Ёс зүйн зөрчлийн 2018 оны эхний хагас жилийн мэдээ

2018-04-02 11:30:30

Нийслэлийн нутгийн захиргааны зарим байгууллагын албан тушаалтнуудын  Ёс зүйн зөрчлийн мэдээ  (2018 оны эхний хагас жил)