Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2020-09-30 10:20:48

2020 оны 09 сарын 30-ны өдөр                                       Дугаар А/1157                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, 29.1.2”а”, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 78 дугаар зүйлийн 78.2.1, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 92 дугаар захирамжийг тус тус үндэслэн  ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

     1.Капитал банк татан буугдсантай холбоотойгоор тус банканд байршиж байгаа Нийслэлийн Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын мөнгөн хөрөнгийг татан төвлөрүүлэх ажлыг зохион байгуулах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

            Ажлын хэсгийн

            ахлагч:                         -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга;

 

            Гишүүд:                        -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү,

                                                төрийн сангийн хэлтсийн төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч;

 

                                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн

                                                бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга;

 

                                                -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн

                                                бодлогын хэлтсийн дарга;

 

                                                -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын дарга;

 

                                                -Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга;

 

                                                -Нийслэлийн Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төв НӨТҮГ-ын дарга;

 

                                                -Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын дарга;

 

                                                -Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ-ын дарга;

 

                                                 -Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ-ын дарга.

            Нарийн бичгийн

            дарга:                           -Нийслэлийн Өмчийн ашиглалт, удирдлагын газрын орлогч дарга.                    

 

     2.Захирамжийн хэрэгжилтийг хангаж, явц, үр дүн, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар улирал тутам Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн хуралд танилцуулахыг Ажлын хэсэг /Ц.Уртнасан/-т үүрэг болгосугай.

 

      3.Энэ захирамж гарсантай холбогдуулан Нийслэлийн Засаг даргын 2020 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/617 дугаар захирамжийг хүчингүй болгосугай.

 

 

 

 

 

 

                        НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 

                        ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН АСУУДАЛ 

                        ХАРИУЦСАН НЭГДҮГЭЭР

                        ОРЛОГЧ                                                             Ж.БАТБАЯСГАЛАН