Шилдэг эссэ, илтгэл шалгаруулах уралдаан зарлалаа

2017-04-07 13:51:17

Газар зохион байгуулалт геодези зураг зүйн газар, Нийслэлийн Газрын алба  “Монгол орны баруун бүсэд газрын доройтол, хөгжлийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах дүйцүүлэн хамгааллыг нэвтрүүлэх нь” төсөлтэй хамтран “Газрын харилцааны ажилтны өдөр”-ийг угтаж судлаачид болон их, дээд сургуулиудын багш, оюутнуудын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагддаг шилдэг эссэ, илтгэл шалгаруулах уралдааныг зарлаж байна.

Энэ удаагийн уралдаанд судлаачид болон их, дээд сургуулийн багш нар “Газрын харилцааны салбарын хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр, их дээд сургуулийн оюутнууд “Хөрсний бохирдол, газрын доройтлын өнөөгийн төлөв байдал, тулгамдаж буй асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр оролцох юм.

Эссэ, илтгэлд тавигдах шаардлага:

-Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд одоогийн байгаа нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлыг тандан судалсан байх,

-Тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд шаардлагатай эрх зүйн зохицуулалтын хувилбаруудыг дэвшүүлсэн байх

-Гадаад орны туршлага, хууль тогтоомжийг судлан харьцуулалт хийсэн байх

-Тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэхэд оновчтой хувилбарыг сонгон дэвшүүлсэн байх

-Дэвшүүлж буй саналын нийгэм, эдийн засаг, хүний эрхэд үзүүлэх нөлөөллийг тооцсон байх

-Ашигласан ном, зохиол бүтээл,, судалгааны эх сурвалжийг тодорхой дурдсан байх

-Эссэ, илтгэл нь 8-аас доошгүй хуудастай байх ба компьютерийн Word программыг ашиглан Arial фонтын 12 хэмжээгээр, мөр хооронд 1.5-ын зайтайгаар бичигдсэн байх

-Илтгэлийн цаасан дугтуйнд хийж битүүмжлэн овог нэр, хаяг, холбоо барих утас зэргийг тодорхой бичиж ирүүлэх

-Илтгэлийг файл хэлбэрээр CD-нд хуулж, бичмэлийн хамтаар ирүүлнэ.

Уралдаанд оролцох  эссэ, илтгэлийг 2017 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 12 цаг хүртэл Засгийн газрын XII байр, ГЗБГЗЗГ-ын 105 тоот өрөөнд хүлээн авна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 51-260785 дугаараас авч болно.

Нийт албан хаагчид болон салбарын эрдэмтэн, судлаачдыг идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.