дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 2013 оны А/236 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан ба энэ бүтцээрээ үйл ажиллагаагаа цаашид явуулна. = = Санал хүргүүлээгүй болно.
Үүрэг, даалгавар- ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.
2. Нийслэлийн Удирдах ажилтны 2013 оны 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн шуурхай зөвөлгөөн дээр дүүргийн Засаг даргаас авто замын засвар, шинэчлэлийн хүрээнд хийгдэж буй ажил, тулгарч буй бэрхшээлийн талаар танилцуулан зам тойрсон асуудлаар тулгамдаж буй асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх чиглэлээр үзэл бодлоо илэрхийлсэн. Нийслэлийн “Удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн”-өөр нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тулгамдаж буй болон цаг үеийн асуудлаар дүүргүүдийн удирдлагуудаас мэдээллийг сонсон гаргалгааг гаргаж байх болсонтой холбогдуулан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын болон Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын дарга нарт өөр өөрийн салбарын хэмжээнд хүндрэлтэй байгаа асуудлаа тодорхойлон цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаарх саналын хамтаар танилцуулга бэлтгэн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж байх үүргийг Засаг даргын Тамгын газрын 2013 оны 3/1711 дугаар албан тоотоор хүргүүллээ.
  Худалдан авах ажиллагааны хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2013 онд хийгдэх ажлын жагсаалтыг Сангийн яамны
www.e-procurment.mn, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны болон дүүргийн цахим мэдээллийн сайтад байрлуулан иргэдэд нээлттэй мэдээллэн ажиллаж байна.
  Нийслэлийн өдрийг угтан Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, СУИС-тай хамтран 2013 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулах “Хотын гудамж-Миний нутаг” сэдэвт иргэдийн баярын өдрийн хүрээнд нийслэл, дүүргийн төр, захиргааны байгууллагаас 2013 онд дэвшүүлсэн зорилт түүний хэрэгжилтийг иргэддээ сурталчилан санал, бодлыг сонсохоор бэлтгэлийг хангаад байна. = = Цаг үеийн  хүндрэлтэй байгаа болон тулгамдаж буй асуудлаар танилцуулга бэлтгэн шуурхай зөвлөгөөнд танилцуулж байх.
Үүрэг, даалгавар-ТАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс дүүргүүдэд эрх шилжүүлэн гүйцэтгэж байгаа, гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухай бүр өгч, гүйцэтгэгч компаниудад ажлаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах.
5.    Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/708 тоот захирамжаар дүүргийн Засаг даргад эрх шилжүүлэн гүйцэтгүүлэхээр даалгасан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийгдэх 1, 14 дүгээр хороодын цогцолбор барилгуудын тендер зарлагдсан.
  Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/605 тоот захирамжаар эрх шилжүүлсэн 5 дугаар хорооны 18, 22 дугаар байрны дундах талбайд байгуулах бичил цэцэрлэгийн ажлын хөрөнгө татагдсан ба 2013 оны А/733 тоот захирамжийн хүрээнд төвийн 6 хорооны 11 байрны дээврийн засварын ажлын нэг болох 3 дугаар хорооны 10 дугаар байрны дээврийн засварын ажлын гүйцэтгэлийн 80,4 хувийн санхүүжилт болох 34,3 сая төгрөгийг Эс Эм Жи Ти ХХК-д олгохоор Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар гэрээ байгуулах үнэлгээний хорооны зөвлөмжийг хүргүүлсэн. = = Нийслэлийн Засаг даргаас дүүрэгт эрх шилжүүлсэн ажлын санхүүжилтийг өгч ажил явуулах нөхцлийг хангах.
Үүрэг, даалгавар-ЗУРГАА. Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх.
6. Нийслэлийн засаг даргаас дүүрэгт эрх шилжүүлсэн 15 ажлын тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төлөөллийг оролцуулан ажиллаж байна. = =
Үүрэг, даалгавар- ДОЛОО. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох.
7. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газраас “Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө”-г ирүүлээгүй байгаа болно.
Гэр хорооллыг барилгажуулах ажлын хүрээнд орон сууцны 7 дугаар хороололд улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр баригдах нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжийн газрын асуудлыг иргэдийн оролцоотойгоор шийдвэрлэхээр телевиз орчмын 7, 8, 9, Хайлааст орчмын 12, 13, 15 дугаар хороодын иргэдийн саналыг тусган дахин төлөвлөлтийн талаарх судалгааг гарган холбогдох газруудад уламжилсан.
Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/624 тоот захирамжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын 2013 оны А/399 тоот тушаалаар зуслангийн газар өмчлөлийн ажлыг эхлүүлэх зорилгоор түр товчоо байгуулан 2013 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс сарын хугацаатайгаар 2 мэргэжилтэн ажилласан.
2013 оны эхний 10 сарын байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 11 удаагийн захирамжаар 1328 иргэний газрыг нэг удаа үнэгүй өмчлүүлэх шийдвэрийг гаргасан. Гэр бүлийн зориулалтаар өмчилсэн газраасаа хамтран өмчлөгчөө хасуулах хүсэлт гаргасан 506 иргэний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Кадастрын зурагт 470 иргэний газрыг нэмж оруулсан. Монголын Мянганы сорилын сангийн  хүрээнд одоо амьдарч буй хашааныхаа газрыг эзэмших зөвшөөрөл аваагүй байсан 840 иргэний судалгааг гарган 456 иргэнд дүүргийн Засаг даргын А/252, А/227 тоот захирамжуудаар газар эзэмших эрхийг олгон газар өмчлүүлэх шийдвэр гаргуулахаар Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт хүргүүлсэн. Газрын холбогдолтой нийт 2310 иргэний асуудлыг 2013 он гарсаар шийдвэрлээд байна.    = = Иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг зохион байгуулах боломжийг хангах.
Үүрэг, даалгавар-ЕС. Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын алба холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх.
9.     Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн даргын баталсан удирдамжийн дагуу төвийн 6 хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах дулааны болон цахилгаан, холбоо, цэвэр, бохир усны худгуудад үзлэг, шалгалтыг хийн судалгааг шинэчлэн гаргаснаар нийт 1336 траншей тоологдсон. Үүнээс зориулалтын тагтай 1241, зориулалтын бус тагтай 70, таггүй 25 траншей байгаа болно.  = = Дүүргийн хэмжээнд байгаа дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох
Үүрэг, даалгавар- АРАВ. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажлыг эрчимжүүлэн ашиглалтад хүлээн авах.
10.    Нийслэлийн төсвийн 350,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар он дамжин хэрэгжиж буй 9 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын ажлыг Нэмэх сүлжээ ХХК-аас хийж гүйцэтгэн ашиглалтад оруулсан.
Дүүргийн 3 дугаар хорооны  цогцолбор барилгын ажлыг нийслэлийн төсвийн 1 тэрбум 200,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Бүтээлч шинэ сонголт ХХК-аас гүйцэтгэн ажилласнаар ажлын явц 50 хувьтай байна.
Нийслэлийн төсвийн 350,0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр дүүргийн 5  дугаар хорооны цогцолбор барилгын ажлыг Шилдээд ХХК-аас хийж гүйцэтгэн ажлын явц 80 хувьтай байна.
   Дүүргийн 10 дугаар хорооны цогцолбор барилгын ажлыг Асар Өргөө ХХК-аас хийж гүйцэтгэснээс 90 хувь, 17 дугаар хорооны цогцолбор барилгын ажлыг БҮҮХ ХХК-аас хийн 70 хувийн гүйцэтгэлтэй, 19 дүгээр хорооны цогцолбор барилгын ажлыг Нарантээл ХХК-аас хийж гүйцэтгэн ажлын явц 80 хувь байгаа болно. = = Он дамжин баригдаж буй хороодын цогцолбор барилгын ажлыг дуусгах.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ХОЁР. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох.

12.     Зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох асуудлаар одоогоор шийдэлд хүрсэн зүйл байхгүй байгаа болно.
    Хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын чиглэлээр 2013 онд хийгдэх ажлуудын хүрээнд зураг, төсвийн ажлыг гүйцэтгүүлэхээр 4 газартай гэрээ байгуулсан. Ирэх оноос дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албаар дамжуулан зөвлөх үйлчилгээний тендерийг зарлан шийдвэрлэж байхаар асуудлыг судалж байна. = = Зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох асуудлыг судлах.
Үүрэг, даалгавар-АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх.
13.      Маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон дээд газрын шийдвэрийг дүүрэгт албан ёсоор ирүүлж байгаагүй. 
     Өмч газрын харилцааны албанаас Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийг Ulaanbaatar.mn сайтаар дамжуулан авч ажил, албандаа ашиглаж байна. = =ТАНИЛЦСАН: ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА                                                    Д.ГАНБОЛД
ХЯНАСАН: ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА                       Б.МӨНХБАТ

ХЭРЭГЖИЛТ ГАРГАСАН: ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                                  З.НАРАНТУЯА
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
/БАГАНУУР ДҮҮРЭГ/
НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан салбартаа дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж дүүргийн Засаг дарга нартай зөвшилцөж танилцуулах.
Багануур дүүрэг иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх саналтай байгаа боловч Засаг даргатай  зөвшилцөөгүй байна.
ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.
Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал Засаг даргаас санал аваагүй.
ТАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс дүүргүүдэд эрх шилжүүлэн гүйцэтгэж байгаа, гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухай бүр өгч, гүйцэтгэгч компаниудад ажлаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах.
Хэвийн явагдаж байгаа.
ЗУРГАА. Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх.
ЗДТГ-ын төлөөллийг оролцуулаагүй
ДОЛОО. Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох.
ЕС. Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын алба холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх.
 
 
 
 
Захирагчийн ажлын албанаас одоогоор Багануур дүүрэгт ажил хийгээгүй  байна.
АРАВ. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажлыг эрчимжүүлэн ашиглалтад хүлээн авах.
Багануур дүүрэгт он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажил байхгүй.
АРВАН НЭГ. Нийслэлийн ЗДТГ, Захирагчийн ажлын алба, агентлаг, харъяа газрууд дүүргийн ЗДТГ-аас мэдээ мэдээлэл, бүртгэл судалгаа гаргуулахдаа хугацааг  нь тулган шаарддагийг таслан зогсоох.
1/ Нийслэлийн боловсролын газраас 1/943 дугаартай албан тоот хоцорч ирсэн.
2/ Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас 04 дугаартай албан шаардлага  хугацаа тулж ирсэн.
АРВАН ХОЁР. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох.
Багануур дүүргийн  ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох саналтай байна.
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх.
Маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр ЗДТГ-т ирүүлж байна.
АРВАН ДӨРӨВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хан-Уул, Налайх, Багануур, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нараас хөрөнгө шийдүүлэхээр тавьсан саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд оруулах.
 Багануур дүүргийн Засаг даргаас  хөрөнгө шийдүүлэхээр тавьсан саналын талаар дахин санал аваагүй.
  НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН
 ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
 
Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар                                                                               2013 оны 10 сарын 24 ны өдөр  
Д/д Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг даалгавар хэрэгжүүлээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
ХОЁР. Нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдлыг нээлттэй мэдээлэх
  Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 151 дүгээр тогтоолыг үндэслэн нийслэлд барилга эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олгосон байдал 2013.02.18-наас 2013.10.24-ний өдрийн байдлаар ”Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудаас “БУАЭҮЗ” авах тухай 676 хүсэлт ирүүлснээс  баримт бичгийн бүрдлийг судлан үзэж нийт 525 барилга байгууламжид “БУАЭҮЗ”-ийг олгосон ба баримт бичгийн бүрдэл дутуу болон холбогдох хууль дүрэм, журам  зөрчсөн 151 иргэн аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрөл олгох боломжгүй тухай албан ёсоор мэдэгдсэн байна.  
Нийт олгосон 525 зөвшөөрлийг ангилж үзвэл:
1. Барилга-340 /Шинээр 251, Сунгалт 89/
2. Цахилгааны шугам сүлжээ-111
3. Зам, гүүр-46
4. Ус, дулааны шугам сүлжээ-16
5. Холбооны шугам сүлжээ-5
6. ШТС, түлш хадгалах сав-6
7. Лифт-1
   
  Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал Өнгөрсөн  14 хоногт: Нийт 378
Шийдвэрлэх шатандаа байгаа 206,
Хугацаанд нь шийдвэрлэж хариу өгсөн 172
Шийдвэрлэлт  45.5%  хувьтай.
Оны эхнээс өссөн дүнгээр: Нийт 5578 өргөдөл,
Шийдвэрлэж хариу өгсөн нь 4660,
Шийдвэрлэх шатандаа байгаа 295,
Шийдвэрлэлт  94.6 % хувьтай.
   
ДОЛОО. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох.
  ХЕТ-үүдийг хийж дуусган Дүүргүүдэд хүргүүлэх Налайх дүүргийн ХЕТ-г хийхээр Нью Урбанизм ХХК шалгаран 2013.09.16 өдөр гэрээ байгуулж  3 сарын хугацаатай ажлыг гүйцэтгэхээр болсон.Эхлэлийн тайлангаа 10.22 ны техникийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлсэн. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх журмын дагуу батлагдсан байршлууд дээр шалгарсан компаниуд иргэдийн саналыг авч, тохиролцсоны үндсэн дээр ХЕТ боловсруулж батлуулснаар хэрэгжүүлж байна. НЗТХ 8 байрлалд ХЕТ-ий зургийн даалгаврын ажлыг хийж гүйцэтгэн одоо экспертизэд хянагдаж байна. Мөн Инженер Геодези ХХК нь СХД-ийн 28- р хорооны ХЕТ-ий зургийн даалгаврыг хийж гүйцэтгэж байна.    
Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас ирсэн санал хүсэлтийн тайлбар
  ХЕТ-г яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох БхД Багахангай дүүргийн ХЕТ боловсруулах ажлын зургийн даалгавар боловсруулж 2013.06.19 1/1540 тоот албан бичгээр НХАААГ-т хүргүүлсэн. НХAAГазраас Багахангай дүүргийн ХЕТ боловсруулах нээлттэй тендерийг зарлаж төсөл хэрэгжүүлэгч шалгараагүй тул 8 дугаар сарын 30-нд дахин тендер зарлаж гүйцэтгэгчийг шалгаруулсан. НХААГ-аас зөвлөмж ирүүлсний дагуу гэрээ байгуулан ажиллана.    
  ЭТӨЧ, Нарны зам, Зүүн дөрвөн зам, XIII хорооллын нэг барилга нийтийн эзэмшлийн зам тайлбайг хаасан, явган зам дээр баригдсан, цахилгааны төв шитэнд тулгасан учир арга хэмжээ авах БЗД Зүүн Сэлбэ ХЕТ-тэй уялдуулан, НЗД-ын 2011.06.13-ны өдрийн А/420 тоот захирамжийг үндэслэн БЗД-ийн18-р хороо, Дамдинсүрэнгийн гудамжинд байршуулан иргэн А.Оюунбаатарт контор үйлчилгээний зориулалттай 11м х 12 м хэмжээтэй, 7 давхар барилга барих ерөнхий төлөвлөгөө батлагдаж, 2013.06.03-ны 492 тоот архитектур төлөвлөлтийн даалгавар олгогдсон байна.
Хуваарилах байгууламжийн барилгаас /РП-25/
 5 м зайтай байхаар гадна цахилгааны зураг төсөл нь батлагдсан байна.
   
  Зураг төсөвгүйгээс шалтгаалж орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зохих хэмжээнд зарцуулж чаддаггүй өнөөгийн байдлыг өөрчлөх СХД,
 
СХД-ийн Эдийн засаг, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Б.Баярмагнайтай холбогдон лавлахад “2013 онд зураг төсөв нь хийгдээгүй шалтгаанаар удааширсан, хойшилсон ажил байхгүй. Харин 2014 оны төсөвт бүтээн байгуулалтын ажлын зураг төсвийн ажлыг тусад нь суулгуулах саналтай байна” гэсэн. Энэ саналын дагуу НЗДТГ-ын Стратеги бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс болон НХОГ-тай хамтран ажиллаж байна.    
  Гэр хорооллын ХЕТ-ний талаар дүүргүүдэд тухай бүр мэдээлэл өгч байх СБД,
Хотын дахин төлөвлөлт хийхдээ шинээр олгох газар нутаггүй дүүргүүдээ анхаарах ЧД
Цаашид Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн талаар бүх дуургийн Засаг дарга нарт тухай бүрт н албан бичгээр мэдээлэл хүргүүлж ажиллана.
 
Хотын дахин төлөвлөлт хийхдээ шинээр олгох газар нутаггүй дүүргүүдэд хийхгүй. Энд газар зохион байгуулах ажил хийгдэнэ.
Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт бол нэгэнт үүссэн гэр хорооллыг тухайн газрын иргэдийн оролцоотойгоор дахин төлөвлөх үйл явц юм.
   
           
 
 
 
 
ТАНИЛЦСАН: Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын орлогч дарга                               Ш.Уртнасан
 
 
Хянасан:  Захиргаа, Санхүүгийн хэлтсийн дарга                                                 Т.Буянжаргал
Нэгтгэсэн: Биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн                                                       Н.Дүнжиймаа
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДҮГЭЭР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТ
 
2013.10.24                                                                                                                                         БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГ
ӨГӨГДСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР ХЭРЭГЖИЛТ
2 Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал/Дүүргийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох. Дүүргийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар 20 ажил болон Нийслэлийн Засаг даргаас эрх  шилжиж ирсэн 4 ажлын тендер шалгаруулалт, ажлын гүйцэтгэлийн явцын талаар Дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөн, Иргэдийн Нийтийн хурал, “Ажлаа танилцуулах өдөр”-р мэдээлэл, танилцуулга хийж ажиллаж байна.
5 Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс дүүргүүдэд эрх шилжүүлэн гүйцэтгэж байгаа, гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухай бүр өгч, гүйцэтгэгч компаниудад ажлаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах Нийслэлийн  ЗДТГ-ын СТСХ-ээс  Багахангай дүүрэгт эрх шилжүүлэн гүйцэтгэж байгаа 4 ажил байна.
 1. Дүүрэгт харьяалагддаг асфальтан замын 304 м2 нөхөөс хийх 21,600,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 21,500,000 төгрөгний гэрээний үнэтэй ажлыг Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн. Санхүүжилтийг Нийслэлийн замын сангаас шууд хийгдсэн.
 2. “Илч Орд “ НӨҮГ-ын зуухны яндангийн шинэчлэл хийх 25,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 25,000,000 төгрөгний гэрээний үнэтэй ажлыг Нийслэлийн засаг даргын нөөц хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн. Нийт 18,750,000 төгрөгний санхүүжилт олгосон. Ажил бүрэн хийгдэж дууссан.
 3. 2-р хорооны 14-р байрны дээвэр засварын  39,500,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй ажил Нийслэлийн төсвөөс санхүүжинэ. Гэрээ байгуулах шатандаа явж байна. Ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ.
 
 1. 1-р хорооны 4-р байрны дээвэр засварын 46,000,000 төгрөгний төсөвт өртөгтэй 45,450,000 төгрөгний гэрээний үнэтэй ажлыг Нийслэлийн төсвөөс санхүүжүүлнэ. Гэрээ байгуулагдаж ажил эхэлсэн. Ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлнэ.
6 Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх. Дүүрэгт нийт 20 тендер шалгаруулалтын үнэлгээний хороо байгуулагдсанаас бүх үнэлгээний хороонд дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын төлөөлөл орсон байна.
7 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох.  
Дүүргийн 2-р хорооны нутаг дэвсгэрийн улсын чанартай авто замын дагуу 160 га газарт хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийлгэхээр Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газарт саналыг хүргүүлсэн. Одоогоор төлөвлөгөө батлагдаж ирээгүй байна.
11 Нийслэлийн ЗДТГ, Захирагчийн ажлын алба, агентлаг, харъяа газрууд,дүүргийн ЗДТГ-аас мэдээ, мэдээлэл, бүртгэл судалгаа гаргуулахдаа хугацааг нь тулган шаарддагийг таслан зогсоох Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон Захирагчийн ажлын албанаас манай дүүрэгт хамаарах  мэдээ, мэдээлэл, бүртгэл судалгаа гаргуулахдаа “Монгол шуудан”-гаар явуулдаг  учраас хугацаа хожимдох тохиолдол байнга гардаг. Тиймээс албан бичгийг “Монгол шуудан”-гаас өөр боломжит аргаар богино хугацаанд авч байх шаардлагатай байна.
12 Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох      Багахангай дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар зураг төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох шаардлагатай байна. Төсөвт оруулж, орон тоо гаргах хэрэгтэй.
 
 
 
 
 
 
 
13
 
 
Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх. Холбогдох судалгааг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газарт тухай бүр гарган хүргүүлсэн.
БИЕЛЭЛТ НЭГТГЭСЭН:
ЗХХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН                     Б.ТҮВШИНБАЯР
 
ХЯНАСАН:
ЗДТГ-ЫН ДАРГА                            Ш.БЯМБАА
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
Байгууллагын нэр: Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба                                                                                          2013.10.24
Үүрэг, даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа Хүрсэн бодит үр дүн
/Түүний нотолгоо/
Үүрэг даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
1 ГУРАВ.Авто тээврийг шалган нэвтрүүлэх 22-ын товчооноос цааш зам тавьж байгаа ‘’Бэрх зараа ’’ХХК –ны ажлын явцтай  Н.Гантөмөр, Ё.Гэрэлчулуун, Б.Бадрал  нар танилцах,хэвлэл мэдээллээр байдлыг мэдээлэх.
  22-ын  товчооноос Баруун аймгууд болон Дархан-Уул аймаг руу  салдаг уулзвар  хүртлэх  4 км авто замын хойд урсгалд “Бэрх зараа’’ХХК  өнгө хучилтын ажлыг хийж дусгасан. Тус замын урд урсгал буюу баруунаас зүүн тийшээ чиглэсэн авто зам дээр үүссэн эвдрэлийг  “Нийтийн Үйлчилгээний Улаанбаатар Нэгтгэл” ОНӨААТҮГ 10 сарын 15-ны өдрөөс эхлэн нөхөөсний ажлыг хийж байна.
2 ЕС.Хотын хэмжээнд дулаан ,бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох , авто замын ус нэвтрүүлэх  сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын  алба холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх/226 траншейн таггүй, нэг хэсэг нь стандартын бус тагтай байгааг  холбогдох  байгууллагууд тагтай болгох,солих./ЗАА Б.Бадрал менежер, холбогдох инженерийн шугам сүлжээ  бүхий  байгууллагууд /
  Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажил нь Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны А/590 дугаар захирамжийн дагуу хэрэгжиж байгаа ажил бөгөөд ажлыг эрчимжүүлэх талаар албан бичиг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлээд байна. Түүнчлэн хотын шаардлагатай зарим хэсгүүдэд шүүрт худаг тавих ажлыг “Нийтийн Үйлчилгээний Улаанбаатар Нэгтгэл” ОНӨААТҮгазраар хийлгүүлэхээр зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч ажиллаж байна. 
3 АРВАН НЭГ.Нийслэлийн  ЗДТГ –аас Захирагчийн ажлын алба ,агентлаг ,харьяа  газрууд дүүргийн ЗДТГ –аас мэдээ мэдээлэл, бүртгэл  судалгаа гаргуулахдаа  хугацааг  нь  тулган   шаарддагийг таслан зогсоох.
  Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас дүүргүүд болон харьяа газруудаас мэдээлэл, бүртгэл, судалгаа, холбогдох үүрэг даалгавар өгөхдөө тухайн ажлыг хийж гүйцэтгэх боломжит, тооцоо судалгааг хийх хугацаа өгч байх талаар хэлтсийн удирдлагууд болон мэргэжилтнүүдэд зөвлөгөө өгсөн болно.
 
 
Танилцсан:    Улаанбаатар хотын Ерөнхий менежер бөгөөд
                                                         Захирагчийн ажлын албаны дарга                                  Б. Бадрал
 
                                 Хянасан:        Захиргаа, санхүүгийн хэлтсийн
                                                        дарга                                                                                Э.Энхцэцэг
 
                                  Нэгтгэсэн:      Хууль, эрх зүйн мэргэжилтэн                                       Э.Эрдэнэбат
НИЙСЛЭЛИЙН  УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН  ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
16
 

 
 
Үүрэг даалгавар
 
Хэлтэс
 
Гүйцэтгэл
 
Хувь
 
1
 
ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.  
 
Кадастрын  хэлтэс
Б.Батчимэг
    Нийслэлийн хэмжээнд 2013 оны 10 дугаар сарын байдлаар Нийслэлийн Засаг даргын 9 удаагийн захирамжаар шинээр газар эзэмшүүлэх шийдвэр гарсан. Уг захирамжууд болон өдөр тутмын үйл ажилллагааны талаарх мэдээллийг байгууллагын  www.umch.gov.mn  сайтад байнга байршуулан иргэд олон нийтэд нээлттэй мэдээллэж байна.
 
 
 
 
2
 
 
 
АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх.
 
Кадастрын  хэлтэс
Б.Батчимэг
 
Хуулийн хэлтэс Э.Ариунгэрэл
       Хууль зөрчиж олгосон газар эзэмших, ашиглах эрхийг цуцласан болон маргаантай газруудын жагсаалтыг дүүргийн Өмч газрын харилцааны албадад тогтмол танилцуулан ажиллаж байгаа бөгөөд Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын 2013 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн шуурхай зөвлөгөөн дээр НЗД бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Э.Бат-Үүлийн өгсөн үүрэг даалгаварын дагуу дээрх жагсаалт болон шийдвэрийг дүүргүүдийн ЗДТГ-т нөхөн хүргүүллээ. Цаашид тухай бүрт нь захирамж шийдвэрүүдийг хүргүүлэн ажиллах болно.
       Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр  38 иргэн аж ахуйн нэгжийн газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгосон захирамжийг дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албадаар дамжуулан холбогдох ИААНБ-д хүргүүлсэн.
Үүнд:
 1. Баянгол дүүрэгт 6 иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага
 2. Баянзүрх дүүрэгт 8 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
 3. Сүхбаатар дүүрэгт 6 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
 4.  Сонгинохайрхан дүүрэгт 5 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
 5. Хан-Уул дүүрэгт 7 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
 6. Чингэлтэй дүүрэгт 6 иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага
   Мөн Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр хууль зөрчиж олгосон иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгосон 105 захирамж батлагдсан бөгөөд тус 105 захирамжийг  дүүргийн Өмч, газрын харилцааны албадаар дамжуулан холбогдох ИААНБ-уудад хүргүүлсэн.
Үүнд:
 1. Баянгол дүүрэгт 21
 2. Баянзүрх дүүрэгт 16
 3. Сүхбаатар дүүрэгт 20
 4. Сонгинохайрхан дүүрэгт 26
 5. Хан-Уул дүүрэгт 2
 6. Чингэлтэй дүүрэгт 20 иргэн, аж ахуйн нэгж  байгууллагад шийдвэрийг хүргүүлсэн.
 
 
НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАРНИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
 
            НЭГ. Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нар хариуцсан салбартаа дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж дүүргийн Засаг дарга нартай зөвшилцөж танилцуулах.
            БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргын 2013 оны 01 дүгээр сарын 04 өдрийн 04 тоот захирамжаар орон тооны бүтэцийг шинчлэн баталсан. Санал хүргүүлээгүй
            ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.
            БИЕЛЭЛТ: Дүүргийн Засаг даргаас нийслэлийн болон дүүргийн удирдах ажилтны шуурхай зөвлөгөөнд худалдан авах ажиллагаа, тендерийн явц, тулгамдсан асуудлыг мэдээлэн ажиллаж, шаардлагатай арга хэмжээг тухай бүр авч байгаа бөгөөд шаардлагатай мэдээллийг дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албанаас календарийн 7 хоног тутамд мэдээлж ажиллаж байна. Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын дарга нарт хүндрэлтэй байгаа асуудлаар шуурхай зөвлөгөөн дээр танилцуулахыг үүрэг болгосон.
            ТАВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс дүүргүүдэд эрх шилжүүлэн гүйцэтгэж байгаа, гүйцэтгэсэн ажлын санхүүжилтийг тухай бүр өгч, гүйцэтгэгч компаниудад ажлаа хэвийн явуулах нөхцлийг хангах.
            БИЕЛЭЛТ: Нийтийн бие засах газар 2ш , 600,0 сая/төгрөгийн төсөвт өртөгтэй.
 Гэр хороололд ус түгээх цэг 2ш 50,0 сая/төгрөгийн төсөвт өртөгтэй.  Сонгон шалгаруулалт хийгдээгүй байна. Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлгийн цогцолбор барилга 2ш Төсөвт 500,0 сая. 581,3 сая/ төгрөгийн ажлаас 13-р хороонд “ Гранд эвэрист “ХХК 578,3 сая/төгрөгийн саналаар шалгарч гэрээ хийгдэх шатандаа явж байгаа. Нэр бүхий хороодод дээврийн их засвар хийх. 9 төсөл ажил 493,3 сая  төгрөгийн ажлаас сонгон шалгаруулалтаар 6 компани шалгарч ажил гүйцэтгэлийн шатанд явагдаж байгаа. Ямар нэг санхүүжилт хийгдээгүй.
            Нийтийн болон хороодын дунд гэрэлтүүлэг сайжруулах 353,4 сая/төгрөгийн 353,4 сая/төгрөгийн ажлаас одоогоор гүйцэтгэгч шалгаруулаагүй байна.
            ЗУРГАА. Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх.
            БИЕЛЭЛТ: Нийслэлийн Засаг даргаас 3,1 тэрбум төгрөгийн өртөг бүхий  20 төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны эрх холбогдох 6 захирамжаар шилжин ирсэн бөгөөд нийт  8 үнэлгээний хороо дүүргийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан. Тус үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөлөл болон иргэдийн төлөөлөл байнга орж байгаа болно.
            АРВАН ХОЁР. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох.
            БИЕЛЭЛТ: Зураг төсвийн гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох асуудлаар хэлэлцсэн зүйл байхгүй.

            АРВАН ГУРАВ. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх. 
            БИЕЛЭЛТ:  Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших, ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэр дүүрэгт ирж байгаагүй.
 
  
                                    ЗАХИРГАА ХУУЛИЙН ХЭЛТЭС
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН
ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
Баянгол дүүрэг
Үүрэг даалгавар Биелэлт
1 ХОЁР. Холбогдох байгууллагууд нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал /Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авч/, худалдан авах ажиллагааны тендерийн ажлын явц, дүүргүүдийн тулгамдсан асуудлын талаар шуурхай зөвлөгөөнд мэдээлж, иргэддээ нээлттэй болгох.
 
Дүүргийн Засаг дарга шуурхай зөвлөгөөнд дүүрэгт тулгамдсан асуудлын талаар мэдээлэл хийхээр бэлтгэж байна.
2 ЗУРГАА. Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх.
 
Нийслэлээс зарлаж буй тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулж байх талаарх хүсэлтийг Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газарт хүргүүлсэн.
3 НАЙМ. Нийслэлийн Агаарын чанарын алба хагас коксжсон болон үртсэн шахмал түлшийг Баянгол дүүрэгт нийлүүлэлтийг эрчимжүүлэх.
 
Дүүргийн нэгдсэн агуулахад одоогийн байдлаар “Хялгант” НӨУҮГ-ын 6 вагон, 1 машин 365,5 тонн, “Хайрхан буянт” ХХК-аас 2 вагон 126 тонн нийт 491,5 тонн үртсэн шахмал түлш хүлээн авсан бөгөөд 10-2, 23-2 дугаар жижиглэн борлуулах цэгүүд рүү 20 тонн үртсэн шахмал түлшийг гаргаад байна.
4 ЕС. Хотын хэмжээнд дулаан, цэвэр бохир ус, холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн тавих ажлыг Захирагчийн ажлын алба холбогдох байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх. Дүүргийн хэмжээнд 2013 оны 05 дугаар сарын байдлаар нийт бохир усны 1626 худагаас таггүй 5 худаг, цэвэр усны 105 худгаас бүгд тагтай, дулааны 396 худгаас 1 худаг таггүй. Холбооны 199 худгаас 2 худаг таггүй нийт 8 худаг таггүй гэж тоологдсон байна.
5 АРВАН ХОЁР. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох. Дүүргийн Эдийн Засаг, төлөвлөлтийн хэлтэст төсөвчин, инженер мэргэжлийн ажилтан авахаар бүтцийн өөрчлөлт хийх шийдвэр гаргасан.
6 АРВАН ДӨРӨВ. Нийслэлийн ЗДТГ-ын Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс Хан-Уул, Налайх, Багануур, Баянгол дүүргийн Засаг дарга нараас хөрөнгө шийдүүлэхээр тавьсан саналыг нэгтгэн боловсруулж, нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн хуралдаанд оруулах.   Саналаа хүргүүлсэн байгаа.
 
НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НИЙ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР
                   
Нийслэлиийн хөрөнгө оруулалтын газар             2013 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр
                   
д/д Багцын нэр Зөвлөмж гарсан, ирсэн огноо Эх үүсвэр  2013 он санхүүжих /сая.төг/   Гэрээний дүн  Шалгарсан компани Гэрээний хугацаа Ажлын явц, тайлбар
% Тайлбар
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Сонгинохайрхан дүүрэг         3.550,70   3.872.311.798,00     28%  
1 Сонгинохайрхан дүүргийн 11 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0067  2013.06.04 2013.06.06 НТХО         582,1        575.000.000,0  Чоно бөртэ ХХК 2013.06.30 2013.12.25 15% 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэгчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр зөвлөмж ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 10 сарын 21-ны өдрийн байдлаар аяган суурь болон суурийн дам нуруу цутгагдаад байна.
2 Сонгинохайрхан дүүргийн 2 дугаар хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0062  2013.06.04 2013.06.06 НТХО         605,7        586.059.747,0  комптрейд ХХК 2013.06.20 2013.12.20 15% 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэгчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр зөвлөмж ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 10 сарын 21-ны өдрийн байдлаар аяган суурь болон суурийн дам нуруу цутгагдаад байна.
3 Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0060 2013.06.04 2013.06.06 НТХО         578,0        561.958.369,0  Бэлц ХХК 2013.06.25 2013.12.25 60% Угсралтын ажил дууссан. Хаалга цонх суурлиулж байна. Дээврийн ажил хийгдэж байна. 2013.09.24-ны 2/2435 тоот ажил эрчимжүүлэх албан бичиг өгсөн. Долоо хоног болгон газар дээр нь техник хяналт хийн ажиллаж байна. Гэрээт хугацаандаа ашиглалтанд орно.
4 Сонгинохайрхан дүүргийн 4 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0064 2013.06.04 2013.06.06 НТХО         596,8        532.984.125,0  Төсөв төсөл ХХК 2013.06.25 2013.12.25 70% Угсралтын ажил дууссан. Хаалга цонх суурлиулж дууссан. Дээврийн ажил хийгдэж байна. 2013.09.24-ны 2/2435 тоот ажил эрчимжүүлэх албан бичиг өгсөн. Долоо хоног болгон газар дээр нь техник хяналт хийн ажиллаж байна. Гэрээт хугацаандаа ашиглалтанд орно.
5 Сонгинохайрхан дүүргийн 9 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0065 2013.06.04 2013.06.06 НТХО         570,3        542.860.590,0  Тэмээн ХХК 2013.06.28 2013.12.25 15% 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэгчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр зөвлөмж ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 10 сарын 21-ны өдрийн байдлаар аяган суурь болон суурийн дам нуруу цутгагдаад байна.
6 Сонгинохайрхан дүүргийн "3-р хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо өрхийн эмнэлэг, цагдаагйин хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил багцын дугаар: НХААГ-13/0063 2013.07.17
2013.07.17
НТХО           55,3        552.274.774,0  "Шахайт ундрага"ХХК 2013.08.05 2014.02.01 15% 2013.07.30-ний өдөр НИТХ-ын 85-р тогтоолоор Барилга барих талбайд байсан хуучин хороо, өрхийн эмнэлгийг буулгах шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний өдөр А/772 тоот захирамжаар Хөрөнгө бүртгэлээс хасах тухай шийдвэр гарсан. 2013.08.14-ний А/771 тоот захирамжаар Хөрөнгө гаргах, үнэлгээний хороо байгуулах тухай шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэрийн дагуу Нийслэлийн өмчийн харилцааны газарт байгуулагдсан үнэлгээний хороо хуучин барилгыг буулгах гүйцэтгэгчийг сонгон НХОГ-т 2013.09.19-ний өдөр зөвлөмж ирүүлсэн. Буулгалтын ажилд шалгарсан гүйцэтгэгч байгууллагуудтай 2013.09.27-2013.10.01 хүртэл гэрээ байгуулан буулгалтын ажлыг гүйцэлдүүлсэн. 2013.10.01-ний өдөр Хорооны барилга угсралтын ажлыг эхлүүлж 10 сарын 21-ны өдрийн байдлаар аяган суурь болон суурийн дам нуруу цутгагдаад байна.
7 Сонгинохайрхан дүүргийн 10 дүгээр хорооны "Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор барилга угсралт"-ын ажил НХААГ-13/0067  2013.08.05 2013.08.08 НТХО         562,5        521.174.193,0  Ардааган ХХК 2013.08.26 2014.07.15 5% Төлөвлөгдсөн байршил дээр хуучин өрхийн эмнэлэг, хорооны байр, мянганы сорилын сангийн төслөөр хэрэгжсэн барилга байсан. Эдгээр барилгууд дээр буулгалтын мэргэжлийн хяналтын дүгнэлт байгаагүй. Иймд Сонгинохайрхан дүүргээс байршлыг өөрчлөх хүсэлт гаргаж 2013.08.26-ний өдөр Дүүргийн газар эзэмшүүлэх захирамж гарсан.  НЕТГ-ын хурлаар оруулсан боловч зөвшөөрөөгүй учраас ажил эхлэх боломжгүй  байна.
  Чингэлтэй дүүрэг         2.300,00   2.200.823.970,00     80%  
8 3-р хороонд хүүхдийн номын сан бүхий хороо, цагдаа, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн цогцолбор барилга барих ажил 2012 НТХО      1.200,0     1.195.425.090,0  "Бүтээлч шинэ сонголт" ХХК 2012.12.01 2014.05.30 60% 5-р давхрын хэв хашмал арматурчлалын ажил хийгдэж байна. Гэрээт хугацаандаа ашиглалтанд орно. 
9 Чингэлтэй дүүргийн 17-р хорооны цогцолбор барилга   2012 НТХО         350,0        328.113.565,0  "БҮҮХ" ХХК 2012.04.01 2012.08.01 70% Дотор заслалын болон гадна цооногын ажил хийгдэж дуусч байна. 2013.10.01нд ажил эрчимжүүлэх талаар хурал зохион байгуулж, албан бичиг өгсөн.
10 Чингэлтэй дүүргийн 19-р хорооны цогцолбор барилга 2012 НТХО         400,0        327.285.315,0  "НАРАНТЭЭЛ" ХХК 2012.06.07 2012.10.07 95% Барилгы угсралтын ажил бүрэн дууссан. 2013.11.01нд барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээж авах комисс ажиллана.
11 Чингэлтэй дүүргийн 10-р хорооны цогцолбор барилга 2012 НТХО         350,0        350.000.000,0  "Асар өргөө" ХХК  2012.04.25 2012.08.30 2012.12.28 95% 2013.10.23-нд комисс ажиллуулах хүсэлтээ ирүүлсэн. 2013.11.01нд барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтанд хүлээж авах комисс ажиллана.

НИЙСЛЭЛИЙН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДЫН 2013 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН 14-НЫ ӨДРИЙН ШУУРХАЙ ЗӨВЛӨГӨӨН ДЭЭР НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧ Э.БАТ-ҮҮЛИЙН ӨГСӨН ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТ
2013.10.24                                                                                                                                        Сонгинохайрхан дүүрэг
 
Д/д
 
Үүрэг , даалгаврын дагуу хийж хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа
Хүрсэн бодит үр дүн
/түүнийг нотлох нотолгоо/
Үүрэг, даалгавар биелээгүй бол хэрэгжээгүй шалтгаан Цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ
0 1 2 3 4
Үүрэг, даалгавар:1 Дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж дүүргийн Засаг дарга нартай зөвшилцөж танилцуулах.
1 Нийслэлийн Засаг даргын орлогч нараас хариуцсан салбартаа Дүүрэг, иргэдэд үйлчлэх захиргааны бүтэц бүхий өөрчлөлт хийх санал боловсруулж, Дүүргийн Засаг даргатай зөвшилцөөгүй байгаа.      
Үүрэг, даалгавар:2 Нийслэлийн хэмжээнд шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах болон барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөл олголтын байдал/ Дүүргүүдийн Засаг дарга нараас санал авах/
2 Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2012 оны 9-р сарын 27-ны өдрийн 3/10 дугаар тогтоолд Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон баримт бичгийг батлуулах хүртэл хугацаанд Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт шинээр газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрх олгохгүй байхыг Нийслэл, дүүргийн Засаг дарга нарт үүрэг болгосон тул шинээр газар эзэмших эрх олгох боломжгүй байна. Барилгын ажил эхлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрөлд одоогоор дүүргийн Засаг даргаас санал аваагүй байна.       
Үүрэг, даалгавар:3 Нийслэлээс зарлаж байгаа тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу заавал оролцуулах.
3   Нийслэлээс зарлаж байгаа тендерийн үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн дүүргийн ЗДТГ-ын төлөөллийг хуулийн дагуу оролцуулж байхыг дэмжиж саналаа өгсөн. Одоогоор үнэлгээний хороонд төлөөлөл оруулаагүй байгаа.     .
Үүрэг, даалгавар:4 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг яаралтай хийж дуусган дүүргүүдэд хүргүүлж, иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжтой болгох
4 Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газар хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөгөө дуусгаж ирүүлээгүй байгаа тул  иргэдэд газар өмчлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэн явуулах боломжгүй байна.      
Үүрэг, даалгавар:5 Нийслэлийн хэмжээнд дулаан цэвэр бохир ус холбооны худгуудыг тагтай болгох, авто замын ус нэвтрүүлэх  сувгийн шүүр алдагдсаныг нөхөн хийх.
5 Тус дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа орон сууц нийтийн аж ахуйн “Өнөр энх тулга”, “Өнөр энх өргөө”, “Москва өргөө" орон нутгийн өмчит аж ахуйн үйлдвэрийн газрууд дулаан цэвэр бохир ус холбооны худгуудын тагтай болгох асуудлыг бүрэн  шийдсэн. “Таван шар өргөө” ОНӨААТҮГ өөрийн хариуцдаг худгуудын 15 таг дутуу байсныг захиалан авч 10-р сарын 25-ны дотор бүрэн дуусгахаар ажиллаж байна. Дүүргийн нутаг дэвсгэрийн Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжны ус нэвтрүүлэх сувгийн шүүр эвлэрсэн байсныг бүрэн засварлаж цэвэрлэгээ хийсэн.        
   
Үүрэг, даалгавар:6 Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар он дамжин баригдаж байгаа хороодын нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын ажлыг эрчимжүүлэх ашиглалтад хүлээн авах
6 Тус дүүрэгт 2013 онд 7 хорооны цогцолбор байр баригдахаас 2 хорооны байр баригдаж байна. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас хуучин хорооны байрыг нураах буулгах ажлын төсөл тендер зарлагдасны улмаас ажил удааширч 4 хорооны цогцолбор барилгын ажил зогссон. Он дамжсан 5-р хорооны цогцолбор байрны ажил бүрэн дуусч цахилгааны комисс ажилласан боловч комиссын акт албажиж дуусаагүй шалтгаанаар хүлээгдэж байгаа. Холбогдох газарт 10-р сарын 29-нөөс өмнө хүлээж авах  хүсэлтээ тавьсан.      
Үүрэг, даалгавар:7. Нийслэлийн ЗДТГ, ЗАА, агентлаг, харъяа газрууд дүүргийн ЗДТГ-аас мэдээ, судалгаа гаргуулахдаа хугацааг нь тулган шаарддагийг таслан зогсоох
7 Хүн ам нийгмийн хөгжил хамгааллын яам болон Татварын ерөнхий газраас явуулж байгаа тооллого, судалгааны ажлууд цаг хугацааны хувьд шахуу, улсын хэмжээнд зохион байгуулагдах томоохон ажлууд давхардаж ирж байгаагаас  төрийн байгууллагын анхан шатны нэгж дүүрэг хороодын ажилд ихээхэн хүндрэл учирч байна. Жишээ нь:  Хүн ам нийгмийн хөгжил хамгааллын яамнаас явуулж байгаа судалгааны ажил 10-р сарын 20-ноос эхлээд 25-ны дотор шивж дуусгахгүй бол програм хаагдана гэх мэт.        
Үүрэг, даалгавар:8. Дүүргүүдийн ЗДТГ зураг, төсвийн ажил гүйцэтгэдэг нэгжтэй болох.
8 Мэргжлийн чадварлаг, цомхон зураг, төсөв, архитекторын нэгжтэй болох талаар Нийслэлийн ЗДТГ-т саналаа хүргүүлсэн.      
Үүрэг, даалгавар:9. Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг тухай бүр дүүргүүдийн ЗДТГ-т хүргүүлж байх.
9 Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар маргаантай байгаа газрын жагсаалт болон газар эзэмших ашиглах эрхийг хүчингүй болгосон шийдвэрийг дүүргийн Өмч газрын харилцааны албанд ирүүлдэг.      
   
                 
                                                ТАНИЛЦСАН:
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГА                                               М.ЧИНБОЛД
                                                ХЯНАСАН:
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА                                           С.МӨНХЧУЛУУН
                                 БИЕЛЭЛТИЙГ НЭГТГЭСЭН:
ЗАХИРГАА, ХУУЛИЙН ХЭЛТСИЙН
МЭРГЭЖИЛТЭН                                        Ш.НАСАНБУЯН
 
2013 -оны 10 -р сарын 18
1800
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Эрчим хүчний алдагдлыг 20 гаруй хувиар бууруулжээ
Дэлхийн Банкнаас 2001 онд эхлүүлсэн Улаанбаатар хотын долоон дүүрэг, зүүн хэсгийн гэр хороолол болон зарим аймгуудын төвийн цахилгаан түгээх сүлжээг шинэчлэх болон эрчим хүчний үйлдвэрүүдийн менежментийг сайжруулах төслийн үйл ажиллагаа дуусч байгаатай холбогдуулан НИТХ-ын дарга Д.Баттулга Дэлхийн банкны Ази, Номхон далайн бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн газрын Эрчим хүчний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Петер Иохансенийг хүлээн авч уулзлаа
2013 -оны 10 -р сарын 18
657
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Доржийн гудамжны гэрэлтүүлгийг бүрэн асаажээ
Улаанбаатар хотын төвийн зургаан дүүрэгт нийт 28 000 гаруй гэрэлтүүлэг байдаг ч зам барилгын ажилтай холбоотойгоор гэрэлтүүлгийн 83,7 хувь нь л асаж  байгааг албаныхан хэллээ. Хотын  гэрэлтүүлгийн ашиглалт, бүрэн бүтэн байдлыг 7 компани хариуцан ажилладаг бөгөөд ажлын гүйцэтгэлд нь Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албанаас хяналт тавьдаг юм
2013 -оны 10 -р сарын 18
602
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Дүүргүүдийн онцгой анхаарч ажиллах салбарыг индексээр тогтоолоо
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн ээлжит хуралдаан 10 сарын 17-ны өдөр болж, “Нийслэл, дүүргийн “Эрүүл, аюулгүй байдлын индекс”-ийн үзүүлэлт, матрицын танилцуулга”-ын талаар нийслэлийн ЗДТГ-ын дарга Ё.Гэрэлчулуун танилцууллаа
2013 -оны 10 -р сарын 18
1046
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг үүрэг болголоо
Ус цаг уурын хүрээлэнгээс ирүүлсэн цаг агаарын урьдчилсан мэдээгээр 10 дугаар сарын 20-ны өдөр баруун болон төвийн нутгийн хойд хэсгээр, 21-ний өдөр ихэнх нутгаар цас орж, салхи 20-ний өдөр баруун болон төвийн нутгаар, 21-ний өдөр ихэнх нутгаар 16-18 м/с хүртэл ширүүсч цасан болон шороон шуурга шуурах төлөвтэй байна
2013 -оны 10 -р сарын 18
759
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Иргэдийн оролцоотой хийсэн зураглалыг “Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт”-тэй уялдуулна
Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн 10 сарын 17-ны ээлжит хуралдаанаар “Нийслэлийн гэр хорооллын амьдрах орчны газрын зураглалыг иргэдийн оролцоотой гаргах ажлын үр дүнгийн тухай” хэлэлцлээ. Нийслэлийн Засаг даргын А/785 “Нийслэлийн хороодын амьдрах орчны зураглалыг иргэдийн оролцоотой гаргах ажлыг зохион байгуулах тухай” захирамжийн дагуу Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба АНУ-ын Азийн сантай хамтран Улаанбаатар хотын гэр хороолол дахь Захирагчийн ажлын алба, хорооны Засаг дарга нарыг хамруулан гэр хорооллын 87 хороонд иргэдийн оролцоотой судалгаа хийж, газрын зураглалыг гаргажээ
2013 -оны 10 -р сарын 18
1199
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Тарьсан модоо арчилж, ургуулна
Бүх нийтээр мод тарих өдрийг тохиолдуулан “Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн” НӨҮГ-аас “Эко сургалт” зохион байгуулсан байна. Нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд иргэдийн оролцоог идэвхижүүлэх, мод тариад орхих биш арчлах, услах нь чухал болохыг сурталчлан таниулах зорилготой уг сургалтад нийслэлийн Экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч Т.Бат-Эрдэнэ болон хавар, намрын мод тарилтад оролцсон 32 байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 700 орчим иргэн оролцлоо
2013 -оны 10 -р сарын 18
666
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
2-р ээлжийн цэрэг татлага үргэлжилж байна
Цэргийн жинхэнэ албаны 2-р ээлжийн татлага эхэллээ. Нийслэлийн  хэмжээнд 22 100 хүнд буюу цэргийн насны залуусын 94 хувьд нь зарлан дуудах хуудас хүргүүлсэн байна. Цэрэг татлагын комисс  Сонгинохайрхан дүүрэгт 83-р сургууль, Баянгол дүүрэгт 96-р сургууль, Баянзүрх дүүрэгт 53-р сургууль, Сүхбаатар дүүрэгт 31-р сургууль, Чингэлтэй дүүрэгт 24-р сургууль, Хан-Уул дүүрэгт 52-р сургууль дээр тус тус байрлаж байна
2013 -оны 10 -р сарын 18
192
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
“Арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн-2013” үзэсгэлэн нээгдлээ
Нийслэлийн Засаг даргын гаргасан  “Үзэсгэлэн, худалдаа зохион байгуулах” тухай А/950  тоот захирамжийн дагуу нийслэлийн Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газраас “Арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн-2013” үзэсгэлэн худалдааг 10 сарын 17-ноос 21-ний өдрүүдэд   “Мишээл экспо” төвд зохион байгуулж байна
2013 -оны 10 -р сарын 17
612
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
Гурван эгнээтэй автозамын нэгдүгээр эгнээг тусгаарлаж эхэллээ
НИТХ-аас Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах, иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчуулах боломжийг нэмэгдүүлэх зарим арга хэмжээний хүрээнд Энхтайвны өргөн чөлөөний Офицеруудын ордны тойргоос “Таван шар” хүртэл авто замын зорчих хэсгийн нэгдүгээр эгнээгээр зөвхөн нийтийн тээврийн үйлчилгээний их багтаамжийн автобус, троллейбус, хүүхдийн болон ажилчдын автобус, стандартын шаардлага хангасан таксийг явуулахаар тогтоосон
2013 -оны 10 -р сарын 17
634
ДЭЛГЭРЭНГҮЙ