Орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажил явагдаж байна

2018-10-29 12:53:33

Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 193 дугаар тогтоолын дагуу нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлж санхүүгийн тайланд тусгах, орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлыг 2018 онд зохион байгуулахтай холбогдуулан энэ ажлын хүрээнд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар болон Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас сургалт зохион байгуулж нийслэл, аймгуудын өмчийн газар, нийслэлийн өмчит байгууллагуудын удирдах албан тушаалтнууд, нягтлан, холбогдох мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. Үүнд:

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас:

  • 01.18-2018.01.19 –ний өдрүүдэд “Хөрөнгийн дахин үнэлгээний бэлтгэл, 2017 оны улсын нэгтгэлд анхаарах асуудлууд”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн удирдлагыг мэдээлэлжүүлэх системийн танилцуулга” сургалтыг зохион байгуулж Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын холбогдох мэргэжилтнүүд хамрагдсан.
  • 09.06-2018.09.07 –ны өдрүүдэд төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлын анхны сургалтыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын болон аймгуудын өмчийн газрын холбогдох албан тушаалтнуудыг хамруулан зохион байгуулсан.

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас:

      Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар, Сангийн яам, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын СТС-ийн Хэлтэс, Монголын мэргэшсэн үнэлгээчдийн институттэй хамтран

  • 09.27-2018.09.28. нийслэл, дүүргийн өмчит хуулийн этгээдүүдэд зориулан дахин үнэлгээний сургалтыг нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт
  • 10.03-ны өдөр Багануур дүүрэгт
  • 10.07-ны өдөр Налайх дүүрэгт  /Налайх, Багахангай дүүргийн байгууллагууд оролцсон/ тус тус зохион байгуулсан.

Нийт 535 байгууллага үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний сургалтад хамрагдахаас 98%-ийн ирцтэй хамрагдлаа.

Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний ажлын бэлтгэл хангах ажил болон эхний шатны ажлуудыг хийж гүйцэтгэн аравдугаа сарын 30-ны дотор дуусгахаар ажиллаж байна гэж нийслэлийн Өмчийн харилцааны газраас мэдээлэв.