Салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай

2019-09-05 09:10:26

2019 оны 09 сарын 05-ны өдөр                                        Дугаар А/903                                         Улаанбаатар хот

 

 

 

 

 

 

Салбар зөвлөлийг шинэчлэн

байгуулах тухай

 

 

     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 22 дугаар зүйлийн 22.1, 22.2, Засгийн газрын 2018 оны 04 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

      1.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг удирдлага, зохион байгуулалт, салбар дундын уялдааг хангах үүрэг бүхий нийслэлийн Залуучуудын хөгжлийн салбар зөвлөлийг дараах бүрэлдэхүүнтэй баталсугай:

 

Дэд дарга                  -Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн

                                  бодлогын асуудал хариуцсан орлогч

                                              

Гишүүд:                     -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга

 

                                 -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн

                                  сангийн хэлтсийн дарга

                                                             

                                  -Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн   

                                   бодлогын хэлтсийн дарга 

 

                                   -Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн

                                   ерөнхий газрын дарга /тохиролцсоноор/

 

                                   -Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Хөдөлмөр эрхлэлтийн газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Цагдаагийн газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Соёл, урлагийн газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл,

                                    инновацын газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газрын дарга 

 

                                   -Нийслэлийн Спортын хорооны дарга

 

                                   -“Гадаадад төгсөгчдийн нэгдсэн зөвлөл” ТББ

                                    /тохиролцсоноор/

 

                                   -“Монголын залуучуудын эвсэл” ТББ-ын зохицуулагч                       

                                    /тохиролцсоноор/

 

                                    -“Сайн дурынхны хөгжлийн төв” НҮТББ              

                                     /тохиролцсоноор/

 

Нарийн бичгийн             -Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн

дарга                             газрын дарга

 

      2.Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг холбогдох хууль, тогтоомжийн дагуу зохион байгуулж, явц, үр дүнг тухай бүр танилцуулж байхыг Салбар зөвлөлд даалгасугай.

 

 

 

 

 

 

                                            НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

                                            БӨГӨӨД УЛААНБААТАР

                                            ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                           С.АМАРСАЙХАН