Эрх шилжүүлэх тухай

2012-03-01 00:00:00

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.2 дахь хэсэг, Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 46 дугаар зүйлийн 46.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 2012 оны төсвийн тухай хууль, Сангийн сайдын 2012 оны 32 дугаар тушаал, Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 352 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

  1. Улсын төсвийн хөрөнгө болон улсын төсвөөс нийслэлийн төсөвт олгох санхүүгийн дэмжлэгээр 2012 онд санхүүжих авто замын ажлын жагсаалтыг хавсралтаар баталсугай.
  2. Батлагдсан төсөл, арга хэмжээг гүйцэтгэлээр санхүүжүүлэхийг Тамгын газрын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс /Э.Ганхүү/, захиалагчийн хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Авто замын газар /Д.Од/, хөрөнгө оруулалтаар бий болсон хөрөнгийг нийслэлийн өмчид бүртгэн авч, эзэмшилт, ашиглалтын байдалд хяналт тавьж ажиллахыг нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар /Ц.Баасанжав/-т тус тус даалгасугай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД 
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЗАХИРАГЧ Г.МӨНХБАЯР

 

 

Нийслэлийн Засаг даргын 2012 оны
03 дугаар сарын 01-ны өдрийн
136 дугаар захирамжийн хавсралт

УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ БОЛОН УЛСЫН ТӨСВӨӨС
НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН
ДЭМЖЛЭГЭЭР 2012 ОНД САНХҮҮЖИХ
АВТО ЗАМЫН АЖЛЫН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                                                           /сая төг/

 

Төсөл, арга хэмжээний нэр,
хүч чадал, байршил

Эхлэх, дуусах
хугацаа

Төсөвт
өртөг

2012 онд санхүүжих

XX.1.2.15

Энгельсийн гудамжны 0.3 км авто замын шинэчлэл, дунд голын 48 у/м гүүрийн өргөтгөл /Улаанбаатар/

2011-2012

3,500.0

2,000.0

XX.1.3.9

Нийслэлийн 50 км, хатуу хучилттай авто замын шинэчлэлт /Улаанбаатар/

2010-2012

52,590.0

7,795.0

 

Баянголын амны орон сууцны хорооллын дулааны хос шугам дээгүүр гарах замын хучилтын хүчитгэл /УБ/

2012

461.0

461.0

 

Дүн

 

56,551.0

10,256.0