Төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн тухай

2011-04-21 00:00:00

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.13, Сангийн сайдын 2007 оны 11 дүгээр тушаалыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

     Нэг. Нийслэлийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2010 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийг хавсралтаар баталсугай.

     Хоёр. Дүүргийн орон нутгийн төсөвт байгууллагуудын 2010 оны төсвийн хэмнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны орлогын давалтыг зохих журмын дагуу шийдвэрлэхийг дүүргүүдийн Засаг дарга нарт зөвшөөрсүгэй.

     Гурав. Төсөвт байгууллагуудын 2010 оны төсвийн хэмнэлт, орлого давалт, үлдэгдэл санхүүжилтийн зохих хэсгийг төсөвт төвлөрүүлэн, байгууллагуудын төсвийн хэмнэлт, орлогын давалтыг тогтоосон журмын дагуу хяналт тавин санхүүжүүлж, нийслэлийн 2011 оны төсвийн тодотголд тусгуулахыг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т үүрэг болгосугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
ХОТЫН ЗАХИРАГЧ    Г.МӨНХБАЯР

Нийслэлийн Засаг даргын 2011 оны
04 дүгээр сарын 21-ны өдрийн
334 тоот захирамжийн хавсралт

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН
2010 ОНЫ ТӨСВИЙН ХЭМНЭЛТ, ОРЛОГО ДАВАЛТ,
ҮЛДЭГДЭЛ САНХҮҮЖИЛТ


/төгрөг, мөнгөөр/

 

Байгууллагын нэр

Төсвийн хэмнэлт,нэмэгдэл  орлогын

зарцуулах эрх олгох

Төсөвт төвлөрүүлэх

1

Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурал

12,201,600.00

122,508,550.27

2

Аудитын газар

657,597.00

314,936.62

3

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар

 

1,041,063.12

4

Захирагчийн ажлын алба

1,343,000.00

1,623,508.67

5

Орон     нутгийн     хөрөнгө     оруулалтын дуусаагүй ажил

8,792,458,789.00

 

6

Хот тохижуулах зардал

143,771,475.00

11,752,788.85

7

Газрын   хянан   баталгаажилт,   байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх зардал

47,931,452.00

1,854,153.09

8

Баяр наадмын үйл ажиллагааны орлого

77,350,723.69

 

9

Орон сууц хөгжүүлэх сан

10,695,895.00

 

10

Цэргийн дүйцүүлэх алба

9,481,740.39

 

11

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан

 

 

12

Ахмадын сан

160,726.00

 

13

Авто замын газар

130,963,900.00

7,164,253.80

14

Авто замын хөрөнгө оруулалтын барьцаа хөрөнгө, техник    хяналтын зардал

1,527,267,746.00

 

15

Агаарын чанарын алба

5,415,300.00

58,859,392.94

16

Аялал жуулчлалын газар

4,622,100.00

992,599.25

17

Архивын алба

 

91,282.00

18

Амьдрах ухаан, сургалт үйлдвэрлэлийн төв

24,870,952.75

 

19

Барилга хот, байгуулалт, төлөвлөлтийн газар

14,260,035.59

57,784,500.00

20

Хөрөнгө    оруулалтын    газар,    барьцаа хөрөнгө, техник хяналтын зардал

3,896,379,334.93

 

21

Биеийн     тамирийн     арга     хэмжээний зардал

 

6,242,581.00

22

Монголын Хүүхдийн ордон

97,128,300.00

8,869,546.30

23

Мэдээлэл технологийн газар

 

24,126.48

24

Нийтлэг үйлчилгээний газар

124,974,300.00

1,874,281.39

25

Нийтийн тээврийн газар

7,462,100.00

489,226.40

26

Нийтийн аж ахуйг сайжруулах 2 төсөл

 

2,359,500.00

27

Өмчийн Харилцааны газар

47,126,205.00

2,001,100.66

28

Өмчийн  харилцааны  газрын түрээсийн барыдаа хөрөнгө

499,310,615.24

 

29

Соёлын төв өргөө

113,870,000.00

22,710,545.00

30

Хөдөлмөрийн газар

5,132,280.36

 

31

Хүүхдийн урлан бүтээх төв

22,403,100.00

964,186.84

32

Хүүхдийн сургалт хүмүүжлийн тусгай төв

5,813,100.00

6,665,576.41

33

Татварын газар

753,659.00

 

34

Хотын тээврийн татварын тасаг

6,681,356.09

 

35

Тагнуулын газар

 

2,765.00

36

Улаанбаатар чуулга

 

932,998.15

37

Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв

 

720,781.24

38

Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв

 

36,872,935.66

39

Нийслэлийн байнгын онцгой комисс

100,863,169.99

 

40

Замын цагдаагийн газар

 

49,684,000.00

41

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн

 

674,370.21

42

Нийслэлийн төр захиргааны авто бааз

 

100.00

43

Барилга хот байгуулалтын төсөл

3,565,782.12

 

44

Бизнес хөгжлийн төв

 

235,000.00

45

Байгаль хамгаалах газар

 

11,376.00

46

Хүүхдийн төлөө газар

 

0.75

47

Орон     нутгийн     хөрөнгө     оруулалтын барьцааны данс

420,967,204.00

 

 

Нийт

16,155,883,539.15

405,322,026.10