Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

2013-04-10 00:00:00
1. Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь дүүргийн нутаг дэвсгэрт тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
 
    “Хороодын иргэдийн амьдрах ая тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлэхэд 
                           зориулагдсан бичил тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах”                         
         СБД-ХААА/ ОН13-013
             
1 дүгээр багц
 
1.1) 2 дугаар хороо. 28 дугаар байрны зүүн талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /400 м2/
1.2) 3 дугаар  хороо. 43, 44 дүгээр байрны дундах талбайд бичил тохижилт хйих ажлын зураг төсөв боловсруулах; /1000м2/
1.3) 3 дугаар хороо.17 дугаар байрны урд талбайд  бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /600м2/
1.4) 3 дугаар хороо. 40 дүгээр байрны арын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /520м2/
1.5) 4 дүгээр хороо. 24 дүгээр байрны орчимд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /700м2/
1.6) 4 дүгээр хороо. УАА-н 20 дугаар байрны баруун талын талбайд  бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /600м2/
1.7) 4 дүгээр хороо. 60, 62 дугаар байрны дундах талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /1925 м2/
1.8) 17 дугаар хороо. 30, 31 дүгээр гудамжнуудын дунд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах; /500м2/
1.9) 19 дүгээр хороо. Хорооны байрны баруун талд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /500м2/
                                                                                                  2 дугаар багц
2.1)  5 дугаар хороо. 23 дугаар байрны урд талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /1312м2/
2.2) 5 дугаар хороо. 52 дугаар байрны хойд талын талбайд авто зогсоолтой бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах;/1362м2/
2.3) 5 дугаар хороо. 24, 25, 26, байрны дунд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /700м2/
2.4) 5 дугаар хороо. 4 дүгээр байрны баруун талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажлын зураг төсөв боловсруулах; /408м2/
2.5) 5 дугаар хороо. 30 дугаар байрны баруун талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /418м2/
2.6) 5 дугаар хороо. 21 дүгээр байрны хойд талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах ;/378м2/
2.7) 10 дугаар хороо. 21, 45, 86 дугаар байрнуудын дундах талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /243 м2/
2.8) 10 дугаар хороо. 13, 30 дугаар байрны дундах талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /392м2/
2.9) 10 дугаар хороо. 19, 23 дугаар байруудын дундах талбайд бичил тохижилт ажлын зураг төсөв боловсруулах; /1000м2/
2.10) 10 дугаар хороо. 32а, 34, 45б байруудын дундах талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /600м2/
2.11) 10 дугаар хороо. 41.26.33.38 дугаар байрнуудын дунд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /645м2/
2.12) 10 дугаар хороо. 15 дугаар байрны өмнөх талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /667м2/
2.13) 10 дугаар хороо. 16 дугаар сургуулийн өмнөх талбайд авто машины зогсоол бүхий бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах;/535м2/
2.14) 15 дугаар хороо. Сэлбэ голын зүүн эрэг 17, 15 дугаар хороодыг холбосон хэсэгт сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах. /501м2/
                                                           
3 дугаар багц
3.1) 6 дугаар хороо. 1, 2, 24 дүгээр байрны дунд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /705м2/
3.2) 6 дугаар хороо. 27, 28 дугаар байрны дунд талын талбайд бичил тохижилт ажлын зураг төсөв боловсруулах хийх; /315м2/
3.3) 6 дугаар хороо. Хорооны цогцолбор барилгын зүүн талын талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /154м2/
3.4) 7 дугаар хороо. 5 дугаар байрны урд талбайд бичил тохижилт хийх; /578м2/
3.5) 7 дугаар хороо.10 дугаар байрны хойд талд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах; /200м2/
3.6) 8 дугаар хороо. 29, 50, 52, 53 дугаар байрны дунд талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах ;/598м2/
3.7) 8 дугаар хороо. 10, 35, 36 дугаар байрны дунд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах;/120м2/
3.8) 8 дугаар хороо.64 дүгээр байрны урд талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /150м2/
3.9) 8 дугаар хороо.Их тойруугийн гудамж, 3 дугаар сургуулийн урдах нийтийн эзэмшлийн талбайд бичил тохижилт хийх ажлын зураг төсөв боловсруулах; /800м2/.
3.10) 18 дугаар хороо. Гүнжийн амны баруун талд сагсан бөмбөгийн талбай ажлын зураг төсөв боловсруулах;/500м2/
3.11) 20 дугаар хороо. Бэлхэд сагсан бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв боловсруулах. /364 м2/
 
2.  Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль”-ийн 14-16 дугаар зүйлийн холбогдох шаардлагыг хангасан байхаас гадна зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг ирүүлнэ. Үүнд:
-  Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;  /Хуулбарыг наториатаар батлуулсан байх/
-  Тухайн зураг төслийн ажлыг гүйцэтгэх эрх бүхий тусгай зөвшөөрөл; /Хуулбарыг наториатаар батлуулсан байх/
-  Ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын мэдээлэл; /Нотлох баримтын хамт/
-  Жилийн эцсийн баталгаажсан санхүүгийн тайлан; /Сүүлийн 2 жил. 2011, 2012 он/ 
-  Харилцагч татварын байгууллагын тодорхойлолт.
 
Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10.00 цаг хүртэл хугацаанд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2013 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10.00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.
 
Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 6 дугаар хороо,            
Сүхбаатарын гудамж 3, Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар,
  Худалдан авах ажиллагааны алба, 117 тоот өрөө,
 Ахлах мэргэжилтэн Н.Цэнд-Аюуш, Утас 70107632.