Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай

2012-04-12 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, нийслэлийн Засаг дарга болон Боловсрол, соёл-, шинжлэх ухааны сайдын хооронд бүтээгдэхүүн нийлүүлэлт, санхүүжилтийн талаар байгуулсан гэрээг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Улсын төсвөөс 2012 онд санхүүжих нийслэлийн боловсролын байгууллагуудын их засварын ажлын жагсаалтыг нэгдүгээр, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороог хоёрдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.
  2. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн зохион байгуулж, гүйцэтгэл үр дүнг нийслэлийн Засаг даргын өмнө хариуцан ажиллахыг нийслэлийн Засаг даргын орлогч Ц.Цогзолмаад даалгасугай.
  3. Хөрөнгө оруулалтын ажлыг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/-т, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /Б.Төмөрчулуун/-т, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ц.Баасанжав/-т тус тус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
248 дугаар захирамжийн
нэгдүгээр хавсралт

УЛСЫН ТӨСВӨӨС 2012 ОНД САНХҮҮЖИХ НИЙСЛЭЛИЙН
БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ИХ ЗАСВАРЫН
АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                                      /сая төг/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр,
хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах хугацаа

Төсөвт
өртөг

2012 онд санхүүжих

 

1. Баянгол дүүрэг

 

 

 

1

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 20-р сургууль/

2012

100.0

100.0

2

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 40-р сургууль/

2012

40.0

40.0

3

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, Сэтгэмж цогцолбор/

2012

40.0

40.0

4

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 93-р сургууль/

2012

40.0

40.0

5

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 78-р сургууль/

2012

40.0

40.0

6

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 13-р сургууль/

2012

30.0

30.0

7

Сургуулийн барилгын их засвар /БГД, 51-р сургууль/

2012

40.0

40.0

8

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 162-р цэцэрлэг/

2012

30.0

30.0

9

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 93-р цэцэрлэг/

2012

40.0

40.0

10

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 95-р цэцэрлэг/

2012

40.0

40.0

11

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 94-р цэцэрлэг/

2012

40.0

40.0

12

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 77-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

13

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 89-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

14

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БГД, 114-р цэцэрлэг

2012

30.0

30.0

15

Спорт заалны барилгын их засвар /БГД, 40-р сургууль /

2012

20.0

20.0

16

Спорт заалны барилгын их засвар /БГД, 16-р сургууль /

2012

30.0

30.0

 

Дүн

 

640.0

640.0

 

 

 

 

 

2. Сонгинохайрхан дүүрэг

 

 

 

17

Сургуулийн барилгын их засвар /СХД, 76-р сургууль

2012

50.0

50.0

18

Сургуулийн барилгын их засвар /СХД, 62-р сургууль

2012

40.0

40.0

19

Сургуулийн барилгын их засвар /СХД, 67-р сургууль

2012

50.0

50.0

20

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СХД, 101-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

21

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / СХД, 118-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

22

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / СХД, 117-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

23

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / СХД, 92-р цэцэрлэг

2012

30.0

30.0

 

Дүн

 

290.0

290.0

 

З.Чингэлтэй дүүрэг

 

 

 

24

Сургуулийн барилгын их засвар /ЧД, 17-р сургууль

2012

40.0

40.0

25

Сургуулийн барилгын их засвар /ЧД, 37-р сургууль

2012

40.0

40.0

26

Сургуулийн барилгын их засвар /ЧД, 50-р сургууль

2012

40.0

40.0

27

Сургуулийн барилгын их засвар /ЧД, 57-р сургууль

2012

50.0

50.0

28

Сургуулийн барилгын их засвар /ЧД, 72-р сургууль

2012

30.0

30.0

29

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ЧД, 103-р цэцэрлэг

2012

60.0

60.0

30

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ЧД, 19-р цэцэрлэг

2012

50.0

50.0

31

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ЧД, 83-р цэцэрлэг

2012

50.0

50.0

32

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ЧД, 70-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

 

Дүн

 

400.0

400.0

 

4.Сүхбаатар дүүрэг

 

 

 

33

Сургуулийн барилгын их засвар /СБД, Харааны бэрхшээлтэй тусгай сургууль/

2012

40.0

40.0

34

Сургуулийн барилгын их засвар /СБД, 4-р сургууль/

2012

40.0

40.0

35

Сургуулийн барилгын их засвар /СБД, 31-р сургууль

2012

40.0

40.0

36

Сургуулийн барилгын их засвар /СБД, 35-р сургууль

2012

40.0

40.0

37

Сургуулийн барилгын их засвар /СБД, 58-р сургууль

2012

10.0

10.0

 

 

 

 

38

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 51-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

39

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 40-р цэцэрлэг

2012

75.0

75.0

40

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 160-р цэцэрлэг

2012

30.0

30.0

41

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 54-р цэцэрлэг

2012

50.0

50.0

42

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, 68-р цэцэрлэг

2012

40.0

40.0

43

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /СБД, цэцэрлэг 16-р

 

2012

40.0

40.0

 

 

Дүн

 

 

 

445.0

445.0

 

 

5.Хан-Уул дүүрэг

 

 

 

 

 

44

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар

/ХУД,

34-р

2012

50.0

50.0

45

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар

/ХУД,

75-р

2012

40.0

40.0

46

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар

/ХУД,

52-р

2012

50.0

50.0

47

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар /ХУД,

10-р

2012

40.0

40.0

48

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар /ХУД,

60-р

2012

40.0

40.0

49

Сургуулийн

сургууль

барилгын их засвар

/ХУД,

18-р

2012

30.0

30.0

50

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ХУД, 53-р цэцэрлэг

2012

50.0

50.0

51

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ХУД, 41-р цэцэрлэг

2012

5.0

5.0

52

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар / ХУД, 144-р цэцэрлэг

2012

60.0

60.0

 

 

Дүн

 

 

 

365.0

365.0

 

 

б.Баянзүрх дүүрэг

 

 

 

 

 

53

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

44-р

2012

40.0

40.0

54

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

55-р

2012

40.0

40.0

55

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

85-р

2012

40.0

40.0

56

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

88-р

2012

40.0

40.0

57

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

84-р

2012

10.0

10.0

58

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

14-р

2012

40.0

40.0

59

Сургуулийн

сургууль/

барилгын их засвар

/БЗД,

97-р

2012

30.0

30.0

 

 

 

 

60

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 3-р цэцэрлэг/

2012

40.0

61

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 22-р цэцэрлэг/

2012

40.0

62

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 82-р цэцэрлэг/

2012

50.0

63

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 122 цэцэрлэг/

2012

50.0

64

Цэцэрлэгийн халаалтын шугмын их засвар /БЗД, 146-р цэцэрлэг/

2012

50.0

65

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БЗД, 6-р цэцэрлэг/

2012

30.0

 

Дүн

 

500.0

 

7.Багануур дүүрэг

 

 

66

Сургуулийн барилгын их засвар /БНД, Гүн галуутай цогцолбор/

2012

40.0

67

Сургуулийн барилгын их засвар /БНД,Боловсрол цогцолбор/

2012

60.0

68

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БНД, 139-р цэцэрлэг

2012.

40.0

69

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /БНД, 138-р цэцэрлэг

2012

40.0

 

Дүн

 

180.0

 

8.Налайх дүүрэг

 

 

70

Сургуулийн барилгын их засвар /НД, Эрдмийн оргил цогцолбор/

2012

40.0

71

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /НД, 23-р цэцэрлэг

2012

40.0

72

Цэцэрлэгийн барилгын их засвар /НД, 123-р цэцэрлэг

2012

40.0

 

Дүн

 

120.0

 

Дүн

 

2,940.0

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
04 дүгээр сарын 12-ны өдрийн
248 дугаар захирамжийн
хоёрдугаар хавсралт  

ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРОО

Дарга:                                       Ц.Цогзолмаа                          Нийслэлийн Засаг даргын орлогч

Гишүүд:                                    Э.Ганхүү                                  Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга
                                                   Б.Ганболд                               
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн Боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
                                                   Э.Баярмагнай                       
Нийслэлийн Боловсролын газрын барилга, хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
                                                   О.Заяамандах                        Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газрын хэлтсийн дарга
                                                   Л.Эрдэнэбат                          
Захирагчийн ажлын албаны Инжөнерийн байгууламжийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн:
Нарийн бичгийн
дарга:                                       Н.Хулан                                     Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн мэргэжилтэн