Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2011-02-24 00:00:00

     Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2011 оны Төсвийн тухай хууль, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2011 оны 49 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:


     Нэг. Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд санхүүжих нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, Баянзүрх, Сүхбаатар дүүргийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог хоёрдугаар, Баянгол, Багануур, Налайх дүүргийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог гуравдугаар, Чингэлтэй дүүргийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог дөрөвдүгээр, Хан-Уул, Сонгинохайрхан дүүргийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог тавдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

     Хоёр. Нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын тендер шалгаруулалтыг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Цогзолмаад даалгасугай.

     Гурав. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Б.Төмөрчулуун/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ч.Однасан/-т даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 24 -ны өдрийн
186 тоот захирамжийн нэгдүгээр хавсралт

 

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2011 ОНД САНХҮҮЖИХ НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

/сая төг/

1. Баянзүрх дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /БЗД, 53 дугаар сургууль/

2011 40.0 40.0
2

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /БЗД, 21 дүгээр сургууль/

2011 120.0 120.0
3

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 3 дугаар цэцэрлэг/

2011 40.0 40.0
4

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 62 дугаар цэцэрлэг/

2011 30.0 30.0

 

Дүн   230.0 230.0

2. Сүхбаатар дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /СБД, 4 дүгээр сургууль/

2011 40.0 40.0
2

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /СБД, 25 дугаар сургууль/

2011 30.0 30.0
3

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /СБД, 3 дугаар сургууль/

2011 30.0 30.0
4

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /СБД, 116 дугаар сургууль/

2011 40.0 40.0
5

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 1 дүгээр цэцэрлэг/

2011 30.0 30.0
6

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 109 дүгээр цэцэрлэг/

2011 20.0 20.0
7

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 160 дугаар цэцэрлэг/

2011 30.0 30.0

 

Дүн   220.0 220.0

3. Баянгол дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /БГД, 20 дугаар сургууль/

2011 50.0 50.0
2

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /БГД, 47 дугаар сургууль/

2011 40.0 40.0
3

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 133 дугаар цэцэрлэг/

2011

30.0

30.0

4

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 96 дугаар цэцэрлэг/

2011

20.0

20.0

5

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 98 дугаар цэцэрлэг/

2011

20.0

20.0

 

Дүн   160.0 160.0

4. Багануур дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /БНД, "Боловсрол" цогцолбор/

2011 40.0 40.0
2

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын     их    засвар    /БНД,     Түн
галуутай" цогцолбор/

2011 40.0 40.0
3

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БНД, 131 дүгээр цэцэрлэг/

2011 35.0 35.0

 

Дүн   115.0 115.0

5. Налайх дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /НД, 23 дугаар цэцэрлэг/

2011

 

30.0

 

30.0

 

 

Дүн

 

 

30.0

 

30.0

 

6. Чингэлтэй дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн хичээлийн байрны барилгын их засвар /ЧД, "Сэтгэмж" цощолбор, 46 дугаар сургууль/

2011 47.0 47.0
2

Сургуулийн        хичээлийн        байрны барилгын   их  засвар  /ЧД,   24 дүгээр сургууль/

2011 55.0 55.0
3

Сургуулийн        хичээлийн        байрны барилгын   их  засвар  /ЧД,  23 дугаар сургууль/

2011 40.0 40.0
4

Спорт   заалны   барилгын   их   засвар
/ЧД, 39 дүгээр сургууль/

2011 15.0 15.0
5

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /ЧД, 83 дугаар цэцэрлэг/

2011 30.0 30.0

 

Дүн   187.0 187.0

7. Хан-Уул дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Сургуулийн        хичээлийн        байрны барилгын их засвар /ХУД, 34 дүгээр сургууль/

2011 30.0 30.0
2

Спорт   заалны   барилгын   их   засвар /ХУД, 63 дугаар сургууль/

2011 30.0 30.0
3

Цэцэрлэгийн    барилгын    их    засвар /ХУД, 73 дугаар цэцэрлэг/

2011 40.0 40.0

 

Дүн

 

 

100.0

 

100.0

 

8. Сонгино-Хайрхан дүүрэг

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2011 онд санхүүжих

1

Цэцэрлэгийн   их   засвар   /СХД,    148 дугаар цэцэрлэг/

2011 50.0 50.0

 

Дүн   50.0 50.0

 

НИЙТ ДҮН   1092.0 1092.0

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 24 -ны өдрийн
186 тоот захирамжийн хоёрдугаар хавсралт

 

БАЯНЗҮРХ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

 

Дарга:      Ц.Цогзолмаа   Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:

 • Э.Ганхүү                         Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 • Б.Ганболд                       Тамгын  газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Э.Баярмагнай                 Нийслэлийн Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • С.Алтантуяа                   Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
 • Г.Цэрмаа                        Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер

Нарийн бичгийн дарга:

Н.Хулан                          Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 24 -ны өдрийн
186 тоот захирамжийн гуравдугаар хавсралт

 

БАЯНГОЛ, БАГАНУУР, НАЛАЙХ  ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

 

Дарга:      Ц.Цогзолмаа   Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:

 • Э.Ганхүү                         Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 • Б.Ганболд                       Тамгын  газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Э.Баярмагнай                 Нийслэлийн Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Д.Оюунгэрэл                   Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
 • Т.Оргил-Эрдэнэ             Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер

Нарийн бичгийн дарга:

Н.Хулан                          Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 24 -ны өдрийн
186 тоот захирамжийн дөрөвдүгээр хавсралт

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

 

Дарга:      Ц.Цогзолмаа   Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:

 • Э.Ганхүү                         Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 • Б.Ганболд                       Тамгын  газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Э.Баярмагнай                 Нийслэлийн Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Ц.Жаргал                        Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
 • Л.Мягмарсүрэн              Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер

Нарийн бичгийн дарга:

Н.Хулан                          Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
02 дугаар сарын 24 -ны өдрийн
186 тоот захирамжийн тавдугаар хавсралт

 

ХАН-УУЛ, СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН
ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

 

Дарга:      Ц.Цогзолмаа   Нийслэлийн Засаг даргын орлогч
Гишүүд:

 • Э.Ганхүү                         Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 • Б.Ганболд                       Тамгын  газрын  Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 • Э.Баярмагнай                 Нийслэлийн Боловсролын газрын хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 • Х.Ариунчимэг               Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер
 • Б.Батмөнх                       Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хяналтын инженер

Нарийн бичгийн дарга:

Н.Хулан                          Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн