Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2013-04-26 00:00:00
2013 оны 04 сарын 26 өдөр                                           дугаар А/427                                              Улаанбаатар хот
 
Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.5.е, 29.2 дахь, Барилгын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2.1 дэх, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 25.1.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:
 
1. Барилгын талаархи төрийн бодлогыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцлийг хангах зорилгоор “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилгын үйл ажиллагаа эрхлэхэд хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг журам”-ын төсөл боловсруулах Ажлын хэсгийг дараахь бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай.
 
            Ажлын хэсгийн
            ахлагч:           М.Ням-Очир             Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
                                                                         даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 
            Гишүүд:       С.Отгонгэрэл             Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
                                                                        газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга
 
                                    Г.Цэрмаа                  Барилга, хот байгуулалтын яамны 
                                                                        Барилгын материалын үйлдвэрлэл
                                                                        хариуцсан мэргэжилтэн /зөвшилцсөнөөр/      
                                    Г.Эрдэнэтөгс            Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын
                                                                        хэлтсийн дарга
 
                                    С.Баяр-Өлзий         Захирагчийн ажлын албаны Инженерийн
                                                                        байгууламжийн хэлтсийн дарга
 
                                    Т.Эрдэнэтуяа           Нийслэлийн Ерөнхий төлөвлөгөөний газрын
                                                                        Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хяналтын
                                                                        албаны дарга
 
                                    С.Энхжаргал            Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын
                                                                        Хууль, эрх зүйн хэлтсийн мэргэжилтэн
 
                                    Д.Бямбасүрэн          Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
                                                                        Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын улсын
                                                                        байцаагч
 
                                    Г.Гансүрэн                Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын
                                                                        мэргэжилтэн
                           
                                    Д.Бат-Эрдэнэ           Эм Си Эс пропертиз ХХК-ний Хөдөлмөрийн
                                                                        аюулгүй байдал хариуцсан ажилтан
                                                                        /зөвшилцсөнөөр/
 Нарийн бичгийн    
 дарга:                       Ц.Энхсайхан            Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын
                                                                        Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын улсын
                                                                        байцаагч
 
2. Журмын төслийг  2013 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдөрт багтаан боловсруулж танилцуулахыг Ажлын хэсэг /М.Ням-Очир/-т үүрэг болгосугай.
 
3. Журмын төсөл боловсруулахтай холбогдон гарах 6.440.000 /Зургаан сая дөрвөн зуун дөчин мянга/  төгрөгийг  Тамгын газрын батлагдсан төсвийн холбогдох зардлаас гаргахыг Тамгын газар
/Ё.Гэрэлчулуун/-т зөвшөөрсүгэй.
 
 
  
                                     НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
                                     БӨГӨӨД УЛААНБААТАР
                                     ХОТЫН ЗАХИРАГЧ                                                   Э.БАТ-ҮҮЛ